Använd ritstiftsverktyget om du vill rita exakta banor som raka linjer eller utjämnade, flödande kurvor. När du ritar med ritstiftet klickar du för att skapa punkter på raka linjesegment och drar för att skapa punkter på böjda linjesegment. Justera segment med raka och böjda linjer genom att justera punkter på linjen.

I följande videofilm visas hur du använder ritstiftsverktyget i Animate:

Ritlägen för ritstiftet

Ritstiftsverktyget ger information om aktuellt ritläge genom att visa olika markörer. De olika ritlägena indikeras av följande markörer:

Markör för inledande ankarpunkt

Den första markör som visas när du väljer ritstiftsverktyget. Visar att nästa musklick på scenen skapar en inledande ankarpunkt, vilket är början på en ny bana (alla nya banor börjar med en inledande ankarpunkt). Alla befintliga ritningsbanor avslutas.

Markör för sekventiell ankarpunkt

Visar att nästa musklickning skapar en ankarpunkt och en linje som ansluter den till den tidigare ankarpunkten. Den här markören visas när alla användardefinierade ankarpunkter skapas, med undantag av inledande ankarpunkter för en bana.

Lägg till markör för ankarpunkt

Visar att nästa musklickning lägger till en ankarpunkt i en befintlig bana. Om du vill lägga till en ankarpunkt måste du markera banan och ritstiftsverktyget får inte hållas över en befintlig ankarpunkt. Den befintliga banan ritas om baserat på den nya ankarpunkten. Det går bara att lägga till en ankarpunkt åt gången.

Ta bort markör för ankarpunkt

Visar att nästa musklickning på en befintlig bana tar bort en ankarpunkt. Om du vill ta bort en ankarpunkt måste du markera banan med markeringsverktyget och markören måste hållas över en befintlig ankarpunkt. Den befintliga banan ritas om baserat på borttagningen av ankarpunkten. Det går bara att ta bort en ankarpunkt åt gången.

Markör för fortsatt bana 

Utökar en ny bana från en befintlig ankarpunkt. För att den här markören ska aktiveras måste musen hållas över en befintlig ankarpunkt på en bana. Markören visas bara när du inte ritar en bana. Ankarpunkten behöver inte vara en av de avslutande ankarpunkterna i en bana; alla ankarpunkter kan användas för att utöka en bana.

Markör för stängd bana 

Stänger banan du ritar på banans startpunkt. Du kan bara stänga den bana du för närvarande ritar och den befintliga ankarpunkten måste vara startankarpunkten för samma bana. Banan som skapas behöver inte använda några angivna inställningar för fyllningsfärg för den avgränsade formen. Ange fyllningsfärg separat.

Markör för förenad bana 

Påminner om verktyget Stäng bana men musen behöver inte hållas över den inledande ankarpunkten för samma bana. Markören måste hållas över någon av de avslutande ankarpunkterna för en unik bana. Segmentet kan vara markerat men behöver inte vara det.

Obs! Förenade banor kan resultera i en stängd form, men behöver inte göra det.

Markör för återställning av Bezier-handtag 

Visas när musen hålls över en ankarpunkt vars Bezier-handtag visas. När du klickar med musen återställs Bezier-handtagen så att den böjda kurvan över ankarpunkten återställs till raka segment.

Markör för konverterad ankarpunkt

Konverterar en hörnpunkt utan riktningslinjer till en hörnpunkt med oberoende riktningslinjer. Använd modifieringstangenterna Skift+C och växla ritstiftet för att aktivera markören för konvertering av ankarpunkt.

Ett videoexempel för ritstiftet finns på www.adobe.com/go/vid0120.

Rita raka linjer med ritstiftet

Den enklaste banan du kan rita med ritstiftet är en rak linje, som du skapar genom att klicka på ritstiftet och skapa två ankarpunkter. Fortsätt att klicka för att skapa en bana bestående av segment med raka linjer sammankopplade i hörnpunkter.

 1. Välj verktyget Ritstift .
 2. Placera ritstiftet där du vill att det raka segmentet ska börja och klicka för att definiera den första ankarpunkten. Om riktningslinjer visas råkade du dra ritstiftet. Välj då Redigera > Ångra och klicka sedan igen.

  Obs!

  Det första segmentet du ritar syns inte förrän du klickar på en andra ankarpunkt (såvida du inte har angett Visa linjeförhandsgranskning i kategorin Teckning i dialogrutan Inställningar).

 3. Klicka igen där du vill att segmentet ska sluta (håll ned Skift-tangenten och klicka för att begränsa segmentets vinkel till ett värde som är delbart med 45°).
 4. Fortsätt att klicka och ange ankarpunkter för ytterligare raka segment.
  Om du klickar på ritstiftet skapas raka segment.

 5. Så här slutför du banan som en öppen eller sluten form:
  • Slutför den öppna banan genom att dubbelklicka på den sista punkten och klicka på ritstiftet på verktygspanelen. Du kan också Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Macintosh) någonstans utanför banan.

  • Om du vill stänga banan placerar du ritstiftet över den första (ofyllda) ankarpunkten. En liten cirkel visas bredvid ritstiftets pekare när den är rätt placerad. Klicka eller dra för att stänga banan.

  • Om du vill avsluta den aktuella formen väljer du Redigera > Avmarkera allt eller markerar ett annat verktyg på verktygspanelen.

Rita kurvor med ritstiftet

Skapa en kurva, lägg till en ankarpunkt där en kurva ändrar riktning och dra sedan riktningslinjerna som formar kurvan. Riktningslinjernas längd och lutning bestämmer kurvans form.

Kurvor är enklare att redigera och det är lättare att visa och skriva ut dem från datorn, om du ritar dem med så få ankarpunkter som möjligt. Om du använder för många punkter kan de orsaka oönskade ojämnheter i en kurva. Rita i stället ankarpunkter med stora mellanrum och öva på att forma kurvor genom att justera riktningslinjernas vinkel och längd.

 1. Välj verktyget Ritstift .
 2. Placera ritstiftsverktyget där du vill att kurvan ska börja och håll ned musknappen.

  Den första ankarpunkten visas och ritstiftsverktygets pekare ändras till en pilspets. (I Photoshop ändras pekaren först när du börjar dra.)

 3. Dra för att ange lutningen för kurvsegmentet du skapar och släpp sedan musknappen.

  Normalt utökar du riktningslinjen cirka en tredjedel av avståndet till nästa tänkta ankarpunkt. (Du kan justera en eller båda sidor av riktningslinjen senare.)

  Håll ned Skift-tangenten för att begränsa verktyget till värden som är delbara med 45°.

  Rita den första punkten i en kurva

  A. Placera ritstiftsverktyget B. Börja dra (musknappen nedtryckt) C. Dra för att utöka riktningslinjer. 
 4. Placera ritstiftsverktyget där du vill att kurvsegmentet ska sluta och gör något av följande:
  • Om du vill skapa en C-formad kurva drar du i motsatt riktning till föregående riktningslinje och släpper musknappen.

  Rita den andra punkten i en kurva

  • Om du vill skapa en S-formad kurva drar du i samma riktning som föregående riktningslinje och släpper musknappen.

  Dra en S-kurva

 5. Om du vill skapa en serie utjämnade kurvor fortsätter du att dra ritstiftsverktyget från olika platser. Placera ankarpunkter i början och i slutet av varje kurva, inte på toppen av kurvan.

  Obs!

  Om du vill avbryta riktningslinjerna för en ankarpunkt håller du ned Alt (Windows) eller Option (Macintosh) samtidigt som du drar riktningslinjer.

 6. Gör något av följande om du vill slutföra banan:
  • Om du vill stänga banan placerar du ritstiftet över den första (ofyllda) ankarpunkten. En liten cirkel visas bredvid ritstiftsverktygets pekare när den är rätt placerad. Klicka eller dra för att stänga banan.

  • Om du vill lämna banan öppen Ctrl-klickar (Windows) eller Kommando-klickar (Macintosh) du någonstans utanför alla objekt och väljer ett annat verktyg. Du kan också välja Redigera > Avmarkera allt.

Lägga till och ta bort ankarpunkter

Om du lägger till ankarpunkter kan du få bättre kontroll över en bana och utöka en öppen bana. Men du bör inte lägga till fler punkter än nödvändigt. En bana med få punkter är enklare att redigera, visa och skriva ut. Ta bort alla onödiga punkter om du vill göra banan mindre komplex.

Verktygslådan innehåller tre verktyg som du kan använda för att lägga till eller ta bort punkter: verktyget Ritstift , verktyget Lägg till fästpunkt  och verktyget Ta bort fästpunkt .

Som standard ändras ritstiftsverktyget till verktyget Lägg till ankarpunkt när du håller det över en markerad bana och till verktyget Ta bort ankarpunkt när du håller den över en ankarpunkt.

Obs!

Använd inte Del-tangenten, backstegstangenten, Clear-tangenten, kommandot Redigera > Klipp ut, eller kommandot Redigera > Rensa för att ta bort ankarpunkter. Dessa tangenter och kommandon tar bort både punkten och linjesegmentet som ansluter till punkten.

 1. Markera banan du vill ändra.
 2. Klicka på och håll ned musknappen på ritstiftsverktyget och välj sedan ritstiftsverktyget, verktyget Lägg till ankarpunkt eller verktyget Ta bort ankarpunkt .
 3. Om du vill lägga till en ankarpunkt håller du pekaren över ett bansegment och klickar. Om du vill ta bort en ankarpunkt håller du pekaren över en ankarpunkt och klickar.

Justera ankarpunkter på banan

När du ritar en kurva med ritstiftet skapar du utjämnade punkter – ankarpunkter på en kontinuerlig, böjd bana. När du ritar ett segment med en rak linje, eller ett segment med raka linjer sammankopplat med ett böjt segment, skapar du hörnpunkter – ankarpunkter på en rak bana eller vid föreningspunkten mellan en rak och en böjd bana.

Som standard visas markerade utjämnade punkter som ofyllda cirklar och markerade hörnpunkter som ofyllda fyrkanter.

Dra en riktningspunkt utåt från en hörnpunkt för att skapa en utjämnad punkt.

Flytta eller lägga till ankarpunkter

 • Om du vill flytta en ankarpunkt drar du punkten med delmarkeringsverktyget .

 • Om du vill knuffa en eller flera ankarpunkter markerar du punkten eller punkterna med delmarkeringsverktyget och använder piltangenterna för att flytta punkten eller punkterna. Håll ned Skift-tangenten och klicka om du vill markera flera punkter.

 • Om du vill lägga till en ankarpunkt klickar du på ett linjesegment med ritstiftsverktyget. Ett plustecken (+) visas bredvid ritstiftsverktyget om det går att lägga till en ankarpunkt på det markerade linjesegmentet. Om inte linjesegmentet redan är markerat klickar du på det med ritstiftsverktyget och lägger sedan till en ankarpunkt.

Ta bort ankarpunkter

Om du tar bort onödiga ankarpunkter på en böjd bana optimeras kurvan samtidigt som storleken på den resulterande SWF-filen minskar.

 • Om du vill ta bort en hörnpunkt klickar du en gång på punkten med ritstiftsverktyget. Ett minustecken (-) visas bredvid ritstiftsverktyget om det går att ta bort en ankarpunkt från det markerade linjesegmentet. Om inte linjesegmentet redan är markerat klickar du på det med ritstiftsverktyget och tar sedan bort ankarpunkten.

 • Om du vill ta bort en utjämnad punkt klickar du en gång på punkten med ritstiftet. Ett minustecken (-) visas bredvid ritstiftsverktyget om det går att ta bort en ankarpunkt från det markerade linjesegmentet. Om inte linjesegmentet redan är markerat klickar du på det med ritstiftsverktyget och tar sedan bort kurvpunkten. (Klicka en gång för att konvertera punkten till en hörnpunkt, och ytterligare en gång för att ta bort punkten.)

Konvertera mellan raka segment och kurvsegment

Om du vill konvertera segment i en linje från raka segment till kurvsegment konverterar du hörnpunkterna till utjämnade punkter. Du kan också göra tvärtom.

 • Om du vill konvertera en hörnpunkt till en utjämnad punkt använder du verktyget Delmarkering för att markera punkten och placerar sedan tangenthandtagen genom att hålla ned Alt (Windows) eller Option (Macintosh) samtidigt som du drar punkten.

 • Om du vill konvertera en utjämnad punkt till en hörnpunkt klickar du på punkten med ritstiftet. ^-markeringen bredvid markören visas när den hålls över den utjämnade punkten.

Justera segment

Justera raka segment om du vill ändra längd och vinkel för ett segment, eller justera kurvsegment för att ändra kurvans lutning och riktning.

När du flyttar ett tangenthandtag på en utjämnad punkt justeras kurvorna på båda sidor om punkten. När du flyttar ett tangenthandtag på en hörnpunkt justeras bara kurvan på den sida av punkten som tangenthandtaget justerar.

 • Om du vill justera ett rakt segment väljer du delmarkeringsverktyget och markerar ett rakt segment. Använd delmarkeringsverktyget för att dra en ankarpunkt på segmentet till en ny position.

 • Om du vill justera ett kurvsegment drar du segmentet med delmarkeringsverktyget.

  Obs! När du klickar på banan visas ankarpunkterna i Animate. Om du justerar ett segment med delmarkeringsverktyget kan punkter läggas till på banan.

 • Om du vill justera punkter eller tangenthandtag på en kurva väljer du delmarkeringsverktyget och markerar sedan en ankarpunkt på ett kurvsegment.

 • Om du vill justera formen på kurvan på någon sida av ankarpunkten drar du antingen i ankarpunkten eller i tangenthandtaget. Håll ned Skift-tangenten och dra om du vill begränsa kurvan till värden som är delbara med 45º. Håll ned Alt (Windows) eller Option (Macintosh) och dra om du vill dra tangenthandtag individuellt.

 

Dra ankarpunkten eller riktningspunkten.

Ritstiftsinställningar

Ange inställningar för utseendet på ritstiftsverktygets pekare, för förhandsgranskning av linjesegment du ritar och för utseendet på markerade ankarpunkter. Markerade linjesegment och ankarpunkter använder konturfärgen för lagret där linjer och punkter visas.

 1. Välj ritstiftsverktyget och välj sedan Redigera > Inställningar (Windows) eller Animate > Inställningar (Macintosh).

 2. Välj Teckning i listan Kategori.
 3. Ange följande alternativ för ritstiftsverktyget:

  Visa linjeförhandsgranskning

  Förhandsgranskar linjesegment när du ritar. En förhandsgranskning av linjesegmentet visas när du flyttar runt pekaren på scenen, innan du klickar för att skapa segmentets slutpunkt. Om alternativet inte markeras visas inte ett linjesegment förrän du skapar slutpunkten.

  Visa fyllda punkter

  Visar markerade ankarpunkter ofyllda och avmarkerade ankarpunkter fyllda. Om alternativet inte markeras visas markerade ankarpunkter fyllda och avmarkerade ankarpunkter ofyllda.

  Visa exakta markörer

  Anger att ritstiftets pekare visas som ett hårkors i stället för som den vanliga ritstiftsikonen, vilket möjliggör en mer exakt placering av linjer. Avmarkera alternativet om du vill visa ritstiftets standardikon.

  Obs! Om du vill växla mellan hårkorset och ritstiftets standardikon trycker du på Caps Lock-tangenten.

 4. Klicka på OK.