Använd ritinställningarna för att ange fästnings-, utjämnings- och uträtningsbeteenden. Ändra toleransinställningen för varje alternativ och aktivera eller inaktivera varje alternativ. Toleransinställningar är relativa och påverkas av bildskärmens upplösning och scenens aktuella förstoring. Som standard är varje alternativ aktiverat och inställt på normal tolerans.

Ritinställningar

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Animate > Inställningar (Macintosh) och sedan Teckning.

 2. Välj bland följande alternativ i kategorin Teckning:

  Ritstift

  Här kan du ange alternativ för ritstiftet. Markera Visa linjeförhandsvisning för en förhandsvisning av en linje från den punkt du klickade på senast till den plats där pekaren just nu befinner sig. Markera Visa fyllda punkter om du vill visa kontrollpunkter som små ifyllda fyrkanter i stället för ofyllda fyrkanter. Markera Visa exakta markörer om du vill visa en hårkorsmarkör i stället för ikonen för ritstiftet när du använder ritstiftet. Med det här alternativet kan du lättare se det exakta målet för klickningen.

  Anslut linjer

  Avgör hur nära en linjes slut måste vara ett befintligt linjesegment, innan slutpunkten fästs till den närmsta punkten på det befintliga linjesegmentet. Den här inställningen styr även vågrät och lodrät linjeidentifiering, d.v.s. hur nära vågrätt eller lodrätt en linje måste ritas innan Animate ritar ut den exakt vågrät eller lodrät. När Fäst mot objekt är aktiverat kontrollerar den här inställningen hur nära varandra objekt måste vara innan de fästs mot varandra.

  Kurvutjämning

  Anger hur mycket utjämning som används för böjda linjer som ritas med pennan när ritläget är inställt på utjämning eller uträtning. (Mjukare kurvor är lättare att omforma, medan kantigare kurvor är mer lika de ursprungliga linjerna.)

  Obs! Använd Ändra > Form > Utjämna och Ändra > Form > Optimera om du vill utjämna befintliga kurvor ytterligare.

  Linjeigenkänning

  Anger hur rakt ett linjesegment som ritas med ritstiftsverktyget måste vara för att Animate ska rita ut det som en exakt rak linje. Om Linjeigenkänning är inaktiverat när du ritar kan du räta ut linjer senare genom att markera ett eller flera linjesegment och välja Ändra > Form > Räta ut.

  Formigenkänning

  Kontrollerar hur exakt du måste rita cirklar, ovaler, fyrkanter, rektanglar och 90- och 180-gradersbågar för att de ska identifieras som geometriska former och ritas om korrekt. Alternativen är Inaktiverad, Strikt, Normal och Tolerant. Strikt kräver att formen ritas väldigt exakt medan Tolerant anger att formen kan ritas förhållandevis slarvigt innan Animate ritar om den. Om Formigenkänning är inaktiverad när du ritar kan du räta ut linjer senare genom att markera en eller flera former (t.ex. anslutna linjesegment) och välja Ändra > Form > Räta ut.

  Klicknoggrannhet

  Anger hur nära ett objekt pekaren måste vara för att Animate ska identifiera objektet.

Kontaktalternativ för markeringsverktyg, delmarkeringsverktyg och lassoverktyg

Ange kontaktkänslighetsinställningar för markerings-, delmarkerings- och lassoverktygen när du skapar former i objektritläge. Som standard markeras bara objekt när verktygets markeringsram helt omger objektet. Om du avmarkerar det här alternativet markeras hela objekt när de enbart är delvis inneslutna av markeringsramen för markerings-, delmarkerings- och lassoverktygen.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Animate > Inställningar (Macintosh).

 2. Gör något av följande i kategorin Allmänt:
  • Om du bara vill markera objekt och punkter som är helt inneslutna av markeringsramen avmarkerar du kontaktkänsliga markerings- och lassoverktyg. Punkter som ligger inom markeringsområdet markeras fortfarande.

  • Om du vill markera objekt och grupper som enbart är delvis inneslutna av markeringsramen markerar du kontaktkänsliga markerings- och lassoverktyg.

   Obs! Samma inställning för kontaktkänslighet används för delmarkeringsverktygen.