אודות היסטוגרמות

היסטוגרמה מדמה את הפיזור של פיקסלים בתמונה באמצעות הצגת גרף של מספר הפיקסלים בכל אחת מרמות עוצמת הצבע. ההיסטוגרמה מציגה פרטים באזורים הכהים (מוצגים בחלק השמאלי של ההיסטוגרמה), באזורים עם גווני הביניים (מוצגים במרכז) ובאזורים הבהירים (מוצגים בחלק הימני). היסטוגרמה עשויה לסייע לכם לקבוע האם תמונה כוללת מספיק פרטים כדי לאפשר תיקון מוצלח.

כמו כן, היסטוגרמה יוצרת תמונה מהירה של טווח הגוונים בתמונה, או של סוג המפתח. הפרטים בתמונה עם מפתח גוונים כהה מתמקדים באזורים המוצללים; הפרטים בתמונה עם מפתח גוונים בהיר מתמקדים באזורים המוארים; והפרטים בתמונה עם מפתח גוונים ממוצע מתמקדים בגווני הביניים. תמונה עם טווח גוונים מלא כוללת פיקסלים בכל אזורי הגוונים. זיהוי טווח הגוונים מסייע לקבוע את תיקוני הגוון המתאימים.

דוגמאות להיסטוגרמה ב-Photoshop
קריאת היסטוגרמה

A. תמונה עם חשיפת יתר B. תמונה עם חשיפה תקינה וטווח גוונים מלא C. תמונה עם חוסר חשיפה 

החלונית Histogram מציעה אפשרויות רבות להצגת נתוני צבע וגוון של תמונה. כברירת מחדל, ההיסטוגרמה מציגה את טווח הגוונים של כל התמונה. להצגת נתוני היסטוגרמה של חלק מהתמונה, בחר באזור הרצוי.

הערה:

ניתן להציג היסטוגרמה של תמונה ככיסוי בתיבת הדו-שיח Curves ובחלונית Curves Properties על-ידי בחירת אפשרות ההיסטוגרמה תחת Curve Display Options, או בחירת Curve Display Options מתפריט החלונית ובחירה באפשרות Histogram לאחר מכן.  

סקירה על החלונית Histogram

 1. לפתיחת החלונית Histogram, בחר Window ‏> ‏Histogram או לחץ על הכרטיסייה Histogram. כברירת מחדל, החלונית Histogram נפתחת ב-Compact View ללא בקרים או נתונים סטטיסטיים, אך התצוגה ניתנת להתאמה.
  החלונית Histogram ב-Photoshop - תצוגה מורחבת
  החלונית Histogram (תצוגה מורחבת)

  A. תפריט Channel‏ B. תפריט החלונית C. הלחצן Uncached Refresh‏ D. סמל Cached Data Warning‏ E. סטטיסטיקה 

התאמת תצוגת החלונית Histogram

 1. בחר תצוגה מתפריט החלונית Histogram.

  Expanded View

  הצגת היסטוגרמה לצד נתונים סטטיסטיים. אפשרות זו מציגה גם בקרים לבחירת הערוצים המיוצגים על-ידי ההיסטוגרמה, הצגת אפשרויות בחלונית Histogram, רענון ההיסטוגרמה להצגת נתונים ללא מטמון ובחירת שכבה מסוימת במסמך מרובה שכבות.

  Compact View

  הצגת היסטוגרמה ללא בקרים או נתונים סטטיסטיים. ההיסטוגרמה מייצגת את התמונה השלמה.

  All Channels View

  הצגת היסטוגרמות נפרדות של הערוצים, בנוסף לכל האפשרויות הכלולות בתצוגה המורחבת. ההיסטוגרמות הנפרדות אינן כוללות ערוצי אלפא, ערוצי ספוט או מסיכות.

  החלונית Histogram עם ערוצים בצבע ב-Photoshop
  החלונית Histogram כשכל הערוצים מוצגים בצבע והנתונים הסטטיסטיים מוסתרים

הצגת ערוץ מסוים בהיסטוגרמה

בשעת בחירה בתצוגה מורחבת או בתצוגת כל הערוצים בחלונית Histogram, ניתן לבחור קביעה מתפריט Channel. Photoshop זוכר את קביעת הערוץ אם משנים את התצוגה המורחבת או את תצוגת כל הערוצים בחזרה לתצוגה מצומצמת.

 • בחר ערוץ בודד להצגת היסטוגרמה של הערוץ, כולל ערוצי צבע, ערוצי אלפא וערוצי ספוט.
 • בהתאם למצב הצבע של התמונה, בחר RGB,‏ CMYK או Composite להצגת היסטוגרמה ללא הפרדות צבע של כל הערוצים.
 • לתמונות RGB או CMYK, בחר Luminosity להצגת היסטוגרמה המייצגת את ערכי עוצמת האור של הערוץ ללא הפרדות צבע.
 • לתמונות RGB או CMYK, בחר Colors להצגת היסטוגרמה צבעונית ללא הפרדות צבע של ערוצי הצבע הבודדים. אפשרות זו היא תצוגת ברירת המחדל לתמונות RGB ו-CMYK בשעת בחירה באפשרות Expanded View או All Channels בפעם הראשונה.

  בתצוגת All Channels, בחירת אפשרות מתפריט Channels משפיעה רק על ההיסטוגרמה העליונה בחלונית.

הצגת היסטוגרמות ערוצים בצבע

 1. בחלונית Histogram, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • ב-All Channels View, בחר Show Channels In Color מתפריט החלונית.

  • ב-Expanded View או All Channels View, בחר ערוץ מתפריט Channel ובחר בפקודה Show Channels In Color מתפריט החלונית. בשעת מעבר לתצוגה מצומצמת, הערוץ ממשיך להופיע בצבע.

  • בתצוגה מורחבת או בתצוגת כל הערוצים, בחר Colors מתפריט Channel להצגת היסטוגרמה צבעונית ללא הפרדות צבע של הערוצים. בשעת מעבר לתצוגה מצומצמת, ההיסטוגרמה ללא הפרדות הצבע תמשיך להופיע בצבע.

הצגת סטטיסטיקה של היסטוגרמה

כברירת מחדל, החלונית Histogram מציגה נתונים סטטיסטיים בתצוגה מורחבת ובתצוגת כל הערוצים.

 1. בחר Show Statistics מתפריט החלונית Histogram.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להצגת מידע על ערך של פיקסל מסוים, מקם את המצביע בהיסטוגרמה.

  • להצגת מידע על טווח ערכים, גרור בהיסטוגרמה לסימון הטווח.

  החלונית מציגה את הנתונים הסטטיסטיים הבאים מתחת להיסטוגרמה:

  Mean

  הצגת ערך העוצמה הממוצע.

  Std Dev

  הצגת רוחב הטווח של ערכי העוצמה.

  Median

  הצגת הערך האמצעי בטווח ערכי העוצמה.

  Pixels

  הצגת המספר הכולל של פיקסלים ששימשו לחישוב ההיסטוגרמה.

  Level

  הצגת רמת העוצמה של האזור שמתחת למצביע.

  Count

  הצגת המספר הכולל של פיקסלים ברמת העוצמה שמתחת למצביע.

  Percentile

  הצגת מספר מצטבר של פיקסלים, שרמת העוצמה שלהם שווה לרמה שמתחת למצביע או קטנה ממנה. ערך זה מצוין באחוזים מכלל הפיקסלים בתמונה, מ-0% בקצה השמאלי עד 100% בקצה הימני.

  Cache Level

  הצגת זיכרון המטמון הנוכחי של התמונה המשמש ליצירת ההיסטוגרמה. כשרמת זיכרון המטמון גבוהה מ-‏1, ההיסטוגרמה מוצגת מהר יותר. במקרה כזה, ההיסטוגרמה מופקת מדגימה מייצגת של פיקסלים בתמונה (בהתאם להגדלה). התמונה המקורית מוצגת ברמת זיכרון מטמון 1. בכל אחת מהרמות מעל לרמה הראשונה, ערך פיקסל אחד מחושב באמצעות ממוצע של ארבעה פיקסלים סמוכים. לכן, כל אחת מהרמות קטנה במחצית ממידות הרמה שמתחתיה (כוללת 1/4 ממספר הפיקסלים). כש-Photoshop מבצע קירוב מהיר, הוא יכול להשתמש באחת מהרמות העליונות. לחץ על הלחצן Uncached Refresh כדי לשרטט את ההיסטוגרמה מחדש באמצעות שכבת התמונה הממשית.

הצגת היסטוגרמה למסמך מרובה שכבות

 1. בחר Expanded View מתפריט החלונית Histogram.
 2. בחר קביעה מתפריט Source. (התפריט Source אינו זמין למסמכים הכוללים שכבה אחת).

  Entire Image

  הצגת היסטוגרמה של התמונה השלמה, כולל כל השכבות.

  Selected Layer

  הצגת היסטוגרמה של השכבה שנבחרה בחלונית Layers.

  Adjustment Composite

  הצגת היסטוגרמה של שכבת התאמה שנבחרה בחלונית Layers, כולל כל השכבות שמתחת לשכבת ההתאמה.

תצוגה מקדימה של התאמות היסטוגרמה

ניתן להציג תצוגה מקדימה של השפעת התאמות צבע וגוון על ההיסטוגרמה.

 1. בחר באפשרות Preview בתיבות הדו-שיח של כל אחת מפקודות התאמת הגוון או הצבע.

  בשעת בחירה באפשרות Preview, החלונית Histogram מציגה כיצד ההתאמה משפיעה על ההיסטוגרמה.

  הערה:

  בשעת ביצוע התאמות בעזרת החלונית Adjustments, השינויים משתקפים אוטומטית בחלונית Histogram.

  תצוגה מקדימה של התאמת היסטוגרמה ב-Photoshop
  תצוגה מקדימה של התאמת היסטוגרמה בחלונית Histogram

  A. היסטוגרמה מקורית B. היסטוגרמה לאחר התאמה C. Shadows‏ D. Midtones‏ E. Highlights‏ 

רענון תצוגת ההיסטוגרמה

אם ההיסטוגרמה נקראת מזיכרון מטמון במקום מהמצב הנוכחי של המסמך, הסמל Cached Data Warning  מופיע בחלונית Histogram. היסטוגרמות המבוססות על זיכרון מטמון של תמונה מוצגות מהר יותר ומבוססות על דגימה מייצגת של פיקסלים בתמונה. ניתן לקבוע את רמת זיכרון המטמון (2 עד 8) המרבית בהעדפות Performance.

הערה:

רמת זיכרון מטמון גבוהה יותר מאיצה את פעולת השרטוט מחדש של קבצים גדולים ומרובי שכבות, אך דורשת שימוש נוסף בזיכרון RAM של המערכת. אם זיכרון RAM מוגבל או אם אתם עובדים בעיקר עם תמונות קטנות יחסית, השתמשו בקביעות רמת הזיכרון הנמוכות יותר.

 1. לרענון ההיסטוגרמה כך שהיא תציג את כל הפיקסלים בתמונה המקורית במצבה הנוכחי, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ פעמיים במקום כלשהו בהיסטוגרמה.

  • לחץ על הסמל Cached Data Warning .

  • לחץ על הלחצן Uncached Refresh .

  • בחר Uncached Refresh מתפריט החלונית Histogram.

  למידע על רמות זיכרון מטמון, ראה סקירה על החלונית Histogram.

הצגת ערכי צבעים בתמונה

החלונית Info מאפשרת להציג את ערך הצבע של פיקסלים בשעת עריכת תיקוני צבע. כאשר אתה עובד עם החלונית Properties, החלונית Info מציגה שתי ערכות של ערכי צבע עבור הפיקסלים מתחת למצביע. ערך הצבע המקורי מוצג בעמודה השמאלית. ערך הצבע לאחר ביצוע ההתאמה מוצג בעמודה הימנית.

ערכי צבעים בתמונה ב-Photoshop
שימוש בחלוניות Levels ו-Info לנטרול גוונים בתמונה

בעזרת הכלי Eyedropper ניתן להציג את הצבע של מיקום יחיד. ניתן גם להשתמש בעד ארבעה דוגמי צבע  להצגת נתוני צבע של נקודה אחת או יותר בתמונה. דוגמים אלה נשמרים יחד עם התמונה, כך שניתן להשתמש בהם במהלך העבודה, גם אם סוגרים תמונה ופותחים אותה מחדש.

דוגמי צבע והחלונית Info ב-Photoshop
דוגמי צבע והחלונית Info

 1. בחר Window ‏> ‏Info להצגת החלונית Info.
 2. בחר (והקש Shift) בכלי Eyedropper או בכלי Color Sampler , ובמידת הצורך בחר גודל דגימה בסרגל האפשרויות. Point Sample קוראת ערך של פיקסל בודד ואפשרויות אחרות קוראות ממוצע של ערכי הפיקסלים באזור הדגימה.
 3. אם בחרת בכלי Color Sampler , מקם בתמונה עד ארבעה דוגמי צבע. לחץ במקום שברצונך למקם בו דוגם צבע.

הצגת נתוני צבע במהלך התאמת צבע

ניתן להציג נתוני צבע עבור פיקסלים ספציפיים בתמונה בזמן התאמת צבע בחלונית Properties.

 1. הוסף התאמה באמצעות החלונית Adjustments.
 2. בצע התאמות בחלונית Properties. במהלך ביצוע ההתאמות, הבט בערכי הצבע שלפני ואחרי עריכת ההתאמה בחלונית Info. הזז את המצביע על התמונה להצגת ערכי צבע באזור שמתחת למצביע.

  הערה:

  אם אתה משתמש בפקודה מהתפריט Image‏ > Adjustments, הכלי Eyedropper מופעל (ושאר הכלים מבוטלים זמנית) כשמזיזים את המצביע על התמונה. ניתן לגשת לבקרי גלילה ולכלים Hand ו-Zoom  באמצעות קיצורי מקשים.

 3. אם מיקמת דוגמי צבע בתמונה, ערכי הצבע באזורים שמתחת לדוגמי הצבע יוצגו במחצית התחתונה של החלונית Info. כד‏י להוסיף דוגמאות צבע, בחר את הכלי Color Sampler ולחץ בתמונה, או בחר בכלי Eyedropper והקש Shift תוך כדי לחיצה בתמונה.

התאמת דוגמי צבע

לאחר הוספת דוגם צבע, ניתן להסיר או למחוק אותו, להסתיר אותו או לשנות את נתוני דוגם הצבע המוצגים בחלונית Info.

הזזה או מחיקה של דוגם צבע

 1. בחר בכלי Color Sampler .
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להזזת דוגם צבע, גרור את הדוגם למיקום חדש.

  • למחיקת דוגם צבע, גרור את הדוגם מחוץ לחלון המסמך. לחלופין, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) עד שהמצביע יוצג כמספריים ולחץ על הדוגם.

  • למחיקת כל דוגמי הצבע, לחץ על Clear בסרגל האפשרויות.

  • למחיקת דוגם צבע כשתיבת דו-שיח לעריכת התאמות פתוחה, הקש Alt+Shift ‏(Windows) או Option+Shift ‏(Mac OS) ולחץ על הדוגם.

הצגה או הסתרה של דוגמי צבע בתמונה

 1. בחר View >‏ Extras. סימן תיוג מציין שדוגמי הצבע גלויים.

שינוי התצוגה של נתוני דוגם צבע בחלונית Info

 • להצגה או להסתרה של נתוני דוגם צבע בחלונית Info, בחר Color Samplers מתפריט החלונית. סימן תיוג מציין שנתוני דוגם הצבע גלויים.
 • לשינוי מרחב הצבע שדוגם צבע מציג בו ערכים, מקם את המצביע על סמל דוגם הצבע  בחלונית Info. לאחר מכן לחץ לחיצה ממושכת על לחצן העכבר ובחר מרחב צבע אחר מהתפריט.