Läs den här artikeln när du vill veta mer om de olika tidskomponenterna i Animate CC.

Tidslinje

Tidslinjen i Adobe Animate CC ordnar och styr innehållet i ett dokument över tid i lager och bildrutor. Precis som en film så delas tiden i Animate-dokument in i bildrutor. Lager är som flera filmremsor som staplas ovanpå varandra och alla innehåller olika bilder som visas på scenen. Huvudkomponenterna på tidslinjen är lager, bildrutor och spelhuvudet.

  • Lager i ett dokument visas i en kolumn till vänster om tidslinjen.
  • Ramar i varje lager visas på en rad till höger om lagrets namn.
  • I sidhuvudet högst upp på tidslinjen anges bildrutenummer.
  • Spelhuvudet anger den aktuella bildrutan som visas på scenen. När ett dokument spelas upp rör sig spelhuvudet från vänster till höger på tidslinjen.

Som standard går spelhuvudet tillbaka till början när det kommer till slutet. Tidslinjens status längst ned på tidslinjen anger numret på den aktuella bildrutan, aktuell bildrutefrekvens och förfluten tid till aktuell bildruta.

Mer information om hur du använder tidslinjen i Animate finns i Så här använder du tidslinjen i Animate och självstudiekursen om tidslinjen.

Bildrutor

Bildrutor är kärnan i en animering och de bestämmer varje segment av tid och rörelse. Det totala antalet bildrutor i filmen och hur snabbt de spelas upp avgör filmens totala längd.

Mer information om bildrutor finns i artikeln om bildrutor samt artikeln om att skapa animeringar bildruta för bildruta.

Bildruteintervall

En nyckelbildruta och intervallet med vanliga bildrutor som kommer efter den, kallas för en nyckelbildrutesekvens. Tidslinjen kan innehålla valfritt antal nyckelbildrutesekvenser. Om nyckelbildrutan i en sekvens innehåller grafiskt innehåll som syns på scenen kommer de vanliga bildrutorna som kommer efter den att visas i grått. Om nyckelbildrutan i en sekvens inte innehåller grafiskt innehåll kommer de vanliga bildrutorna som kommer efter den att visas i vitt.

Nyckelbildrutor

Precis som för filmer delar Adobe Animate CC-dokumentet in tidslängden i bildrutor. På tidslinjen arbetar du med de här bildrutorna för att ordna och styra dokumentets innehåll. Du placerar bildrutor på tidslinjen i den ordning du vill att objekten i bildrutorna ska visas i det slutliga innehållet.

En nyckelbildruta är en bildruta i Adobe Animate CC där en ny symbolinstans visas på tidslinjen. En nyckelbildruta kan också vara en bildruta som innehåller ActionScript-kod för att styra någon del av dokumentet.

Du kan också lägga till en tom nyckelbildruta på tidslinjen som en platshållare för symboler som du planerar att lägga till senare eller om du vill lämna bildrutan tom. En svart punkt i tidslinjen indikerar en enskild nyckelbildruta. Ljusgrå bildrutor efter en enskild nyckelbildruta har samma innehåll utan ändringar.

Dessa bildrutor har en lodrät svart linje och en ofylld rektangel som sista bildruta i intervallet. En svart punkt vid den första nyckelbildrutan med en svart pil och blå bakgrund anger en klassisk interpolering.

Förväxla inte nyckelbildrutor med egenskapsnyckelbildrutor. Tidslinjeikonen för en egenskapsnyckelbildruta är en fylld romb, medan ikonen för en vanlig nyckelbildruta är en tom eller fylld cirkel.

Redigera flera bildrutor

Redigera flera bildrutor.

FPS

Bildrutor per sekund

Bildrutefrekvensen (uppspelningshastigheten för animeringen i Adobe Animate CC) mäts i antal bildrutor per sekund (FPS). En för låg bildrutefrekvens gör att animeringen ser ut att stoppa och starta. En för hög bildrutefrekvens gör detaljerna i animeringen oskarpa. Bildrutefrekvensen för nya Animate-dokument är som standard 24 fps och ger oftast bäst resultat på webben. (Standardfrekvensen för filmer är också 24 fps.)

Hur mjuk uppspelningen är beror på animeringens komplexitet och hastigheten på datorn som animeringen visas på. Testa dina animeringarna på olika datorer med olika processorer för att bestämma den optimala bildrutefrekvensen. Var noga med att ställa in den önskade bildrutefrekvensen innan du skapar dina animeringar eftersom du bara anger en bildfrekvens för hela Animate-dokumentet. Bildrutefrekvensen avgör i princip i vilken hastighet som spelhuvudet rör sig över tidslinjen.

Läs artikeln om grunderna för animering om du vill veta mer om bildrutor per sekund.

Övergång

En övergång är en teknik för att ändra hur Adobe Animate CC beräknar egenskapsvärden mellan nyckelbildrutor för egenskaper i en interpolering. Om du inte använder övergångar flyttar Animate interpolerade objekt med samma hastighet som bildrutorna i animeringen. Med en övergång kan du justera hastigheten för de interpolerade objekten och göra så att rörelserna ser naturligare ut och du kan skapa mer komplexa animeringar. En övergång är en matematisk kurva som används på egenskapsvärden för en interpolering.

Den slutliga effekten av interpoleringen är resultatet av en kombination av intervallet med egenskapsvärden i interpoleringen och övergångskurvan, vilket gör att de interpolerade objekten startar långsamt och ökar i hastighet, startar snabbt och avtar i hastighet eller en kombination av dessa effekter.

Om du till exempel animerar en bild av en bil som kör över scenen, blir rörelsen mer realistisk om bilen startar sakta från stoppläget och gradvis ökar i hastighet eftersom det ger ett intryck av fart. De övergångar du tillämpar i egenskapsinspektören påverkar alla egenskaper i en interpolering. De övergångar du tillämpar i rörelseredigeraren kan påverka en enskild egenskap, grupper av egenskaper eller alla egenskaper i en interpolering.

SeForma interpoleringar ochSå här redigerar du rörelseinterpoleringar om du vill ha mer information om övergångar.

Cellanimering

Använd cellanimering när du vill jämföra föregående och kommande bildrutor och justera objekten i den aktuella bildrutan. När cellanimering är inaktiverat (standardinställningen) visas en bildruta i animeringssekvensen åt gången på scenen.

Den bildruta som visas motsvarar platsen för spelhuvudet på tidslinjen. När cellanimering är aktiverat visas bildrutan under spelhuvudet i helfärg medan omgivande bildrutor är nedtonade, som om bildrutorna ritats på ett ark genomskinligt lökskalspapper och arken placerats ovanpå varandra.

Det går inte att redigera nedtonade bildrutor, de visas bara som visuell referens.

Mer information om cellanimering finns i Skapa animeringar bildruta för bildruta och Tidslinje.

Lager

Med lager är det enklare att ordna teckningarna i ditt Adobe Animate CC-dokument. Du kan rita och redigera objekt på ett lager utan att påverka objekt på ett annat lager. I områden på scenen där det inte finns något på ett lager kan du se igenom till lagren under. Aktivera ett lager på tidslinjen genom att markera det om du vill rita, måla eller ändra på lagret eller mappen på något annat sätt. En pennikon bredvid ett lager- eller mappnamn på tidslinjen anger att lagret eller mappen är aktiv.

Endast ett lager kan vara aktivt i taget, men du kan markera flera lager samtidigt. När du skapar ett Animate-dokument innehåller det bara ett lager. Om du vill ordna teckningar, animeringar och andra element i ett dokument lägger du till fler lager. Du kan även dölja, låsa och ordna om lager. 

Antalet lager som du kan skapa begränsas endast av datorns minne och lager ökar inte storleken på den publicerade SWF-filen. Endast objekt som du placerar på lager ökar projektets filstorlek. Om du vill skapa avancerade effekter kan du använda speciella stödlinjelager för att göra det enklare att rita och redigera samt skapa maskeringslager.

Om du vill veta mer om lager ska du gå till Skapa tidslinjelager.

Maskeringslager

Maskeringslager innehåller objekt som används som masker för att dölja delar av lager under dem. Endast den del av maskeringslagret som inte täcks av masken syns.

Om du vill veta hur du använder maskeringslager ska du läsa Använda maskeringslager i Animate CC.

Stödlinjelager

Skapa stödlinjelager och justera objekt på andra lager mot de objekt som du skapar på stödlinjelagren om du vill justera objekt när du ritar i Adobe Animate CC.  Alla lager kan vara stödlinjelager. Stödlinjelager visar en stödlinjeikon till vänster om lagrets namn. Stödlinjelager exporteras inte och visas inte i en publicerad SWF-fil.

Även om du kan inte dra ett rörelseinterpoleringslager eller ett lager med omvänd kinematik till ett stödlinjelager, kan du dra ett vanligt lager till ett stödlinjelager. Detta gör att stödlinjelagret konverteras till ett lager med stödlinjerörelser och det normala lagret länkas till det nya lagret med stödlinjerörelser.