Med ActionScript® kan du styra ljud under körning. Med ActionScript kan du skapa interaktion och annan funktionalitet i FLA-filerna som du inte kan generera enbart med tidslinjen.

Utvecklarhandbok för AS3: Arbeta med ljud beskriver hur du arbetar med ljud i ActionScript 3.0.

Obs!

(Endast Animate CC) ActionScript 2.0 och ActionScript 1.0 stöds inte i Animate CC.

Styra ljud med beteenden

Med ljudbeteenden, färdigskriven ActionScript 2.0-kod, kan du lägga till ljud i dokumentet och styra ljuduppspelningen. När du lägger till ett ljud med dessa beteenden skapas en instans av ljudet som sedan används för att styra ljudet.

Obs!

ActionScript 3.0 och Flash Lite 1.x och Flash Lite 2.x stöder inte beteenden.

Läsa in ett ljud i en fil med ett beteende

 1. Markera objektet, till exempel en knapp, som du vill aktivera beteendet med.
 2. Klicka på Lägg till (+) på beteendepanelen (Fönster > Beteenden) och välj Ljud > Läs in ljud från biblioteket eller Ljud > Läs in direktuppspelad MP3-fil.
 3. Ange länkidentifierare för ett ljud från biblioteket eller sökvägen till en mp3-direktuppspelningsfil i dialogrutan Läs in ljud. Ange sedan ett namn för ljudinstansen och klicka på OK.
 4. Klicka på Om släpp (standardhändelsen) under händelse på Beteendepanelen och välj en mushändelse på menyn. Ändra inte alternativet om du vill använda OnRelease-händelsen.

Spela upp eller stoppa ljud med ett beteende

 1. Markera objektet, till exempel en knapp, som du vill aktivera beteendet med.
 2. Klicka på knappen Lägg till (+) på beteendepanelen (Fönster > Beteenden).
 3. Välj Ljud > Spela upp ljud, Ljud > Stoppa ljud eller Ljud > Stoppa alla ljud.
 4. Gör något av följande i dialogrutan som visas:
  • Ange en länkidentifierare och instansnamnet för ljudet du vill spela upp eller stoppa. Klicka sedan på OK.

  • Bekräfta att du vill stoppa alla ljud med OK.

 5. Klicka på Om släpp (standardhändelsen) under Händelse på Beteendepanelen och välj en mushändelse på menyn. Ändra inte alternativet om du vill använda OnRelease-händelsen.

Styra ljud med objektet Sound i ActionScript 2.0

Använd objektet Sound i ActionScript 2.0 om du vill lägga till ljud och styra ljudobjekt i ett dokument, inklusive att justera volymen eller höger-/vänsterbalansen när ett ljud spelas upp. Mer information finns i avsnittet Skapa ljudkontroller i Om ActionScript 2.0 i Flash.

 1. Markera ljudet på bibliotekspanelen.
 2. Välj Länkning på panelmenyn i panelens övre högra hörn, eller högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) på ljudnamnet på bibliotekspanelen och välj Länkning på snabbmenyn.
 3. Välj Exportera för ActionScript under Länkning i dialogrutan Länkningsegenskaper.
 4. Ange en identifierarsträng i rutan och klicka på OK.

Om händelsen ActionScript 2.0 onSoundComplete

Med händelsen onSoundComplete i objektet Sound i ActionScript 2.0 kan du aktivera en händelse i ett Animate-program baserat på om en kopplad ljudfil slutförs. Objektet Sound är ett inbyggt objekt med vilket du kan styra ljud i ett Animate-program. Mer information finns i Ljud i Språkreferens för ActionScript 2.0. Händelsen onSoundComplete i ett Sound-objekt anropas automatiskt när den kopplade ljudfilen har spelats upp helt. Om ljudet upprepas ett angivet antal gånger aktiveras händelsen när ljudet har upprepats klart.

Objektet Sound har två egenskaper som kan användas med händelsen onSoundComplete. Egenskapen duration är en skrivskyddad egenskap som betecknar längden i millisekunder för ljudexempelfilen som är kopplad till ljudobjektet. Egenskapen position är en skrivskyddad egenskap som betecknar antalet millisekunder ljudet har spelats upp i varje upprepning.

Med egenskapen onSoundComplete kan du manipulera ljud på många sätt, bland annat genom att:

 • skapa en dynamisk spelningslista eller sekvensindelare

 • skapa en multimediepresentation som kontrollerar att ljuduppläsningen är klar innan den går till nästa bildruta eller scen

 • skapa ett spel där ljudet synkroniseras med vissa händelser eller scener och ljudet övergår mjukt mellan olika ljud

 • synkronisera en bildändring med ett ljud – till exempel så att bilden ändras när ett ljud har spelats upp till hälften under uppspelning.

Läsa ID3-egenskaper i mp3-filer med Flash Player

Macromedia Flash Player 7 från Adobe och senare stöder ID3 v2.4- och v2.4-taggar. När du läser in en mp3-ljudfil med metoden ActionScript 2.0 attachSound() eller loadSound()i den här versionen är ID3-taggegenskaper tillgängliga i början av ljuddataströmmen. Händelsen onID3 körs när ID3-data initieras.

Flash Player 6 (6.0.40.0) och senare stöder mp3-filer med ID3 v1.0- och v1.1-taggar. Med ID3 v1.0- och v1.1-taggar finns egenskaperna i slutet av dataströmmen. Om ett ljud inte innehåller någon ID3v1-tagg definieras inte ID3-egenskaperna. Användaren måste ha Flash Player 6 (6.0.40.0) eller senare för att ID3-egenskaperna ska fungera.

Mer information om hur du använder ID3-egenskaper finns i id3 (egenskapen Sound.id3) i Språkreferens för ActionScript 2.0.