Om publiceringsmallar för HTML

En Animate HTML-mall är en fil som innehåller statisk HTML-kod och flexibel mallkod som består av en speciell typ av variabler (som skiljer sig från ActionScript-variabler). När du publicerar en SWF-fil ersätter Animate variablerna med de värden du väljer på HTML-fliken i dialogrutan Publiceringsinställningar. En HTML-sida skapas med SWF-filen inbäddad.

Animate innehåller mallar som passar de flesta användare och som eliminerar behovet av att skapa en HTML-sida manuellt för att visa SWF-filen. Mallen Endast Animate kan exempelvis användas för att testa filerna i en webbläsare. SWF-filen placeras då på HTML-sidan så att du kan visa den i en webbläsare om Flash Player är installerat.

Om du vill publicera en ny HTML-sida använder du samma mall och ändrar inställningarna. Du kan skapa anpassade mallar med vilken HTML-redigerare som helst. Skapa mallar är samma sak som att skapa en vanlig HTML-sida förutom att du ersätter SWF-filens specifika värden med variabler som inleds med ett dollartecken ($).

Animate HTML-mallar har följande kännetecken:

 • En enradig titel som visas på snabbmenyn Mall på HTML-fliken i dialogrutan Publiceringsinställningar.

 • En längre beskrivning som visas när du klicka på Info på HTML-fliken i dialogrutan Publiceringsinställningar.

 • Mallvariabler med inledande dollartecken ($) som anger var parametervärden ska bytas ut när Animate genererar utdatafilen.

  Obs! Använd kombinationen bakvänt snedstreck och dollartecken (\ $) om du vill använda dollartecken i andra syften i dokumentet.

 • HTML-taggarna object och embed som uppfyller taggkraven i Microsoft Internet Explorer och Netscape® Communicator® eller Navigator®. Om en SWF-fil ska visas korrekt på en HTML-sida bör dessa taggkrav uppfyllas. I Internet Explorer används HTML-taggen object för att öppna en SWF-fil. I Netscape används taggenembed.

Anpassa publiceringsmallar för HTML

Du kan ändra HTML-mallvariablerna om du vill skapa ett bildschema, en textrapport eller webbadressrapport, eller lägga till egna värden för några av de vanligaste parametrarna för Animate HTML-taggarna object och embed (för webbläsare som använder ActiveX-kontroller respektive ActiveX-tillägg).

Animate-mallar kan innehålla HTML-innehåll för programmet eller till och med kod för tolkar som ColdFusion och ASP.

 1. Öppna Animate HTML-mallen med hjälp av en HTML-redigerare om du vill ändra. Mallarna finns på följande platser:

  • Windows XP eller Vista: startenhet:\Documents and Settings\användarnamn\Local Settings\Application Data\Adobe\Flash CS5\språk\Configuration\HTML\ . Mappen Application Data är vanligtvis dold, och du kan behöva ändra inställningarna i Utforskaren för att kunna se den här mappen.

  • Mac OS X 10.3 och senare: Macintosh-hårddisk/Program/Adobe Flash CS5/språk/First Run/HTML.

   Startenheten är den enhet som Windows startas från (oftast C:). Användaren är namnet på den person som är inloggad på Windows. språk är inställt på en förkortning av ett språk. I USA är exempelvis language inställt på "en" som i engelska.

 2. Redigera mallen.
 3. Spara mallen i samma mapp som du hämtade den från.
 4. Du tillämpar mallinställningarna på SWF-filen genom att välja Arkiv > Publiceringsinställningar, klicka på HTML och markera den mall du har ändrat. Animate ändrar bara mallvariabler i den markerade mallen.

 5. Välj de resterande publiceringsinställningarna och klicka på OK.

HTML-mallvariabler

I följande tabell visas mallvariabler som känns igen i Animate:

Attribut/parameter

Mallvariabel

Malltitel

$TT

Början av mallbeskrivning

$DS

Slutet av mallbeskrivning

$DF

Animate-namn (SWF-fil)

$T1

Animate-namn (SWF-fil) för sökmotormetadata

$TL

Beskrivning av sökmotormetadata

$DC

XML-metadatasträng för användning med sökmotorer

$MD

Bredd

$WT

Höjd

$HT

Film

$MO

HTML-justering

$HA

Repetition

$LO

Parametrar för objekt

$PO

Parametrar för inbäddning

$PE

Uppspelning

$PL

Kvalitet

$QU

Skala

$SC

Salign

$SA

Wmode

$WM

Enhetsteckensnitt

$DE

Bgcolor

$BG

Filmtext (område där filmtext ska skrivas)

$MT

Film-URL (placering av SWF-filens webbadress)

$MU

Bildbredd (ospecificerad bildtyp)

$IW

Bildhöjd (ospecificerad bildtyp)

$IH

Bildens filnamn (ospecificerad bildtyp)

$IS

Namn på bildschema

$IU

Taggplacering för bildschema

$IM

QuickTime-bredd

$QW

QuickTime-höjd

$QH

QuickTime-filnamn

$QN

GIF-bredd

$GW

GIF-höjd

$GH

GIF-filnamn

$GN

JPEG-bredd

$JW

JPEG-höjd

$JH

JPEG-filnamn

$JN

PNG-bredd

$PW

PNG-höjd

$PH

PNG-filnamn

$PN

Använda stenografiska mallvariabler

Mallvariablerna $PO (för object-taggar) och $PE (för embed-taggar) är användbara stenografiska element. Varje variabel gör att Animate lägger till icke-standardvärden för några av de vanligaste object- och embed-parametrarna, bland annat PLAY ($PL), QUALITY ($QU), SCALE ($SC), SALIGN ($SA), WMODE ($WM), DEVICEFONT ($DE) och BGCOLOR ($BG).

Exempel-HTML-mall

Följande Default.HTML-mallfil i Animate innehåller många av de vanligaste mallvariablerna:

$TTFlash Only 
$DS 
Display Adobe SWF file in HTML. 
$DF 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 
<head> 
$CS 
<title>$TI</title> 
</head> 
<body bgcolor="$BG"> 
<!--url's used in the movie--> 
$MU 
<!--text used in the movie--> 
$MT 
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="$WI" height="$HE" id="$TI" align="$HA"> 
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> 
$PO 
<embed $PEwidth="$WI" height="$HE" name="$TI" align="$HA" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" /> 
</object> 
</body> 
</html>

Skapa ett bildschema för att ersätta en SWF-fil

Animate kan generera ett bildschema för att visa en bild och ha kvar funktionerna för de knappar som länkar till webbadresser. När en HTML-mall innehåller mallvariabeln $IM infogar Animate bildschemats kod. Variabeln $IU identifierar namnet på GIF-, JPEG- eller PNG-filen.

 1. Välj nyckelbildruta för bildschemat i dokumentet och ge den etiketten #Map i egenskapsinspektören (Fönster > Egenskaper). Använd en nyckelbildruta med knappar som har kopplade ActionScript 1.0- eller 2.0-getURL-åtgärder.

  Om du inte skapar någon bildruteetikett skapar Animate ett bildschema med knapparna i den sista bildrutan i SWF-filen. Med det här alternativet genereras ett inbäddat bildschema, inte en inbäddad SWF-fil.

 2. Gör något av följande om du vill välja vilken bildruta som ska visa bildschemat:
  • För PNG- eller GIF-filer ger du bildrutan etiketten #Static.

  • För JPEG-filer placerar du under publiceringsåtgärden spelhuvudet på den bildruta som ska användas för visning.

 3. Öppna den HTML-mall som du ändrar i en HTML-redigerare.
 4. Spara mallen.
 5. Välj Arkiv > Publiceringsinställningar, klicka på Format, välj format för bildschemat och klicka på OK.

  Lägg exempelvis till följande kod i en mall:

  $IM 
  <img src=$IS usemap=$IU width=$IW height=$IH BORDER=0>

  Detta kan generera följande kod i HTML-dokumentet som skapas med kommandot Publicera:

  <map name="mymovie"> 
  <area coords="130,116,214,182" href="http://www.adobe.com"> 
  </map> 
  <img src="mymovie.gif" usemap="#mymovie" width=550 height=400 border=0>

Skapa text och URL-rapporter

Mallvariabeln $MT gör att Animate infogar all text i den aktuella SWF-filen som en kommentar i HTML-koden. Detta är användbart vid indexering av innehållet i en SWF-fil och när det görs synligt för sökmotorer.

Mallvariabeln $MU gör att Animate genererar en lista över de webbadresser som åtgärder i den aktuella SWF-filen refererar till, och infogar en lista vid den aktuella platsen som en kommentar. Genom denna åtgärd kan länkverifieringsverktyg identifiera och kontrollera länkarna i SWF-filen.

Bädda in metadata för sökning

Med mallvariablerna $TL (SWF-filtitel) och $DC (beskrivning av metadata) kan du ta med metadata för sökning i HTML-filen. Denna möjlighet gör SWF-filen mer synlig för sökmotorer och ger relevanta sökresultat. Använd mallvariabeln $MD för att ta med metadata för sökning som XML-sträng.