Med Animate CC kan du publicera innehåll för Adobe® AIR™ for Android.

I den här artikeln beskrivs hur publiceringsinställningar för AIR for Android konfigureras i Animate. Fullständig information om hur du utvecklar Adobe AIR™-program finns i Skapa Adobe AIR-program.

Mer information om maskinvaru- och programvarukrav för datorer och mobila AIR-program finns i Systemkrav för AIR.

Den fullständiga dokumentationen för AIR-utvecklare finns i referensmaterialet för Adobe AIR.

Videofilmer och självstudiekurser

Följande videofilmer visar hur du skapar AIR™ for Android-program i Animate:

Obs!

(Endast AIR 3.7) Paketera program med enbart låst miljö (Android)

När du paketerar AIR-program för Android i AIR 3.7 bäddas AIR-miljön in, oavsett mål. Detta ger en bättre användarupplevelse, eftersom AIR-miljön inte behöver hämtas separat. En bieffekt av detta är att programmets storlek ökar med cirka 9 MB.

Det visas varningsmeddelanden i Animate om ett AIR for Android-program har paketerats med alternativet för delad miljö.

Skapa en Adobe AIR for Android-fil

Du kan skapa Adobe AIR for Android-dokument i Animate om du väljer Arkiv > Nytt kommando. Du kan även skapa en FLA-fil för ActionScript® 3.0 och konvertera den till en AIR for Android-fil i dialogrutan Publiceringsinställningar.

Om du vill skapa en AIR for Android-fil gör du något av följande:

 • Välj AIR for Android på välkomstskärmen eller i dialogrutan Nytt dokument (Arkiv > Nytt).

 • Öppna en FLA-fil och konvertera den till en AIR for Android-fil. Välj AIR for Android på menyn Mål i dialogrutan Publiceringsinställningar (Arkiv > Publiceringsinställningar).

Förhandsgranska eller publicera ett AIR for Android-program

Du kan förhandsgranska en Animate AIR for Android SWF-fil så som den skulle visas i ett AIR-programfönster. Förhandsgranskning är praktiskt om du vill se hur programmets synliga delar kommer att se ut utan att behöva packa och installera hela programmet.

 1. Se till att du har angett målinställningen i dialogrutan Publiceringsinställningar som AIR for Android.

 2. Välj Kontroll > Testa filmen > Testa eller tryck på Ctrl + Retur.

Om du inte gjort programinställningarna i dialogrutan Program- och installationsinställningar genereras programbeskrivningsfilen (swfname-app.xml) åt dig i Animate. Filen skapas i samma mapp som SWF-filen finns. Om du har angett programinställningar i dialogrutan Program- och installationsinställningar speglar programbeskrivningsfilen dessa inställningar.

Om du vill publicera en AIR for Android-fil gör du något av följande:

 • Klicka på knappen Publicera i dialogrutan Publiceringsinställningar.

 • Klicka på knappen Publicera i dialogrutan AIR for Android-inställningar.

 • Välj Arkiv > Publicera.

 • Välj Arkiv > Publicera förhandsgranskning.

När du publicerar en AIR-fil skapar Animate en SWF-fil och en XML-programbeskrivningsfil. Därefter paketerar Animate kopior av båda, tillsammans med eventuellt andra filer som du lagt till i programmet, i en AIR-installationsfil (swfname.apk).

Skapa AIR for Android-program

När du är klar med utvecklingen av programmet måste du ange inställningar för de programbeskrivnings- och installationsfiler för AIR for Android som krävs för att du ska kunna distribuera programmet. Animate skapar beskrivnings- och installationsfilerna samtidigt som SWF-filen när du publicerar en AIR for Android-fil.

Du anger inställningarna för de här filerna i dialogrutan AIR for Android – Program- och installationsinställningar. När du har skapat en AIR for Android-fil kan du öppna den här dialogrutan från dokumentets egenskapsinspektör. Du har även åtkomst till den från knappen Inställningar på menyn Spelare på fliken Animate i dialogrutan Publiceringsinställningar.

Skapa Adobe AIR-programfilen

 1. Öppna den FLA-fil eller den uppsättning filer som Adobe AIR-programmet består av i Animate.

 2. Du måste spara AIR for Android FLA-filen för att kunna öppna dialogrutan AIR – Program- och installationsinställningar.

 3. Välj Arkiv > Inställningar för AIR for Android.

 4. Fyll i dialogrutan AIR for Android – Program- och installationsinställningar och klicka på Publicera.

  När du klickar på knappen Publicera paketeras följande filer:

  • SWF-filen

  • Programbeskrivningsfilen

  • Programikonfiler

  • Filerna i textrutan Inkluderade filer

  Obs!

  Publicering av ett AIR for Android-program misslyckas om filnamnet för FLA- eller SWF-filen innehåller tecken med dubbla byte.


Dialogrutan AIR for Android - Program- och installationsinställningar har fyra flikar: Allmänt, Distribution och Ikoner och Behörigheter.

Allmänna inställningar

Fliken Allmänt i dialogrutan AIR for Android – Program- och installationsinställningar innehåller följande alternativ:

Utdatafil

Namnet på och platsen för den AIR-fil som ska skapas med kommandot Publicera. Tillägget för utdatafilen är APK.

Programnamn

Namnet är det namn som AIR-installationsprogrammet använder för att skapa programmets filnamn och programmappen. Namnet får bara innehålla tecken som är giltiga för filnamn eller mappnamn. Standardvärdet är SWF-filens namn.

Program-ID

ID identifierar programmet med ett unikt ID. Du kan ändra standard-ID om du vill. Använd inte blanksteg eller specialtecken i programmets ID. Endast 0–9, a–z, A–Z och . (punkt) får användas, från 1 till 212 tecken. Standardvärdet är com.adobe.example.applicationName.

Version

Valfritt. Versionen anger programmets versionsnummer. Standardvärdet är 1.0.

Versionsetikett

Valfritt. En sträng som beskriver versionen.

Proportioner

Gör att du kan välja Stående, Liggande eller Automatisk orientering för programmet. Om du valt Auto tillsammans med Automatisk orientering, startas programmet på enheten utifrån dess aktuella orientering.

Helskärm

Anger att programmet ska köras i helskärmsläge. Den här inställningen är normalt inte markerad.

Automatisk orientering

Programmet kan växla från stående till liggande läge, beroende på aktuell orientering för enheten. Den här inställningen är normalt inte markerad.

Återgivningsläge

Använd detta för att ange vilken metod som AIR ska använda för att återge bildinnehåll. Alternativen inkluderar:

 • Auto – Identifiera och använd automatiskt den snabbaste återgivningsmetod som är tillgänglig på värdenheten.

 • CPU – Använd huvudprocessorn.

 • GPU – Använd grafikprocessorn. Om det inte finns någon grafikprocessor används huvudprocessorn.

 • Direkt – Återge med Stage3D. Detta är den snabbaste återgivningsmetoden.

Du hittar en lista över processorer som inte har stöd för läget Direkt i Kretsar och drivrutiner som inte stöds i Stage3D | Flash Player 11, AIR 3 (på engelska).


Processor: Använd detta för att välja processortypen för enheterna som du vill publicera programmet för. De processortyper som stöds är ARM och Intel x86. Stöd för x86-processorer finns från och med versionen Animate CC 2014.1. 

Inkluderade filer

Anger vilka ytterligare filer och mappar som ska ingå i programpaketet. Klicka på plusknappen (+) om du vill lägga till filer och på mappknappen om du vill lägga till mappar. Om du vill ta bort en fil eller en mapp från listan, markerar du filen eller mappen och klickar på minusknappen (-).

Som standard läggs programbeskrivningsfilen och SWF-huvudfilen automatiskt till i paketlistan. Filerna visar filerna även om du inte har publicerat Adobe AIR FLA-filen ännu. Filer och mappar visas i platt struktur i paketlistan. Filer som finns i en mapp listas inte och fullständiga sökvägar till filer visas, men de trunkeras vid behov.

Om du har lagt till ANE-filer (AIR Native Extension) i sökvägen till ActionScript-biblioteket visas även dessa filer i den här listan.

Ikonfiler är inte med i listan. När filerna paketeras kopieras ikonfilerna till en temporär mapp i förhållande till placeringen av SWF-filen. Mappen tas bort automatiskt i Animate när paketeringen är slutförd.

Distributionsinställningar

På fliken Distribution i dialogrutan AIR for Android – Program- och installationsinställningar kan du göra följande inställningar.

Certifikat

Det digitala certifikatet för programmet. Du kan söka efter ett befintligt certifikat eller skapa ett nytt. Mer information om hur du skapar certifikat finns i Signera programmet. Observera att certifikat för Android-program måste ha en giltighetstid på minst 25 år.

Lösenord

Lösenordet för det markerade digitala certifikatet.

Typ av Android-distribution

Anger vilken typ av paket som ska skapas.

 • Med inställningen Enhetsversion kan du skapa paket för Marketplace eller andra distributionsmedier, t.ex. en webbplats.
 • Med inställningen Emulatorversion kan du skapa paket för felsökning i mobilsimulatorn.
 • Med inställningen Felsök kan du utföra felsökning direkt på enheter, bland annat ange brytpunkter i Animate och fjärrfelsöka det program som körs på Android-enheten. Du kan också välja vilket nätverksgränssnitt och vilka IP-adresser som ska användas för felsökningssessioner.

AIR-miljö

Anger hur programmet ska fungera på enheter som inte redan har AIR-miljön installerad.

 • Bädda in AIR-miljön med programmet lägger till miljön i programmets installationspaket, så att inget mer behöver hämtas. Detta ökar storleken på programpaketet avsevärt.
 • Hämta AIR-miljön från medför att installeraren laddar ned miljön från Google Playstore eller Amazon Appstore.

Efter publicering

Gör att du kan ange om programmet ska installeras på den Android-enhet som för närvarande är ansluten och om programmet ska startas omedelbart när det installerats.

Ikoninställningar

På fliken Ikoner i dialogrutan AIR for Android - Program- och installationsinställningar kan du ange en ikon för Android-programmet. Ikonen visas när du har installerat programmet och det körs i AIR for Android. Du kan ange olika storlekar på ikonen i de vyer där ikonen visas. De ikoner du väljer för Android behöver inte följa dessa storlekar.

Om du vill ange en ikon klickar du på en ikonstorlek på fliken Ikoner och navigerar sedan till den fil som du vill använda för den storleken. Filerna måste vara i PNG-format (Portable Network Graphics).

Om du inte anger någon bild för en specifik ikonstorlek ändras storleken på en av de angivna bilderna automatiskt i Adobe AIR så att inga ikonstorlekar saknas.

Behörighetsinställningar

På fliken Behörigheter anger du vilka tjänster och data som programmet har åtkomst till på enheten.

 • Du väljer en behörighet genom att markera dess kryssruta.

 • Om du vill se en beskrivning av behörigheten klickar du på behörighetsnamnet. Beskrivningen visas under behörighetslistan.

 • Om du i stället vill administrera behörigheter manuellt i stället för att använda dialogrutan, väljer du Hantera behörigheter manuellt och visa tillägg i programbeskrivningsfilen.

Språkinställningar

På panelen Språk kan du välja de språk som du vill att ditt program ska kopplas till i App Store eller Marketplace. Om du väljer ett språk kan användare med Android-operativsystemet på det språket hämta ditt program. Tänk på att de här språkinställningarna inte innebär att programmets gränssnitt översätts på något sätt.

Om du inte väljer något språk publiceras programmet med stöd för alla språk. Då slipper du välja varje språk separat. De språk som visas är de som stöds i Adobe AIR. Android kan ha stöd för fler språk.

Obs!

AIR för Android har stöd för tre nya språk:

 • danska
 • hebreiska 
 • norska