När du skapar animeringar i Animate är det ofta praktiskt att ange interpoleringsintervall på tidslinjen först. Genom att ordna objekt i lager och bildrutor kan du ändra egenskapsvärden för att slutföra interpoleringarna.

Om du vill markera interpoleringsintervall och bildrutor på tidslinjen gör du något av nedanstående. 

Obs!

Se till att Intervallsbaserad markering är aktiverat i menyalternativet för allmänna inställningar (Redigera > Inställningar).

 • Om du vill markera ett helt interpoleringsintervall klickar du på intervallet.

 • Om du vill markera flera interpoleringsintervall, inklusive intervall som inte hänger samman, Skift-klickar du på varje intervall.

 • Om du vill markera en enskild bildruta i ett interpoleringsintervall Ctrl+Alt-klickar (Windows) eller Kommando+Alternativ-klickar (Macintosh) du på bildrutan i intervallet.

 • Om du vill markera flera sammanhängande bildrutor i ett intervall Ctrl+Alt-drar (Windows) eller Kommando+Alternativ-drar (Macintosh) du i intervallet.

 • Om du vill markera bildrutor inom flera interpoleringsintervall på flera lager, Ctrl+Alt-drar (Windows) eller Kommando+Alternativ-drar (Macintosh) du över flera lager.

 • Om du vill markera en enskild egenskapsnyckelbildruta i ett interpoleringsintervall, Ctrl+Alt-klickar (Windows) eller Kommando+Alternativ-klickar (Macintosh) du på egenskapsnyckelbildrutan. Därefter kan du dra den till en ny plats.

En komplett lista med kortkommandon för att arbeta med interpoleringsintervall på tidslinjen finns på Flashthusiast.com.

Se även

Flytta, duplicera eller ta bort interpoleringsintervall

 • Om du vill flytta ett intervall till en ny plats i samma lager drar du intervallet.

  Obs! Genom att låsa ett lager förhindrar du redigering på scenen, men inte på tidslinjen. Om ett intervall placeras ovanpå ett annat förbrukas de överlappande bildrutorna i det andra intervallet.

 • Om du vill flytta ett interpoleringsintervall till ett annat lager drar du intervallet till lagret eller kopierar och klistrar in intervallet i det nya lagret.

  Du kan dra ett interpoleringsintervall till ett befintligt normalt lager, interpoleringslager, stödlinjelager, maskeringslager eller maskerat lager. Om det nya lagret är ett normalt tomt lager konverteras det till ett interpoleringslager.

 • Om du vill duplicera ett intervall Alt-drar (Windows) eller Kommando-drar (Macintosh) du intervallet till en ny plats på tidslinjen eller kopierar och klistrar in intervallet.

 • Om du vill ta bort ett intervall markerar du det och väljer Ta bort bildrutor eller Rensa bildrutor på snabbmenyn för intervallet.

Redigera intilliggande interpoleringsintervall

 • Om du vill flytta avgränsningen mellan två sammanhängande interpoleringsintervall drar du i avgränsningen.

  Båda interpoleringarna beräknas om.

 • Om du vill separera de intilliggande start- och slutbildrutorna i två sammanhängande interpoleringsintervall Alt-drar (Windows) eller Kommando-drar (Macintosh) du startbildrutan i det andra intervallet.

  Om du vill dela upp ett interpoleringsintervall i två separata intervall, ctrl-klickar (Windows) eller kommandoklickar (Macintosh) du på en enskild bildruta i intervallet. Välj Dela upp rörelse på snabbmenyn för intervallet.

 • Båda interpoleringsintervallen får samma målinstans.

  Obs! Du kan inte dela upp rörelsen om mer än en bildruta har markerats. Om en övergång används på den delade interpoleringen, kommer de delade interpoleringarna inte att ha samma rörelse som originalet.

 • Om du vill sammanfoga två sammanhängande interpoleringsintervall, markerar du båda intervallen och väljer Sammanfoga rörelser på snabbmenyn för intervallet.

Redigera längden på ett interpoleringsintervall

 • Om du vill ändra längden på en animering drar du interpoleringsintervallets högra eller vänstra kant.

  Om du drar kanten för ett intervall så att intervallet överlappar bildrutor i ett annat intervall, ersätts bildrutorna i det andra intervallet.

 • Om du vill att ett interpolerat objekt på scenen ska sträcka sig över interpoleringens slut Skift-drar du bildrutan i endera änden av interpoleringsintervallet. Animate lägger till bildrutor i slutet av intervallet utan att de bildrutorna interpoleras.

  Du kan också markera en bildruta efter interpoleringsintervallet i samma lager och trycka på F6. Animate utökar interpoleringsintervallet och lägger till en nyckelbildruta för alla egenskaper i den markerade bildrutan. 

  Obs! Om du vill lägga till statiska bildrutor i slutet av ett intervall intill ett annat intervall flyttar du det intilliggande intervallet för att göra plats för de nya bildrutorna.

Konvertera ett interpoleringsintervall till bildruta-för-bildruta-animering

Du kan konvertera ett klassisk interpoleringsintervall eller ett rörelseinterpoleringsintervall till en bildruta-för-bildruta-animering. I en bildruta-för-bildruta-animering innehåller varje bildruta separata nyckelbildrutor (inte nyckelbildrutor för egenskap) som i sin tur innehåller separata instanser av den animerade symbolen. Bildruta-för-bildruta-animeringar innehåller inte interpolerade egenskapsvärden. Mer information finns i Bildruta-för-bildruta-animeringar.

 • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) på det interpoleringsintervall som du vill konvertera och välj Konvertera till bildruta-för-bildruta-animering på snabbmenyn.

Lägga till eller ta bort bildrutor i ett interpoleringsintervall

 • Om du vill ta bort bildrutor i ett intervall, Ctrl-drar (Windows) eller Kommando-drar (Macintosh) du för att markera bildrutorna och väljer Ta bort bildrutor på snabbmenyn för intervallet.

 • Om du vill klippa ut bildrutor i ett intervall, Ctrl-drar (Windows) eller Kommando-drar (Macintosh) du för att markera bildrutorna och väljer sedan Klipp ut bildrutor på snabbmenyn för intervallet.

 • Om du vill klistra in bildrutor i ett befintligt interpoleringsintervall, ctrl-drar (Windows) eller kommando-drar (Macintosh) du för att markera de bildrutor som ska ersättas. Välj sedan Klistra in bildrutor på snabbmenyn för intervallet.

  Om du bara klistrar in ett helt intervall på ett annat intervall ersätts hela det andra intervallet.

Ersätta eller ta bort målinstansen för en interpolering

Om du vill ersätta målinstansen för ett interpoleringsintervall gör du något av följande:

 • Markera intervallet och dra sedan den nya symbolen från bibliotekspanelen till scenen.

 • Markera den nya symbolen på bibliotekspanelen och målinstansen för interpoleringen på scenen och välj Ändra > Symbol > Växla symbol.

 • Markera intervallet och klistra in en symbolinstans eller text från Urklipp.

Om du vill ta bort målinstansen för ett interpoleringsintervall utan att ta bort interpoleringen markerar du intervallet och trycker på Delete.