Om Felsökning för ActionScript 3.0

Ytterligare resurser

Följande resurser innehåller ytterligare detaljerad information om hur du felsöker ActionScript 3.0:

Öppna felsökningsläget

Hur du börjar en felsökningssession beror på vilken typ av fil du arbetar med. Under en felsökningssession avbryter Animate körningen av ActionScript-kod när en brytpunkt eller ett körningsfel påträffas.

När Animate initierar en felsökningssession lägger programmet till specialinformation i SWF-filen som exporteras för sessionen. Med den här informationen kan felsökaren tillhandahålla numren för de rader i koden där fel påträffades.

Du kan inkludera den speciella felsökningsinformationen i alla SWF-filer som skapas från en specifik FLA-fil i publiceringsinställningarna. Detta gör det möjligt att felsöka SWF-filen även om du inte explicit initierar en felsökningssession. Den här felsökningsinformationen gör SWF-filen något större.

Välj en standardmiljö för felsökning

 • Välj Felsök> Felsök filmen och sedan ett av följande:

  • Animate

  • AIR Debug Launcher (skrivbord)

  • AIR Debug Launcher (mobil)

  • på enhet via USB (endast CS5.5)

  Alla felsökningssessioner kommer att äga rum i den miljö som du väljer. Du kan när som helst ändra standardmiljön.

Starta felsökning från en FLA-fil

 1. Välj Felsök> Felsök

  (CS6 och tidigare) Välj Felsök > Felsök film > Felsök.

Starta felsökning från en ActionScript 3.0 AS-fil

 1. Öppna ActionScript-filen i skriptfönstret och välj FLA-filen som ActionScript-filen ska kompileras med på Mål-menyn överst i skriptfönstret. FLA-filen måste också vara öppen för att den ska visas på den här menyn.

 2. Välj Felsök> Felsök

  (CS6 och tidigare) Välj Felsök > Felsök film > Felsök.

Lägga till felsökningsinformation i alla SWF-filer skapade från en FLA-fil

 1. Öppna FLA-filen och välj Arkiv > Publiceringsinställningar.

 2. I dialogrutan Publiceringsinställningar klickar du på fliken (CS5) eller på kategorin (CS5.5).

 3. Markera Tillåt felsökning.

Avsluta felsökningsläget

 1. Klicka på knappen Avsluta felsökning i Felsökningskonsolen.

Ange och ta bort brytpunkter

Lägg till brytpunkter i ActionScript-kod för att avbryta körningen av koden. När körningen har avbrutits kan du steg igenom och köra koden rad för rad, visa olika avsnitt av ditt ActionScript, visa värden för variabler och uttryck och redigera variabelvärden.

Obs!

Det går inte att lägga till brytpunkter i ASC- (ActionScript for Communication) och JSFL-filer (Flash JavaScript).

Ange en brytpunkt

 1. Klicka i den vänstra marginalen på åtgärdspanelen eller i skriptfönstret, bredvid den kodrad där du vill infoga brytpunkten.

Ta bort en brytpunkt

 1. Klicka på brytpunkten som du vill ta bort på åtgärdspanelen eller i skriptfönstret.

Stega igenom kodrader

När ActionScript-körningen avbryts vid en brytpunkt eller efter ett körningsfel, kan du stega dig fram i koden rad för rad. Du kan välja att gå in i funktionsanrop eller hoppa förbi dem. Du kan också välja att fortsätta att köra koden utan att stega igenom den.

Stega in i kod rad för rad

 1. Klicka på knappen Stega in i på Felsökningskonsolen.

Stega över ett funktionsanrop

 1. Klicka på knappen Stega över på Felsökningskonsolen.

Stega ut från ett funktionsanrop

 1. Klicka på knappen Stega ut från på Felsökningskonsolen.

Fortsätta normal kodkörning

 1. Klicka på knappen Fortsätt på Felsökningskonsolen.

Visa och analysera skript i anropsstacken

När kodkörning stoppas i felsökaren kan du visa anropsstacken på Felsökningskonsolen och de skript som innehåller funktionerna i anropsstacken. Anropsstacken visar den aktuella listan med kapslade funktionsanrop som väntar på att köras.

Du kan visa de enskilda skript som innehåller varje funktion.

 1. Dubbelklicka på ett skriptnamn i anropsstacken på Felsökningskonsolen.

Visa och ändra variabelvärden

Visa och redigera värdena för variabler och egenskaper i variabelpanelen.

Visa ett variabelvärde

 1. I variabelpanelen väljer du vilka typer av variabler som ska visas på panelmenyn.

  • Visa konstanter visar värdenas konstanter (variabler med ett fast värde).

  • Visa statiska värden visar variabler som tillhör klassen, i stället för instanser av klassen.

  • Visa otillgängliga medlemsvariabler visar variabler som inte är tillgängliga för andra klasser eller namnutrymmen. Detta inkluderar variabler som är skyddade, privata och interna för namnutrymmet.

  • Visa ytterligare hexadecimal visning lägger till hexadecimalvärden där decimalvärden visas. Det här är främst användbart för färgvärden. Hexadecimalvärden visas inte för decimalvärden från 0 till 9.

  • Visa kvalificerade namn visar variabeltyper med både paket- och klassnamnet.

 2. Expandera trädvyn över FLA-filens objektstruktur tills du ser variabeln du vill visa.

Redigera värdet för en variabel

 1. Dubbelklicka på variabelns värde i variabelpanelen.

 2. Ange det nya värdet för variabeln och tryck på Retur. Det nya värdet används vid efterföljande kodkörning.

Kontrollera kompileringsvarningar

Kontrollera vilka typer av kompileringsvarningar ActionScript-kompilatorn genererar på panelen Kompilatorfel. När kompilatorn rapporterar ett fel dubbelklickar du på felet för att navigera till kodraden som orsakade felet.

 1. Välj Arkiv > Publiceringsinställningar.
 2. Klicka på Animate.

 3. Klicka på knappen ActionScript-inställningar.
 4. Välj bland felalternativen:
  • I Strikt läge rapporteras varningar som fel, vilket innebär att kompileringen inte lyckas om dessa fel förekommer.
  • I Varningsläge rapporteras extravarningar som är användbara för att upptäcka inkompatibilitet vid uppdatering av ActionScript 2.0-kod till ActionScript 3.0.

När Animate påträffar ett fel i ActionScript-koden, antingen under kompilering eller under körning, rapporteras felet på panelen Kompilatorfel. Navigera till kodraden som orsakade felet från panelen Kompilatorfel.

 1. Dubbelklicka på felet på panelen Kompilatorfel.

Felsöka en extern ActionScript 3.0 SWF-fil

Med ActionScript 3.0 kan du felsöka en extern SWF-fil med hjälp av en fristående version, en ActiveX- eller en plugin-version för felsökning av Flash Player, som du hittar i installationskatalogen för Animate/Players/Debug/. I felsökaren för ActionScript 3.0 är emellertid fjärrfelsökning begränsad till filer som finns på samma lokala värd som utvecklingsverktyget i Animate, som spelas upp i den fristående felsökningsspelaren, ActiveX-kontrollen eller plugin-programmet.

Aktivera felsökning under Publiceringsinställningar om du vill tillåta fjärrfelsökning av filen. Du kan också publicera filen med ett felsökningslösenord så att bara behöriga användare kan felsöka den.

Precis som i JavaScript och HTML, kan användarna se klientsidesvariabler i ActionScript. Om du vill lagra variablerna på ett säkert sätt skickar du dem till ett program på serversidan i stället för att lagra dem i filen. Som utvecklare kan du emellertid ibland ha andra affärshemligheter, t.ex. filmklippsstrukturer, som du inte vill avslöja för utomstående. Du kan då använda felsökningslösenordet för att skydda ditt arbete.

Aktivera fjärrfelsökning av en SWF-fil och ange ett felsökningslösenord

I ActionScript 3.0 FLA-filer går det inte att felsöka kod i bildruteskript. Det går bara att felsöka kod i externa AS-filer med felsökaren för ActionScript 3.0.

 1. Öppna FLA-filen.

 2. Välj Arkiv > Publiceringsinställningar.

 3. I dialogrutan Publiceringsinställningar klickar du på fliken (CS5) eller på kategorin (CS5.5) och väljer därefter Tillåt felsökning.

 4. Stäng dialogrutan Publiceringsinställningar och välj ett av följande kommandon:

  • Arkiv > Exportera > Exportera film

  • Arkiv > Publicera

 5. Behåll SWF-filen på den lokala datorn för att utföra en fjärrfelsökningssession på den lokala värden, eller överför den till webbservern.

  SWF-filen innehåller ingen information om brytpunkter. Om du överför filen till en fjärrserver kan du alltså inte stega igenom koden. Använd den lokala värden för att utföra den här åtgärden.

 6. I Animate väljer du Felsök > Starta fjärrfelsökning > ActionScript 3.0.

  Animate öppnar felsökaren för ActionScript 3.0 och väntar på att en felsökningsversion av Flash Player ska ansluta. Du har två minuter på dig att starta felsökningsversionen av Flash Player. Om det tar längre tid än två minuter upprepar du det här steget.

 7. Öppna SWF-filen i en fristående version, en ActiveX- eller en plugin-version för felsökning av Flash Player. Du hittar den fristående felsökningsspelaren i installationskatalogen för Animate/Players/Debug/. Anslut inte till en fil på en annan dator eftersom felsökaren inte kan ta emot någon information om brytpunkter.

  Felsökningssessionen börjar när felsökningsspelaren ansluts till ActionScript 3.0-felsökningspanelen.

  Obs!

  Fjärrfelsökning fungerar inte om du väljer standardnätverksgränssnittet för AIR 3.4. Du ska istället välja alternativen för att ange nätverksgränssnittsnamnet och IP-adressen för systemet.

Aktivera Felsökning från en fjärranslutning

 1. Öppna utvecklingsprogrammet i Animate om det inte redan är öppet.

 2. Välj Felsök > Starta fjärrfelsökning > ActionScript 3.0.

 3. Från fjärranslutningen öppnar du den publicerade SWF-filen i en webbläsare eller i felsökningsversionen av den fristående spelaren.

  Om inte dialogrutan för fjärrfelsökning öppnas högerklickar (Windows) eller Control-klickar (Macintosh) du på SWF-filen för att öppna snabbmenyn och väljer sedan Felsökning.

 4. Välj Localhost och filen som ska öppnas i dialogrutan för fjärrfelsökning.

  I Felsökning öppnas visningslistan för SWF-filen. Om SWF-filen inte spelas upp kan Felsökning vara tillfälligt stoppad. Du ska då trycka på Fortsätt för att starta på nytt.