Selection

בחירה היא חלק מתמונה שנבחרה לעיבוד מכל סוג שהוא - שכפול בשכבה, תיקון צבע, מחיקה, סיבוב וכן הלאה. הבחירה כוללת את כל הפיקסלים - שנבחרו באופן מלא או חלקי - בתוך גבול הבחירה.

כאשר אובייקט נבחר, מופיע גבול בחירה מסביב לאזור שנבחר (שמאל). כאשר בחירת האובייקט מבוטלת,
נעלם גבול הבחירה (ימין).