אודות כלי צביעה, קביעות מוגדרות מראש ואפשרויות

Adobe Photoshop מספק מספר כלי צביעה וכלים לעריכת צבעי תמונה. הכלי Brush והכלי Pencil פועלים כמו כלי ציור מסורתיים המחילים צבע במשיחות מברשת. כלים כמו הכלי Eraser, הכלי Blur והכלי Smudge משנים את הצבעים הקיימים בתמונה. סרגל האפשרויות של כל אחד מכלי צביעה אלה מאפשר לקבוע את אופן החלת הצבע על תמונה ולבחור בקביעות קצות מברשת מוגדרות מראש. ראו גלריית כלי הצביעה.

קביעות מברשת וכלי מוגדרות מראש

ניתן לשמור ערכה של אפשרויות מברשת כקביעה מוגדרת מראש כדי לגשת במהירות למאפייני מברשת שאתם נוהגים להשתמש בהם לעתים קרובות. Photoshop כוללת מספר קביעות מברשת מוגדרות מראש לדוגמה. ניתן להתחיל לעבוד עם קביעות אלה ולשנות אותן ליצירת אפקטים חדשים. ניתן להוריד קביעות מברשת מוגדרות מראש מקוריות מהאינטרנט.

ניתן לבחור במהירות קביעות מוגדרות מראש באמצעות הדוגם Brush Preset שבסרגל האפשרויות, המאפשר לכם לשנות זמנית את הגודל ומידת הקשיחות של קביעת מברשת מוגדרת מראש.

שמרו קביעות כלי מוגדרות מראש כשברצונכם לאחסן מאפייני קצות מברשת מותאמים אישית עם קביעות מסרגל האפשרויות, כגון אטימות, זרימה וצבע. למידע נוסף על קביעות כלי מוגדרות מראש, ראו יצירה ושימוש בקביעות כלי מוגדרות מראש.

אפשרויות קצה מברשת

בנוסף לקביעות בסרגל האפשרויות, אפשרויות קצה המברשת שולטות באופן החלת הצבע. ניתן להחיל צבע בהדרגה, עם קצוות רכים, במשיחות מברשת גדולות, בדינמיקות מברשת שונות, עם מאפייני מיזוג שונים ובאמצעות מברשות עם צורות שונות. ניתן להחיל משיחות מברשת עם מרקם, להדמיית צביעה על בד ציור או על נייר ציור. ניתן גם לדמות התזת צבע במברשת אוויר. השתמש בחלונית הגדרות Brush כדי לקבוע אפשרויות של קצה המברשת. ראה סקירה על חלונית הגדרות Brush.

בשעת עבודה עם לוח גרפי, ניתן לשלוט באופן החלת הצבע בעזרת לחץ העט, זווית העט, סיבוב העט או גלגל העט. השתמש בסרגל האפשרויות ובחלונית הגדרות Brush לקביעת אפשרויות עבור ציור טבלאות.

צביעה עם הכלי Brush או עם הכלי Pencil

הכלי Brush והכלי Pencil צובעים תמונה בצבע החזית הנוכחי. הכלי Brush יוצר משיחות רכות של צבע. הכלי Pencil יוצר קווים עם קצוות קשים.

הערה:

הכלי Rotation מסובב את בדי הציור, דבר היכול להקל על הצביעה. ראו שימוש בכלי Rotate View

 1. בחרו צבע חזית. (ראו בחירת צבעים בארגז הכלים.)

 2. בחר בכלי Brush  או בכלי Pencil .
 3. בחר מברשת בחלונית Brush. ראה בחירת קביעת מברשת מוגדרת מראש.

 4. קבעו לכלי אפשרויות מצב, שקיפות וכדומה בסרגל האפשרויות.

 5. בצעו אחד או יותר מהצעדים הבאים:
  • לחצו וגררו בתמונה כדי לצבוע.
  • כדי לצייר קו ישר, לחצו על נקודת התחלה בתמונה. לאחר מכן הקישו Shift ולחצו על נקודת סיום.
  • בשעת שימוש בכלי מברשת כמברשת אוויר, לחצו על לחצן העכבר ברציפות מבלי לגרור כדי לעבות את הצבע.

אפשרויות כלי הצביעה

קבעו את האפשרויות הבאות בסרגל האפשרויות. האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם לכלי.

Mode

קביעת שיטת מיזוג הצבע עם הפיקסלים הקיימים מתחת. המצבים הזמינים משתנים בהתאם לכלי שנבחר. מצבי הצביעה דומים למצבי מיזוג שכבות. ראו מצבי מיזוג.

Opacity

קביעת שקיפות הצבע המוחל. בשעת צביעת אזור, האטימות אינה עוברת את הרמה שנקבעה, ללא קשר למספר הפעמים שתזיזו את המצביע מעל אזור, עד לשחרור לחצן העכבר. אם תצבעו את האזור שוב, תחילו עליו צבע נוסף ברמת האטימות שנקבעה. אטימות של 100 אחוז היא אטימות מוחלטת.

‏Flow

קביעת קצב החלת הצבע בשעת הזזת המצביע מעל אזור. בעת צביעת אזור תוך לחיצה על לחצן העכבר, כמות הצבע מצטברת בהתאם לקצב הזרימה, עד לערך האטימות שנקבע. אם תקבעו אטימות של 33% וזרימה של 33%, הצבע יתקרב ב- 33% לצבע המברשת בכל פעם שתזוזו מעל אזור. אטימות הצבע הכוללת לא תהיה גבוהה מ- 33% – אלא אם כן תשחררו את לחצן העכבר ותצבעו את האזור שנית.

הערה:

הקישו על מקש ספרה בודד כדי לקבוע את מידת האטימות של הכלי במכפלות של 10% (הקשה על 1 תקבע את האטימות כ- 10%; הקשה על 0 תקבע את האטימות כ- 100%). הקישו על שני מקשי ספרות לקביעת אטימות מסוימת. לקביעת Flow, הקישו על Shift ועל מקשי ספרות.

‏Airbrush 

הדמיית צביעה במברשת אוויר. כשמזיזים את המצביע מעל אזור, הצבע מתעבה בהדרגה כל עוד לוחצים על לחצן העכבר. אפשרויות הקשיות, האטימות והזרימה של המברשת שולטות במהירות החלת הצבע ובכמות הצבע המוחלת. לחצו על הלחצן כדי להפעיל או לבטל אפשרות זו.

‏Auto erase

(הכלי Pencil בלבד) צביעת אזורים המכילים את צבע החזית בצבע הרקע. בחרו בצבע החזית שברצונכם למחוק ובצבע הרקע שיחליף את צבע החזית. (ראו מחיקה אוטומטית באמצעות הכלי Pencil.)

‏Tablet pressure buttons   

השתמש בלחץ העט כדי לדרוס את קביעות האטימות והגודל בחלונית הגדרות Brush.

החלקת משיכות

Photoshop מבצעת החלקה חכמה על משיחות המברשת. פשוט הזן ערך (0-100) של Smoothing בסרגל האפשרויות בעת העבודה עם אחד מהכלים הבאים: Brush, ‏Pencil, ‏Mixer Brush או Eraser. הערך 0 זהה להחלקת הדור הקודם, בגרסאות הקודמות של Photoshop. ערכים גבוהים יותר מחילים יותר החלקה חכמה על המשיכות.

החלקת משיכות עובדת במספר מצבים. לחיצה על סמל גלגל השיניים () כדי להפעיל אחד או יותר מהמצבים הבאים:

מצב Pulled String

צביעה רק כשהקו נקי. תנועות הסמן בגבולות רדיוס ההחלקה אינן משאירות סימן.

pulled-string-mode

Stroke Catch Up

מאפשר לצביעה להמשיך לעקוב אחר הסמן אחרי שהמשיכה הושהתה. השבתת מצב זה מפסיקה את יישום הצביעה מיד ברגע שתנועת הסמן נעצרת.

enable-stroke-catch_up

Catch-Up On Stroke End

השלמת המשיכה ממיקום הצביעה האחרון ועד לנקודה שבה שחררת את העכבר/פקד העט.

catch_up-on-stroke-end

Adjust For Zoom

התאמת החלקה כדי למנוע משיכות רועדות. הפחתה של ההחלקה בעת הגדלת התצוגה של המסמך; הגברת ההחלקה בעת הקטנת התצוגה.

eraser_smoothing

בחירת העדפת סמן

לכלי הצביעה יש שלושה סמנים אפשריים: הסמן הרגיל (הסמל מארגז הכלים), צלב  וסמן שמתאים לגודל ולצורה של קצה המברשת שנבחר.

 1. בחרו Edit > ‏Preferences > ‏Cursors ‏(Windows) או Photoshop > ‏Preferences > ‏Cursors ‏(Mac OS).
 2. בחרו בסמנים הרצויים באזור Painting Cursors ובאזור Other Cursors. הסמנים משתנים בהתאם לבחירתכם. לסמן Brush Tip, בחרו גודל וקבעו אם ברצונכם לכלול בסמן צלב דק.
  • האפשרות Normal Brush Tip מגבילה את גודל הסמן לאזורי משיחת מברשת עם 50% אטימות ומעלה.
  • האפשרות Full Size Brush Tip קובעת גודל סמן המכסה את כל האזור המושפע ממשיחת המברשת. למברשות רכות, קביעה זו יוצרת סמן גדול יותר מהקביעה Normal, וכוללת אזורי משיחת מברשת עם אטימות נמוכה יותר.

הערה:

לשילוב סוגים שונים של סמנים, בחרו באפשרות Show Crosshair In Brush Tip או Show Only Crosshair While Painting. לחלופין, עבור הכלים Pen ו- Brush, הקישו על Caps Lock כדי לעבור בין סמן רגיל לסמן צלב דק.