Visa och justera punkter med delmarkeringsverktyget

 1. Välj delmarkeringsverktyget .
 2. Klicka på linjen eller konturen.

Omforma en linje eller form

Om du vill omforma en linje eller konturen av en form drar du i en punkt på linjen med markeringsverktyget. Pekaren ändras för att indikera vilken typ av omformning den kan utföra på linjen eller fyllningen.

Animate justerar kurvan för linjesegmentet så att den motsvarar det nya läget för punkten som flyttades. Om den flyttade punkten är en slutpunkt förlängs eller kortas linjen av. Om den flyttade punkten är ett hörn förblir det linjesegment som formar kurvan rakt när det förlängs eller kortas av.

dr_corner
Om en hörn visas bredvid pekaren kan du ändra en slutpunkt. Om en kurva visas bredvid pekaren kan du justera en kurva.

En del områden för penseldrag är lättare att omforma om du visar dem som konturer.

Om du har problem med att omforma en komplex linje jämnar du först ut den för att ta bort en del av dess detaljer, vilket underlättar omformning. Om du ökar förstoringen blir det också lättare att omforma linjen mer exakt.

 1. Välj markeringsverktyget .
 2. Gör något av följande:
  • Dra från en punkt för att omforma segmentet.

  • Ctrl-klicka (Windows) eller Option-klicka (Macintosh) om du vill dra en linje för att skapa en ny hörnpunkt.

Räta ut och jämna ut linjer

Med kommandot Räta ut görs små justeringar på linjer och kurvor som du har ritat, så att de blir jämnare. Det påverkar inte segment som redan är raka.

Obs!

Om du vill justera graden av automatisk utjämning och uträtning anger du önskade ritinställningar.

Använd uträtningstekniken om du vill att Animate ska känna igen former. Om du ritar en oval, rektangel eller triangel med alternativet Formigenkänning avstängt använder du alternativet Räta ut för att göra formerna geometriskt perfekta. Former som vidrör och därmed är anslutna till andra element känns inte igen.

dr_03shape_recognition
Formigenkänning gör om de övre formerna till de undre formerna.

Utjämning jämnar till kurvor och minskar ojämnheter och andra variationer i riktningen för en kurva. Det minskar även antalet segment i en kurva. Utjämning är emellertid relativ och påverkar inte redan raka segment. Det är särskilt praktiskt om du har problem med omformning av ett antal mycket korta krökta linjesegment. Om du markerar alla segment och utjämnar dem minskas antalet segment, vilket ger en mjukare kurva som är lättare att omforma.

Om du upprepar utjämna eller räta ut blir varje segment jämnare eller rakare beroende på hur krökta eller raka segmenten var ursprungligen.

 • Jämna ut kurvan för alla markerade linjer genom att välja markeringsverktyget och klicka på utjämningsmodifiering i alternativdelen i verktygspanelen. För varje gång du klickar på knappen för utjämningsmodifiering blir den valda linjen alltmer utjämnad.

 • Om du vill ange specifika parametrar för en utjämningsåtgärd väljer du Ändra > Form > Utjämna. I dialogrutan Utjämna anger du värden för parametrarna Jämna ut vinklar över, Jämna ut vinklar under och Utjämningsfaktor.

 • Om du vill göra små uträtningsjusteringar för varje markerad fyllningskontur eller böjd linje väljer du markeringsverktyget och klickar på uträtningsmodifieraren i avsnittet Alternativ på verktygspanelen.

 • Om du vill ange specifika parametrar för en uträtningsåtgärd väljer du Ändra > Form > Räta ut. I dialogrutan Räta ut anger du ett värde för parametern Uträtningsfaktor.

 • Om du vill använda formigenkänning väljer du markeringsverktyget och klickar på uträtningsmodifieringen . Du kan också välja Ändra > Form > Räta ut.

Optimera kurvor

Vid optimering av kurvor jämnas kurvor ut genom att böjda linjer och fyllningskonturer förfinas, så att antalet kurvor som används för att definiera dessa element minskas. Optimering av kurvor minskar även storleken på Flash Professional-dokument (FLA-fil) och det exporterade Animate-programmet (SWF-fil). Använda optimering på samma element flera gånger.

 1. Markera de ritade element som ska optimeras och välj Ändra > Form > Optimera.
 2. Dra skjutreglaget Optimeringsfaktor för att ange graden av utjämning. Resultaten beror på de markerade kurvorna. Optimera ger generellt färre kurvor, med mindre likhet med originalkonturen.
 3. Om du vill visa ett meddelande med antalet segment i markeringen före och efter optimeringen markerar du alternativet Visa summering. I Animate visas meddelandet när åtgärden har slutförts.

 4. Klicka på OK.

Ändra former

 1. Om du vill konvertera linjer till fyllningar markerar du en eller flera linjer och väljer sedan Ändra > Form > Konvertera linjer till fyllning. De markerade linjerna konverteras till fyllda former så att du kan fylla linjer med övertoningar eller sudda bort delar av en linje. Konvertera linjer till fyllningar kan öka filstorleken, men det kan även påskynda uppritningen för vissa animationer.
 2. Om du vill utöka formen för ett fyllt objekt markerar du en fylld form och väljer Ändra > Form > Expandera fyllning. Ange ett värde i pixlar för Avstånd och välj Färdigställ eller Indrag för Riktning. Färdigställ förstorar formen och Indrag minskar den.

  Denna funktion fungerar bäst på en ensam, liten fylld färgform utan ramlinjer, som inte innehåller för många smådetaljer.

 3. Om du vill jämna till kanterna på ett objekt markerar du en fylld form och väljer Ändra > Form > Mjuka upp fyllningens kanter. Ställa in följande alternativ:

  Avstånd

  Bredden i pixlar för den dämpade kanten.

  Antal steg

  Styr hur många kurvor som används för effekten av dämpad kant. Ju fler steg du använder, desto mer utjämnad blir effekten. Om du ökar antalet steg blir filen också större och det blir långsammare att rita.

  Färdigställ eller Indrag

  Styr om formen förstoras eller minskas för att dämpa kanterna.

  Denna funktion fungerar bäst på en ensam fylld form utan linjer och kan öka storleken på ett Animate-dokument och den färdiga SWF-filen.

Ta bort allt på scenen

 1. Dubbelklicka på suddgummit i verktygsfältet. Därmed raderas alla typer av innehåll på scenen och monteringsbordet.

Ta bort ramlinjesegment eller fyllda områden

 1. Markera suddgummit och klicka sedan på kranmodifieringen .
 2. Klicka på de ramlinjesegment eller fyllda områden som ska tas bort.

Sudda genom att dra

 1. Markera suddgummit.
 2. Klicka på modifieringen för sudda-läge och välj ett suddningsläge:
  Raderingslägesmodifierare
  Raderingslägesmodifierare

  Radera normalt

  Suddar ramlinjer och fyllningar på samma lager.

  Radera fyllningar

  Suddar enbart fyllningar; ramlinjer påverkas inte.

  Radera linjer

  Suddar enbart ramlinje; fyllningar påverkas inte.

  Radera markerade fyllningar

  Suddar enbart de markerade fyllningarna och påverkar inte ramlinjer, vare sig de är markerade eller ej. (Markerar fyllningarna som ska tas bort innan du använder suddgummit i detta läge.)

  Radera inuti

  Suddar endast fyllningar på vilka du börjar sudda. Om du börjar sudda från en tom punkt suddas ingenting. Ramlinjer påverkas inte av suddgummit i detta läge.

 3. Klicka på modifiering för suddgummiform och markera en form och storlek för suddgummit. Kontrollera att kranmodifieringen inte är vald.
  Suddgummiformer
  Suddgummiformer

  Använd den vågräta rullningslisten om du vill justera storleken på suddgummiformen. 

 4. Anpassa, ta bort eller redigera den anpassade formen. Klicka på ikonen Lägg till anpassad suddgummiform bredvid ikonen Suddgummiform om du vill skapa en anpassad suddgummiform. Välj form, vinkel och jämnhet om du vill definiera spetsegenskaperna. Klicka på OK för att skapa den anpassade formen.

  Alternativ för suddgummispets
  Alternativ för suddgummispets
 5. Dra på scenen.

Använda tryck- och lutningsmodifierare

Alternativ för tryck och lutning har lagts till i suddgummit för att förbättra ritalternativen.

Alternativ för tryck och lutning
Alternativ för tryck och lutning

Välj Suddgummi och ikonen  i verktygsfältet för att aktivera tryckkänslighet eller välj ikonen  för att aktivera lutningskänslighet. Procentvärdena är som standard 1 % och 100 %, vilket motsvarar minimi- och maximivärdena för tryck/lutning.

Använd suddgummit för att skapa linjer med olika bredd baserat på suddgummits tryck eller lutning.

En exempelritning som ritats med alternativ för suddgummitryck eller lutning visas nedan:

bild som visar användning av alternativ för tryck och lutning
bild som visar användning av alternativ för tryck och lutning