Kommandona Ångra, Gör om och Historik

Om du vill ångra eller göra om åtgärder på enskilda objekt eller alla objekt i aktuellt dokument anger du kommandon Ångra och Gör om på objekt- eller dokumentnivå (Redigera > Ångra eller Redigera > Gör om). Standardbeteendet är Ångra och Gör om på dokumentnivå.

Så här väljer du alternativ för ångra på objektnivå eller dokumentnivå:

 1. Välj Redigera > Inställningar i Animate CC.
 2. På fliken Allmänt väljer du Ångra på objektnivå i listrutan Ångra.

Tänk på att du inte kan ångra vissa åtgärder när du använder Ångra på objektnivå. Några av dessa är att gå in i och ut ur redigeringsläge; markera, redigera och flytta biblioteksobjekt samt skapa, ta bort och flytta scener.

Om du vill upprepa ett steg för samma objekt eller ett annat objekt använder du kommandot Upprepa. Om du till exempel vill flytta en form med namnet form_A väljer du Redigera > Upprepa för att flytta formen igen, eller markerar en annan form, form_B, och väljer Redigera > Upprepa för att flytta den andra formen på samma sätt.

Som standard har Animate stöd för 100 nivåer för menykommandot Ångra. Välj antalet nivåer för att ångra och upprepa, från 2 till 300, i Inställningar i Animate.

Som standard ändras inte filstorleken för dokumentet om du ångrar ett steg med Redigera > Ångra eller historikpanelen, även om du raderar ett objekt i dokumentet. Om du till exempel importerar en videofil till ett dokument och ångrar importen innehåller dokumentets filstorlek fortfarande videofilens storlek. Alla objekt du raderar i ett dokument när du använder kommandot Ångra bevaras så att du kan återställa objekten med kommandot Gör om.

Använda historikpanelen

I historikpanelen (Fönster > Historik) visas en lista med steg som du har utfört i det aktiva dokumentet sedan du skapade eller öppnade dokumentet, upp till maximalt antal steg. (Steg som du har utfört i andra dokument visas inte på historikpanelen.) Skjutreglaget på historikpanelen pekar från början på det senaste steget du utförde.

 • Om du vill ångra eller göra om enskilda steg eller flera steg på en gång använder du historikpanelen. Använd steg från historikpanelen för samma objekt eller ett annat objekt i dokumentet. Du kan dock inte ändra ordningen för steg på historikpanelen. Historikpanelen är ett register med steg i den ordning som de har utförts.

  Obs!Om du ångrar ett steg eller en serie med steg och sedan gör något nytt i dokumentet kan du inte längre göra om stegen på historikpanelen. De försvinner från panelen.

 • Som standard har Animate stöd för att ångra 100 nivåer på historikpanelen. Välj antalet nivåer för att ångra och upprepa, från 2 till 300, i Inställningar i Animate.

 • Om du vill radera historiklistan för aktuellt dokument rensar du historikpanelen. När du har rensat historiklistan kan du inte ångra de steg som du har rensat. När du rensar historiklistan ångras inte stegen, de tas bara bort från minnet för aktuellt dokument.

När du stänger ett dokument rensas dess historik. Om du vill använda steg från ett dokument när dokumentet har stängts kopierar du stegen med kommandot Kopiera steg eller sparar stegen som ett kommando.

Ångra steg med historikpanelen

När du ångrar ett steg tonas det ned på historikpanelen.

 • Om du vill ångra det senaste steget drar du upp skjutreglaget på historikpanelen ett steg i listan.

 • Om du vill ångra flera steg samtidigt drar du skjutreglaget till ett steg eller klickar till vänster om ett steg längs skjutreglagets bana. Skjutreglaget bläddrar automatiskt till det steget och ångrar alla efterföljande steg.

Obs! Att bläddra till ett steg (och markera efterföljande steg) skiljer sig från att markera ett enskilt steg. Om du vill bläddra till ett steg klickar du till vänster om steget.

Spela upp steg med historikpanelen

När du spelar upp steg med historikpanelen markeras de steg som spelas upp på historikpanelen, inte nödvändigtvis det steg som skjutreglaget pekar på.

Använd steg på historikpanelen för ett markerat objekt i dokumentet.

Spela upp ett steg

 1. I historikpanelen markerar du ett steg och klickar på knappen Spela upp igen.

Spela upp en serie med sammanhängande steg

 1. Markera steg på historikpanelen genom att göra något av följande:
  • Dra från ett steg till ett annat. (Dra inte skjutreglaget utan dra från textetiketten för ett steg till textetiketten för ett annat steg.)

  • Markera det första steget och Skift-klicka sedan på det sista steget, eller markera det sista steget och Skift-klicka på det första steget.

 2. Klicka på Spela upp igen. Stegen spelas upp i ordning och ett nytt steg med etiketten Spela upp steg igen visas på historikpanelen.

Spela upp ej sammanhängande steg igen

 1. Markera ett steg på historikpanelen och Control-klicka (Windows) eller Command-klicka (Macintosh) på andra steg. Om du vill avmarkera ett markerat steg Control-klickar eller Command-klickar du.
 2. Klicka på Spela upp igen.

Så här kopierar du och klistrar in steg mellan dokument

Varje öppet dokument har en egen historik med steg. Om du vill kopiera steg från ett dokument och klistra in dem i ett annat använder du kommandot Kopiera steg på alternativmenyn på historikpanelen. Om du kopierar steg till ett textredigeringsprogram klistras stegen in som JavaScript™-kod.

 1. Markera stegen på historikpanelen i det dokument som innehåller stegen som du vill återanvända.
 2. I alternativmenyn på historikpanelen väljer du Kopiera steg.
 3. Öppna dokumentet som du vill klistra in stegen i.
 4. Markera ett objekt som du vill använda stegen för.
 5. Välj Redigera > Klistra in om du vill klistra in stegen. Stegen spelas upp när de klistras in på historikpanelen i dokumentet. I historikpanelen visas de som ett enda steg, Klistra in steg.