מצא את הבעיות שתוקנו במהדורה האחרונה של InDesign CC.

InDesign CC 2019‏ (גרסה 14.0.1)

תיקוני יציבות

 • InDesign קורס בעת ייבוא קובצי Word מסוימים.
 • InDesign קורס בעת החלפת הקשר לאחר שחרור שקף Tint (צבע) בחלונית Properties (מאפיינים).
 • הוספה או שינוי עיצוב טקסט בתיבת טקסט מעוגנת כאשר Auto-fit Height (גובה מותאם אוטומטית) מופעל גורם לקריסה של InDesign.
 • InDesign קורס בעת ההפעלה בתרחישים מסוימים.
 • InDesign קורס בעת ייבוא קובצי PNG מסוימים.
 • InDesign קורס בעת פתיחת הרשימה הנפתחת Styles (סגנונות) מהחלונית Properties (מאפיינים) בגופנית מסוימים.
 • InDesign קורס בעת שימוש ב-Content-Aware Fit (התאמה מודעת לתוכן) בתנאים מסוימים.
 • InDesign קורס בעת הזזת מסגרות טקסט בעזרת יישור מסוג Indent To Here (הזחה לכאן) וגם Baseline Grid (רשת בסיסית).

בעיות עיקריות שתוקנו

 • תגובת הכלי Text (טקסט) מתעכבת בעת פתיחת יישום ובעת מעבר לכלי Text (טקסט).
 • הגדרות צבעים ב-InDesign חוזרות לברירת המחדל.
 • החלת סגנון גופן מהכרטיסייה Find More (מצא עוד) מוסיף את שם הסגנון בשדה משפחת הגופן.
 • לא ניתן להחיל גופן אם הגופנים מסוננים לפי Activated Adobe Fonts (גופנים מופעלים של Adobe‏) בכרטיסייה Find More (מצא עוד).
 • לא ניתן לייצא PDF עם הגדרות מסוימות, כאשר ב-PDF ישנם גופנים מוטבעים Type 3 במסמך.
 • לוח הבקרה, כאשר אינו מעוגן, הופך לריק בעת שינוי גודל.
 • בעת יצירת מתאר, נוסף רווח מיותר בין התווים.
 • לחיצה על גופנים המותקנים במסמך מתוך רשימת הגופנים, מציגה הודעה "Activate Font" (הפעל גופן) ולא משנה את הגופן.
 • Export to PDF (ייצוא ל-PDF) הופך טקסט בגופנים מסוימים לטקסט שכולו אותיות רישיות.
 • סגנונות מקוננים לא פועלים כמצופה.

InDesign CC 2019‏ (גרסה 14.0)

תיקוני יציבות

 • InDesign קורס בעת הפעלה או ביטול הפעלה של גופנים, אם ההתראה Find Font (חיפוש גופן) פעילה.
 • InDesign מפסיק להגיב לאחר הפעלה עם העדפות פגומות.
 • InDesign קורס בעת הקשה על Escape בקובץ Word מ-Placegun, אם תיבת הדו-שיח Import Options (אפשרויות ייבוא) פתוחה.
 • [Mac]‏ InDesign קורס בעת החלת אותיות רישיות קטנות במסמך ספציפי.
 • [Mac]‏ InDesign קורס בעת ניסיון לפתוח מסמכים מ-Google Drive.
 • ‏InDesign קורס בעת לחיצה על Change All (שנה הכל) בעת שינוי הפניה להערת שוליים לתו של שני בתים.
 • InDesign קורס אם שם ההגדרה הקבועה מראש של ה-PDF מכיל תווים מסוג CJK Unified Ideographs Extension B.
 • ‏InDesign קורס בעת העברת שורה שכוללת הערת שוליים והערת סיום.
 • InDesign קורס בעת שימוש באפשרות Find/Change (חיפוש/שינוי) עבור טבלה שכוללת הערות סיום.
 • InDesign קורס בעת סיבוב PDF באמצעות החלונית Transform (המרה) או Properties (מאפיינים).
 • ‏InDesign קורס בעת פתיחת מסמך ספציפי ועבודה עם גופנים.
 • InDesign קורס בעת הקלדת תו במסמך במצב מומר.
 • InDesign קורס בעת מיקום תמונת TIFF עם נתיב חיתוך מורכב.
 • InDesign קורס בעת מיון סימניות במסמך ספציפי.
 • InDesign קורס בעת גלילה בחלונית Links (קישורים) עם נכסים שכוללים נתונים מותאמים אישית.
 • [Mac]‏ InDesign קורס בעת לחיצה מיד לאחר בחירת טקסט.
 • InDesign קורס בעת ביצוע פעולת המרה בעמוד.
 • InDesign קורס בעת ההפעלה בסביבת Proxy מסוימת.
 • [Mac]‏ InDesign קורס בעת ההפעלה עקב פרופילי צבעים ספציפיים.
 • [Mac]‏ InDesign קורס בעת ניסיון לפתוח תבנית.
 • InDesign קורס בעת עבודה עם קובץ XML שכולל תג המסתיים באות עם סימון הטעמה.
 • [Win] ‏InDesign קורס בעת לחיצה על Ctrl + Z לאחר העברת דף ממסמך אחד למסמך אחר.
 • InDesign קורס לאחר מחיקת היפר-קישור במסמך ספציפי.
 • InDesign קורס בעת העתקת טבלה עם תא גרפי הכוללת תמונות/טקסט שקובצו.
 • InDesign קורס בעת ההפעלה בסביבה מסוימת.
 • [Win]‏ InDesign קורס בעת מחיקת אובייקט.
 • InDesign קורס בעת הפעלה וכיבוי של האפשרות App Frame (מסגרת יישום).
 • InDesign קורס בעת יצירת הערות בחלונית Notes (הערות). 

בעיות עיקריות שתוקנו

 • עורך הפסקאות משתנה בעת העתקת מסגרת טקסט למסמך אחר.
 • לא ניתן למקם ב-InDesign חלק מהתמונות המקודדות באמצעות JPEG מתקדם.
 • גופנים ספציפיים אינם מזוהים בצורה מדויקת כאשר הם מושבתים ב-FontBook.
 • לא ניתן לשנות לחצנים עם פעולת Link (קישור) ורווח בסוף.
 • רשת קווי בסיס מותאמת אישית של מסגרת גלויה רק בעת הזזת המסגרת.
 • InDesign חותך טקסט בצורה שגויה מקובץ PDF או Ai ממוקם.
 • InDesign נתקע ב-Windows, והכלי מפסיק להגיב ב-Mac.
 • סרגל המחוון של טקסט לדוגמה בגופן מורכב נעלם.
 • InDesign קורס בעת מחיקת תו במסמכים ספציפיים.
 • לא ניתן לערוך ב-InDesign גרפיקה שמכילה תווי GB18030 מיוחדים מסוימים בשם הקובץ.
 • תיבת הדו-שיח New Layout Grid (רשת פריסה חדשה) מוצגת יחד עם תיבת הדו-שיח Cmd-N כאשר האפשרות Preview (תצוגה מקדימה) מסומנת בתיבת הדו-שיח Document Setup (הגדרת מסמך).
 • לא ניתן לפתוח ב-InDesign קובץ שמכיל תווי GB18030 מיוחדים מסוימים בשם הקובץ או בנתיב הקובץ.
 • תווי "זבל" מוצגים בתצוגה מקדימה של HTML בעת הוספת קוד HTML שמכיל תווי GB18030 ב-InDesign.
 • האפשרות Convert URLs to Hyperlink (המר כתובות URL להיפר-קישור) אינה פועלת עבור מסמכים ספציפיים במערכת של 64 סיביות.
 • התקנת InDesign CC 2015 מעל InDesign CC 2017 הופכת את InDesign CC 2015 ליישום ברירת המחדל עבור פתיחת מסמכי InDesign.
 • הגודל של רשת פריסה אינו משתנה בעת ביטול פעולה אם גודל העמוד משתנה דרך הגדרת המסמך.
 • תרגום הפריסות שגוי בתיבת הדו-שיח Export (ייצוא) של הגרסה היפנית של InDesign.
 • יחידת משקל המשיכה אינה מקושרת למקטע Format (תבנית) בכרטיסיה Object (אובייקט) של תיבת הדו-שיח Find/Change (חיפוש/שינוי).
 • טקסט בקובץ PDF ממוקם שנעשה בו שימוש בגופני Type 3 מומר בצורה שגויה למצולעים ממולאים.
 • חלק מהפרוייקטים חסרים ב-SDKSample.sln.
 • ההידור של החלונית Layers (שכבות) לפתיחת פרוייקט SDK נכשל.
 • מסמכים שנוצרו באמצעות תבנית מקבלים את ה-documentID של התבנית.
 • InDesign קורס בעת הוספת מסלול טאב אחרי משתני טקסט, בהגדרה ספציפית של מרווח טאב מותאם אישית.
 • טקסט במסגרת אינו נוצר מחדש בעת מחיקת טקסט ממנו, אם הוחלו על הטקסט השני עמודות איזון.
 • InDesign לא יוצר תווים נכונים בקאנדה (Kannada).
 • InDesign קורס בעת לחיצה ימנית על טבלה ב-Story Editor
 • השילוב של אפשרויות הטבלה Keep with Next (שמור עם הבא) ו-Span All (הקף הכל) גורם לקריסה של InDesign.
 • ‏InDesign מפסיק להגיב בעת ביצוע הפעולה Select All (בחר הכל) בקובץ גדול.
 • תווי ME שגויים מופיעים בטבלה בעת פתיחתה ב-Story Editor.
 • תיבת טקסט מתוך קובץ InDesign ממוקם מתעלמת מחיתוך.
 • לא ניתן להעתיק או להדביק רכיב מבנה אם התוכן הגיע ממקור נתונים של מיזוג נתונים.
 • לא ניתן לייצא את השילוב של תג XML ו-Aki before char ל-PDF.
 • ‏[Mac]‏ InDesign קורס בעת ההפעלה ב-macOS 10.14 ‏(Mojave).
 • נתונים עם תבנית מספר ב-Excel מיובאים בצורה שגויה ב-InDesign.
 • InDesign מפסיק להגיב בעת יצוא מסמך ספציפי לקובץ PDF.
 • חלוניות אינן נטענות כראוי בסביבת עבודה מותאמת אישית.
 • לא ניתן להעתיק ולהדביק רכיבי XML במסמך InDesign.
 • האפשרות Ignore All (התעלם מהכל) לא פועלת במהלך בדיקת איות.
 • InDesign קורס לאחר ביצוע שינויים בתיבת הדו-שיח Margins & Columns (שוליים ועמודות).
 • תיבת הדו-שיח Edit Cross-Reference (ערוך הפניה מקושרת) נפתחת ב-[All Paragraphs] (כל הפסקאות) במקום ההפניה המקושרת שנבחרה.
 • קובץ PDF עם עמוד אחד שמיוצא ממיזוג נתונים כולל תוכן כפול אחרי העמוד השני.
 • המיקום של מכוון העכבר לא מיושר עם תפריטי InDesign בצג HDMI חיצוני. עקב כך, מוצג תפריט שגוי.
 • החלונית Assignment (הקצאה) ריקה לאחר שמסמך ଥ.icml מונח ב-InDesign.
 • [Mac]‏ InDesign קורס בעת שינוי הגופן או עבודה עם התפריט הנפתח של הגופן.
 • התאמת מסגרת אינה מתבצעת בעת החלת סגנון אובייקט.
 • [Win] לא ניתן ליצור סוגי אובייקטים מסוימים במסמך חדש.
 • InDesign קורס בעת סגירת מסמך כאשר תיבת דו-שיח מודאלית מופיעה.
 • חלונית מיזוג הנתונים אינה מכילה את כל המופעים של מצייני המיקום של הנתונים בעת פתיחת גרסת ‎.idml של הקובץ.
 • קובץ PDF שנוצר באמצעות האפשרות Export to PDF (ייצוא ל-PDF) מחלונית מיזוג הנתונים אינה מכילה את הטקסט בנתיב או אובייקטי טקסט רגילים שממוקמים בעמוד ראשי.
 • קובץ PDF שמיוצא מ-InDesign אינו מציג את האפקטים כראוי.
 • לא ניתן להוסיף סגנון פיסקה אל ספריות CC כאשר האפשרות Kerning (צימוד) מוגדרת ל-None (ללא).
 • [Mac] לא ניתן לשמור קובץ אם שמו השתנה באופן ידני דרך Finder כאשר הוא עדיין פתוח.
 • הגודל של חלוניות מסוימות, כגון Tool Hints (רמזי כלי), Adobe Color Theme (ערכת נושא של צבעים שלAdobe) ו-EPUB Preview (תצוגה מקדימה של EPUB), משתנה לברירת המחדל לאחר שינוי גודלן ופתיחתן מחדש.
 • [Mac] חלוניות שמקושרות לצד השמאלי של חלוניות אינן נפתחות מתצוגת הסמלים כאשר מסגרת היישום כבויה.
 • [Win] גודל הגופן משתנה לאחר שינוי צבע של פקודת תפריט בתיבת הדו-שיח Menu (תפריט).
 • הטקסט מופיע משובש אם סמן ממוקם במסגרת טקסט מהחלונית Properties (מאפיינים). 

תיקוני כתיבת תסריטים

 • endnote.storyOffset מחזיר ערך שגוי בכתבות עם טבלאות.
 • story.endnoteRanges.everyItem().getElements()‎ מחזיר רק את ה-endnoteRange הראשון בכתבה.
 • InDesign קורס בעת הסרת טווח טקסט ב-Place gun שנטען אשר מכיל הערות סיום בטבלה.
 • הפונקציה findgrep()‎ אינה מחזירה ערך תקין של הערות שוליים.
 • לא ניתן למצוא הערת סיום בטבלה באמצעות כתיבת תסריטים.
 • InDesign קורס בעת ייבוא קובץ Excel באמצעות סקריפט כאשר מוגדר שם גיליון שגוי או טווח גיליונות שגוי.
 • [Win]:‏ ניתן לבצע VB Script רק לאחר הפעלת InDesign במצב מנהל מערכת לפחות פעם אחת.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת