Läs den här artikeln för att lära dig mer om panelerna Scen och Verktyg när du arbetar med det grafiska innehållet i Animate CC.

Översikt över välkomstskärmen

Välkomstskärmen visas om inga dokument är öppna när Animate CC (tidigare Flash Professional CC) körs. Välkomstskärmen innehåller följande fyra områden:

Öppna senaste

Gör att du kan öppna dina senaste dokument (genom att klicka på ikonen Öppna).

Skapa ny

Visar filtyper i Animate, till exempel Animate-dokument och ActionScript®-filer.

Skapa från mall

Visar de mallar som används mest för att skapa Animate-dokument.

Utöka

Länkar till webbplatsen Animate Exchange, där du kan hämta hjälpprogram, tillägg och relaterad information.

Välkomstskärmen ger dig också snabb åtkomst hjälpen. Du kan göra en rundtur i Animate, lära dig om dokumentationsresurser och hitta auktoriserade Adobe-utbildningscenter.

 • Om du vill dölja välkomstskärmen väljer du Visa inte på nytt.

 • Välj Redigera > Inställningar (Windows®) eller Animate > Inställningar (Macintosh®) och Välkomstskärm på startmenyn i kategorin Allmänt när du vill visa välkomstskärmen.

Använda scenen

Scenen är det rektangulära området där du placerar grafiskt innehåll när du skapar Animate-dokument. Scenen i redigeringsmiljön representerar det rektangulära området i Flash Player eller i ett webbläsarfönster där dina dokument spelas upp. En svart standardkontur representerar konturen på scenen.

Så här ändrar du hur scenen visas när du arbetar och zoomar in och ut. Med hjälp av rutnätet, stödlinjerna och linjalerna blir det enklare att placera innehåll på scenen.

Tidslinje och scen med innehåll.

Zooma in på scenen

Om du vill visa hela scenen på skärmen, eller bara en del av din teckning med hög förstoring, ändrar du förstoringsnivån. Maximal förstoring beror på skärmupplösningen och dokumentets storlek. Minimivärdet för utzoomning av scenen är 8%. Maximivärdet för inzoomning av scenen är 2 000%.

Obs!

Du kan också använda kombinerade gester på kompatibla enheter.

 • Om du vill zooma in på ett element väljer du zoomverktyget  på verktygspanelen och klickar på elementet. Om du vill växla mellan att zooma in och ut med zoomverktyget använder du modifieringen Förstora  eller Förminska  (i alternativområdet på verktygspanelen när zoomverktyget har valts) eller Alt‑klickar (Windows) eller Option-klickar (Macintosh).

 • Om du vill zooma in så att ett visst område av teckningen fyller fönstret drar du en rektangulär markering på scenen med zoomverktyget.

 • Om du vill zooma in eller ut på hela scenen väljer du Visa > Zooma in eller Visa > Zooma ut.

 • Om du vill zooma in eller ut med en viss procentsats väljer du Visa > Förstoring och väljer en procentsats på undermenyn eller väljer en procentsats i zoomkontrollen i det övre högra hörnet av dokumentfönstret.

 • Om du vill skala scenen så att den ryms helt i programfönstret väljer du Visa > Förstoring > Anpassa till fönster.
 • Klicka på ikonen  när du vill beskära innehåll som hamnar utanför scenen.
 • Om du vill visa innehållet i aktuell bildruta väljer du Visa > Förstoring > Visa alla, eller Visa alla i zoomkontrollen längst upp till höger i programfönstret. Om scenen är tom försvinner hela scenen.

 • Om du vill visa hela scenen väljer du Visa > Förstoring > Visa bildruta, eller Visa bildruta i zoomkontrollen i det övre högra hörnet av dokumentfönstret.

 • Om du vill visa arbetsytan runt scenen eller element i en scen som delvis eller helt ligger utanför scenområdet väljer du Visa > Klippbord. Klippbordet visas i ljusgrått. Om du till exempel har en fågel som flyger in i bildrutan placerar du den utanför scenen på klippbordet och animerar in den på scenområdet.

Färg på monteringsbord

Tidigare ställdes monteringsbordets färger in baserat på användargränssnittets tema. Från och med januariversionen 2017 kan du ange att monteringsbordets färg ska vara densamma som scenens färg. Den här funktionen gör att du kan arbeta med en oändlig arbetsyta. 

Obs!

Endast sceninnehållet syns i slutliga utdata. 

Flytta visningen av scenen

När scenen förstoras kanske du inte kan se hela scenen. Om du vill ändra visningen utan att ändra förstoringen använder du handverktyget för att flytta scenen.

Obs!

Du kan också använda kombinerade gester på kompatibla enheter.

 • Välj handverktyget på verktygspanelen och dra scenen. Om du tillfälligt vill växla mellan ett annat verktyg och handverktyget håller du ned mellanslagstangenten och klickar på verktyget på verktygspanelen.

Rotera scenen

Animate CC introducerar ett nytt rotationsverktyg som gör att du kan rotera scenen tillfälligt för att hjälpa dig att rita och måla i en viss vinkel utan att objekten på scenen roteras permanent som verktyget Omforma fritt gör. Du kan snabbt rotera scenen oavsett vilket verktyg som är valt genom att trycka på skift och mellanslag samtidigt och rotera vyn genom att dra med musen.

Rotera scenen med rotationsverktyget

 1. Välj rotationsverktyget (H) som grupperas med handverktyget (H) eller tryck på skift och mellanslag samtidigt om du tillfälligt vill byta till rotationsverktyget när du arbetar med ett annat verktyg, t.ex. penseln.

  Rotationsverktyget i verktygsfältet

 2. När rotationsverktyget har valts, visas pivotpunkten för rotering på skärmen med ett hårkors. Du kan ändra pivotpunktens placering genom att klicka på önskat läge.

  Pivotpunkt med hårkors

 3. När pivotpunkten har ställts in kan du dra musen för att rotera scenen runt pivotpunkten.

  Roterad scen

 4. Använd rotationsverktyget och dra när du vill rotera scenen tillfälligt. Den aktuella rotationsvinkeln visas med en röd linje i hårkorset för pivotpunkten.

 5. Klicka på Centrera scenen när du vill återställa scenen till standardvyn.

Skala innehåll efter scenstorleken

Alternativet Skala innehåll i PI gör att du kan skala innehåll på scenen efter scenens storlek. Om scenens storlek ändras när alternativet är valt, ändras storleken på innehållet i proportion till scenen.

Alternativet Skala innehåll i PI

Skala scenstorleken

Alternativet Skala innehåll i de avancerade inställningarna kan nu öppnas direkt via egenskapsinspektören. Om scenens storlek ändras när alternativet är valt, ändras storleken på innehållet i proportion till scenen.

Dialogrutorna för egenskapsinspektören och dokumentinställningarna har ett länkalternativ som gör att du kan öka scenens mått proportionellt. Som standard är scenens höjd- och breddegenskaper inte kopplade till varandra. När du aktiverar länkning genom att klicka på Länk-knappen och sedan ändrar värdet för höjd eller bredd så ändras värdet för den andra egenskapen proportionellt.

Om du väljer alternativet Skala innehåll är värdena för scenens storlek automatiskt länkade och inaktiverade. Det beror på att innehållsskalning är rimligt om scenens dimensioner ändras proportionellt.

Länkknapp för att proportionellt skala scenens storlek

Ange arbetsytans genomskinlighet

Du kan ställa in arbetsytan på genomskinligt läge genom att ange alfafärgområden i procent i färgrutorna. Välj arbetsyta > Egenskaper > Scen > Alfa % när du vill göra det.

Scenskalning som baseras på en vald ankarpunkt

Du kan välja en ankarpunkt i dokumentinställningarna, ange höjd och bredd och skala scenen efter de måtten. När skalning av innehåll är inaktiverat, expanderar scenen i de riktningar som gäller för den valda ankarpunkten, så som visas på bilderna som följer.

Ankarpunkter på vilka du kan skala scenen

Scenskalning: ett exempel

I följande exempel skalas scenen som mäter 550 x 400, proportionellt till 750 x 600 från ankarpunkten i det nedre högra hörnet på scenen:

Ställa in scenskalning med det nedre högra hörnet som ankarpunkt

Scenen skalas i den inställda riktningen från ankarpunkten i det nedre högra hörnet

Obs!

Du kan också använda kombinerade gester på kompatibla enheter.

Använda linjaler

Linjaler visas ovanför och till vänster om dokumentet. Du kan ändra måttenheten för linjalerna från standarden pixlar till en annan enhet. När du flyttar ett element på scenen medan linjalerna visas ser du linjer på linjalerna som anger elementets dimensioner.

 • Om du vill visa eller dölja linjaler väljer du Visa > Linjaler.

 • Om du vill ändra linjalernas måttenhet för ett dokument väljer du Ändra > Dokument och en enhet på menyn Linjalenheter.

Använda stödlinjer

När linjaler visas (Visa > Linjaler) kan du dra vågräta och lodräta stödlinjer från linjalerna till scenen.

När du skapar inkapslade tidslinjer visas dragbara stödlinjer på scenen när tidslinjen där de skapades är aktiv.

Om du vill skapa anpassade stödlinjer eller oregelbundna stödlinjer använder du stödlinjelager.

 • Om du vill visa eller dölja ritstödlinjerna väljer du Visa > Stödlinjer > Visa stödlinjer.

  Obs! Om rutnätet är synligt och Fäst mot rutnät är aktivt när du skapar stödlinjer fästs de mot rutnätet.

   

 • Om du vill slå på eller av fästning mot stödlinjer väljer du Visa > Fästning > Fäst mot stödlinjer.

  Obs! Fästning mot stödlinjer har högre prioritet än fästning mot rutnätet där stödlinjer hamnar mellan rutnätslinjer.

   

 • Om du vill flytta en stödlinje klickar du någonstans på linjalen med markeringsverktyget och drar stödlinjen till rätt plats på scenen.

 • Om du vill ta bort en stödlinje använder du markeringsverktyget med olåsta stödlinjer för att dra stödlinjen till den vågräta eller lodräta linjalen.

 • Om du vill låsa stödlinjer väljer du Visa > Stödlinjer > Lås stödlinjer eller alternativet Lås stödlinjer i dialogrutan Redigera stödlinjer (Visa > Stödlinjer > Redigera stödlinjer).

 • Om du vill radera stödlinjer väljer du Visa > Stödlinjer > Radera stödlinjer. Om du är i dokumentredigeringsläge raderas alla stödlinjer i dokumentet. Om du är i symbolredigeringsläge raderas endast stödlinjer som används i symboler.

Ange inställningar för stödlinjer

 1. Välj Visa > Stödlinjer > Redigera stödlinjer och gör något av följande:

  • Om du vill ange färg klickar du på triangeln i färgrutan och väljer en stödlinjefärg från paletten. Standardfärgen för stödlinjer är grön.

  • Om du vill visa eller dölja stödlinjer markerar du eller avmarkerar Visa stödlinjer.

  • Om du vill slå på eller av fästning mot stödlinjer markerar eller avmarkerar du Fäst mot stödlinjer.

  • Markera eller avmarkera Lås stödlinjer.

  • Om du vill ange fästprecision väljer du ett alternativ på popup-menyn.

  • Om du vill ta bort alla stödlinjer klickar du på Ta bort alla. Ta bort alla tar bort alla stödlinjer från aktuell scen.

  • Om du vill spara aktuella inställningar som standard klickar du på Spara standard.

 2. Klicka på OK.

Använda rutnätet

Rutnätet visas i ett dokument som en uppsättning linjer bakom teckningar i alla scener.

Visa och dölj teckningens rutnät

 1. Gör något av följande:

  • Välj Visa > Rutnät > Visa rutnät.

  • Tryck på Ctrl+' (citat) (Windows) eller Kommando+' (citat) (Macintosh).

Aktivera eller inaktivera fästning mot rutnätslinjer

 1. Välj Visa > Fästning > Fäst mot rutnät.

Ange inställningar för rutnät

 1. Välj Visa > Rutnät > Redigera rutnät och välj bland alternativen.

 2. Om du vill spara aktuella inställningar som standard klickar du på Spara standard.

Om huvudverktygsfältet och redigeringsfältet

Menyn högst upp i programfönstret innehåller menyer med kommandon som styr funktioner.

Redigeringsfältet högst upp på scenen innehåller kontroller för och information om redigering av scener och symboler samt för ändring av förstoringsnivån för scenen.

Använda verktygspanelen

Med verktygen på verktygspanelen kan du rita, måla, markera och ändra grafik, samt ändra visningen av scenen. Verktygspanelen är uppdelad i fyra sektioner:

 

 • Verktygsområdet innehåller verktyg om du vill rita, måla och markera.
 • Visningsområdet innehåller verktyg för zoomning och panorering i programfönstret.
 • Färgområdet innehåller modifieringar för linjefärg och fyllningsfärg.
 • Alternativområdet innehåller modifieringar för det markerade verktyget. Modifierare påverkar verktygets målnings- och redigeringsutförande.

 

Välj Fönster°> Verktyg om du vill dölja eller visa verktygspanelen.

Välj verktyg

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på verktyget på verktygspanelen. Beroende på vilket verktyg du väljer kan en uppsättning modifierare visas i alternativområdet nedtill på verktygspanelen.

  • Tryck ned verktygets kortkommando. Välj Redigera > Kortkommandon (Windows) eller Animate > Kortkommandon (Macintosh) om du vill visa vilka kortkommandon som finns. På Macintosh kan du behöva flytta musen så att den nya pekaren visas.

  • Om du vill välja ett verktyg som finns på popup-menyn för ett synligt verktyg, t.ex. rektangelverktyget, trycker du på ikonen för det synliga verktyget och väljer ett annat verktyg från popup-menyn.

Tryck och lutning för målarpenseln

Animate CC har stöd för tryck och lutning för linjer som ritas med verktyget Målarpensel. Du kan rita linjer med variabel bredd med konstnärspenslar och mönsterpenslar beroende på det aktuella trycket eller lutningen på målarpenseln. Använd Breddverktyget om du vill finjustera bredden ytterligare.

Mer information finns i Arbeta med målarpenseln.

Obs!

Ikoner för tryck och lutning visas bara i verktygsfältet om du har anslutit en tryckkänslig Wacom-platta till datorn.

Använda snabbmenyer

Snabbmenyer innehåller relevanta kommandon för aktuell markering. Om du till exempel markerar en bildruta i tidslinjefönstret innehåller snabbmenyn kommandon för att skapa, radera och ändra bildrutor och nyckelbildrutor. Snabbmenyer finns för många objekt och kontroller på många platser, inklusive scenen, tidslinjen, bibliotekspanelen och åtgärdspanelen.

 1. Högerklicka (Windows) eller Control-klicka (Macintosh) på ett objekt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy