I en forminterpolering ritar du en vektorform i en viss bildruta på tidslinjen och ändrar formen eller ritar en ny form i en annan specifik bildruta. Animate interpolerar då de mellanliggande formerna för bildrutorna däremellan och skapar en animering med en form som omvandlas till en annan.

I Animate kan du lägga till forminterpoleringar i enhetliga heldragna linjer liksom icke-enhetliga avancerade linjer. Du kan också lägga till forminterpoleringar i linjer som förbättrats med verktyget för variabel bredd. Experimentera med de former som du vill använda för att ta reda på hur resultatet blir. Du kan använda formtips för att ange för Animate vilka punkter på den inledande formen som ska motsvara punkter på den slutliga formen.

Du kan också interpolera positionen och färgen på former inom en forminterpolering.

Dela upp elementen om du vill använda forminterpolering på grupper, instanser eller bitmappsbilder. Dela upp texten två gånger för att konvertera texten till objekt om du vill använda forminterpolering på text. Se Dela upp en symbolinstans.

Skapa en forminterpolering

I stegen nedan beskrivs hur du skapar en forminterpolering från bildruta 1 till bildruta 30 på tidslinjen. Du kan dock skapa interpoleringar var som helst på tidslinjen.

 1. Rita en fyrkant med rektangelverktyget i bildruta 1.
 2. Markera bildruta 30 i samma lager och lägg till en tom nyckelbildruta genom att välja Infoga > Tidslinje > Tom nyckelbildruta eller trycka på F7.

 3. Rita en cirkel på scenen med ovalverktyget i bildruta 30.

  Nu har du en nyckelbildruta i bildruta 1 med en fyrkant och en nyckelbildruta i bildruta 30 med en cirkel.

 4. Markera någon av bildrutorna mellan de två nyckelbildrutorna på tidslinjen i lagret som innehåller de två formerna.

 5. Välj Infoga > Forminterpolering.

  Formerna interpoleras i alla bildrutor mellan de två nyckelbildrutorna.

 6. Om du vill förhandsgranska interpoleringen drar du spelhuvudet över bildrutorna på tidslinjen eller trycker på Retur.

 7. Flytta formen i bildruta 30 till en annan plats än i bildruta 1 för att även interpolera en rörelse i tillägg till en form.

  Förhandsgranska animeringen genom att trycka på Retur.

 8. Om du vill interpolera färgen på formen byter du till en annan färg på formen i bildruta 1 än formen i bildruta 30.
 9. Om du vill lägga till övergångar i interpoleringen markerar du någon av bildrutorna och anger ett värde i fältet Övergångsvärde i egenskapsinspektören.

  Ange ett negativt värde om du vill skapa en övergång i början av interpoleringen. Ange ett positivt värde om du vill skapa en övergång i slutet av interpoleringen.

Skapa förinställda eller egna övergångar

Förinställningar för övergångar är förkonfigurerade övergångar som du kan använda på ett objekt på scenen.

Det finns en uppsättning vanliga förinställningar för övergångar för forminterpoleringar. Du kan välja önskad förinställning i en lista och använda den på den valda egenskapen. Du kan också använda en anpassad övergång på en forminterpolering.

 1. Klicka på det lager som innehåller forminterpoleringen i tidslinjen i Animate.

 2. Öppna interpoleringsegenskaperna genom att klicka på kategorin Interpolering på egenskapspanelen.

  Interpoleringsegenskaper
  Interpoleringsegenskaper
 3. Markera en förinställd övergång från dialogrutan Övergångstyp. Dubbelklicka på förinställningstypen som ska användas. 

  Om du väljer en klassisk övergång kan du även öka och minska övergångens intensitet genom att flytta reglaget. 

  Typer av förinställningar för övergångar
  Typer av förinställningar för övergångar
 4. Klicka på redigeringsikonen bredvid Övergång om du vill använda en anpassad övergång.

  I dialogrutan Anpassad övergång visas ett diagram över graden av rörelse över tiden. Bildrutor visas på den vågräta axeln och den procentuella ändringen visas på den lodräta axeln. Den första bildrutan visas som 0 % och den sista som 100 %.

  Lutningen på diagrammets kurva visar ändringshastigheten för objektet. När kurvan är vågrät (ingen lutning) är hastigheten noll och när kurvan är lodrät sker en omedelbar ändring.

  Diagram över anpassad övergång som visar konstant hastighet
  Diagram över anpassad övergång som visar konstant hastighet. Öppna dialogrutan genom att välja en bildruta i en forminterpolering och sedan klicka på knappen Redigera i avsnittet Övergång i egenskapsinspektören.

  Du kan spara en anpassad övergång och återanvända den genom att välja en anpassad övergång från listan Egna övergångar. Klicka på knappen Spara och använd i redigeringsläget när du har gjort ändringarna. I följande skärmbild visas den egna förinställningen för övergångar med namnet MyEase1.

  Egen förinställning för övergångar
  Egen förinställning för övergångar

  Du kan använda förinställda övergångar på flera intervall på tidslinjen genom att markera intervallen och lägga till övergången.

  Förinställning för övergångar för flera intervall
  Använda en förinställning för övergångar i flera intervall

Styra formförändringar med formtips

Använd formtips för att få bättre kontroll på komplicerade och ovanliga formförändringar. Formtips identifierar punkter som motsvarar start- och slutformer. Om du t.ex. interpolerar en teckning av ett ansikte som ändrar uttryck, kan du använda ett formtips för att markera ögonen. Båda ögonen går då att identifiera och ändras var för sig under förändringen av ansiktet, i stället för att ansiktet ska bli en formlös massa.

Formtips som bokstäver
Formtips som bokstäver

Formtips innehåller bokstäver (a till z) för identifikation av vilka punkter som motsvarar varandra i start- och slutformerna. Du kan använda upp till 26 formtips.

Formtips är gula i den första nyckelbildrutan, gröna i den sista nyckelbildrutan och röda när de inte befinner sig på en kurva.

Bäst resultat får du om du följer dessa riktlinjer när du interpolerar former:

 • Vid en komplex forminterpolering skapar du mellanliggande former och interpolerar dessa i stället för att enbart definiera en start- och en slutform.

 • Kontrollera att formtipsen är logiska. Om du t.ex. använder tre formtips för en triangel måste de vara i samma ordning i den interpolerade triangeln som i originaltriangeln. Du kan inte använda ordningen a,b,c i den första nyckelbildrutan och a,c,b i den andra.

 • Formtips fungerar bäst om du placerar dem i moturs ordning med början i det övre vänstra hörnet av formen.

Använda formtips

 1. Markera den första nyckelbildrutan i en forminterpoleringssekvens.
 2. Välj Ändra > Form > Lägg till formtips. Det inledande formtipset visas någonstans i formen som en röd cirkel med bokstaven a.

 3. Flytta formtipset till en punkt du vill markera.
 4. Markera den sista nyckelbildrutan i forminterpoleringssekvensen. Det avslutande formtipset visas som en grön cirkel med bokstaven a någonstans i formen.

 5. Flytta formtipset till den punkt i slutformen som motsvarar den första punkten du valde.

 6. Du kan visa hur formtipsen påverkar forminterpoleringen genom att spela upp animeringen igen. Flytta formtipsen om du vill finjustera interpoleringen.
 7. Upprepa stegen om du vill lägga till ytterligare formtips. Nya formtips visas med respektive bokstav i ordningen (b, c o.s.v.).

Visa alla formtips

 1. Välj Visa > Visa formtips. Visa formtips är bara tillgängligt när lagret och nyckelbildrutan som innehåller formtips är aktiva.

Ta bort ett formtips

 1. Dra det från scenen.

Ta bort alla formtips

 1. Välj Ändra > Form > Ta bort alla tips.

Lägga till forminterpolering till linjer med variabel bredd

I Animate CC kan du lägga till forminterpolering till linjer med variabel bredd. Tidigare hade Animate bara stöd för att skapa forminterpoleringar för enhetliga heldragna linjer och former. Detta hindrade designers från att skapa forminterpoleringar för icke-enhetliga linjer, t.ex. linjer som förbättrats med verktyget för variabel bredd. Möjligheten att interpolera linjer med variabel bredd utökar designmöjligheterna i Animate CC avsevärt.

Att lägga till forminterpoleringar i avancerade linjer skiljer sig inte från att interpolera efter en form eller en enhetlig heldragen linje. Arbetsflödet kräver att du definierar interpoleringens inledande och slutliga form, så att dess övergångsbildrutor kan genereras i Animate.

Om verktyget för variabel bredd

Med verktyget för variabel bredd kan du förbättra enhetliga heldragna linjer för att skapa vackra avancerade linjer. Mer information om hur du kan förbättra linjer med verktyget för variabel bredd finns i Förbättra linjer och former med verktyget för variabel bredd.

Lägga till forminterpoleringar i linjer med variabel bredd

 1. Rita en linje med linjeverktyget i Animate CC.

  Linje med linjevärdet satt till två pixlar
  En linje som ritats med linjeverktyget på scenen med linjevärdet två pixlar.
 2. Använd verktyget för variabel bredd för att lägga till bredd på mitten av linjen (se bilden nedan). Mer information om att använda verktyget för variabel bredd finns i Förbättra linjer med verktyget för variabel bredd.

  Linje med variabel bredd med linjevärdet 68,0 pixlar
  En linje med variabel bredd som skapats med verktyget för variabel bredd och med linjevärdet 68,0 pixlar.
 3. Markera en annan bildruta i tidslinjen, t.ex. bildruta 30, och skapa den slutliga linjeformen för interpoleringen.

  Den slutliga formen har lagts till i den sista nyckelbildrutan i forminterpoleringen
  Den slutliga formen har lagts till i den sista nyckelbildrutan i forminterpoleringen.
 4. Högerklicka på en bildruta mellan 1 och 30 och välj Skapa forminterpolering.

Lägga till forminterpoleringar i profiler med variabel bredd

I Animate CC kan du också lägga till forminterpoleringar i avancerade linjer som sparats som profiler med variabel bredd. Du kan använda breddprofiler på interpoleringens inledande och slutliga form, och sedan låta Animate generera en jämn forminterpolering.

Breddprofiler är avancerade linjer som skapas och sparas med verktyget för variabel bredd så att de enkelt kan återanvändas. Mer information om breddprofiler finns i Spara breddprofiler.

Så här lägger du till forminterpoleringar i profiler med variabel bredd:

 1. Rita en linje på scenen med linjeverktyget i Animate CC.

  Linje med linjevärdet två pixlar
  En linje som ritats med linjeverktyget på scenen med linjevärdet två pixlar.
 2. Välj och använd en breddprofil i listrutan Bredd i egenskapsinspektören.

  Linje med variabel bredd med linjevärdet 68,0 pixlar
  En linje med variabel bredd som skapats med verktyget för variabel bredd och med linjevärdet 68,0 pixlar.
 3. Markera en annan bildruta i tidslinjen, t.ex. bildruta 30, och välj önskad breddprofil i listrutan Bredd i egenskapsinspektören.

 4. Om du vill lägga till forminterpolering i de valda breddprofilerna högerklickar du på en bildruta mellan 1 och 30 och väljer Skapa forminterpolering.