לפני עריכת התאמות צבע וגוון

Photoshop כולל כלים רבי עוצמה שיכולים לשפר ולתקן צבע וגוונים (בהירות, כהות וניגוד) בתמונה. לפני ביצוע התאמות צבע וגוון, שימו לב להמלצות הבאות.

 • עבדו עם צג מכויל שהוגדר לו פרופיל. לפעולות עריכה מכריעות, חיוני לבצע כיול והגדרת פרופיל. אחרת, התמונה תיראה שונה בשעת תצוגה על צגים שונים או בשעת הדפסה.

 • תכננו להשתמש בשכבות התאמה להתאמת טווח הגוונים ואיזון הצבע של התמונה. שכבות התאמה מאפשרות לחזור אחורה ולבצע התאמות גוון רציפות מבלי להסיר או לשנות באופן קבוע נתוני תמונה משכבת התמונה. זכרו ששימוש בשכבות התאמה מגדיל את קובץ התמונה ודורש מהמחשב זיכרון רב יותר. גישה לפקודות הצבע והגוון בחלונית Adjustments גורמת ליצירה אוטומטית של שכבות התאמה.

 • אם אינכם מעוניינים להשתמש בשכבות התאמה, תוכלו להחיל התאמות ישירות על שכבת התמונה. זכרו שנתוני תמונה מסוימים מוסרים בשעת החלת התאמות צבע או גוון ישירות על שכבת תמונה.

 • לעבודה חיונית ולשמירה מרבית על נתוני תמונה, רצוי לעבוד עם תמונות של 16 סיביות לערוץ ולא עם תמונות של 8 סיביות לערוץ. התאמות גוון וצבע גורמות להסרת נתונים. אובדן נתוני התמונה חמור יותר בתמונות של 8 סיביות לעומת תמונות של 16 סיביות. בדרך כלל, תמונות של 16 סיביות יוצרות קבצים גדולים יותר מתמונות של 8 סיביות.

 • שכפלו את קובץ התמונה או צרו עותק שלו. עבודה על עותק של התמונה מאפשרת לשמור את התמונה המקורית, למקרה שתרצו להשתמש בתמונה במצבה המקורי.

 • לפני ביצוע התאמות צבע וגוון, הסירו מהתמונה פגמים, כתמי אבק ושריטות.

 • פתחו את החלונית Info או את החלונית Histogram בתצוגה מורחבת. בשעת הערכת התמונה ותיקונה, שתי החלוניות מציגות משוב חשוב על ההתאמות שבוצעו.

 • ניתן לבצע בחירה או להשתמש במסיכה להגבלת התאמות הצבע והגוון לחלק מהתמונה. שיטה נוספת להחלה בררנית של התאמות צבע וגוון היא מיקום רכיבי תמונה בשכבות נפרדות במסמך. התאמות צבע וגוון מוחלות על שכבה אחת בלבד בכל פעם. ההתאמות משפיעות רק על רכיבי התמונה שנמצאים בשכבת היעד.

תיקון תמונות

בשעת תיקון הגוון והצבע של תמונה, עקבו אחר תהליך העבודה הכללי הבא:

 1. בדקו את האיכות ואת טווח הגוונים של התמונה בהיסטוגרמה.

 2. ודאו שהחלונית Adjustments פתוחה כדי לגשת להתאמות הצבע והגוון. לחצו על סמל כדי לגשת להתאמות המתוארות בצעדים הבאים. החלת תיקונים בחלונית Adjustments יוצרת שכבת התאמה, המאפשרת יתר גמישות ואינה מסירה נתוני תמונה. ראו סקירה על החלונית Adjustments ואודות שכבות התאמה ושכבות מילוי.

 3. התאימו את איזון הצבע להסרת הטלות צבע בלתי רצויות או לתיקון צבעים רוויים יתר על המידה או שאינם רוויים מספיק. ראו פקודות התאמת צבע.

 4. התאימו את טווח הגוונים באמצעות התאמות Levels או Curves.

  התחילו לתקן את הגוונים באמצעות התאמת ערכי הפיקסלים הבהירים והכהים ביותר בתמונה, לקביעת טווח הגוונים הכולל של התמונה. תהליך זה נקרא קביעת אזורי אור וצל או קביעת הנקודות הלבנות והשחורות. בדרך כלל, קביעת אזורי האור והצל מפזרת מחדש את הפיקסלים בגווני הביניים בהתאם. עם זאת, ייתכן שיהיה עליכם להתאים את גווני הביניים ידנית.

  להתאמת הגוונים באזורי האור והצל בלבד, השתמשו בפקודה Shadow/Highlight. ראו שיפור פרטים באזורי האור והצל.

 5. (אופציונלי) בצעו התאמות צבע נוספות.

  לאחר תיקון איזון הצבע הכולל בתמונה, ניתן לבצע התאמות אופציונליות לשיפור הצבע או ליצירת אפקטים מיוחדים.

 6. חדדו את הקצוות בתמונה.

  כאחד השלבים הסופיים, השתמשו במסנן Unsharp Mask או במסנן Smart Sharpen לחידוד בהירות הקצוות בתמונה. כמות החידוד הדרושה בתמונה משתנה בהתאם לאיכות התמונה שיצרו המצלמה הדיגיטלית או הסורק שנעשה בהם שימוש. ראו חידוד תמונות.

 7. ‏(אופציונלי) התאימו את התמונה למאפייני המדפסת או הדפוס.

  ניתן להשתמש באפשרויות בהתאמות Levels או Curves לייבוא נתונים על אזורי אור וצל לסולם הצבעים של התקן פלט, כגון מדפסת שולחנית. ניתן לבצע הליך זה גם אם בכוונתכם לשלוח את התמונה למכונת דפוס, ומאפייני הדפוס ידועים לכם.

  מכיוון שחידוד מחזק את הניגוד בין פיקסלים סמוכים, ייתכן שהמדפסת או התקן הפלט לא יאפשרו להדפיס חלק מהפיקסלים באזורים קריטיים. לכן, מומלץ להתאים בעדינות את קביעות הפלט לאחר החידוד. למידע נוסף על התאמת קביעות הפלט, ראו קביעת ערכי יעד לאזורי אור וצל.

סקירה של החלונית Adjustments

ניתן למצוא את הכלים לעריכת התאמות צבע וגוון בחלונית Adjustments. לחיצה על סמל של כלי גורמת לבחירת התאמה וליצירה אוטומטית של שכבת התאמה. ההתאמות שתבצעו בעזרת הבקרים והאפשרויות בחלונית Adjustments יוצרות שכבות התאמה שאינן פוגעות בתמונה. ראו אודות שכבות התאמה ושכבות מילוי.

החלונית Properties כוללת תפריט Presets עם קביעות ההתאמה המוגדרות מראש. קביעות מוגדרות מראש זמינות להתאמות Levels, ‏Curves, ‏Exposure, ‏Hue/Saturation, ‏Black & White, ‏Channel Mixer ו- Selective Color. לחיצה על קביעה מוגדרת מראש מחילה אותה על התמונה באמצעות שכבת התאמה. ניתן לשמור קביעות התאמה כקביעה מוגדרת מראש, שנוספת לרשימת הקביעות המוגדרות מראש.

לחיצה על סמל או על קביעה מוגדרת מראש של התאמה מציגה את אפשרויות הקביעות להתאמה מסוג זה.

החלת תיקון בעזרת החלונית Adjustments

 1. בחלונית Adjustments, לחצו על סמל של התאמה או בחרו התאמה מתפריט החלונית.

 2. השתמשו בפקדים ובאפשרויות בחלונית Properties להחלת הקביעות הרצויות.

 3. ‏(אופציונלי) בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להחליף בין מצבי התצוגה של ההתאמה, לחצו על הלחצן Toggle Layer Visibility .
  • להחזרת ההתאמה לקביעות המקוריות שלה, לחצו על הלחצן Reset .
  • להסרת התאמה, לחצו על הלחצן Delete This Adjustment Layer .
  • כדי להרחיב את החלונית Adjustment, גררו אחת מהפינות התחתונות של החלונית.

החלת תיקון על שכבות שמתחת להתאמה בלבד

 1. בחלונית Adjustments, לחצו על סמל של התאמה או בחרו התאמה מתפריט החלונית.

 2. בחלונית Adjustments, לחצו על הלחצן Clip to Layer . לחצו על הסמל שנית כדי להחיל את ההתאמה על כל השכבות שמתחתיה בחלונית Layers.

שמירה והחלה של קביעות מוגדרות מראש של התאמות

החלונית Properties כוללת תפריט Preset עם קביעות ההתאמה המוגדרות מראש עבור הכלי שלחצתם עליו בחלונית Adjustments. בנוסף, ניתן לשמור ולהחיל קביעות מוגדרות מראש להתאמות Levels, ‏Curves, ‏Exposure, ‏Hue/Saturation, ‏Black & White, ‏Channel Mixer ו- Selective Color. בשעת שמירת קביעה מוגדרת מראש, היא נוספת לרשימת הקביעות המוגדרות מראש.

 • לשמירת קביעות התאמה כקביעה מוגדרת מראש, בחרו באפשרות Save Preset מתפריט החלונית Properties.
 • כדי להחיל קביעת התאמה מוגדרת מראש, בחרו קביעה מוגדרת מראש מהתפריט Preset בחלונית Properties.

בחירה אוטומטית בשדות מלל או בכלי ההתאמה המיועד

אם אתם משנים את הפרמטרים של ההתאמה לעתים תכופות באמצעות שדות מלל או באמצעות כלי ההתאמה המיועד, מטבו את היעילות שלכם על-ידי בחירה אוטומטית בפריטים אלה.

 1. מתפריט החלונית Properties, בחרו Auto-Select Parameter או Auto-Select Targeted Adjustment Tool.

  הערה:

  אם אתם מעדיפים לבחור שדות מלל בהתאם לצורך, הקישו Shift-‏Enter ‏(Windows‏) או Shift-‏Return ‏(Mac OS).

פקודות התאמת צבע

ניתן לבחור בפקודות התאמת הצבעים הבאות:

Adjust Levels Auto

תיקון מהיר של איזון הצבע בתמונה. למרות ששם הפקודה Auto Color מרמז על פעולה אוטומטית, ניתן לקבוע את התנהגותה. ראו הסרת הטלת צבע באמצעות הפקודה Auto Color.

הפקודה Levels

התאמת איזון הצבע באמצעות קביעת פיזור הפיקסלים של ערוצי צבע נפרדים. ראו התאמת צבע באמצעות הפקודה Levels.

הפקודה Curves

פקודה זו מספקת עד 14 נקודות בקרה להתאמת אזורי אור, גווני ביניים וצל בערוצים נפרדים. ראו סקירה של עקומות.

הפקודה Exposure

התאמת הגוון באמצעות עריכת חישובים במרחב צבע לינארי. הפקודה Exposure מיועדת בעיקר לתמונות HDR. ראו התאמת חשיפה לתמונות HDR.

הפקודה Vibrance

התאמת רוויית צבעים כך שהחיתוך ממוזער. ראו התאמת רוויית צבעים בעזרת התאמת רוויה.

הפקודה Photo Filter

ביצוע התאמות צבע באמצעות הדמיית ההשפעה של מסנן Kodak Wratten או Fuji המותקן על עדשת מצלמה.

הפקודה Color Balance

שינוי ערבוב הצבעים הכולל בתמונה. ראו החלת התאמת Color Balance.

הפקודה Hue/Saturation

התאמת ערכי הגוון, הרוויה והבהירות של התמונה כולה או של רכיבי צבע בודדים בתמונה. ראו התאמת גוון ורוויה.

הפקודה Match Color

התאמת הצבעים של תמונה אחת לצבעים של תמונה אחרת, התאמת הצבעים של שכבה אחת לצבעים של שכבה אחרת, והתאמת הצבעים של אזור בחירה לצבעים של בחירה אחרת באותה תמונה או בתמונה אחרת. פקודה זו גם מתאימה את הזוהר ואת טווח הצבעים ומנטרלת הטלות צבע בתמונה. ראו התאמת צבעים של תמונות שונות.

הפקודה Replace Color

החלפת צבעים שנבחרו בתמונה בערכי צבע חדשים. ראו החלפת צבע של עצמים בתמונה.

הפקודה Selective Color

התאמת הכמות של צבעי פרוצס ברכיבי צבע בודדים. ראו ביצוע התאמות צבע בררניות.

הפקודה Channel Mixer

שינוי ערוץ צבע וביצוע התאמות צבע שקשה לבצען באמצעות כלי התאמות צבע אחרים. ראו ערבול ערוצי צבע.

ביצוע התאמת צבע

כל כלי התאמת הצבע של Photoshop פועלים לפי אותם עקרונות; הם ממפים טווח קיים של ערכי פיקסלים לטווח ערכים חדש. ההבדל בין הכלים מתבטא בכמות השליטה שהם מאפשרים. ניתן לגשת לכלי התאמת צבע ולאפשרויות קביעותיהם בחלונית Adjustments. לסקירה על כלי התאמת הצבע, ראו פקודות Color adjustment.

ניתן להתאים את הצבע בתמונה בדרכים שונות. השיטה הגמישה ביותר היא שימוש בשכבת התאמה. בשעת בחירת כלי התאמת צבע בחלונית Adjustments‏, Photoshop יוצר אוטומטית שכבת התאמה. שכבות התאמה מאפשרות לנסות התאמות צבע וגוון מבלי לשנות את הפיקסלים בתמונה באופן בלתי הפיך. שינויי הצבע והגוון נותרים בשכבת ההתאמה, שפועלת ככיסוי שניתן לראות דרכו את שכבות התמונה שמתחתיה.

 1. אם ברצונכם לבצע התאמות על חלק מהתמונה, בחרו בחלק שברצונכם להתאים. אם לא תגדירו בחירה, ההתאמה תחול על כל התמונה.
 2. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצו על סמל התאמה בחלונית Adjustments.
  • לחצו פעמיים על התמונה הממוזערת של שכבת התאמה או מילוי קיימת בחלונית Layers.

  הערה:

  ניתן גם לבחור Image ‏> ‏Adjustments ולבחור פקודה מתפריט המשנה כדי להחיל התאמות ישירות על שכבת תמונה. זכרו ששיטה זו גורמת להסרת נתוני תמונה.

  שכבת התאמה חדשה כוללת מסיכת שכבה, שנוצרת כברירת מחדל כשהיא ריקה (או לבנה). פירושו של דבר, שההתאמה מוחלת על כל התמונה. ‏(אם יש בחירה פעילה בתמונה בשעת הוספת שכבת התאמה, מסיכת השכבה ההתחלתית מסתירה בשחור את האזורים שלא נבחרו). בעזרת הכלי Brush ניתן לצבוע במסיכה אזורים שחורים במקומות שאינכם מעוניינים להחיל עליהם את ההתאמה. ראו עריכת מסיכת שכבה.

 3. להחלפה בין תצוגת התמונה עם ההתאמות לתצוגת התמונה ללא ההתאמות, לחצו על הסמל Toggle Layer Visibility  בחלונית Properties.

  הערה:

  כדי לבטל שינויים, לחצו על הלחצן Reset .

שמירת קביעות התאמה

ניתן לשמור קביעות של התאמות צבע ולהחיל אותן על תמונות אחרות. לאחר שמירת קביעה, ניתן לגשת אליה מתפריט Preset בחלונית Properties. כמו כן, ניתן לבחור באפשרות Load Preset מתפריט תיבת דו-שיח לעריכת התאמות. אם אתם שומרים קביעות של התאמות צבע באמצעות הפקודה Match Color, ראו התאמת צבע של תמונות שונות.

 • לשמירת קביעה בתפריט Preset, בחרו באפשרות Save Preset מתפריט החלונית. אפשרות זו זמינה רק להתאמות Levels, ‏Curves, ‏Exposure, ‏Hue/Saturation, ‏Black & White, ‏Channel Mixer ו- Selective Color.
 • לשמירת קביעה בתיבת הדו-שיח Shadows/Highlights או Replace Color image להתאמת תמונה, לחצו על Save. בתיבות הדו-שיח Levels, ‏Curves, ‏Exposure, ‏Hue/Saturation, ‏Black & White, ‏Channel Mixer, או Selective Color, בחרו Save Preset מתפריט החלונית. הזינו שם לקביעה ולחצו על הלחצן Save.

החלה חוזרת של קביעות התאמה

לאחר שמירת קביעת התאמה, היא נשמרת כקביעה מוגדרת מראש וניתן להחילה מחדש.

 • בחרו קביעת התאמה מוגדרת מראש מהתפריט Preset בחלונית Properties.
 • בתיבת דו-שיח לעריכת התאמות, לחצו על Load. אתרו וטענו את קובץ ההתאמה שנשמר. בתיבות הדו-שיח Curves, ‏Black & White, ‏Exposure, ‏Hue/Saturation, ‏‏Selective Color, ‏Levels, אוChannel Mixer, קביעות מוגדרות מראש מופיעות בתפריט Presets. בחרו Load Preset מאפשרויות הקביעה המוגדרת מראש כדי לטעון קביעה מוגדרת מראש שאינה מוצגת בתפריט הנפתח Preset ממיקום אחר.

להסרת קביעות מוגדרות מראש של ברירת המחדל, נווטו לתיקיות הבאות, העבירו את הקביעות המוגדרות מראש מהתיקיות למיקום אחר, והפעילו את Photoshop מחדש.

 • Windows‏: [startup drive]/Program Files/Adobe/Adobe Photoshop [version_number]/Presets/[adjustment type]/[preset name]

 • Mac OS‏: [startup drive]/Applications/Adobe Photoshop [version_number]/Presets/[adjustment type]/[preset name]

תיקון צבעים ב- CMYK ו- RGB

למרות שניתן לבצע את כל תיקוני הצבע והגוון במצב RGB ואת רוב ההתאמות במצב CMYK, יש לשקול היטב באיזה מצב בוחרים. הימנעו מהמרות מרובות ממצב למצב, מכיוון שכל פעולת המרה מעגלת את ערכי הצבע וגורמת לאובדן נתונים. אל תמירו תמונות RGB למצב CMYK אם הן מיועדות לתצוגה על המסך. אל תבצעו תיקוני צבע במצב RGB בתמונות CMYK שמיועדות להפרדות צבע ולהדפסה.

בשעת המרת תמונה ממצב למצב, בצעו את רוב תיקוני הגוון והצבע במצב RGB. לאחר מכן השתמשו במצב CMYK להתאמות עדינות. יתרונות העבודה במצב RGB הם:

 • RGB כולל פחות ערוצים. כתוצאה מכך, המחשב משתמש בפחות זיכרון.

 • מצב RGB כולל טווח צבעים רחב יותר מטווח הצבעים של CMYK, וצבעים רבים יותר יישמרו לאחר ביצוע ההתאמות.

  ניתן להציג הגהה של צבעים על המסך, ליצירת תצוגה מקדימה המשקפת כיצד ייראו צבעי המסמך בשעת הפקתם בהתקן פלט מסוים. ראו אודות הגהה של צבעים על המסך.

הערה:

ניתן לערוך תמונה במצב RGB בחלון אחד ולהציג את אותה תמונה בצבעי CMYK בחלון אחר. בחרו Window‏ > Arrange‏ > New Window For (Filename)‎ לפתיחת חלון שני. בחרו באפשרות Working CMYK עבור Proof Setup, ולאחר מכן בחרו בפקודה Proof Color להפעלת התצוגה מקדימה של צבעי CMYK באחד החלונות.

זיהוי צבעים מחוץ לסולם הצבעים

סולם צבעים הוא טווח הצבעים שמערכת צבעים יכולה להציג או להדפיס. צבע שניתן להציג במערכת RGB עלול להיות מחוץ לסולם הצבעים בקביעת CMYK, ולכן לא ניתן יהיה להדפיסו.

במצב RGB, ניתן לדעת אם צבע נמצא מחוץ לסולם הצבעים בדרכים הבאות:

 • בחלונית Info, סימן קריאה מופיע לצד ערכי CMYK בשעת הזזת המצביע לצבע הנמצא מחוץ לסולם הצבעים.

 • בדוגם הצבע ובחלונית Color, מופיע משולש התראה . בשעת בחירת צבע מחוץ לסולם הצבעים, צבע CMYK הקרוב ביותר מוצג. לבחירת צבע CMYK המקביל, לחצו על המשולש או על ריבוע הצבע.

  בשעת המרת תמונת RGB לתמונת CMYK, ‏Photoshop כולל אוטומטית את כל הצבעים בתוך סולם הצבעים. שימו לב שייתכן אובדן של פרטים מסוימים בתמונה, בהתאם לאפשרויות ההמרה שבחרתם. ניתן לזהות את הצבעים מחוץ לסולם הצבעים בתמונה, או לתקן אותם ידנית לפני המרה ל- CMYK. ניתן להשתמש בפקודה Gamut Warning לסימון הצבעים שמחוץ לסולם הצבעים.

איתור צבעים מחוץ לסולם הצבעים

 1. בחרו View >‏ Proof Setup ולאחר מכן בחרו בפרופיל ההגהה שברצונכם לבסס עליו את אזהרת סולם הצבעים.
 2. בחרו View > ‏Gamut Warning.

כל הפיקסלים מחוץ לסולם הצבעים של פרופיל ההגהה הנוכחי יסומנו באפור.

שינוי צבע של אזהרת סולם צבעים

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • (Windows) בחרו Edit > ‏Preferences > ‏Transparency & Gamut.
  • (Mac OS) בחרו Photoshop > ‏Preferences > ‏Transparency & Gamut.
 2. באזור Gamut Warning, לחצו על תיבת הצבע להצגת דוגם הצבע. לאחר מכן בחרו צבע אזהרה חדש ולחצו על הלחצן OK.

  לתוצאות הטובות ביותר, השתמשו בצבע שאינו מופיע בתמונה.

 3. הזינו ערך בתיבה Opacity ולחצו על הלחצן OK.

  השתמשו באפשרות זו לחיזוק או להחלשה של חשיפת התמונה מתחת לצבע האזהרה. הערכים האפשריים נעים בטווח שבין 1% ל- 100%.

  צבע אזהרת סולם הצבעים ב- Photoshop
  תמונה מקורית ותצוגה מקדימה של הצבעים מחוץ לסולם הצבעים בשעת בחירה בצבע כחול לאזהרת סולם הצבעים