Video tutorial: Improved layer comps

Video tutorial: Improved layer comps
Infinite Skills

לעתים קרובות, מעצבים יוצרים קומפוזיציות (אומבנים) מרובים של פריסת עמוד כדי להציגם ללקוחות. בעזרת מבנה שכבה ניתן ליצור, לנהל ולהציג גרסאות מרובות של פריסה בקובץ Photoshop אחד.

מבנה שכבות הוא תצלום בזק של מצב החלונית Layers. מבנה השכבות מציין אפשרויות שכבה משלושה סוגים:

 • תצוגת שכבה – קובעת אם השכבה גלויה או מוסתרת.

 • מיקום השכבה במסמך.

 • מראה שכבה – קוןבע אם הוחל על השכבה סגנון שכבה ומהו מצב המיזוג של השכבה.

הערה:

בניגוד לאפקטי שכבה, לא ניתן לשנות קביעות של Smart Filter בין מבני שכבות. לאחר החלת מסנן חכם על שכבה, הוא מופיע בכל מבני השכבות של התמונה.

החלונית Layer Comps ב-Photoshop
החלונית Layer Comps

A. הסמל Apply Layer Comp‏ B. מצב מסמך אחרון C. מבני שכבות שנבחרו 

יצירת מבנה שכבות

 1. בחרו Window ‏> Layer Comps כדי להציג את החלונית Layer Comps.
 2. לחצו על הלחצן Create New Layer Comp בתחתית החלונית Layer Comps. המבנה החדש משקף את המצב הנוכחי של השכבות בחלונית Layers.
 3. בתיבת הדו-שיח New Layer Comp, הזינו שם למבנה, הוסיפו הערות תיאוריות, ובחרו אפשרויות להחלה על השכבות: Visibility‏, Position ו- Appearance.
 4. לחצו על הלחצן OK. האפשרויות שתבחרו מאוחסנות כברירות מחדל עבור המבנה הבא שלכם.

  הערה:

  לשכפול מבנה שכבות, בחרו מבנה בחלונית Layer Comps וגררו את המבנה ללחצן New Layer Comp.

החלה והצגה של מבנה שכבות

 1. בחלונית Layer Comp, בצעו אחד מהצעדים הבאים:

  • כדי להציג מבנה שכבות, יש להחיל אותו תחילה. לחצו על הסמל Apply Layer Comp  המוצג לצד המבנה שבחרתם.

  • כדי לדפדף בתצוגה של כל מבני השכבות, השתמשו בלחצנים Previous  ו- Next  בתחתית החלונית. (כדי לעבור במחזוריות בין מבנים מסוימים, בחרו בהם תחילה.)

  • כדי להחזיר מסמך למצב שקדם לבחירת מבנה שכבות, לחצו על הסמל Apply Layer Comp  שליד Last Document State בחלקה העליון של החלונית.

שינוי ועדכון מבנה שכבות

אם משנים את תצורת מבנה השכבות, יש לעדכן אותו.

 1. בחרו במבנה השכבות בחלונית Layer Comps‏.

 2. ערכו שינויים בתצוגה, במיקום או בסגנון של השכבה. ייתכן שיהיה עליכם לשנות את אפשרויות מבנה השכבות כדי ששינויים אלה ייקלטו.

 3. לשינוי אפשרויות המבנה, בחרו Layer Comp Options מתפריט החלונית, ובחרו אפשרויות נוספות כדי לקלוט את המיקום והסגנון של השכבה.

 4. לחצו על הלחצן Update Layer Comp  בתחתית החלונית.

מבנה שכבות בעצמים חכמים

חשבו על מצב שבו מסמך הכולל מבנה שכבות מוצב כעצם חכם בתוך מסמך אחר. כאשר תבחרו בעצם חכם הנמצא בתוך המסמך המכיל, החלונית Properties תאפשר לכם לקבל גישה למבני שכבות שהוגדרו בקובץ המקור.

תכונה זו מאפשרת לכם לשנות את מצבו של העצם החכם ברמת השכבה מבלי לערוך אותו.

מבנה שכבות בעצם חכם ב-Photoshop
מבנה שכבות בעצם חכם

ניקוי אזהרות מבנה שכבות

פעולות מסוימות יוצרות מצב, שאינו מאפשר לשחזר את מבנה השכבות במלואו. הדבר קורה בשעת מחיקת שכבה, מיזוג שכבה או המרת שכבה לרקע. במקרים כאלה מופיע סמל אזהרה  ליד שם מבנה השכבות.

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • התעלמו מהאזהרה, דבר שעלול לגרום לאובדן שכבה אחת או יותר. ייתכן שפרמטרים שמורים אחרים יישמרו.

  • עדכנו את מבנה השכבות, אם כי הדבר עלול לגרום לאובדן הפרמטרים שנלכדו לפני כן.

  • לחצו על סמל האזהרה כדי להציג את ההודעה המסבירה שלא ניתן לשחזר את מבנה השכבות כהלכה. בחרו Clear כדי להסיר את סמל ההתראה ולהשאיר את השכבות הנותרות ללא שינוי.

  • לחצו לחיצה ימנית (Windows) או הקישו Control ולחצו (Mac OS) על סמל האזהרה כדי להציג תפריט נפתח המאפשר לבחור בפקודות Clear Layer Comp Warning או ‎Clear All Layer Comp Warnings.

מחיקת מבנה שכבות

 1. בצעו אחת מהפעולות הבאות:
  • בחרו במבנה השכבות בחלונית Layer Comps ולחצו על הסמל Delete בחלונית, או בחרו בפקודה Delete Layer Comp מתפריט החלונית.

  • גררו את מבנה השכבות לסמל Delete בחלונית.

ייצוא מבנה שכבות

ניתן לייצא מבני שכבות לקבצים נפרדים.

 1. בחרו File >‏ Scripts >‏ Layer Comps To Files, בחרו את סוג הקובץ וקבעו את היעד.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת