Skapa eller redigera en övertoningsfyllning

En övertoning är en flerfärgsfyllning där en färg gradvis övergår i en annan färg. I Animate CC (tidigare Flash Professional CC) kan du använda upp till 15 färgövergångar i en övertoning. Att använda en övertoning är ett bra sätt att skapa en jämn färggradering över ett eller flera objekt. Du kan spara en övertoning som en färgruta så att övertoningen lätt kan användas på flera objekt. Animate kan skapa två typer av övertoningar:

Linjära övertoningar ändrar färgen längs en enda axel (vågrät eller lodrät).

Radiella övertoningar ändrar färgen utåt från en central fokalpunkt. Du kan ändra en övertonings riktning och dess färger, fokalpunktens placering och många andra egenskaper för övertoningen.

I Animate CC får du ytterligare kontroll över linjära och radiella övertoningar för Flash Player. Med dessa kontroller, som kallas spillägen, kan du ange hur färger ska användas utanför övertoningen.

 1. Om du vill tillämpa en övertoningsfyllning på befintlig grafik markerar du ett eller flera objekt på scenen.

 2. Om inte färgpanelen visas väljer du Fönster > Färg.

 3. Om du vill välja ett färgvisningsläge väljer du RGB (standardinställningen) eller NMI på panelmenyn.

 4. Välj en övertoningstyp på Typ-menyn:

  Linjär

  Skapar en övertoning som går från referenspunkten till slutpunkten i ren rät linje.

  Från mitten

  Ger en övertoning med övergångar utåt i ett cirkelmönster från en mittpunkt.

  Obs! När du väljer linjär eller radiell övertoning inkluderar färgpanelen även två andra alternativ om du publicerar för Flash Player 8 eller senare. Först visas Spill-menyn nedanför Typ-menyn. På Spill-menyn ställer du in de färger som används utanför övertoningens gränser. Sedan visas övertoningens definitionsfält med markörer under fältet som anger övertoningens färger.

 5. (Valfritt) På Spill-menyn väljer du ett spilläge som du vill använda för övertoningen: Utöka (standardläget), Spegla eller Upprepa.

 6. (Valfritt) Om du vill skapa en SVG-kompatibel (Scalable Vector Graphics) linjär eller radiell övertoning markerar du kryssrutan Linjär RGB. På så sätt blir övertoningen jämn om du skalar den till olika storlekar efter att den först har tillämpats.

 7. Om du vill ändra en färg i övertoningen väljer du en av färgpekarna nedanför fältet för definition av övertoning (triangeln längst upp på den valda färgpekaren blir svart). Klicka sedan i färgmodellen som visas ovanför övertoningsfältet. Justera färgens intensitet genom att flytta skjutreglaget Intensitet.

 8. Om du vill lägga till en pekare till övertoningen klickar du på eller nedanför fältet för definition av övertoning. Välj en färg för den nya pekaren enligt beskrivningen i föregående steg.

  Du kan lägga till upp till 15 färgpekare vilket gör att du kan skapa en övertoning med upp till 15 färgövergångar.

 9. Om du vill flytta en pekare på övertoningen drar du pekaren längs fältet för definition av övertoning. Om du drar en markör nedåt och bort från övertoningens definitionsfält tas den bort.

 10. När du vill spara övertoningen klickar du på triangeln i färgpanelens övre högra hörn och väljer Lägg till bildruta på menyn.

  Övertoningarna läggs till på färgrutepanelen för det aktuella dokumentet.

 11. Med verktyget Övertoningsomformning kan du omforma övertoningen, t.ex. göra den lodrät i stället för vågrät. Mer information finns i Omforma övertoningsfyllningar och bitmappsfyllningar.

Justera linje- och fyllningsfärg

Du kan ange linje- och fyllningsfärg för grafiska objekt och former med antingen kontrollerna Linjefärg och Fyllningsfärg på verktygspanelen eller kontrollerna Linjefärg och Fyllningsfärg i egenskapsinspektören.

Avsnittet Linjefärg och Fyllningsfärg på verktygspanelen innehåller kontroller för att aktivera rutorna Linjefärg och Fyllningsfärg, vilket i sin tur anger om linjerna eller fyllningarna i de markerade objekten påverkas av färgvalen. I avsnittet Färger finns det dessutom kontroller för att snabbt återställa färger till standardinställningen, ange inställningarna för linje- och fyllningsfärg till ingen och växla fyllnings- och linjefärg.

I egenskapsinspektören kan du inte bara välja en linje- och fyllningsfärg för ett grafiskt objekt eller en form: den innehåller också kontroller för att ange bredd och stil på linjen.

Om du vill använda dessa kommandon för att ändra målningsattributen för befintliga objekt markerar du först objekten på scenen.

Se även: Direktförhandsvisning av färger.

Justera linje- och fyllningsfärg med verktygspanelen

Kontrollerna Linjefärg och Fyllningsfärger på verktygspanelen anger målningsattributen för nya objekt du skapar med tecknings- och målningsverktyg. Om du vill använda dessa kommandon för att ändra målningsattributen för befintliga objekt markerar du först objekten på scenen.

 • Klicka på kontrollen Linjefärg eller Fyllningsfärg och välj en färgruta.

 • Klicka på systemfärgväljaren i popup-fönstret och välj en färg. Du kan även föra pekaren över olika färger för att se effekten av färgen på formen.

 • Skriv det hexadecimala värdet för en färg i rutan.

 • Om du vill återgå till standardfärginställningarna (vit fyllning och svarta linjer) klickar du på knappen Svartvit på verktygspanelen.

 • Om du vill ta bort en linje eller fyllning klickar du på knappen Ingen färg.

  Obs! Knappen Ingen färg visas bara när du skapar en oval eller en rektangel. Du kan skapa ett objekt utan linje eller fyllning, men det går inte att använda knappen Ingen färg på ett befintligt objekt. Markera i stället den befintliga linjen eller fyllningen och ta bort den.

 • Om du vill växla färgerna på fyllningen och på linjen klickar du på knappen Växla färger på verktygspanelen.

Med Animate CC kan du förhandsvisa linje- och fyllningsfärger direkt när du ändrar dem från färgrutan. Mer information finns i Direktförhandsvisning av färger.

Tillämpa en heltäckande färgfyllning med egenskapsinspektören

 1. Markera ett eller flera stängda objekt på scenen.
 2. Välj Fönster > Egenskaper.
 3. Välj en färg genom att klicka på kontrollen Fyllningsfärg och göra något av följande:

  • Markera en färgruta på paletten.
  • Skriv det hexadecimala värdet för en färg i rutan.

Välja en linjefärg, en linjestil och en linjebredd med egenskapsinspektören

Om du vill ändra linjefärg, linjeformat och linjebredd för ett markerat objekt använder du kontrollen Linjefärg i egenskapsinspektören. För linjeformatet väljer du bland formaten som är förinlästa i Animate eller skapar ett anpassat format. Om du vill ha en heltäckande färgfyllning använder du kontrollen Fyllningsfärg i egenskapsinspektören.

 1. Markera ett eller flera objekt på scenen (för symboler dubbelklickar du först att gå till symbolredigeringsläge).
 2. Välj Fönster > Egenskaper.
 3. Välj en linjestil genom att klicka på Stil-menyn och välja ett alternativ. Om du vill skapa en anpassad stil väljer du Anpassat i egenskapsinspektören, väljer alternativ i dialogrutan Linjestil och klickar på OK.

  Obs!

  Om du väljer ett annat linjeformat än Heldragen kan filstorleken öka.

 4. Om du vill välja en linjebredd drar du linjereglaget eller anger ett värde i textrutan.
 5. Om du vill aktivera linjeutjämning markerar du kryssrutan Linjeutjämning. Med linjeutjämning justeras ankarpunkterna för linjer och kurvor på hela pixlar, vilket förhindrar att lodräta och vågräta linjer blir oskarpa.
 6. Om du vill ange formatet för slutet på en bana väljer du ett alternativ för Ände:

  Inget

  Helt rakt mot banans ände.

  Rund

  Lägger till en rund ände som sträcker sig utanför banans slut med halva linjebredden.

  Fyrkant

  Lägger till en fyrkantig ände som sträcker sig utanför banans slut med halva linjebredden.

 7. (Valfritt) Om du ritar linjer med verktygen Ritstift eller Pensel med ritläget inställt på Jämna ut, använder du skjutreglaget Utjämning för att ange i hur stor utsträckning Animate ska jämna ut linjerna du ritar.

  Som standard är Utjämning inställt på 50, men du kan ange ett värde mellan 0 och 100. Ju högre utjämningsvärdet är, desto jämnare blir linjen.

  Obs!

  När teckningsläget är inställt på Räta ut eller Bläck är skjutreglaget Utjämning inaktiverat.

 8. Ange hur två bansegment möts genom att välja ett alternativ för Hörn. Om du vill ändra hörnen i en öppen eller sluten bana, markerar du en bana och väljer ett annat alternativ.
  dr_mtr_rnd_bvl_joins
  Spetsiga, runda och avfasade hörn.

 9. Om du vill undvika att ett spetsigt hörn avfasas anger du en Avgränsning.

  Linjelängder över detta värde får fyrkantiga ändar i stället för spetsiga. En avgränsning på 2 för en 3 punkter bred linje innebär att när punktens längd är dubbelt så stor som linjebredden så tar Animate bort gränspunkten.

  dr_miter_bevel_joins
  Använda en avgränsning.

Justera linjer för flera linjer eller former

Använd bläckhornet om du vill ändra färg, bredd och stil för en eller flera linjer eller formkonturer. Du kan bara använda heltäckande färger, inte övertoningar eller bitmappar, på linjer och formkonturer.

Bläckhornet gör det enklare att ändra linjeattbribut för flera objekt samtidigt jämfört med att markera enskilda linjer.

 1. Välj bläckhornet på verktygspanelen.
 2. Välj en linjefärg.
 3. Välj ett linjeformat och en linjebredd med egenskapsinspektören.
 4. Tillämpa linjeändringarna genom att klicka på ett objekt på scenen.

Kopiera linjer och fyllningar

Använd pipettverktyget om du vill kopiera fyllnings- och linjeattribut från ett objekt och tillämpa dem direkt på ett annat objekt. Med pipettverktyget kan du dessutom skapa en kopia av bilden i en bitmapp och använda den som en fyllning.

 1. Om du vill använda attributen för en linje eller ett ifyllt område på en annan linje eller ett annat ifyllt område, väljer du pipettverktyget och klickar på den linje eller det ifyllda område vars attribut du vill använda.

  När du klickar på en fyllning ändras verktyget automatiskt till bläckhornet. När du klickar på ett ifyllt område ändras verktyget automatiskt till färgpytsen med alternativet Lås fyllning aktiverat.

 2. Klicka på en annan linje eller ett annat ifyllt område om du vill tillämpa de nya attributen.

Ändra färgade områden med färgpytsen

Färgpytsen fyller i avgränsade områden med färg. Du kan göra följande med verktyget:

 • Fylla i tomma områden och byta färg på redan färglagda områden.

 • Fylla i med heltäckande färger, övertoningar och bitmappsfyllningar

 • Använda färgpytsen för att fylla i områden som inte är helt avgränsade.

 • Låta Animate stänga öppningar i formkonturer när färgpytsen används.

 1. Välj färgpytsen på verktygspanelen.
 2. Välj en fyllningsfärg och ett fyllningsformat.
 3. Klicka på Inställningen Mellanrumsstorlek som visas längst ned på verktygspanelen och välj ett alternativ för mellanrumsstorlek:
  • Välj Stäng inte öppningar om du vill stänga mellanrummen manuellt innan du fyller i formen. Det kan gå snabbare att stänga öppningar manuellt i komplicerade teckningar.
  • Välj Stäng om du vill att Animate ska fylla i en form som har öppningar.

  Obs!

  Om öppningarna är för stora kanske du måste stänga dem manuellt.

 4. Klicka på formen eller det avgränsade området som ska fyllas i.

Alternativ för färgpytsen

Du kan använda färgpytsen för att klicka och dra över ett objekts konturer för att fylla det med en vald färg. Klicka och dra med verktyget i valfri riktning över konturerna. Färgen fylls i automatiskt över konturerna.

Egenskaper för färgpytsen
Egenskaper för färgpytsen

När du markerar kryssrutan Fyll alla regioner fylls alla områden med färgen när du drar.

Som standard är alternativet Fyll alla regioner ej markerat. I detta läge fyller färgpytsen endast viss färg. 

När Fyll alla regioner inte markerats (standard)

 • Om en användare i detta läge klickar med hjälp av färgpytsen kan du se att färgen byts ut. I det här fallet kan vi tänka oss att den gröna färgen byts ut mot röd.
 • När användaren drar över konstverket ersätts bara konturer som är fyllda med den gröna färgen.
 • Om användaren drar över en tom stängd kontur, fylls den med rött.
 • Vid musklicken och om den bakomliggande konturen var tom, fylls tomma konturer när användaren drar färgpytsen.

När Fyll alla regioner har markerats

Alla områden fylls med den valda färgen. Vid ovanstående bild är färgen röd.

Omforma övertoningsfyllningar och bitmappsfyllningar

Du kan omforma en övertoningsfyllning eller bitmappsfyllning genom att justera fyllningens storlek, riktning eller mittpunkt.

 1. Välj övertoningsomformningsverktyget  på verktygspanelen. Om inte övertoningsomformningsverktyget visas på verktygspanelen håller du musknappen nedtryckt på verktyget Omforma fritt och väljer övertoningsomformningsverktyget på menyn som visas.
 2. Klicka på ett område som är ifyllt med en övertoningsfyllning eller bitmappsfyllning. En begränsningsram med redigeringshandtag visas. När pekaren förs över något av dessa handtag, ändras den för att visa handtagets funktion.

  Mittpunkt

  Ikonen som visas när pekaren förs över mittpunktshandtaget är en fyrvägspil.

  Fokalpunkt

  Fokalpunktshandtaget visas bara när du markerar en radiell övertoning. Ikonen som visas när pekaren förs över fokalpunktshandtaget är en uppochnedvänd triangel.

  Storlek

  Ikonen som visas när pekaren förs över storlekshandtaget (mitthandtaget på begränsningsramens kant) är en cirkel med en pil i.

  Rotation

  Justerar övertoningens rotation. Ikonen som visas när pekaren förs över rotationshandtaget (det nedersta handtaget på begränsningsramens kant) är fyra pilar som bildar en cirkel.

  Bredd

  Justerar övertoningens bredd. Ikonen som visas när pekaren förs över breddhandtaget (det fyrkantiga handtaget) är en dubbelpil.

  Tryck på Skift om du vill begränsa riktningen för en linjär övertoningsfyllning till värden som är delbara med 45°.

  dr_fillTransform
  Kontroller för radiell övertoning

  A. Mittpunkt B. Bredd C. Rotation D. Storlek E. Fokalpunkt. 
 3. Omforma övertoningen eller fyllningen på något av följande sätt:
  • Dra mittpunkten om du vill flytta en övertonings- eller bitmappsfyllnings mittpunkt.
  dr_04bmp_move
  • Dra fyrkantshandtaget på sidan av begränsningsramen om du vill ändra övertonings- eller bitmappsfyllningens bredd. (Det här alternativet ändrar bara fyllningens storlek, inte storleken på objektet som innehåller fyllningen).
  dr_04bmp_width
  • Dra fyrkantshandtaget på begränsningsramens nedre kant om du vill ändra övertonings- eller bitmappsfyllningens höjd.
  dr_04bmp_height
  • Dra det runda rotationshandtaget i hörnet om du vill rotera övertonings- eller bitmappsfyllningen. Du kan också dra det nedersta handtaget på begränsningsramen i en cirkulär övertoning eller fyllning.
  dr_04bmp_rotate
  • Dra fyrkantshandtaget mitt på begränsningsramen om du vill ändra övertonings- eller bitmappsfyllningens skala.
  dr_04scale_linear
  • Dra det cirkulära handtaget mitt på begränsningscirkeln om du vill ändra fokalpunkten för en cirkulär övertoning.
  dr_04scale_radial
  • Dra något av de cirkulära handtagen på begränsningsramens ovansida eller högersida om du vill skeva eller luta en fyllning inom en form.
  dr_04bmp_skew
  • Ändra fyllningens skala om du vill ordna en bitmappsbild i rutor i en form.
  dr_04bmp_tile

  Obs!

  Välj Visa > Monteringsbord om du vill visa alla handtag när du arbetar med stora fyllningar eller fyllningar som ligger nära scenens kant.

Låsa en övertoning eller bitmapp för att fylla scenen

Du kan låsa en övertonings- eller en bitmappsfyllning så att det ser ut som om fyllningen sträcker sig över hela scenen och så att objekt som färgläggs med fyllningen är masker som visar den underliggande övertoningen eller bitmappen.

När du väljer alternativet Lås fyllning med penseln eller färgpytsen och färglägger med verktyget, utökas bitmapps- eller övertoningsfyllningen över objekten du färglägger på scenen.

dr_04Lock_Fill_example
Alternativet Lås fyllning gör att det ser ut som om en enda övertonings- eller bitmappsfyllning används på olika objekt på scenen.

Använda en låst övertoningsfyllning

 1. Välj penseln eller färgpytsen och välj sedan en övertoning eller bitmapp att använda som fyllning.
 2. Välj Linjär eller Från mitten på Typ-menyn på färgpanelen.
 3. Klicka på alternativet Lås fyllning .
 4. Färglägg först de områden där du vill placera fyllningens mittpunkt. Fortsätt sedan med andra områden.

Använda en låst bitmappsfyllning

 1. Markera den bitmapp som ska användas.
 2. Välj Bitmapp på Typ-menyn på färgpanelen.
 3. Välj pensel eller färgpyts.
 4. Klicka på alternativet Lås fyllning .
 5. Färglägg först de områden där du vill placera fyllningens mittpunkt. Fortsätt sedan med andra områden.