Använd den här artikeln när du vill arbeta med inställningar för ActionScript-publicering i Adobe Animate CC.

Ändra inställningar för ActionScript-publicering

När du skapar ett nytt FLA-dokument i Animate CC (tidigare Flash Professional CC) blir du ombedd att ange vilken version av ActionScript du vill använda. Du kan ändra den här inställningen om du senare bestämmer dig för att skriva skript i en annan version av ActionScript.

Obs!

ActionScript 3.0 är inte kompatibel med ActionScript 2.0. ActionScript 2.0-kompileraren kan kompilera all ActionScript 1.0-kod förutom den snedstreckssyntax (/) som används för att visa filmklippssökvägar (t.ex. parentClip/testMC:varName= "hello world"). Du undviker detta problem genom att antingen skriva om koden och använda en punktnotation (.) eller använda ActionScript 1.0-kompilatorn.

 1. Välj Arkiv > Publiceringsinställningar.
 2. Välj ActionScript-versionen på menyn Skript.

Klassfiler och konfigurationsfiler

När du installerar Animate placeras flera ActionScript-relaterade konfigurationsmappar och konfigurationsfiler på datorn. Om du ändrar de här filerna för att anpassa redigeringsmiljön bör du först säkerhetskopiera originalfilerna.

Mapp för ActionScript-klasser

Innehåller alla inbyggda ActionScript 2.0-klasser (AS-filer). Här är några vanliga sökvägar till mappen:

 • Windows 7 och 8: Hårddisk\Program\Adobe\Adobe Animate CC\Common\Configuration\ActionScript 3.0\Configuration\Classes

 • Macintosh: Hårddisk/Användare/användare/Bibliotek/Application Support/Adobe/Animate CC/språk/Configuration/Classes

  Mappen Classes är uppdelad i klasser för Flash Player 10 och klasser för Flash Player 11. Mer information om hur mappen är organiserad finns i filen Viktigt om i mappen Classes.

Mapp för inkluderade klasser

Innehåller alla globala ActionScript-inkluderade filer. Platserna är som följer:

 • Windows 7 och 8: Hårddisk\Program\Adobe\Adobe Animate CC\Common\Configuration\ActionScript 3.0\libs\

 • Macintosh: Hårddisk/Användare/användare/Bibliotek/Application Support/Adobe/Animate CC/språk/Configuration/Include

Konfigurationsfilen ActionsPanel.xml

Innehåller konfigurationsfilen för kodtips i ActionScript. Separata filer innehåller olika konfigurationer för varje version av ActionScript och Flash Lite samt för JavaScript. Platserna är som följer:

 • Windows 7 och 8: Hårddisk\Program\Adobe\Adobe Animate CC\Common\Configuration\ActionScript 3.0\libs\

 • Macintosh: Hårddisk/Användare/användare/Bibliotek/Application Support/Adobe/Animate CC/språk/Configuration/ActionsPanel

Konfigurationsfilen AsColorSyntax.xml

Konfigurationsfilen för markering av ActionScript-kodfärgningssyntaxen. Platserna är som följer:

 • Windows 7 och 8: Hårddisk\Program\Adobe\Adobe Animate CC\Common\Configuration\ActionScript 3.0\libs\

 • Macintosh: Hårddisk/Användare/användare/Bibliotek/Application Support/Adobe/Animate CC/språk/Configuration/ActionsPanel

Deklarera en dokumentklass för ActionScript 3.0

Om du använder ActionScript 3.0 kan en SWF-fil ha en klass av översta nivån kopplad till sig. Den här klassen kallas dokumentklassen. När SWF-filen läses in i Flash Player skapas en instans av den här klassen som blir SWF-filens objekt på högsta nivån. Objektet för en SWF-fil kan vara en instans av en egen klass som du väljer.

En SWF-fil som till exempel implementerar en Calendar-komponent kan koppla den översta nivån till en Calendar-klass, med lämpliga metoder och egenskaper för en Calendar-komponent. När SWF-filen läses in skapas en instans av den här Calendar-klassen i Flash Player.

 1. Avmarkera alla objekt på scenen och på tidslinjen genom att klicka i ett tomt område på scenen. Då visas dokumentegenskaperna i egenskapsinspektören.
 2. Ange namnet på ActionScript-filen för klassen i textrutan för dokumentklassen i egenskapsinspektören. Du ska inte skriva in filtillägget .as.

Obs!

Du kan även ange dokumentklassinformation i dialogrutan Publiceringsinställningar.

Obs!

Du kan också ange namnet på klassen i en SWC-fil, som är länkad i bibliotekssökvägen, som du vill ange som dokumentklass.

Ange placering för ActionScript-filer

Om du vill använda en ActionScript-klass som du har definierat måste Animate leta reda på de externa ActionScript-filerna som innehåller klassdefinitionen. Den lista med mappar där Animate söker efter klassdefinitioner kallas klassökvägen för ActionScript 2.0 och källsökvägen för ActionScript 3.0. Klassökvägar och källsökvägar finns på global nivå (programnivå) och på dokumentnivå. Mer information om klassökvägar finns i avsnittet Klasser i Om ActionScript 2.0 i Adobe Animate och Paket i Om ActionScript® 3.0.

Du kan ange följande ActionScript-placeringar i Animate:

 • ActionScript 2.0

  • Programnivå (tillgänglig för alla AS2 FLA-filer):

   • Klassökväg (anges i ActionScript-inställningarna)

  • Dokumentnivå (endast tillgänglig för den FLA-fil som anger den här sökvägen):

   • Klassökväg (anges i publiceringsinställningarna)

 • ActionScript 3.0

  • Programnivå (tillgänglig för alla AS3 FLA-filer):

   • Källsökväg (anges i ActionScript-inställningarna)

   • Bibliotekssökväg (anges i ActionScript-inställningarna)

   • Extern bibliotekssökväg (anges i ActionScript-inställningarna)

  • Dokumentnivå (endast tillgänglig för den FLA-fil som anger de här sökvägarna):

   • Källsökväg (anges i publiceringsinställningarna)

   • Bibliotekssökväg (anges i publiceringsinställningarna)

   • Dokumentklass (anges i egenskapsinspektören för dokumentet)

Med Bibliotekssökväg anger du platsen för förkompilerad ActionScript-kod som finns i SWC-filer som du har skapat. Den FLA-fil som anger den här sökvägen läser in varje SWC-fil på den översta nivån i den här sökvägen och alla andra eventuella kodresurser som har angetts inom SWC-filerna. Om du använder bibliotekssökvägen måste du kontrollera att inga delar av den kompilerade koden i SWC-filerna är duplicerade i okompilerade AS-filer i källsökvägen. Den redundanta koden gör att kompileringen av SWF-filen går långsammare.

Du kan ange fler än en sökväg som används av Animate. Alla resurser som hittas på samtliga sökvägar används. När du lägger till eller ändrar en sökväg kan du lägga till absoluta katalogsökvägar (t.ex. C:/mina_klasser) och relativa katalogsökvägar (t.ex. ../mina_klasser eller ”.”).

Ange klassökvägen för ActionScript 2.0

 

Obs! ActionScript 2.0 har tagits bort i Animate CC. Du hittar mer information i den här artikeln

.Så här anger du klassökvägen på dokumentnivå:

 

 1. Välj Arkiv > Publiceringsinställningar och klicka på Flash.

 2. Kontrollera att ActionScript 2.0 är markerat på snabbmenyn ActionScript-version och klicka på Inställningar.
 3. Ange den bildruta där klassdefinitionen ska finnas i textfältet Exportera bildruta för klasser.
 4. Om du vill lägga till sökvägar i klassökvägslistan gör du något av följande:
  • Om du vill lägga till en mapp i klassökvägen klickar du på knappen Bläddra till sökväg , bläddrar till mappen som du vill lägga till och klickar på OK.

  • Om du vill lägga till en ny rad i klassökvägslistan, klickar du på knappen Lägg till ny sökväg . Dubbelklicka på den nya raden, skriv en relativ eller absolut sökväg och klicka på OK.

  • För att redigera en befintlig klassökvägsmapp väljer du sökvägen i klassökvägslistan, klickar på knappen Bläddra till sökväg, bläddrar till mappen som ska läggas till och klickar på OK. Du kan också dubbelklicka på sökvägen i klassökvägslistan, skriva sökvägen och klicka på OK.

  • Om du vill ta bort en mapp från klassökvägen väljer du sökvägen i klassökvägslistan och klickar på knappen Ta bort markerad sökväg .

Så här anger du klassökvägen på programnivå:

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Flash > Inställningar (Macintosh) och klicka sedan på kategorin ActionScript.

 2. Klicka på knappen Inställningar för ActionScript 2.0 och lägg till sökvägen/sökvägarna i listan Klassökväg

Ange källsökvägen för ActionScript 3.0

Så här anger du källsökvägen på dokumentnivå:

 1. Välj Arkiv > Publiceringsinställningar och klicka på Flash.

 2. Kontrollera att ActionScript 3.0 är markerat på snabbmenyn ActionScript-version och klicka på Inställningar. Flash Player-versionen måste vara inställd på Flash Player 9 eller senare för att ActionScript 3.0 ska kunna användas.
 3. Ange den bildruta där klassdefinitionen ska finnas i textfältet Exportera klasser i bildruta.
 4. Ange felrapporteringsinställningar. Du kan välja Strikt läge och Varningsläge. I Strikt läge rapporteras kompileringsvarningar som fel, vilket innebär att kompileringen inte slutförs om de typerna av fel förekommer. I Varningsläge rapporteras extravarningar som är användbara för att upptäcka inkompatibilitet vid uppdatering av ActionScript 2.0-kod till ActionScript 3.0.
 5. (Valfritt) Markera Scen om du vill att sceninstanser ska deklareras automatiskt.
 6. Ange ActionScript 3.0 eller ECMAScript som dialekt. ActionScript 3.0 rekommenderas.
 7. Om du vill lägga till sökvägar i källsökvägslistan gör du något av följande:
  • Om du vill lägga till en mapp i källsökvägen klickar du på fliken Källsökväg och sedan på knappen Bläddra till sökväg . Bläddra sedan till den mapp du vill lägga till och klicka på OK.

  • Om du vill lägga till en ny rad i källsökvägslistan, klickar du på knappen Lägg till ny sökväg . Dubbelklicka på den nya raden, skriv en relativ eller absolut sökväg och klicka på OK.

  • Om du vill redigera en befintlig källsökvägsmapp väljer du sökvägen i listan Källsökväg, klickar på knappen Bläddra till sökväg, bläddrar till mappen som ska läggas till och klickar på OK. Du kan också dubbelklicka på sökvägen i listan Källsökväg, skriva sökvägen och klicka på OK.

  • Om du vill ta bort en mapp från källsökvägen markerar du sökvägen i listan Källsökväg och klickar på knappen Ta bort från sökväg .

Så här anger du källsökvägen på programnivå:

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Animate > Inställningar (Macintosh) och klicka sedan på kategorin ActionScript.

 2. Klicka på knappen Inställningar för ActionScript 3.0 och lägg till sökvägen/sökvägarna i listan Källsökväg.

Ange bibliotekssökvägen för ActionScript 3.0-filer

Du anger bibliotekssökvägen på dokumentnivå på ungefär samma sätt som du anger källsökvägen:

 1. Välj Arkiv Publiceringsinställningar.
 2. Kontrollera att ActionScript 3.0 har angetts på skriptmenyn och klicka sedan på knappen ActionScript-inställningar.
 3. I dialogrutan Avancerade inställningar för ActionScript 3.0 klickar du på fliken Bibliotekssökväg.
 4. Lägg till bibliotekssökvägen i listan Bibliotekssökväg. Du kan lägga till mappar eller enskilda SWC-filer i sökvägslistan.
 5. Om du vill ange egenskapen länktyp dubbelklickar du på Länktyp i sökvägens egenskapsträd. Du kan välja mellan följande länktyper:
  • Sammanfogad i kod: Kodresurserna i sökvägen sammanfogas med den publicerade SWF-filen.

  • Extern: Kodresurserna i sökvägen läggs inte till i den publicerade SWF-filen, men kompileraren kontrollerar att de finns på de angivna platserna.

  • RSL (Runtime Shared Library): Flash Player hämtar resurserna vid körning.

Så här anger du bibliotekssökvägen på programnivå:

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Animate > Inställningar (Macintosh) och klicka sedan på kategorin ActionScript.

 2. Klicka på knappen Inställningar för ActionScript 3.0 och lägg till sökvägen/sökvägarna i listan Bibliotekssökväg.

Villkorlig ActionScript-kompilering

Du kan använda villkorlig kompilering i ActionScript 3.0 på samma sätt som i C++ och andra programmeringsspråk. Du kan t.ex. använda villkorlig kompilering för att aktivera eller inaktivera kodblock i ett helt projekt, såsom kod som implementerar en viss funktion eller kod som används för felsökning.

Med hjälp av config-konstanter som du definierar i publiceringsinställningarna kan du ange om vissa rader med ActionScript-kod har kompilerats eller inte. Varje konstant har följande format:

CONFIG::SAMPLE_CONSTANT

Här är CONFIG värdet för config namespace och SAMPLE_CONSTANT är den konstant som du anger true eller false för i publiceringsinställningarna. När värdet för konstanten är true kompileras den kodrad som följer efter konstanten i ActionScript-koden. Om värdet är falskt kompileras inte den kodrad som följer efter konstanten.

Exempel: I följande funktion finns två kodrader som endast kompileras om värdet för den föregående konstanten har angetts som true i publiceringsinställningarna:

public function CondCompTest() { 
  CONFIG::COMPILE_FOR_AIR { 
    trace("This line of code will be compiled when COMPILE_FOR_AIR=true."); 
  } 
  CONFIG::COMPILE_FOR_BROWSERS { 
    trace("This line of code will be compiled when COMPILE_FOR BROWSERS=true."); 
  } 
}

Så här definierar du en config-konstant med hjälp av dialogrutan Publiceringsinställningar:

 1. Välj Arkiv > Publiceringsinställningar.

 2. Kontrollera att skriptmenyn är inställd på ActionScript 3.0 och klicka sedan på knappen Inställningar bredvid menyn.

 3. I dialogrutan Avancerade inställningar för ActionScript 3.0 klickar du på fliken Config-konstanter.

 4. Klicka på knappen Lägg till för att lägga till en konstant.

 5. Skriv namnet på den konstant som du vill lägga till. Standardvärdet för config namespace är CONFIG och standardkonstantnamnet är CONFIG_CONST.

  Obs!

  Värdet CONFIG för config namespace deklareras automatiskt av kompileraren i Animate. Du kan lägga till egna config namespace-värden genom att ange ett värde med ett konstantnamn i publiceringsinställningarna och lägga till dem i ActionScript-koden med följande syntax:

  config namespace MY_CONFIG;
 6. Ange det värde som ska användas för konstanten: true eller false. Du ändrar värdet när du vill aktivera eller inaktivera kompilering av specifika kodrader.

Anpassa snabbmenyer i dokument (CS5.5)

Du kan anpassa standardsnabbmenyn och snabbmenyn för textredigering som visas för SWF-filer i Flash Player 7 och senare versioner.

 • Standardsnabbmenyn visas när en användare högerklickar (Windows) eller Control-klickar (Macintosh) i ett område i en SWF-fil i Flash Player, som inte är ett redigerbart textfält. Du kan lägga till anpassade alternativ och dölja inbyggda alternativ på menyn, dock inte Inställningar och Felsökning.

 • Snabbmenyn för textredigering visas när en användare högerklickar (Windows) eller Control-klickar (Macintosh) i ett redigerbart textfält i en SWF-fil i Flash Player. Du kan lägga till anpassade alternativ på den här menyn. Det går inte att dölja inbyggda alternativ.

Obs!

I Flash Player visas också en snabbmeny för fel när en användare högerklickar (Windows) eller Control-klickar (Macintosh) i Flash Player och ingen SWF-fil är inläst. Det går inte att anpassa den här menyn.

Anpassa snabbmenyer i Flash Player 7 genom att använda objekten ContextMenu och ContextMenuItem i ActionScript 2.0. Mer information om hur du använder dessa objekt finns i ContextMenu i Språkreferens för ActionScript 2.0.

Kom ihåg följande villkor när du skapar anpassade snabbmenyalternativ för Flash Player:

 • Anpassade alternativ läggs till i en snabbmeny i samma ordning som de skapas. Det går inte att ändra ordningen efter att alternativen har skapats.

 • Du kan aktivera anpassade alternativ och ange om de ska visas.

 • Anpassade snabbmenyalternativ kodas automatiskt med Unicode UTF-8-textkodning.

Konfigurationsmappar installerade med Flash (CS5.5)

Flash placerar flera konfigurationsmappar på datorn när du installerar programmet. I konfigurationsmapparna ordnas filer som är associerade med programmet efter lämpliga åtkomstnivåer. Du bör kontrollera innehållet i dessa mappar när du arbetar med ActionScript® och komponenter. Konfigurationsmapparna för Flash är som följer:

Konfigurationsmappen på programnivå

Eftersom den tillhör programnivån har bara användare som är administratörer skrivåtkomst till mappen. Här är några vanliga sökvägar till mappen:

 • I Microsoft Windows XP och Microsoft Windows Vista går du till startenheten\Program\Adobe\Adobe Flash CS3\språk\Configuration\.

 • På Macintosh går du till Macintosh HD/Applications/Adobe Flash CS3/Configuration/.

Startmapp

Denna mapp befinner sig på samma nivå som konfigurationsmappen på programnivå och underlättar delning av konfigurationsfiler mellan användare av samma dator. Mappar och filer i mappen First Run kopieras automatiskt till konfigurationsmappen på användarnivå. Alla nya filer som placeras i mappen First Run kopieras till konfigurationsmappen på användarnivå när du startar programmet.

Här är några vanliga sökvägar till mappen First Run:

 • I Windows XP och Vista går du till startenheten\Program\Adobe\Adobe Flash CS3\språk\First Run\.

 • På Macintosh går du till Macintosh HD/Applications/Adobe Flash CS3/First Run/.

Konfigurationsmappen på användarnivå

Den här mappen finns i samma område av användarprofilen och den aktuella användaren har alltid skrivåtkomst till mappen. Här är några vanliga sökvägar till mappen:

 • I Windows XP och Vista går du till startenheten\Documents and Settings\användarnamn\Lokala inställningar\Application Data\Adobe\Flash CS3\språk\Configuration.

 • På Macintosh går du till Macintosh HD/Users/användarnamn/Library/Application Support/Adobe/Flash CS3/språk/Configuration/.

Konfigurationsmappen på nivån Alla användare

Den här mappen finns i samma område av användarprofilen och är en del av standardinstallationerna av Windows- och Macintosh-operativsystemen. De delas av alla användare av en dator. Operativsystemet gör alla filer som placeras i mappen tillgängliga för alla användare. Här är några vanliga sökvägar till mappen:

 • I Windows XP och Vista går du till startenheten\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Flash CS3\språk\Configuration\.

 • På Macintosh går du till Macintosh HD/Users/Shared/Application Support/Adobe/Flash CS3/språk/Configuration/.

Konfigurationsmappen på begränsad nivå

För användare med begränsade behörigheter på en arbetsstation är det i en nätverksmiljö normalt bara systemadministratörer som har administrativ åtkomst till arbetsstationer. Alla andra användare får begränsad åtkomst, vilket normalt innebär att användarna inte kan skriva till filer på programnivå (t.ex. mappen Program i Windows och mappen Applications i Macintosh OS X).