Om filter

Översikt över filter

Med filter (grafiska effekter) kan du lägga till intressanta visuella effekter i text, på knappar och i filmklipp. En unik funktion i Animate är att du kan animera filter med hjälp av rörelseinterpoleringar.

Med Animate kan du skapa sammansatta bilder. Sammansättning är en process där graden av genomskinlighet eller färginteraktion för två eller flera överlappande objekt varieras. Blandningslägen lägger även till en styrningsdimension till opaciteten för objekt och bilder. Du kan använda blandningslägen i Animate för att skapa markeringar eller skuggor som gör att detaljer från en underliggande bild syns igenom, eller för att färgsätta en omättad bild.

Om animerade filter

Du kan animera filter på tidslinjen. Objekt på olika nyckelbildrutor som är förenade med en interpolering har parametrarna för motsvarande filter interpolerade på mellanliggande bildrutor. Om ett filter inte har ett matchande filter (ett filter av samma typ) på interpoleringens motsatta ände, infogas ett matchande filter automatiskt för att säkerställa att effekten uppstår i slutet av animeringssekvensen.

För att rörelseinterpoleringar ska fungera korrekt om ett filter saknas vid en ände av interpoleringen, eller om filter tillämpas i en annan ordning på slutet, gör Animate följande:

 • Om du tillämpar en rörelseinterpolering på ett filmklipp där filter tillämpas och du infogar en nyckelbildruta vid interpoleringens motsatta ände, får filmklippet automatiskt samma filter, med samma staplingsordning, på interpoleringens sista bildruta som den hade vid interpoleringens början.

 • Om du placerar filmklipp på två olika bildrutor med olika filter tillämpade på varje, och du tillämpar en rörelseinterpolering mellan bildrutorna, behandlar Animate först det filmklipp som har flest filter. Animate jämför därefter de filter som använts på det första filmklippet med de som använts på det andra filmklippet. Om inga matchande filter hittas i det andra filmklippet genererar Animate ett "dummy"-filter utan parametrar och med färgen för de befintliga filtren.

 • Om det finns en rörelseinterpolering mellan två nyckelbildrutor och du lägger till ett filter till objektet i en nyckelbildruta, lägger Animate automatiskt till ett "dummy"-filter i filmklippet när det når nyckelbildrutan vid den andra änden av interpoleringen.

 • Om det finns en rörelseinterpolering mellan två nyckelbildrutor och du tar bort ett filter från ett objekt i en nyckelbildruta, tar Animate automatiskt bort matchande filter från filmklippet när det når nyckelbildrutan vid den andra änden av interpoleringen.

 • Om du ställer in filterparametrar inkonsekvent mellan början och slutet av rörelseinterpoleringen, tillämpar Animate startbildrutans filterinställningar för de interpolerade bildrutorna. Inkonsekventa inställningar inträffar när följande parametrar har ställts in på olika sätt vid början och slutet av interpoleringen: blockering, innerskugga, innerglöd samt typ av övertoningsglöd och övertoningsavfasning.

  Om du exempelvis skapar en rörelseinterpolering med hjälp av skuggfilter och tillämpar en skugga med en blockering på den första bildrutan i interpoleringen och en inre skugga på den sista bildrutan i interpoleringen, korrigerar Animate den inkonsekventa användningen av filter i rörelseinterpoleringen. I det här fallet använder Animate filterinställningarna som användes på den första bildrutan i interpoleringen, en skugga med en blockering.

Filter och prestanda i Flash Player

Typ, antal och kvalitet för filter som du tillämpar på objekt kan påverka prestanda för SWF-filer när du spelar dem. Ju fler filter du tillämpar på ett objekt desto fler beräkningar måste Adobe ® Flash® Player behandla för att på korrekt sätt visa de visuella effekter du har skapat. Därför rekommenderar Adobe ® att du endast använder ett begränsat antal filter på ett visst objekt.

Alla filter inkluderar kontroller som du kan använda till att justera styrkan och kvalitén för använda filter. Om du använder lägre inställningar förbättras prestandan på långsammare datorer. Om du skapar innehåll som ska spelas upp på många olika datorer, eller om du är osäker på vilken datorkraft som användarna har tillgång till, ska du ställa in kvalitetsnivån på Låg för att maximera uppspelningsprestandan.

Om Pixel Bender-filter

Adobe Pixel Bender™ är ett programmeringsspråk som har utvecklats av Adobe, och som kan användas för att skapa anpassade filter, effekter och blandningslägen för Animate och After Effects. Pixel Bender är maskinvaruoberoende och har utformats för att kunna köras effektivt och automatiskt på en mängd olika GPU- och CPU-arkitekturer.

Pixel Bender-utvecklare skapar filter genom att skriva Pixel Bender-kod som sedan sparas i en textfil med filnamnstillägget PBJ. Det färdiga Pixel Bender-filtret kan sedan användas i alla Animate-dokument. Använd ActionScript® 3.0 för att läsa in filtret och använda kontrollerna i det.

Mer information om att arbeta med Pixel Bender i ActionScript finns i Utvecklarhandbok för ActionScript® 3.0.

Lee Brimelow har lagt ut flera användbara Pixel Bender-exempel på sin blogg på http://theflashblog.com/?cat=44.

I följande videofilmer lär du dig mer om Pixel Bender-filter i Animate:

Arbeta med filter

Förbättringar i Animate CC

Varje gång du lägger till ett nytt filter till ett objekt, läggs det till i listan med använda filter för det objektet i egenskapsinspektören. Du kan använda flera filter på ett objekt, och ta bort filter som har använts tidigare. Du kan endast använda filter för text, knappar, filmklipp, komponenter och kompilerade klippobjekt.

Du kan skapa ett bibliotek med filterinställningar som gör att du lätt kan tillämpa samma filter eller samma filteruppsättningar på ett objekt. Animate lagrar de filterförinställningar som du skapar i avsnittet Filter i egenskapsinspektören på menyn Filter > Förinställning.

I Flash Professional CS6 och tidigare versioner var användning av filter begränsade till filmklipp och knappsymboler. Med Animate CC kan du nu använda filter för komponenter i kompilerade klipp och filmklipp. Detta gör att du direkt kan lägga till olika effekter i komponenter med en (eller två) knapptryckning(ar) och snabb ge programmet ett bättre utseende. För att i Flash CS6 lägga till filer och andra effekter i komponenter måste det placeras i en filmklippssymbol. Det vill säga:

 1. Skapa eller lägg till en komponent på scenen.
 2. Högerklicka på komponenten och välj Konvertera till symbol.
I CS6 (och tidigare versioner) kan du lägga till filter eller olika typer av effekter sedan komponenten placerats i en symbol. Detta var emellertid bara ett sätt att komma förbi problemet och inte ett förslag på ett optimalt förfarande.
 
I Animate CC kan du direkt lägga till olika filter i komponenter med alternativen Filter, Färgeffekter och Visningsinställningar på egenskapspanelen. Följande exempel kanske gör det lättare att förstå förbättringen:
 
Använda avfasningsfilter på en knappkomponent
 
 1. Skapa eller lägg till en knapp på scenen från komponentpanelen och markera sedan knappen.
 2. Klicka på egenskapspanelen på knapplistrutan i avsnittet Filter och välj Avfasningsfilter. Egenskaper och värden för avfasningsfiltret visas.
 3. Ändra eller ställ in rätt värden för önskade egenskaper. Till exempel för Oskärpa X, Oskärpa Y, Styrka och Skugga. Du ser omedelbart effekten på den markerade knappen.
Menyn Lägg till filter i egenskapsinspektören

Använda eller ta bort ett filter

 1. Markera ett text-, knapp- eller filmklippsobjekt som du vill använda ett filter på ett ta bort ett filter från.
 2. Gör följande i avsnittet Filter på egenskapspanelen:

  • Lägg till ett filter genom att klicka på knappen och markera ett filter. Experimentera med inställningarna tills du får det utseende du önskar.

  • Om du vill ta bort ett filter markerar du filtret i listan med tillämpade filter och klickar sedan på knappen Ta bort filter . Du kan ta bort eller byta namn på alla förinställningar.

Kopiera och klistra in ett filter

 1. Välj det objekt som ett filter ska kopieras från och välj panelen Filter.
 2. Markera filtret som du vill kopiera och klicka på knappen . Klicka på Kopiera det markerade filtret i listrutan. Om du vill kopiera alla filter väljer du Kopiera alla filter.

 3. Markera objektet för att använda filtret och klicka sedan på knappen. Klicka på Klistra in filter i listrutan.

Använda ett förinställt filter på ett objekt

 1. Välj objektet som ett förinställt filter ska användas på och välj Filter-fliken.
 2. Klicka på knappen för att öppna listrutan.

 3. Välj önskad filterförinställning i listan längst ned på listrutan.

Obs!

När du tillämpar en filterförinställning på ett objekt, ersätter Animate eventuella filter som för tillfället tillämpas på de valda objekten med de filter som används i förinställningen.

Aktivera eller inaktivera ett filter för ett objekt

 1. Standard är att alla filter förblir aktiverade. Klicka på ikonen intill filternamnet för att inaktivera filtret i filterlistan. Klicka på X-knappen intill filternamnet för att aktivera ett filter.

  Obs!

  Alt-klicka på aktiveringsikonen i filterlistan för att växla aktiveringsläget för andra filter i listan. Om du Alt-klickar på ikonen aktiveras det markerade filtret och alla andra filter i listan inaktiveras.

Aktivera eller inaktivera alla filter för ett objekt

 1. Klicka på knappen och välj Aktivera alla eller Inaktivera alla i listrutan.

  Obs!

  Om du vill aktivera eller inaktivera alla filter i listan, Ctrl-klickar du på aktiverings- eller inaktiveringsikonen i filterlistan.

Skapa bibliotek med förinställda filter

Spara filterinställningar som bibliotek med förinställningar som du lätt kan använda på filmklipp och textobjekt. Dela dina filterförinställningar med andra användare genom att ge dem filterkonfigurationsfilen. Filterkonfigurationsfilen är en XML-fil som sparas i konfigurationsmappen i Animate på följande plats:

 

 • Windows 7 och 8: C:\Users\username\AppData\Local\Adobe\Flash CC\language\Configuration
 • (Endast Flash Professional CS6 eller tidigare versioner) Windows XP: C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application Data\Adobe\Flash CS6\language\Configuration\Filters\filtername.xml
 • (Endast Flash Professional CS6 eller tidigare versioner) Windows Vista: C:\Users\username\Local Settings\Application Data\Adobe\Flash CS6\language\Configuration\Filters\filtername.xml
 • Macintosh: Macintosh HD/Users/username/Library/Application Support/Adobe/Flash CC/language/Configuration/Filters/filtername.xml

Skapa ett filterbibliotek med förinställningar

 1. Lägg på filtret eller filtren i markerade objekt.

 2. Klicka på knappen för att lägga till ett nytt filter.

 3. Markera filtret, klicka på knappen och välj Spara som förinställning.

 4. Ange ett namn för filterinställningarna i dialogrutan Spara förinställning som och klicka på OK.

Byta namn på en filterförinställning

 1. Klicka på knappen för att lägga till ett nytt filter.

 2. Markera filtret och klicka på knappen . Klicka på Redigera förinställningar.

 3. Dubbelklicka på det förinställningsnamn som du vill ändra.

 4. Ange ett nytt förinställningsnamn och klicka på OK.

Radera en filterförinställning

 1. Klicka på knappen för att lägga till ett nytt filter.

 2. Markera filtret och klicka på knappen .

 3. Klicka på Redigera förinställningar.

 4. Välj i dialogrutan Redigera förinställningar vilken förinställning som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

Använda filter

Lägga till en skugga

Med Skuggfilter ser det ut som ett objekt kastar en skugga på en yta.

Text med skuggfiltret tillämpat

Ett exempel på skugga med en klassisk interpolering hittar du på sidan med Animate-exempel på www.adobe.com/go/learn_fl_samples_se. Ladda ned och expandera zip-filen Samples och gå till katalogen Graphics\AnimatedDropShadow.

 1. Markera det objekt som du vill tillämpa en skugga på.
 2. Klicka på knappen i avsnittet Filter i egenskapsinspektören och välj sedan Skugga.

 3. Redigera filterinställningarna:
  • Ange värdena för Oskärpa X och Y för att ställa in skuggans bredd och höjd.
  • Ange värdet för Styrka för att ställa in skuggans mörkhet. Ju högre numeriskt värde, desto mörkare skugga.
  • Välj kvalitetsnivån för skuggan. Hög är ungefär detsamma som gaussisk oskärpa. Låg optimerar uppspelningsprestandan.
  • Ange ett värde för att ställa in skuggans vinkel.
  • Ange värdet för Avstånd för att ställa in skuggans avstånd från objektet.
  • Markera Blockera om du vill blockera (eller dölja visuellt) källobjektet och endast visa skuggan på den blockerade bilden.
  • Välj Innerskugga om du vill lägga på skuggan inom objektets gränser.
  • Om du vill dölja objektet och bara visa skuggan väljer du Dölj objekt. Med alternativet Dölj objekt kan du enklare skapa en realistisk skugga.
  • Klicka på kontrollen Färg för att öppna färgväljaren och ställa in skuggfärgen.

Skapa en skevad skugga

Skeva skuggfiltret för att skapa en skugga som ser mer realistisk ut

 1. Välj objektet vars skugga du vill skeva.
 2. Duplicera (välj Redigera > Duplicera) källobjektet.
 3. Markera det duplicerade objektet och skeva det med hjälp av Omforma fritt (Ändra > Omforma > Rotera och Skeva).
 4. Använd skuggfiltret på det duplicerade filmklippet eller textobjektet. (Det används redan om det duplicerade objektet hade en skugga från början.)
 5. På filterpanelen markerar du Dölj objekt för att dölja det duplicerade objektet medan skuggan förblir synlig.
 6. Välj Ändra > Ordna > Flytta bakåt för att placera det duplicerade objektet och skuggan bakom det ursprungliga objektet som du duplicerade.
 7. Justera både inställningarna för skuggfiltret och vinkeln för den skevade skuggan tills du får det utseende du vill ha.

Använda oskärpa

Filter för oskärpa dämpar kanterna och objektets detaljer. Om du tillämpar oskärpa på ett objekt kan du få det att se ut som om det befinner sig bakom andra objekt eller som om objektet rör sig.

Text med filter för oskärpa

 1. Välj ett objekt som du vill använda oskärpa på och välj Filter.
 2. Klicka på knappen och välj sedan Oskärpa.

 3. Redigera filterinställningarna på Filter-fliken:
  • Ange värdena för Oskärpa X och Y för att ställa in oskärpans bredd och höjd.
  • Välj kvalitetsnivån för oskärpan. Hög är ungefär detsamma som gaussisk oskärpa. Låg optimerar uppspelningsprestandan.

Använda glöd

Med glödfiltret kan du använda en färg runt ett objekts kanter.

Text med glödfilter

 1. Välj ett objekt som du vill använda glöd på och välj Filter.
 2. Klicka på knappen och välj sedan Glöd.

 3. Redigera filterinställningarna på Filter-fliken:
  • Ange värdena för Oskärpa X och Y för att ställa in glödens bredd och höjd.
  • Klicka på kontrollen Färg för att öppna färgväljaren och ställa in glödfärgen.
  • Ange värdet för Styrka för att ställa in glödens mörkhet.
  • Markera Blockera om du vill blockera (eller dölja visuellt) källobjektet och endast visa glöden på den blockerade bilden.
  Använda glödfilter med alternativet Blockera

  • Välj Innerglöd om du vill lägga på glöden inom objektets gränser.
  • Välj kvalitetsnivån för glöden. Hög är ungefär detsamma som gaussisk oskärpa. Låg optimerar uppspelningsprestandan.

Använda avfasning

Om du använder avfasning visas en markering på objektet som får det att verka uppböjt ovanför bakgrundsytan.

Text med avfasning

 1. Välj ett objekt som du vill använda avfasning på och välj Filter.
 2. Klicka på knappen och välj sedan Avfasning.

 3. Redigera filterinställningarna på Filter-fliken:
  • Välj en avfasning på menyn Typ för att ange typ av avfasning.
  • Ange värdena för Oskärpa X och Y för att ställa in avfasningens bredd och höjd.
  • Välj en skugga och markeringsfärg för avfasningen på popup-färgpaletten.
  • Ange värdet för Styrka för att ställa in avfasningens opacitet utan att påverka dess bredd.
  • Ange värdet för Vinkel för att ändra vinkeln på skuggan som avfasningen kastar.
  • Du definierar avfasningens bredd genom att ange ett avståndsvärde.
  • Markera Blockera om du vill blockera (eller dölja visuellt) källobjektet och endast visa avfasningen på den blockerade bilden.

Använda övertoningsglöd

Användning av övertoningsglöd ger ett glödande utseende med en övertonande färg över glödens yta. För att använda övertoningsglöd måste du ange en färg i början av övertoningen med ett alfavärde på 0. Du kan inte flytta färgens läge men du kan ändra färgen.

Text med tillämpad övertoningsglöd

 1. Välj ett objekt som du vill använda övertoningsglöd på.
 2. Klicka på knappen i avsnittet Filter i egenskapsinspektören och välj sedan Övertoningsglöd.

 3. Redigera filterinställningarna på Filter-fliken:
  • Välj typen av glöd som du vill använda på objektet på popup-menyn Typ.
  • Ange värdena för Oskärpa X och Y för att ställa in glödens bredd och höjd.
  • Ange värdet för Styrka för att ställa in glödens opacitet utan att påverka dess bredd.
  • Ange värdet för Vinkel för att ändra vinkeln på skuggan som glöden kastar.
  • Ange värdet för Avstånd för att ställa in skuggans avstånd från objektet.
  • Markera Blockera om du vill blockera (eller dölja visuellt) källobjektet och endast visa övertoningsglöden på den blockerade bilden.
  • Ange en övertoningsfärg för glöden. En övertoning innehåller två eller flera färger som tonas eller blandas in i varandra. Färgen som du väljer för början av övertoningen kallas alfafärg.
  • Om du vill ändra en färg i övertoningen väljer du en av färgpekarna nedanför fältet för definition av övertoning och klickar på färgmodellen som visas direkt nedanför övertoningsfältet för att visa färgväljaren. Om du flyttar dessa pekare justeras färgens nivå och placering i övertoningen.
  • Om du vill lägga till en pekare till övertoningen klickar du på eller nedanför fältet för definition av övertoning. Om du vill skapa en övertoning med upp till 15 färgövergångar lägger du till upp till 15 färgpekare. Om du vill flytta en pekare på övertoningen drar du pekaren längs fältet för definition av övertoning. Du tar bort en pekare genom att dra den nedåt och bort från fältet för definition av övertoning.
  • Välj kvalitetsnivån för övertoningsglöden. Hög är ungefär detsamma som gaussisk oskärpa. Låg optimerar uppspelningsprestandan.

Använda övertoningsavfasning

Användning av övertoningsavfasning ger ett upphöjt utseende som får ett föremål att verka vara upphöjt över bakgrunden med en övertoningsfärg över avfasningens yta. För att använda övertoningsavfasning måste du ange en färg mitt i övertoningen med ett alfavärde på 0.

 1. Välj ett objekt som du vill använda övertoningsavfasning på.

 2. Klicka på knappen i avsnittet Filter i egenskapsinspektören och välj sedan Övertoningsavfasning.

 3. Redigera filterinställningarna på Filter-fliken:

  • Välj typen av avfasning som du vill använda på objektet på typmenyn.

  • Ange värdena för Oskärpa X och Y för att ställa in avfasningens bredd och höjd.

  • Om du vill påverka avfasningens jämnhet utan att ändra bredden anger du ett värde för Styrka.

  • Ange ett värde för Vinkel för att ställa in vinkeln på ljuskällan.

  • Markera Blockera om du vill blockera (eller dölja visuellt) källobjektet och endast visa övertoningsavfasningen på den blockerade bilden.

  • Ange en övertoningsfärg för avfasningen. En övertoning innehåller två eller flera färger som tonas eller blandas in i varandra. Mittpekaren styr övertoningens alfafärg. Du kan ändra alfapekarens färg men du kan inte flytta den färgen i övertoningen.

   Om du vill ändra en färg i övertoningen väljer du en av färgpekarna nedanför fältet för definition av övertoning och klickar på färgmodellen som visas direkt nedanför övertoningsfältet för att visa färgväljaren. Du kan justera färgens nivå och placering i övertoningen genom att flytta pekarna.

   Om du vill lägga till en pekare till övertoningen klickar du på eller nedanför fältet för definition av övertoning. Om du vill skapa en övertoning med upp till 15 färgövergångar lägger du till upp till 15 färgpekare. Om du vill flytta en pekare på övertoningen drar du pekaren längs fältet för definition av övertoning. Du tar bort en pekare genom att dra den nedåt och bort från fältet för definition av övertoning.

Lägga till filtret Justera färg

Med filtret Justera färg kan du finjustera färgattribut för det valda objektet, t.ex. kontrast, ljusstyrka, mättnad och nyans.

 1. Välj ett objekt som färgen ska justeras för.
 2. Klicka på knappen i avsnittet Filter i egenskapsinspektören och välj Justera färg.

 3. Ange värden för färgattributen. Attributen och deras motsvarande värden är som följer:

  Kontrast

  Justerar markeringar, skuggor och mellantoner för en bild.

  Intensitet

  Justerar ljusstyrkan för en bild.

  Mättnad

  Justerar intensiteten en färg.

  Nyans

  Justerar skuggan för en färg.

 4. Om du vill nollställa alla färgjusteringar och återställa objektet till dess ursprungliga läge, klickar du på Återställ filter.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy