Du kan välja bildrutor i en animering och flytta runt dem på tidslinjen på olika sätt. Du kan även ändra animeringen på olika sätt så att den spelas upp exakt som du vill när du publicerar dina filer.

Interpoleringslager kan innehålla interpoleringsintervall, statiska bildrutor och tomma nyckelbildrutor. Du kan använda statiska och tomma bildrutor när du vill rita i bildrutan, klistra in grafik, importera en bitmapp till den markerade bildrutan och så vidare. Dessa intervall och bildrutor kan flyttas inom samma lager eller till de flesta andra lager. Ett interpoleringslager kan inte innehålla IK-intervall eller klassiska interpoleringar.

Interpoleringsintervall kan inte innehålla ActionScript i bildrutan eller bifogat i ett interpolerat objekt. Däremot kan en bildruta utanför ett interpoleringsintervall i ett interpoleringslager innehålla ActionScript. Se till att all kod placeras på ett eget lager som kallas för åtgärder (i vanliga fall det översta lagret på huvudtidslinjen).

Använd följande alternativ på snabbmenyn för interpoleringslager när du vill hantera interpoleringar: 

 • Förfina interpolering: Förfinar rörelseinterpoleringen i det markerade interpoleringsintervallet.
 • Ta bort interpolering: Tar bort rörelseinterpoleringen från det markerade interpoleringsintervallet.
 • 3D-interpolering: Lägger till eller tar bort 3D-egenskaper för en interpolering (du kan se dem i rörelseredigeraren). 3D aktiveras automatiskt om du använder ett 3D-verktyg med instansen före eller efter det att du lägger till rörelseinterpoleringen. 
 • Konvertera till bildruta-för-bildruta-animeringar: Konverterar det markerade intervallet till en bildruta-för-bildruta-animering. 
 • Spara som förinställd rörelse: Sparar det markerade intervallet som en förinställd rörelse.
 • Infoga bildruta: Infogar numret på de markerade bildrutorna i interpoleringsintervallet. 
 • Ta bort bildrutor: Tar bort markerade bildrutor i interpoleringsintervallet eller statiska bildrutor. Om du markerar ett helt intervall tas hela intervallet bort.
 • Infoga nyckelbildruta: Du kan välja vilken typ av egenskapsnyckelbildruta som ska infogas på en undermeny. Du kan till exempel infoga en nyckelbildruta för egenskapen rotation via den här menyn. 
 • Infoga tom nyckelbildruta: Du kan använda det här alternativet om du vill infoga en tom nyckelbildruta i en tom bildruta. Det här alternativet är nedtonat om markeringen befinner sig i ett interpoleringsintervall.
 • Rensa nyckelbildruta: Om detta används i ett interpoleringsintervall kan du välja från en undermeny vilken typ av egenskapsnyckelbildruta som ska tas bort från de markerade bildrutorna. Alternativet tar inte bort nyckelbildrutan i bildruta 1. Använd det här alternativet när du vill ta bort de markerade nyckelbildrutorna utanför ett interpoleringsintervall.
 • Visa nyckelbildrutor: Använd det här alternativet när du vill välja vilka typer av egenskapsnyckelbildrutor som du vill se på det markerade interpoleringsintervallet. Standardinställningen är Alla, men du kan välja en eller flera typer av nyckelbildrutor för egenskaper.
 • Klipp ut/kopiera/klistra in bildrutor: Använd det här alternativet när du vill klippa ut eller kopiera några eller alla bildrutor från ett interpoleringsintervall och klistra in dem på en ny plats. 
 • Rensa bildrutor: Du kan använda Rensa bildrutor för att göra om de markerade bildrutorna till tomma bildrutor. Om markeringen är i mitten av ett interpoleringsintervall, kommer två separata interpoleringsintervall att skapas runt de tomma bildrutorna.
 • Markera alla bildrutor: Använd det här alternativet om du vill markera alla bildrutor på en tidslinje.
 • Kopiera/klistra in rörelse: Använd dessa alternativ när du vill kopiera alla egenskaper hos den markerade rörelsen och klistra in dem i en annan instans. 
 • Kopiera/klistra in egenskaper: Använd dessa alternativ när du vill kopiera egenskapsnyckelbildrutor från en enskild bildruta och klistra in egenskapsnyckelbildrutorna i en annan bildruta. Se till att du markerar en bildruta när du använder det här alternativet. 
 • Klistra in special för egenskaper: Använd det här alternativet när du har kopierat egenskaperna för en markerad bildruta. 
 • Dela upp rörelse: Använd Dela upp rörelse när du vill göra om ett interpoleringsintervall till två interpoleringsintervall. Det här alternativet är tillgängligt när du markerar en enskild bildruta. 
 • Sammanfoga rörelser: Använd Sammanfoga rörelser när du vill ändra sammanhängande interpoleringsintervall till ett interpoleringsintervall. Det här alternativet är tillgängligt när du markerar två eller flera sammanhängande interpoleringsintervall. 
 • Spegelvänd nyckelbildrutor: Använd det här alternativet om du vill spegelvända nyckelbildrutorna för alla egenskaper i ett markerat interpoleringsintervall. 
 • Rörelsebana > Gör om till rörlig/statisk nyckelbildruta: Använd det här alternativet när du vill ändra nyckelbildrutorna för ett markerat intervall mellan rörliga och statiska nyckelbildrutor.

Se även

Kopiera och klistra in en rörelseinterpolering

Du kan kopiera interpolerade egenskaper från ett interpoleringsintervall till ett annat. De interpolerade egenskaperna tillämpas på det nya målobjektet, men målobjektets plats ändras inte. Du kan tillämpa en interpolering i en del av scenen på ett objekt i en annan del av scenen utan att flytta det nya målobjektet.

 1. Markera interpoleringsintervallet som innehåller de interpolerade egenskaper du vill kopiera.
 2. Välj Redigera > Tidslinje > Kopiera rörelse.
 3. Markera interpoleringsintervallet som ska tilldelas den kopierade interpoleringen.
 4. Välj Redigera > Tidslinje > Klistra in rörelse.
 5. De interpolerade egenskaperna används för målinterpoleringsintervallet, och interpoleringsintervallets längd justeras så att det matchar det kopierade interpoleringsintervallet.

Om du vill kopiera en rörelseinterpolering till åtgärdspanelen eller använda den som ActionScript®-kod i ett annat projekt använder du kommandot Kopiera rörelse som ActionScript 3.0.

Kopiera och klistra in egenskaper för rörelseinterpoleringar

Du kan kopiera egenskaperna från en markerad bildruta till en annan bildruta i samma interpoleringsintervall eller ett annat interpoleringsintervall. Egenskapsvärdena läggs bara till för den bildruta som är markerad när egenskaperna klistras in. Det går inte att klistra in 2D-positionsegenskaper på en 3D-interpolering.

För dessa instruktioner antas att Intervallsbaserad markering är aktiverat i inställningarna (Redigera > Inställningar).

 1. Om du vill markera en enskild bildruta i ett interpoleringsintervall Ctrl+Alt-klickar (Windows) eller Kommando+Alternativ-klickar (Macintosh) du på bildrutan.
 2. Högerklicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh) på den markerade bildrutan och välj Kopiera egenskaper på snabbmenyn.
 3. Markera en enskild bildruta där de kopierade egenskaperna ska klistras in genom att ctrl+alt-klicka (Windows) eller kommando+alternativ-klicka (Macintosh) på bildrutan. Målbildrutan måste finnas i ett interpoleringsintervall.
 4. När du vill kopiera in de kopierade egenskaperna i den markerade bildrutan gör du något av följande:
 • Om du vill klistra in alla kopierade egenskaper högerklickar (Windows) eller kommandoklickar (Macintosh) du på den markerade bildrutan i målinterpoleringsintervallet. Välj Klistra in egenskaper på snabbmenyn.
 • Om du vill klistra in vissa av de kopierade egenskaperna, högerklickar (Windows) eller kommandoklickar (Macintosh) du på den markerade bildrutan i målinterpoleringsintervallet. Välj Klistra in special för egenskaper på snabbmenyn.
 • Välj de egenskaper som du vill klistra in i dialogrutan och klicka på OK.