Användarhandbok Avbryt

Så här använder du tidslinjen i Animate

 1. Användarhandbok om Adobe Animate
 2. Introduktion till Animate
  1. Nyheter i Animate
  2. Visuell ordlista
  3. Systemkrav för Animate
  4. Tangentbordsgenvägar för Animate
  5. Arbeta med flera filtyper i Animate
 3. Animering
  1. Grunderna vid animering i Animate
  2. Så här använder du bildrutor och nyckelbildrutor i Animate
  3. Animering bildruta för bildruta i Animate
  4. Så här arbetar du med klassiska övergångsanimeringar i Animate
  5. Pensel
  6. Rörelseguide
  7. Rörelseinterpoleringar och ActionScript 3.0
  8. Om övergångsanimeringar med rörelse
  9. Animeringar med rörelseinterpolering
  10. Skapa en animering med rörelseinterpolering
  11. Använda nyckelbildrutor för egenskaper
  12. Animera placering med en interpolering
  13. Så här redigerar du rörelseinterpoleringar med rörelseredigeraren
  14. Redigera rörelsebanan för en interpolerad animering
  15. Ändra rörelseinterpoleringar
  16. Lägga till anpassade övergångar
  17. Skapa och använda förinställda rörelser
  18. Konfigurera interpoleringsintervall för animeringar
  19. Arbeta med rörelseinterpoleringar sparade som XML-filer
  20. Rörelseinterpoleringar jämfört med klassiska interpoleringar
  21. Skapa övergångar
  22. Använda animeringar med benverktyget i Animate
  23. Arbeta med figurriggning i Animate
  24. Så här använder du maskeringslager i Adobe Animate
  25. Så här arbetar du med scener i Animate
 4. Interaktivitet
  1. Så här skapar du knappar med Animate
  2. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Lägga till interaktivitet med kodfragment i Animate
  5. Skapa anpassade HTML5-komponenter
  6. Använda komponenter i HTML5 Canvas
  7. Skapa anpassade komponenter: Exempel
  8. Kodfragment för anpassade komponenter
  9. God praxis - annonsera med Animate
  10. Redigera och publicera VR
 5. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Skapa och hantera målarpenslar
  2. Använda Google Fonts i HTML5 Canvas-dokument
  3. Använda Creative Cloud Libraries och Adobe Animate
  4. Använda scen- och verktygspanelerna i Animate
  5. Arbetsflöde och arbetsyta i Animate
  6. Använda webbteckensnitt i HTML5 Canvas-dokument
  7. Tidslinjer och ActionScript
  8. Arbeta med flera tidslinjer
  9. Ange inställningar
  10. Använda redigeringspanelerna i Animate
  11. Skapa tidslinjelager med Animate
  12. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  13. Flytta och kopiera objekt
  14. Mallar
  15. Söka och ersätta i Animate
  16. Ångra, gör om och panelen Historik
  17. Kortkommandon
  18. Så här använder du tidslinjen i Animate
  19. Skapa HTML-tillägg
  20. Optimeringsalternativ för bilder och animerade GIF-filer
  21. Exportinställningar för bilder och GIF-filer
  22. Panelen Resurser i Animate
 6. Multimedia och video
  1. Omforma och kombinera grafikobjekt i Animate
  2. Skapa och arbeta med symbolinstanser i Animate
  3. Bildkalkering
  4. Så här använder du ljud i Adobe Animate
  5. Exportera SVG-filer
  6. Skapa videofiler för användning i Animate
  7. Så här lägger du till en video i Animate
  8. Rita och skapa objekt med Animate
  9. Omforma linjer och former
  10. Linjer, fyllningar och övertoningar med Animate CC
  11. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  12. Färgpaneler i Animate CC
  13. Öppna Flash CS6-filer i Animate
  14. Arbeta med klassisk text i Animate
  15. Placera grafik i Animate
  16. Importerade bitmappar i Animate
  17. 3D-grafik
  18. Arbeta med symboler i Animate
  19. Rita linjer och former med Adobe Animate
  20. Arbeta med bibliotek i Animate
  21. Exportera ljud
  22. Markera objekt i Animate CC
  23. Arbeta med Illustrator AI-filer i Animate
  24. Använda blandningslägen
  25. Ordna objekt
  26. Automatisera uppgifter med kommandomenyn
  27. Flerspråkig text
  28. Använda kameran i Animate
  29. Grafikfilter
  30. Ljud och ActionScript
  31. Ritinställningar
  32. Rita med ritstift
 7. Plattformar
  1. Konvertera Animate-projekt till andra dokumenttypsformat
  2. Stöd för anpassade plattformar
  3. Skapa och publicera HTML5 Canvas-dokument i Animate
  4. Skapa och publicera ett WebGL-dokument
  5. Så här paketerar du AIR för iOS-program
  6. Publicera AIR for Android-program
  7. Publicera för Adobe AIR för datorprogram
  8. Inställningar för ActionScript-publicering
  9. God praxis – organisera ActionScript i ett program
  10. Så här använder du ActionScript med Animate
  11. Hjälpmedel på arbetsytan i Animate
  12. Skriva och hantera skript
  13. Aktivera stöd för anpassade plattformar
  14. Översikt över stöd för anpassade plattformar
  15. Arbeta med plugin-program för anpassade plattformar
  16. Felsöka ActionScript 3.0
  17. Aktivera stöd för anpassade plattformar
 8. Exportera och publicera
  1. Så här exporterar du filer från Animate CC
  2. OAM-publicering
  3. Exportera SVG-filer
  4. Exportera bilder och video med Animate
  5. Publicera AS3-dokument
  6. Exportera animeringar för mobilprogram och spelplattformar
  7. Exportera ljud
  8. God praxis – tips för att skapa innehåll på mobila enheter
  9. God praxis – videokonventioner
  10. God praxis – riktlinjer för utveckling av SWF-program
  11. God praxis – strukturera FLA-filer
  12. De bästa sätten att optimera FLA-filer för Animate
  13. Inställningar för ActionScript-publicering
  14. Ange publiceringsinställningar för Animate
  15. Exportera projektorfiler
  16. Exportera bilder och animerade GIF-filer
  17. Publiceringsmallar för HTML
  18. Arbeta med Adobe Premiere Pro och After Effects
  19. Dela och publicera animeringar snabbt

Om tidslinjen

På tidslinjen i Adobe Animate ordnar och styr du innehållet i ett dokument över tid i lager och bildrutor. Precis som i en film så delas tiden i Animate-dokument in i bildrutor. Lager är som flera filmremsor som staplas ovanpå varandra och alla innehåller olika bilder som visas på scenen. Huvudkomponenterna på tidslinjen är lager, bildrutor och spelhuvudet.

På tidslinjen visas var animering förekommer i ett dokument, inklusive bildruta-för-bildruta-animering, interpolerad animering och rörelsebanor. Med kontroller i lageravsnittet av tidslinjen kan du dölja, visa, låsa och låsa upp lager samt visa lagerinnehåll som konturer. Du kan dra bildrutor på tidslinjen till en ny plats på samma lager eller till ett annat lager.

Modern tidslinje

Tidslinjepanelens utseende och känsla har förbättrats med tydlig återgivning av bildruteintervall, bildrute- och tidsmarkörer som är lättare att läsa, förbättrad cellanimering, knappar för att skapa nyckelbildrutor, tomma bildrutor med mera.

Ny tidslinje

Tidslinjereglage

Tidslinjens sidhuvud har utökats med fler funktioner i förgrunden.

Sidhuvud på tidslinjen

Lagervy

Du kan växla från standardvyn med flera lager till vyn med det aktuella lagret genom att klicka på ikonen Lagervy uppe till vänster.

Vy med flera lager
Vy med flera lager

Vy med ett lager
Vy med ett lager

Kamera

Om du vill aktivera eller inaktivera kameran klickar du på kameraknappen.

Vy med överordnade lager

Den visar hierarkin med över- och underordnade lager.

Lagerdjup

Det skapar en panel med lagerdjup som gör att du kan ändra djupet på det aktiva lagret i listan. 

Obs!

När en animering spelas upp visas den faktiska bildrutehastigheten. Denna bildrutehastighet kan skilja sig från bildrutehastigheten som ställts in för dokumentet om datorn inte kan beräkna och visa animeringen snabbt.

Cellanimering

Cellanimeringen har gjorts om och förenklats. Du kan aktivera cellanimering genom att klicka på cellanimeringsknappen. Cellanimeringen har förbättrats ytterligare för att selektivt utesluta (och inkludera) bildrutor genom att högerklicka på en cellanimerad bildruta i cellanimeringsintervallet. 

Huvudsaklig cellanimering

Gör något av följande:

 • Klicka på cellanimeringsknappen när du vill aktivera och inaktivera cellanimering. När det här alternativet är aktiverat kan alla bildrutor mellan markörerna Starta cellanimering och Stoppa cellanimering (i sidhuvudet på tidslinjen) placeras på varandra som en bildruta i Dokument-fönstret.
 • Håll musknappen intryckt på cellanimeringsknappen när du vill visa och välja alternativ som markerat intervall, alla bildrutor, ankarpunktsmarkörer och avancerade inställningar.
 • Markera cellanimeringsikonen  (ikonen till vänster om loopikonen) på tidslinjen.

Några av cellanimeringsparametrarna på den här panelen är befintliga funktioner som konturläge, föregående/nästa cellanimeringsbildruta, färginställning och ankarpunktsmarkörer:

 • Endast nyckelbildruteläge: Återger endast nyckelbildrutor i cellanimeringsintervallet, dvs. bildrutorna mellan interpoleringarna hoppas över.
 • Starta opacitet: Opacitet för den första cellanimeringsbildrutan på vardera sidan om den aktiva bildrutan.
 • Minska med: Delta-minskning i procent för varje cellanimeringsbildruta.
 • Begränsningar: Intervallen för föregående och kommande bildrutor är desamma när begränsningar aktiveras, såvida inte användaren redigerar intervallet från tidslinjen.

Mer information finns i Använda cellanimering.

Avancerad cellanimering
Avancerade inställningar

A. Opacitet för den första cellanimeringsbildrutan B. Minska opaciteten över cellanimeringsbildrutor C. Visa endast nyckelbildrutor D. Ankarpunktsmarkörer 

Redigera flera bildrutor

Med den här funktionen kan du visa och redigera innehåll i flera bildrutor inom det valda intervallet.

Håll musknappen intryckt på knappen Redigera flera bildrutor när du vill visa och välja Redigera valt intervall och Redigera alla bildrutor. Klicka om du vill inaktivera och aktivera läget Redigera flera bildrutor.

Redigera flera bildrutor

Skapa interpoleringar

Håll musknappen intryckt på ikonen Skapa interpolering när du vill visa och välja alternativ. Markera bildruteintervallet på tidslinjen och klicka på Skapa interpolering när du vill skapa en interpolering med den senaste markeringen.

Skapa interpolering

Ändra utseendet på tidslinjen

Som standard visas tidslinjen nedanför huvuddokumentfönstret. Om du vill ändra tidslinjens position frigör du den från dokumentfönstret och låter den flyta i ett eget fönster. Du kan docka den till vilken annan panel du vill. Du kan även dölja tidslinjen.

Om du vill ändra antalet lager och bildrutor som visas ändrar du storlek på tidslinjen. Om du vill visa extra lager när tidslinjen innehåller fler lager än vad som kan visas, använder du rullningslisterna till höger på tidslinjen.

Dra tidslinjen

 • Om du vill flytta tidslinjen när den är dockad till dokumentfönstret drar du i fliken med titelfältet i det övre vänstra hörnet av tidslinjen.

 • Om du vill docka en odockad tidslinje till programfönstret drar du fliken med titelfältet till över- eller nederkanten av dokumentfönstret.

 • Om du vill docka en odockad tidslinje till andra paneler drar du fliken med tidslinjens titelfält till önskad plats. Om du vill förhindra att tidslinjen dockas till andra paneler håller du ned Control-tangenten när du drar. Ett blått fält visas som anger var tidslinjen dockar.

 • Om du vill förlänga eller förkorta lagernamnsfälten på tidslinjepanelen drar du i fältet mellan lagernamnen och bildrutorna på tidslinjen.

Anpassa tidslinjevyn

 1. Om du vill visa popup-menyn Bildrutevisning klickar du på Bildrutevisning i tidslinjens övre högra hörn.

 2. Välj något av följande alternativ:

  • Om du vill ändra storleken på lagren väljer du Stor, Medel eller Kort. (Inställningen Stor för bildrutebredd är användbar om du vill visa detaljer i ljudvågor.
  • Om du vill visa miniatyrbilder av innehållet i alla bildrutor skalade så att de ryms i bildrutorna på tidslinjen väljer du Förhandsvisa. Storleken på innehållet kan variera i den här förhandsvisningen, och den kräver extra skärmutrymme.
  • Om du vill flytta tidslinjereglagen uppåt eller nedåt väljer du övre respektive nedre tidslinjekontroll.
  • Om du vill zooma in och ut på tidslinjen kan du använda skjutreglaget Ändra storlek på tidslinje.
  Tidslinjen som sidhuvud
  Tidslinjen som sidhuvud

  Tidslinjen som sidfot
  Tidslinjen som sidfot

Ändra lagerhöjd på tidslinjen

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på inställningsmenyn i tidslinjens sidhuvud. Välj Kort, Medel eller Stor.

   Dubbelklicka på lagrets ikon (ikonen till vänster om lagernamnet) på tidslinjen.

  • Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på lagernamnet och välj Egenskaper på snabbmenyn.

  • Markera lagret på tidslinjen och välj Ändra > Tidslinje > Lageregenskaper.

  Kort lagerhöjd
  Kort lagerhöjd

  Stor lagerhöjd
  Stor lagerhöjd

 2. I dialogrutan Lageregenskaper väljer du ett alternativ för lagerhöjd och klickar på OK.

Färga och fästa lager

Du kan fästa eller färga ett lager för enkel identifiering genom att klicka på punkten som visas precis efter lagernamnet. När funktionen är aktiverad visas en understrykning med lagrets konturfärg över lagret för snabb identifiering av lager. 

Lagerfärger

Ställ in lageropacitet

Gör något av följande:

 • Om du vill ställa in synlighet för opacitet skift-klickar du i ögonkolumnen på tidslinjen.
 • Dubbelklicka på lagrets ikon (ikonen till vänster om lagernamnet) på tidslinjen.
 • Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på lagernamnet och välj Egenskaper på snabbmenyn. I dialogrutan Lageregenskaper väljer du Synlighet > Opacitet.
 • Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på lagernamnet och välj Visa andra som genomskinliga.

Ändra storlek på tidslinjepanelen

 • Om tidslinjen är dockad till huvudprogramfönstret drar du i fältet som skiljer tidslinjen från scenen.

 • Om tidslinjen inte är dockad till huvudprogramfönstret drar du i det nedre högra hörnet (Windows) eller storleksrutan i det nedre högra hörnet (Macintosh).

Det blåa spelhuvudet högst upp på tidslinjen flyttas när dokumentet spelas upp för att indikera den aktuella bildrutan som visas på scenen. I sidhuvudet på tidslinjen visas bildrutenumren i animeringen. Om du vill visa en bildruta på scenen flyttar du spelhuvudet till den bildrutan på tidslinjen.

Om du vill visa en viss bildruta när du arbetar med många bildrutor flyttar du spelhuvudet längs tidslinjen.

 • Om du vill gå till en bildruta klickar du på bildrutans plats i sidhuvudet på tidslinjen eller drar spelhuvudet till rätt position.

 • Centrera tidslinjen i den aktuella bildrutan genom att klicka på knappen Centrera bildruta längst ner på tidslinjen.
 • Nu kan loopintervall skapas genom att bara dra över loopavsnittet. Du kan exportera bildrutorna (som film eller video) i valt intervall.
 • När loopalternativet är aktiverat på tidslinjen kan du loopa direktuppspelat ljud inom ett intervall av bildrutor tillsammans med andra animeringar.
Loopalternativ
Repetition

Visa tiden tillsammans med bildrutorna

Tidslinjen visar tiden i sekunder tillsammans med bildrutornas nummer. Med den här funktionen går det snabbare att konvertera bildrutor till tid och du ser också det angivna värdet för bildrutor per sekund (fps) under animeringsprocessen. 

På skärmbilden nedan visar tidslinjen 20 bildrutor per sekund (fps): 

Visa tiden tillsammans med bildrutorna

Hantera animeringshastigheten

Du kan hantera animeringshastigheten genom att skala bildruteintervallen, genom att animera baserat på tidsintervall, eller så kan du utöka och komprimera animeringar genom att använda tidstyrning. 

Skala bildruteintervallen

Du kan ändra antalet bildrutor per sekund (fps) för animeringen utan att behöva ändra animeringshastigheten. Använd alternativet Skala bildruteintervall när du ändrar fps för att behålla tiden intakt. 

Alternativ för att skala bildruteintervall

Animera baserat på tidsintervall

Justera bildruteintervallen till 1, 2 eller 3 sekunder eller något annat intervall. Den här funktionen fungerar för intervall med klassiska interpoleringar, forminterpoleringar, rörelseinterpoleringar, nyckelbildrutor samt tomma nyckelbildrutor.

Anpassad bildruta-för-bildruta-animering som baseras på specifika tidsintervall.

Alternativet Konvertera till bildrutevis animering finns i Ändra-menyn. Du kan också tilldela önskade kortkommandon för de här åtgärderna i dialogrutan för kortkommandon.

Utöka eller komprimera animeringar med tidslinjekontroller

Nu kan du förlänga tidslängden för markerade bildrutor genom att ange önskat antal bildrutor i fältet Utöka bildruteintervall. Tidslängden för de markerade bildrutorna ökas med det värde som angetts i Utöka bildruteintervall.

Du kan öka eller minska tiden för det markerade intervallet på tidslinjen. Markera bildruteintervallet och dra den högra kanten på det valda intervallet framåt eller bakåt på tidslinjen. Bildrutorna på tidslinjen justeras automatiskt.

Du kan kopiera dina animeringar flera gånger (x2, x3 osv.) genom att dra intervallen i tidslinjen. Du kan också komprimera bildrutorna till sin normala position när du har utökat dem. 

Markera bildrutorna i tidslinjen, klicka och dra i den markerade högra kanten av urvalet.

Bildrutemarkering och kant

När du drar, såsom visas i följande skärmbild, kan du visa animeringen i multipler som exempelvis x2, x3 och så vidare.

Visa utsträckta bildrutor medan du drar.

På skärmbilden nedan kan du se det utökade intervallet i multipeln x2. x2 är dubbla storleken av ett markerat intervall. x3 är tre gånger den ursprungliga storleken på ett intervall. 

Utökade intervall efter att du dragit.

Bildrutans tidslängd kan nu utökas genom att ange önskat värde i fältet Utöka bildruteintervall. Tidslängden för den markerade bildrutan ökas med det värde som angetts i Utöka bildruteintervall.

Navigera mellan nyckelbildrutor

Nu kan du klicka på Gå tillbaka en bildruta eller Gå framåt en bildruta när du vill gå till föregående eller nästa bildruta. Du kan också hålla musknappen nedtryckt på Gå tillbaka en bildruta eller Gå framåt en bildruta när du vill gå till den första eller sista bildrutan.

Klicka på Spela när du vill visa en förhandsgranskning av animeringen.

VCR-reglage

Du kan navigera mellan nyckelbildrutor på det aktiva lagret med menyn Kontroll. Du kan också använda Alt+. eller Alt+, för att gå framåt och bakåt till nästa och föregående nyckelbildrutor på tidslinjen. 

Alternativ för att navigera mellan nyckelbildrutor med kortkommandon
Alternativ för att navigera mellan nyckelbildrutor med kortkommandon

Du kan navigera mellan nyckelbildrutor på det aktiva lagret med hjälp av vänster- och högerkontrollerna på lagret. Du kan också använda menyn och kortkommandon. 

Tidslinje som visar vänster- och högerkontroller på lagret

Obs!

Du kan använda genvägar för sidnavigering, exempelvis Alt+Skift+, för att gå bakåt och Alt+Skift+.för gå framåt. 

Infoga bildrutor och nyckelbildrutor

Du kan lägga till nyckelbildrutor, tomma nyckelbildrutor och bildrutor genom att klicka på knappen på tidslinjen. Håll musknappen intryckt på ikonen Nyckelbildruta när du vill visa och välja alternativ. Markera en bildruta på tidslinjen och klicka på ikonen Nyckelbildruta om du vill infoga en bildruta, en nyckelbildruta eller en tom nyckelbildruta enligt det senaste valet.

Nu får du visuell feedback på tidslinjepanelen när du infogar en nyckelbildruta eller tom nyckelbildruta. En diskret glöd visar att åtgärden har slutförts.

Skapa nyckelbildruta

Nu får du visuell feedback på tidslinjepanelen när du infogar en nyckelbildruta eller tom nyckelbildruta. En diskret glödande effekt anger att åtgärden har utförts.

Läge för endast aktivt lager

Ikonen för tidslinjevisning har ändras med ett nytt läge som kallas Endast aktivt lager. Om du bara vill visa de aktiva lagren på tidslinjen håller du musknappen intryckt på alternativet Tidslinjevisning och väljer Endast aktivt lager

Panorera på tidslinjen via scenen

 • Nu kan du också använda handverktyget för att flytta tidslinjen horisontalt.
 • Du kan spola tidslinjen direkt från scenen med det nya verktyget för tidsspolning. Verktyget finns i samma grupp som handverktyget på verktygspanelen. Du kan också använda kortkommandot blanksteg+T om du vill aktivera verktyget tillfälligt. Dra åt vänster eller höger för att visa tidslinjen i panoreringens riktning.
Visa verktyget för tidsspolning

Anpassningsbart verktygsfält för tidslinjen

Med den anpassningsbara tidslinjen kan du välja vilka åtgärdsknappar som ska visas i verktygsfältet för tidslinjen. Klicka på Anpassa tidslinjeverktyg på tidslinjens hamburgermeny.

A – Tidslinjens hamburgermeny B – Menyalternativ för att anpassa verktygsfältet för tidslinjen
A – Tidslinjens hamburgermeny B – Menyalternativ för att anpassa verktygsfältet för tidslinjen

Det visas en panel med verktygsfältsknappar, som du kan lägga till på eller ta bort från verktygsfältet för tidslinjen. Klicka var som helst utanför panelen för att stänga den. När panelen är öppen är de knappar som visas på tidslinjens verktygsfält markerade på den. Klicka på önskad knapp om du vill växla knappvalet. Ändringarna visas direkt på tidslinjens verktygsfält. 

Panel med tidslinjeverktyg
A – Verktygspanel B – Grupp med bildruteknappar C – Grupp med interpoleringsknappar D – Återställ

Tidslinjens verktygsfält har ett antal alternativ som grupperas i en enda knapp. Långklicka på knappen för att visa alla alternativ som grupperats i den.

Grupperingsknappen för Infoga nyckelbildruta eller Infoga bildruta har till exempel följande fyra alternativ:

 • Nyckelbildrutor
 • Tom nyckelbildruta
 • Bildruta
 • Automatisk nyckelbildruta

På verktygspanelen visas ovanstående alternativ som en grupperad knapp och som enskilda knappar. Om en gruppknapp markeras avmarkeras de enskilda knapparna i den gruppen automatiskt. Och om en enskild knapp i gruppen markeras avmarkeras gruppknappen.

Det finns två sådana grupper på verktygspanelen. En för att infoga nyckelbildrutor eller bildrutor och en annan för att infoga interpoleringar.

Vissa knappar på verktygspanelen markeras och avmarkeras parvis. Bland dessa finns till exempel knapparna för att stega bakåt eller framåt med flera nyckelbildrutor och knapparna för att stega framåt och bakåt en bildruta i taget.

Om du vill ignorera ändringar som gjorts på panelen och återställa tidslinjens verktygsfält till standardläget klickar du på Återställ tidslinjens reglage.

Titta på videon och lär dig mer om hur du anpassar tidslinjen.

Nästa steg?

Nu vet du hur du använder och anpassar tidslinjen. Då är det dags att ta reda på hur du skapar animeringar med panelen Resurser
.

Liknande innehåll

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?