Rita

Med ritverktygen i Adobe Animate CC kan du skapa och ändra linjerna och formerna för grafik i dina dokument. Linjerna och formerna som du skapar i Animate består alla av den typ av vektorer som gör att filstorleken på FLA-filerna hålls nere.

Innan du börjar rita och måla i Animate är det viktigt att du förstår hur teckningar skapas i Animate och hur formerna i samma lager kan påverkas när du ritar, målar och ändrar former.

Vektor- och bitmappsgrafik

Datorer visar grafik i antingen vektor- eller bitmappsformat. Om du förstår skillnaden mellan dessa format kan du arbeta mer effektivt. Med Animate kan du skapa och animera kompakt vektorgrafik. Animate kan också importera och ändra vektor- och bitmappsgrafik som har skapats i andra program.

Vektorgrafik

Med vektorgrafik framställs bilder med hjälp av linjer och kurvor, så kallade vektorer, vilka även innehåller färg- och lägesegenskaper. Bilden av ett löv beskrivs t.ex. av punkter sammankopplade med linjer, som skapar lövets kontur. Lövets färg bestäms av konturens färg samt färgen på det område som konturen innesluter.

dr_02leafVectorComp
Linjer i vektorgrafik.

När du redigerar en vektorbild ändrar du egenskaperna för linjerna och kurvorna som beskriver dess form. Flytta och ändra storlek, form och färg på vektorgrafik utan att ändra bildens kvalitet. Bilder med vektorgrafik är oberoende av upplösningen, vilket innebär att de kan visas på utdataenheter med olika upplösningar utan att bildkvaliteten försämras.

Bitmappsgrafik

Bitmappsgrafik beskriver bilder med färgade punkter, så kallade pixlar, som är ordnade i ett rutnät. Exempelvis beskrivs bilden av ett löv genom de specifika läges- och färgvärdena för varje pixel i rutnätet, och bilden skapas på ungefär samma sätt som en mosaik.

dr_02leafBitComp
Pixlar i en bitmappsbild.

När du redigerar bitmappsgrafik ändrar du pixlar snarare än linjer och kurvor. Bitmappsgrafik är beroende av upplösningen eftersom de data som beskriver bilden är låsta till ett rutnät med en viss storlek. När du redigerar bitmappsgrafik kan bildens kvalitet ändras. Speciellt om du storleksändrar bitmappsgrafik kan bildens kanter bli taggiga när pixlarna fördelas på nytt inom rutnätet. Att visa bitmappsgrafik på en utdataenhet som har lägre upplösning än bilden försämrar också dess kvalitet.

Banor

När du ritar en linje eller en form i Animate skapar du en linje kallad en bana. En bana består av ett eller flera raka eller böjda segment. Början och slutet av varje segment är markerade med ankarpunkter, som kan liknas vid nålar som håller fast en bit snöre. En bana kan vara stängd (t.ex. en cirkel) eller öppen med distinkta slutpunkter (t.ex. en vågig linje).

Du ändrar formen för en bana genom att dra dess ankarpunkter, riktningspunkterna i slutet av riktningslinjerna som visas på ankarpunkter, eller själva bansegmentet.

dr_06
Komponenter i en bana

A. Markerad (helfylld) slutpunkt B. Markerad ankarpunkt C. Avmarkerad ankarpunkt D. Böjt bansegment E. Riktningspunkt F. Riktningslinje. 

Banor kan ha två sorters ankarpunkter: hörnpunkter och utjämnade punkter. Vid en hörnpunkt ändrar en bana skarpt riktning. Vid en utjämnad punkt är bansegment anslutna som en kontinuerlig kurva. Du kan rita en bana med hjälp av en kombination av hörnpunkter och utjämnade punkter. Om du ritar fel typ av punkt kan du ändra den.

dr_07
Punkter i en bana

A. Fyra hörnpunkter B. Fyra utjämnade punkter C. En kombination av hörnpunkter och utjämnade punkter. 

En hörnpunkt kan ansluta till vilka två raka eller böjda som helst, medan en utjämnad punkt alltid ansluter till två kurvsegment.

dr_08
En hörnpunkt kan ansluta till både raka segment och kurvsegment.

Obs!

Blanda inte ihop hörnpunkter och utjämnade punkter med raka segment och kurvsegment.

En banas kontur kallas en linje. En färg eller övertoning som tillämpas på en öppen eller sluten banas inre kallas en fyllning. En ramlinje kan ha tyngd (tjocklek), färg och streckat mönster. När du har skapat en bana eller form kan du ändra dess egenskaper för ramlinje och fyllning.

Riktningslinjer och riktningspunkter

När du markerar en ankarpunkt som ansluter till kurvsegment (eller markerar själva segmentet) visar ankarpunkterna för de anslutna segmenten riktningshandtag, vilka består av riktningslinjer som slutar i riktningspunkter. Riktningslinjernas vinkel och längd bestämmer kurvsegmentens storlek och form. Om du flyttar riktningspunkterna omformas kurvorna. Riktningslinjer visas inte i färdiga utdata.

En utjämnad punkt har alltid två riktningslinjer som flyttas tillsammans som en rak enhet. När du flyttar en riktningslinje för en utjämnad punkt justeras kurvsegment på båda sidor av punkten samtidigt, så att en kontinuerlig kurva bevaras vid den aktuella ankarpunkten.

En hörnpunkt kan å andra sidan ha två, en eller inga riktningslinjer, beroende på om den ansluter till två, en eller inga kurvsegment. Riktningslinjerna för en hörnpunkt bevarar hörnet genom att använda olika vinklar. När du flyttar en riktningslinje på en hörnpunkt justeras bara kurvan på samma sida av punkten som riktningslinjen.

dr_10
När en ankarpunkt (vänster) har markerats visas riktningslinjer på alla kurvsegment som är anslutna till ankarpunkten (höger).

dr_11
Justering av riktningslinjer på en utjämnad punkt (vänster) och en hörnpunkt (höger).

Riktningslinjer tangerar alltid (lodrät mot radien hos) kurvan vid ankarpunkterna. Vinkeln hos varje riktningslinje bestämmer kurvans lutning och längden på varje riktningslinje bestämmer kurvand höjd eller djup.

dr_12
När du flyttar och ändrar storlek på riktningslinjer ändras kurvans lutning.

Ritlägen och grafiska objekt

I Animate kan du skapa flera typer av grafikobjekt med hjälp av de olika ritlägena och ritverktygen. Varje typ har särskilda fördelar och nackdelar. Om du förstår hur de olika grafikobjekten fungerar blir det lättare att välja rätt typer av objekt.

Obs!

I Animate är grafikobjekt objekt på scenen. Med Animate kan du flytta, kopiera, ta bort, omvandla, stapla, justera och gruppera grafiska objekt. ”Grafiska objekt” i Animate skiljer sig från ”ActionScript-objekt”, som ingår i programmeringsspråket ActionScript®. Blanda inte ihop de två användningarna av termen ”objekt”. Mer information om objekt i programmeringsspråket finns i avsnittet Om datatyper i Om ActionScript 2.0 i Adobe Animate och Datatyper i Utvecklarhandbok för ActionScript® 3.0.

Sammanfoga ritläge

I standardritläget sammanfogas automatiskt de former du ritar om de överlappar varandra. När du ritar former som överlappar varandra i samma lager klipps den del bort på den understa formen som överlappas av den översta formen. Detta är ett destruktivt ritläge. Om du till exempel ritar en cirkel, täcker över den med en mindre cirkel och sedan markerar och flyttar den mindre cirkeln, så raderas den del av den andra cirkeln som överlappade den första cirkeln.

Om en form har både en linje och en fyllning betraktas dessa som separata grafiska element som kan markeras och flyttas oberoende av varandra.

dr_biteTakenOut
Former som skapas i Sammanfoga ritläge sammanfogas när de täcker varandra. Om du markerar och flyttar en form ändras den täckta formen.

Aktivera läget Sammanfogande ritning

  1. Markera alternativet Sammanfoga ritning på verktygspanelen.

  2. Markera ett ritverktyg på verktygspanelen och rita på scenen

Obs!

Läget för sammanfogande ritning används som standard i Animate.

Objektritläge

Skapar former som kallas för ritobjekt. Ritobjekt är separata grafikobjekt som inte sammanfogas automatiskt när de överlappar varandra. Det innebär att du kan placera formerna ovanpå varandra utan att formernas utseende påverkas om du flyttar isär dem eller ordnar om dem. Animate skapar varje form som ett separat objekt som du kan ändra individuellt.

Om ett ritverktyg är aktiverat i Objektritläge är formerna som du skapar med verktyget fristående. Linje och fyllning i en form är inte separata element, och former som överlappar varandra påverkas inte av varandra. När du markerar en form som har skapats i objektritläge lägger Animate till en rektangulär begränsningsram runt formen.

Obs!

Ange inställningar för kontaktkänslighet när du markerar former som har skapats i objektritläge.

dr_ObjectDrModel
Former som skapas i Objektritläge är separata objekt som kan ändras individuellt.

Aktivera Objektritläge

Innan du kan rita former i objektritläge måste du aktivera läget.

  1. Välj ett ritverktyg som har stöd för objektritläge (Penna, Linje, Ritstift, Pensel, Oval, Rektangel eller Polygon).

  2. Klicka på knappen Rita objekt i kategorin Alternativ på verktygspanelen eller tryck på J för att växla mellan objektritläge och sammanfogande ritläge. Med knappen Rita objekt växlar du mellan sammanfogande ritläge och objektritläge. Du kan ange inställningar för kontaktkänslighet när du markerar former som skapas i objektritläge.

  3. Rita på scenen.

Konvertera en form som har skapats med sammanfogande ritläge till en form för objektritläge

  1. Markera formen på scenen.

  2. Konvertera formen till en objektritlägesform genom att välja Ändra > Kombinera objekt > Förening. Efter konverteringen behandlas formen som ett vektorbaserat ritobjekt vars utseende inte ändras när det interagerar med andra former.

Obs!

Använd kommandot Förening om du vill förena två eller fler former till en enda objektbaserad form.

Primitiva objekt

Primitiva objekt är former vilkas egenskaper kan justeras i egenskapsinspektören. Du kan definiera storleken, hörnradien och andra egenskaper för formen när som helst när du har skapat den, utan att du behöver rita om den från början.

Det finns två typer av primitiver, rektanglar och cirklar.

  1. Välj verktyget Primitiv rektangel  eller Primitiv oval  på verktygspanelen.

  2. Rita på scenen.

Överlappande former

När du drar en linje över en annan linje eller ritad form i läget Sammanfogande ritning delas de överlappande linjerna in i segment vid överlappningspunkterna. Använd markeringsverktyget för att markera, flytta och ändra form på varje segment för sig.

dr_03fill_segment
En fyllning, fyllningen med en korsande linje och tre linjesegment som har skapats genom segmentering.

När du ritar ovanpå former och linjer ersätts de underliggande områdena med det du ritar över formerna och linjerna. Ritar du med samma färg smälter färgerna samman. Ritar du med olika färger hålls de åtskilda. Använd dessa funktioner när du vill skapa masker, urklipp och andra negativa bilder. Följande urklipp har t.ex. skapats genom att drakens uppdelade grupp har flyttats till den gröna formen. Därefter har draken avmarkerats och slutligen har de fyllda delarna av draken flyttats från den gröna formen.

dr_03fill_cutout
Skapa ett urklipp med drakbilden.

Om du vill förhindra att former och linjer ändras oavsiktligt kan du överlappa dem, gruppera formerna eller använda lager för att skilja dem åt.