Lär dig hur du använder markeringsverktyget i Animate CC

I Animate CC kan du använda pekaren, delmarkeringar och lasson när du vill markera objekt. När du markerar objekt eller linjer markeras de i Animate med en markeringsram. Du kan välja att bara markera ett objekts linjer eller bara dess fyllning. Du kan dölja färgmarkeringen om du vill redigera objekt utan att färgmarkeringen visas.

Pekare, delmarkering och lasso.

Modifierare för lassoverktyget

Verktyg Ikon Beskrivning
Markeringsverktyg (V) Använd det här verktyget när du vill markera ett helt objekt. Klicka på eller dra ett i objekt så att en rektangulär markering omsluter objektet. 
Delmarkeringsverktyg (A) Använd det här verktyget när du vill ändra formen på en rörelsebana i en animering. Du kan visa kontrollpunkter och Bezier-handtag längs banan som motsvarar egenskapsnyckelbildrutorna för position. 
Lassoverktyg (L) Använd det här verktyget när du vill skapa en oregelbunden markeringskontur på ett objekt. 
Polygonverktyg (L) Använd det här verktyget när du vill definiera ett markeringsområde med en serie anslutna, raka linjer. Låt lassoverktyget vara markerat och klicka på polygonverktyget när du vill plocka upp verktyget. 
Trollstavsverktyg (L) Använd det här verktyget när du vill markera områden på en bitmappsbild som innehåller samma eller liknande färger. Låt lassoverktyget vara markerat och klicka på trollstavsverktyget när du vill plocka upp verktyget.

Ändra objekt

Markera först objektet som du vill ändra. Du kan gruppera enskilda objekt och ändra dem som ett enda objekt. När du ändrar linjer och former kan du ändra andra linjer och former i samma lager. Om du vill förhindra att en grupp eller symbol markeras och ändras av misstag, låser du gruppen eller symbolen.

Ändra egenskaper för ett objekt

Du kan använda egenskapsinspektören när du vill ändra ett objekts linje- och fyllningsegenskaper. När du markerar ett objekt visas följande i egenskapsinspektören:

 • Objektets linjer och fyllning, dess pixelmått och x- och y-koordinaterna för objektets omformningspunkt.
 • En blandad markering om du väljer flera objekt. De markerade objektens pixelmått och x- och y-koordinater.

Markera objekt med markeringsverktyget

Med markeringsverktyget  kan du markera hela objekt genom att klicka på ett objekt eller genom att dra så att objektet omges av en rektangulär markeringsram. Om du vill markera instanser, grupper och typblock måste du innesluta dem. 

Obs!

Du kan också välja markeringsverktyget genom att trycka på V. Om du vill växla till markeringsverktyget tillfälligt när ett annat verktyg är aktivt håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando-tangenten (Macintosh). Mer information finns i kortkommandon

Om du vill inaktivera alternativet för Skift-markering avmarkerar du det i de allmänna inställningarna för Animate. Se Ange inställningar i Animate

Markera objekt

 • Om du vill markera en linje, en fyllning, en grupp, en instans eller ett textblock klickar du på objektet.
 • Om du vill markera anslutna linjer dubbelklickar du på en av linjerna.
 • Om du vill markera en fylld form och dess linjekontur dubbelklickar du på fyllningen.
 • Om du vill markera objekt i ett rektangulärt område drar du en markeringsram runt objektet eller objekten som ska markeras.
Göra flera markeringar
 • Om du vill lägga till i en markering håller du ned Skift samtidigt som du gör fler markeringar.
 • Om du vill markera allt i alla lager i en scen väljer du Redigera > Markera allt eller trycker på Ctrl+A (Windows) eller Kommando+A (Macintosh). När du använder Markera allt markeras inte objekt i låsta eller dolda lager eller lager som inte ingår i den aktuella tidslinjen.
 • Om du vill markera allt i ett lager mellan nyckelbildrutor klickar du på en bildruta i tidslinjen.

Avmarkera allt

Om du vill avmarkera allt i alla lager väljer du Redigera > Avmarkera allt eller trycker på Ctrl+Skift+A (Windows) eller Kommando+Skift+A (Macintosh). Mer information finns i kortkommandon.

Avmarkera enskilda objekt

Om du vill avmarkera ett enskilt objekt i en grupp med markerade objekt:

 1. Välj markeringsverktyget
 2. Håll ned Skift och
 3. Klicka på objektet

Enskilda objekt kan vara linjer, fyllningar eller ritobjekt. 

Låsa/låsa upp

Om du vill låsa eller låsa upp en grupp eller en symbol markerar du gruppen eller symbolen och väljer Ändra > Ordna > Lås. Välj Ändra > Ordna > Lås upp alla om du vill låsa upp alla låsta grupper och symboler.

Rita ett markeringsområde på frihand med lassoverktyget

Du kan använda lassoverktyget när du vill skapa en markering med oregelbunden kontur. Välj det i Verktyg eller tryck på L. Baserat på dina inställningar kan du välja att omsluta ritobjektet eller delvis täcka det när du markerar objektet. Mer information finns i Ange markeringsinställningar på den här sidan.  

 1. Dra lassoverktyget runt objektet. Dra frihandslassoverktyget runt objektet när du vill markera den inre cirkeln i ett objekt. 

 2. Avsluta slingan på ungefär samma ställe som du började eller låt Animate stänga slingan automatiskt. Animate stänger markeringskonturen och markerar det valda objektet. 

Rita ett markeringsområde med raka kanter med lassons polygonverktyg

Med polygonläget i lassoverktyget kan du definiera ett markeringsområde med en serie anslutna, raka linjer. Låt lassoverktyget vara markerat och klicka på polygonverktyget. 

 1. Välj alternativet polygonläge för lassoverktyget i alternativområdet på verktygspanelen.
 2. Klicka på objektet för att ange startpunkt. 

 3. Placera pekaren där du vill att den första linjen ska sluta och klicka där. Fortsätt att ange slutpunkter för fler linjesegment.

 4. När du vill stänga markeringsområdet dubbelklickar du på den sista positionen. Animate stänger markeringskonturen och markerar det valda objektet. 

Rita ett markeringsområde med både frihand och raka kanter

När du använder lassoverktyget med polygonläget kan du växla mellan markeringslägena frihand och raka kanter.

 1. Avmarkera polygonläget för lassoverktyget.
 2. Om du vill rita ett frihandssegment drar du lassoverktyget på scenen.
 3. Håll ned alt-tangenten (Windows) eller Option-tangenten (Macintosh) och klicka sedan på området för att ställa in start- och slutpunkter för varje nytt linjesegment. 

  Utför det här steget när du vill rita segment med raka kanter. 

 4. Gör något av följande när du vill stänga markeringsområdet:
  • Släpp musknappen. Markeringsområdet stängs i Animate.  

  • Dubbelklicka i början på linjen i markeringsområdet.

Dölja färgöverstrykning för markering

Om du vill se hur bilden kommer att se ut när den är klar, kan du dölja färgmarkeringen för ett objekt när det är valt och redigeras. 

 1. Välj Visa > Dölj markeringsramar.

Välj alternativet Dölj markeringsramar igen när du vill visa färgmarkeringen för markeringen.

Ange anpassade färger för begränsningsramar för markerade objekt

Du kan anpassa färgerna på begränsningsramens rektangel som visas runt markerade objekt på scenen.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Animate > Inställningar (Macintosh).

 2. Klicka på kategorin Allmänt.
 3. Välj en färg för varje typ av objekt i avsnittet Högdagerfärg och klicka på OK.

Ange inställningar för markering

Med verktygen Pekare, Delmarkering och Lasso markeras objekten när du klickar på dem. Med pekar- och delmarkeringsverktygen markerar du objekt genom att dra en rektangulär markeringsram runt objektet. Med lasson markerar du objekt genom att dra en markeringsram med valfri form runt objektet. När ett objekt är markerat visas en rektangulär ram runt objektet.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Animate > Inställningar (Macintosh).

 2. Gör något av följande i kategorin Allmänt i dialogrutan Inställningar:
  • Avmarkera Kontaktkänsliga markerings- och lassoverktyg om du bara vill markera inneslutna objekt och punkter. Punkter som ligger inom markeringsområdet markeras.

  • Om du vill markera delvis inneslutna objekt eller grupper väljer du Kontaktkänsliga markerings- och lassoverktyg.