Stapla objekt

Animate staplar objekt i ett lager i den ordning de skapas, dvs. det objekt som skapats senast placeras överst. Objektens staplingsordning avgör hur de visas om de överlappar varandra. Du kan ändra objektens staplingsordning när som helst.

Ritade linjer och former visas alltid under grupper och symboler i stapeln. Om du vill flytta dem uppåt i stapeln måste de grupperas eller göras till symboler.

Lager påverkar också staplingsordningen. Allt i lager 2 visas framför allt i lager 1, och så vidare. Om du vill ändra lagerordningen drar du lagernamnet till en ny position på tidslinjen.

 1. Markera objektet.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Ändra > Ordna > Flytta längst fram eller Flytta längst bak om du vill flytta objektet eller gruppen till staplingsordningens topp eller botten.

  • Välj Ändra > Ordna > Flytta framåt eller Flytta bakåt om du vill flytta objektet eller gruppen en position framåt eller bakåt i staplingsordningen.

Om mer än en grupp är markerad flyttas grupperna längst fram eller längst bak och deras inbördes ordning bevaras.

Justera objekt

På justeringspanelen kan du justera markerade objekt på den vågräta eller lodräta axeln. Du kan justera objekt lodrätt längs de markerade objektens högra kant, mitt eller vänstra kant, eller vågrätt längs de markerade objektens övre kant, mitt eller nedre kant.

En självstudiekurs om layoutverktyg i Animate finns i avsnittet om att använda layoutverktyg på Animates sida med självstudier.

 1. Markera de objekt som ska justeras.
 2. Välj Fönster > Justera.
 3. Välj Till scen på justeringspanelen om du vill tillämpa justeringsändringarna i förhållande till scenens mått.
 4. Välj justeringsknapparna om du vill ändra de markerade objekten.

Gruppera objekt

Om du vill manipulera flera element som ett enda objekt grupperar du dem. När du har skapat en teckning kan du till exempel gruppera dess element så att du enkelt kan markera och flytta hela teckningen.

När du markerar en grupp visas dess x- och y-koordinater och dess pixelmått i egenskapsinspektören.

Du kan redigera grupper utan att dela upp dem. Du kan också välja ett enskilt objekt i en grupp och redigera den utan att dela upp objekten.

 1. Markera de objekt som ska grupperas. Du kan markera former, andra grupper, symboler, text och så vidare.
  • Om du vill gruppera objekt väljer du Ändra > Gruppera eller trycker på Ctrl+G (Windows) eller Kommando+G (Macintosh).

  • Om du vill dela upp en grupp väljer du Ändra > Dela upp grupp eller trycker på Ctrl+Skift+G (Windows) eller Kommando+Skift+G (Macintosh).

Redigera en grupp eller ett objekt i en grupp

 1. Markera gruppen och välj Redigera > Redigera markerade eller dubbelklicka på gruppen med markeringsverktyget.

  Allt på sidan som inte ingår i gruppen tonas ned, vilket visar att elementen utanför gruppen inte är tillgängliga.

 2. Redigera element inom gruppen.
 3. Välj Redigera > Redigera alla eller dubbelklicka på ett tomt ställe på scenen med markeringsverktyget.

  Animate återställer gruppen till en enda enhet och du kan arbeta med andra element på scenen igen.

Dela upp grupper och objekt

Om du vill dela upp grupper, instanser och bitmappsbilder i fristående element som kan redigeras, delar du upp dem. Detta minskar filstorleken för importerad grafik betydligt.

Du kan välja Redigera > Ångra direkt efter att du har delat upp en grupp eller ett objekt, men uppdelningen kan inte ångras helt. Objekt påverkas på följande sätt:

 • Symbolinstansens koppling till den överordnade symbolen försvinner.

 • Alla bildrutor i en animerad symbol utom den aktuella försvinner.

 • Bitmappsbilder konverteras till fyllningar.

 • Alla tecken i ett textblock placeras i separata textblock.

 • Enstaka tecken konverteras till konturer.

  Blanda inte ihop kommandot Dela upp med kommandot Dela upp grupp. Kommandot Dela upp grupp separerar grupperade objekt så att grupperade element återgår till hur de var innan de grupperades. Bitmappsbilder, instanser och text delas inte upp. Text konverteras inte till konturer.

 1. Markera den grupp, bitmappsbild eller symbol du vill dela upp.
 2. Välj Ändra > Dela upp.

Obs!

Animerade symboler och grupper i interpolerade animeringar bör inte delas upp. Det kan få oförutsedda konsekvenser. Det kan ta lång tid att dela upp komplicerade symboler och stora textblock. Du kanske måste öka programmets minnestilldelning för att kunna dela upp komplicerade objekt.