Adobe InDesign מציע מגוון רחב של קיצורי מקשים, שיסייעו לך לעבוד במהירות במסמכים, ללא שימוש בעכבר. קיצורי מקשים רבים מופיעים סמוך לשמות הפקודות בתפריטים השונים. ניתן להשתמש בערכת ברירת המחדל של קיצורי המקשים ב-InDesign, בערכת קיצורי המקשים של QuarkXPress 4.0 או Adobe PageMaker 7.0, או ליצור ערכת קיצורי מקשים משלך. ניתן לשתף ערכות קיצורי מקשים עם משתמשים אחרים ב-InDesign באותה פלטפורמה.

InDesign מציע מגוון רחב של קיצורי מקשים, שיסייעו לך לעבוד במהירות במסמכים, ללא שימוש בעכבר. קיצורי מקשים רבים מופיעים סמוך לשמות הפקודות בתפריטים השונים. ניתן להשתמש בערכת ברירת המחדל של קיצורי המקשים ב-InDesign או בערכת קיצורי מקשים שיצרת בעצמך. ניתן לשתף ערכות קיצורי מקשים עם משתמשים אחרים ב-InDesign באותה פלטפורמה.

מקשים לכלים

הערה:

ניתן להפיק רשימה של קיצורי המקשים הנוכחיים בעזרת בחירה באפשרות Show Set בתיבת הדו-שיח Keyboard Shortcuts. אפשרות זו שימושית במיוחד להדפסת עותק של קיצורי מקשים מותאמים אישית.

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

הערה:

בחר Window‏ ‏> Utilities‏ ‏> Tool Hints ובחר כלי כדי להציג את הקיצורים ואת מקשי העזר שלו.

כלי

Windows

Mac OS

הכלי Selection

V, Esc

V, Esc

הכלי Direct Selection

A

A

מעבר בין הכלי Selection לכלי Direct Selection

Ctrl+Tab

Command+Control+Tab

הכלי Page

Shift+P

Shift+P

הכלי Gap

U

U

הכלי Pen

P

P

הכלי Add Anchor Point

=

=

הכלי Add Anchor Point

=

= (בלוח הספרות)

הכלי Delete Anchor Point

-

-

הכלי Delete Anchor Point

-

הכלי Convert Direction Point

Shift+C

Shift+C

הכלי Type

T

T

הכלי Type On A Path

Shift+T

Shift+T

הכלי Pencil (הכלי Note)

N

N

הכלי Line

\

\

הכלי Rectangle Frame

F

F

הכלי Rectangle

M

M

הכלי Ellipse

L

L

הכלי Rotate

R

R

הכלי Scale

S

S

הכלי Shear

O

O

הכלי Free Transform

E

E

הכלי Eyedropper

I

I

הכלי Measure

K

K

הכלי Gradient

G

G

הכלי Scissors

C

C

הכלי Hand

H

H

בחירה זמנית בכלי Hand

מקש הרווח (מצב Layout),‏ Alt (מצב Text) או Alt+מקש הרווח (שני המצבים)

מקש הרווח (מצב Layout),‏ Option (מצב Text) או Option+מקש הרווח (שני המצבים)

הכלי Zoom

Z

Z

בחירה זמנית של הכלי Zoom In

Ctrl+מקש הרווח

Command+מקש הרווח

מעבר בין Fill ל-Stroke

X

X

החלפה בין Fill ו-Stroke

Shift+X

Shift+X

מעבר בין Formatting Affects Container ל-Formatting Affects Text

J

J

Apply Color

‏, [פסיק]

‏, [פסיק]

Apply Gradient

. [נקודה]

. [נקודה]

Apply No Color

/

/

מעבר בין Normal View ל-Preview Mode

W

W

הכלי Frame Grid (אופקי)

Y

Y

הכלי Frame Grid (אנכי)

Q

Q

הכלי Gradient Feather

Shift+G

Shift+G

מקשים לבחירה והזזה של אובייקטים

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

בחירה זמנית בכלי Selection או בכלי Direct Selection (האחרון שנעשה בו שימוש)

כל כלי (להוציא כלי הבחירה)+Ctrl

כל כלי (להוציא כלי הבחירה)+ Command

בחירה זמנית בכלי Group Selection

הכלי Direct Selection‏+Alt; או הכלי Pen‏, Add Anchor Point או Delete Anchor Point‏+Alt‏+Ctrl

הכלי Direct Selection‏+Option; או הכלי Pen,‏ Add Anchor Point או Delete Anchor Point‏+Option+‏Command

בחירת גורם מכיל של תוכן שנבחר

Esc או לחיצה כפולה

Esc או לחיצה כפולה

בחירת תוכן של גורם מכיל שנבחר

Shift+Esc או לחיצה כפולה

Shift+Esc או לחיצה כפולה

הוספה לבחירה או גריעה מבחירה של אובייקטים מרובים

הכלי Selection‏, Direct Selection או Group Selection‏+Shift (לביטול בחירה, לחץ על נקודת האמצע)

הכלי Selection‏, Direct Selection או Group Selection‏+Shift (לביטול בחירה, לחץ על נקודת האמצע)

שכפול בחירה

הכלי Selection,‏ Direct Selection או Group Selection‏+Alt וגרירה*

הכלי Selection,‏ Direct Selection או Group Selection‏+ Option וגרירה*

שכפול והזחה של בחירה

Alt+מקש חץ שמאלה, חץ ימינה, חץ למעלה או חץ למטה

Option+מקש חץ שמאלה, חץ ימינה, חץ למעלה או חץ למטה

שכפול והזחה של בחירה פי 10**

Alt‏+Shift+מקש חץ שמאלה, חץ ימינה, חץ למעלה או חץ למטה

Option‏+Shift+מקש חץ שמאלה, חץ ימינה, חץ למעלה או חץ למטה

העברת בחירה**

מקש חץ שמאלה, חץ ימינה, חץ למעלה או חץ למטה

מקש חץ שמאלה, חץ ימינה, חץ למעלה או חץ למטה

הזזת בחירה בעשירית**

Ctrl‏+Shift+מקש חץ שמאלה, חץ ימינה, חץ למעלה או חץ למטה

Command‏+Shift+מקש חץ שמאלה, חץ ימינה, חץ למעלה או חץ למטה

הזזת בחירה פי 10**

Shift+מקש חץ שמאלה, חץ ימינה, חץ למעלה או חץ למטה

Shift+מקש חץ שמאלה, חץ ימינה, חץ למעלה או חץ למטה

בחירת פריט של עמוד מאסטר מעמוד מסמך

הכלי Selection או Direct Selection‏+Ctrl‏+Shift ולחיצה

הכלי Selection או Direct Selection‏+‏Command‏+Shift ולחיצה

בחירה באובייקט הבא מאחור או בחזית

הכלי Selection+‏Ctrl ולחיצה, או הכלי Selection+‏Alt+‏Ctrl ולחיצה

הכלי Selection+‏Command ולחיצה, או הכלי Selection+‏Option‏+ Command ולחיצה

בחירה במסגרת הבאה או הקודמת בכתבה

Alt+Ctrl+Page Down/ Alt+Ctrl+Page Up

Option+Command+Page Down/ Option+Command+Page Up

בחירה במסגרת ראשונה או אחרונה בכתבה

Shift+Alt+Ctrl+Page Down/ Shift+Alt+Ctrl+Page Up

Shift+Option+Command+Page Down/ Shift+Option+Command+Page Up

*הקש Shift כדי להגביל את התנועה ל-45° מעלות.

**הכמות נקבעת באפשרות Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> Units & Increments ‏(Windows) או InDesign‏ ‏> Preferences‏ ‏> Units & Increments ‏(Mac OS).

מקשים לשינוי צורה של אובייקטים

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

שכפול ושינוי צורה של בחירה

הכלי Transformation‏+Alt וגרירה*

הכלי Transformation+‏Option וגרירה*

הצגת תיבת הדו-שיח של הכלי Transform

בחר אובייקט ולחץ פעמיים על הכלי Scale, הכלי Rotate או הכלי Shear ב-Toolbox

בחר אובייקט ולחץ פעמיים על הכלי Scale, הכלי Rotate או הכלי Shear ב-Toolbox

הקטן קנה מידה ב-1%

Ctrl+,‎

Command+,‎

הקטן קנה מידה ב-5%

Ctrl+Alt+,

Command+Option+,

הגדל קנה מידה ב-1%

Ctrl+.‎

Command+.‎

הגדל קנה מידה ב-5%

Ctrl+Alt+.

Command+Option+.

שינוי גודל של מסגרת ותוכן

הכלי Selection‏+Ctrl וגרירה

הכלי Selection+‏Command וגרירה

שינוי גודל מסגרת ותוכן באופן פרופורציונלי

הכלי Selection‏+Shift‏+Ctrl‏ וגרירה

הכלי Selection‏+Shift‏+Command וגרירה

הגבלת יחסי גודל

הכלי Ellipse, הכלי Polygon או הכלי Rectangle+‏Shift וגרירה

הכלי Ellipse, הכלי Polygon או הכלי Rectangle+‏Shift וגרירה

מעבר מ-High Quality Display ל-Fast Display

Ctrl+Alt+Shift+Z

Command+Option+Shift+Z

*לאחר בחירה בכלי שינוי צורה, החזק את לחצן העכבר לחוץ, והקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי הגרירה. *הקש Shift כדי להגביל את התנועה ל-45° מעלות.

מקשים לעריכת נתיבים ומסגרות

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

בחירה זמנית בכלי Convert Direction Point

הכלי Direct Selection‏+Alt‏+Ctrl, או הכלי Pen+‏Alt

הכלי Direct Selection‏+Option‏+ Command, או הכלי Pen+‏Option

מעבר זמני בין Add Anchor Point ל-Delete Anchor Point

Alt

Option

בחירה זמנית בכלי Add Anchor Point

הכלי Scissors+‏Alt

הכלי Scissors+‏Option

שמירה על בחירה בכלי Pen כשהמצביע נמצא על נתיב או נקודת עיגון

הכלי Pen‏+Shift

הכלי Pen‏+Shift

הזזת נקודת עיגון ונקודות אחיזה תוך כדי ציור

הכלי Pen+מקש הרווח

הכלי Pen+מקש הרווח

הצגת החלונית Stroke

F10

Command+F10

מקשים לטבלאות

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

הוספה או מחיקה של שורות או עמודות תוך כדי גרירה

התחל לגרור את הגבול של שורה או עמודה, והקש Alt תוך כדי הגרירה

התחל לגרור את הגבול של שורה או עמודה, והקש Option תוך כדי הגרירה

שינוי גודל של שורות או עמודות מבלי לשנות את גודל הטבלה

גרור את הגבול הפנימי של השורה או העמודה תוך כדי הקשת Shift

גרור את הגבול הפנימי של השורה או העמודה תוך כדי הקשת Shift

שינוי גודל של שורות או עמודות תוך שמירה על יחסי הגודל

גרור את הגבול השמאלי או התחתון של הטבלה תוך כדי הקשת Shift

גרור את הגבול השמאלי או התחתון של הטבלה תוך כדי הקשת Shift

מעבר לתא הבא/הקודם

Tab‏/Shift+Tab

Tab‏/Shift+Tab

מעבר לתא הראשון/האחרון בעמודה

Alt+Page Up/‏ Alt+Page Down

Option+Page Up/‏ Option+Page Down

מעבר לתא הראשון/האחרון בשורה

Alt+Home‏/ Alt+End

Option+Home/‏ Option+End

מעבר לשורה הראשונה/האחרונה במסגרת

Page Up‏/Page Down

Page Up‏/Page Down

מעבר תא אחד למעלה/למטה

חץ למעלה/חץ למטה

חץ למעלה/חץ למטה

מעבר תא אחד ימינה/שמאלה

חץ ימינה/חץ שמאלה

חץ ימינה/חץ שמאלה

בחירה בתא שמעל/מתחת לתא הנוכחי

Shift+חץ למעלה/ Shift+חץ למטה

Shift+חץ למעלה/ Shift+חץ למטה

בחירה בתא שמימין/משמאל לתא הנוכחי

Shift+חץ ימינה/ Shift+חץ שמאלה

Shift+חץ ימינה/ Shift+חץ שמאלה

התחלת שורה בעמודה הבאה

Enter (בלוח הספרות)

Enter (בלוח הספרות)

התחלת שורה במסגרת הבאה

Shift+Enter (בלוח הספרות)

Shift+Enter (בלוח הספרות)

מעבר בין בחירת טקסט ובחירת תא

Esc

Esc

מקשים לחיפוש ושינוי של טקסט

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

הוספת טקסט שנבחר לתיבה Find What

Ctrl+F1

Command+F1

הוספת הטקסט שנבחר לתיבה Find What וחיפוש המופע הבא

Shift+F1

Shift+F1

חיפוש המופע הבא של הטקסט לחיפוש

Shift+F2 או Alt+Ctrl+F

Shift+F2 או Option+Command+F

הוספת הטקסט שנבחר בתיבה Change To

Ctrl+F2

Command+F2

החלפת הבחירה בטקסט שבתיבה Change To

Ctrl+F3

Command+F3

מקשים לעבודה עם טקסט

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

מודגש (רק עבור גופנים בעלי משטח מודגש)

Shift+Ctrl+B

Shift+Command+B

נטוי (רק עבור גופנים בעלי משטח נטוי)

Shift+Ctrl+I

Shift+Command+I

רגיל

Shift+Ctrl+Y

Shift+Command+Y

קו תחתון

Shift+Ctrl+U

Shift+Command+U

קו חוצה

Shift+Ctrl+/‎

Control+Shift+Command+‎/‎

אותיות גדולות בלבד (פועל/לא פועל)

Shift+Ctrl+K

Shift+Command+K

מיקוף בשפות אסייתיות

Shift+Ctrl+K

Shift+Command+K

אותיות קטנות בלבד (פועל/לא פועל)

Shift+Ctrl+H

Shift+Command+H

הגדרת Tate-chu-yoko

Shift+Ctrl+H

Shift+Command+H

טקסט עילי

Shift+Ctrl+‏(+)‎ [סימן פלוס]

Shift+Command+‏(+)‎ [סימן פלוס]

טקסט תחתי

Shift+Alt+Ctrl+‏(+)‎ [סימן פלוס]

Shift+Option+Command+(+) [סימן פלוס]

איפוס שינוי רוחב או גובה ל-100%

Shift+Ctrl+X או Shift+Alt+Ctrl+X

Shift+Command+X או Shift+Option+Command+X

הגדרה בסיסית של קבוצת אותיות או הגדרת פרטים

Shift+Ctrl+X או Shift+Alt+Ctrl+X

Shift+Command+X או Shift+Option+Command+X

יישור לימין, לשמאל או למרכז

Shift‏+Ctrl‏+L‏, R, או C

Shift‏+Command‏+L‏, R או C

יישור כל השורות לשני הצדדים

Shift+Ctrl‏+F (כל השורות) או J (כל השורות מלבד האחרונה)

Shift+Command‏+F (כל השורות) או J (כל השורות מלבד האחרונה)

יישור שני הקצוות או ריווח שווה

Shift+Ctrl‏+F (יישור שני הקצוות) או J (ריווח שווה)

Shift+Command‏+F (יישור שני הקצוות) או J (ריווח שווה)

הגדלה/הקטנה של גופן (בנקודות)*

Shift+Ctrl+‏‎>‎ או >

Shift+Command‏+‎>‎ או >

הגדלה או הקטנה של גופן פי חמישה*

Shift+Ctrl+Alt‏+‎>‎ או >

Shift+Command+Option‏+‎>‎ או >

הגדלה או הקטנה של ריווח שורות (טקסט אופקי)*

Alt+חץ למעלה/ Alt+חץ למטה

Option+חץ למעלה/ Option+חץ למטה

הגדלה או הקטנה של ריווח שורות (טקסט אנכי)*

Alt+חץ ימינה/ Alt+חץ שמאלה

Option+חץ ימינה/ Option+חץ שמאלה

הגדלה או הקטנה של ריווח שורות פי 5 (טקסט אופקי)*

Alt‏+Ctrl+חץ למעלה/ Alt‏+Ctrl+חץ למטה

Option‏+Command+חץ למעלה/ Option‏+Command+חץ למטה

הגדלה או הקטנה של ריווח שורות פי 5 (טקסט אנכי)*

Alt+‏Ctrl+חץ ימינה/ Alt+‏Ctrl+חץ שמאלה

Option‏+Command+חץ ימינה/ Option‏+Command+חץ שמאלה

ריווח שורות אוטומטי

Shift+Alt+Ctrl+A

Shift+Option+Command+A

יישור לרשת (פועל/לא פועל)

Shift+Alt+Ctrl+G

Shift+Option+Command+G

מיקוף אוטומטי (פועל/לא פועל)

Shift+Alt+Ctrl+H

Shift+Option+Command+H

הגדלה או הקטנה של ריווח טקסט וצימוד אותיות (טקסט אופקי)

Alt+חץ שמאלה/Alt+חץ ימינה

Option+חץ שמאלה/ Option+חץ ימינה

הגדלה או הקטנה של ריווח טקסט וצימוד אותיות (טקסט אנכי)

Alt+חץ למעלה/ Alt+חץ למטה

Option+חץ למעלה/ Option+חץ למטה

הגדלה או הקטנה של ריווח טקסט וצימוד אותיות פי 5 (טקסט אופקי)

Alt‏+Ctrl+חץ שמאלה/ Alt‏+Ctrl+חץ ימינה

Option‏+Command+חץ שמאלה/ Option‏+Command+חץ ימינה

הגדלה או הקטנה של ריווח טקסט וצימוד אותיות פי 5 (טקסט אנכי)

Alt‏+Ctrl+חץ למעלה/ Alt‏+Ctrl+חץ למטה

Option‏+Command+חץ למעלה/ Option‏+Command+חץ למטה

הגדלת ריווח בין מילים*

Alt+Ctrl+\

Option+Command+\

הקטנת ריווח בין מילים*

Alt+Ctrl+Backspace

Option+Command+Delete

ניקוי כל הריווח הידני והחזרת ריווח טקסט ל-0

Alt+Ctrl+Q

Option+Command+Q

הגדלה או הקטנה של הזחה מקו בסיס** (טקסט אופקי)

Shift‏+Alt+חץ למעלה/ Shift‏+Alt+חץ למטה

Shift‏+Option+חץ למעלה/ Shift‏+Option+חץ למטה

הגדלה או הקטנה של הזחה מקו בסיס** (טקסט אנכי)

Shift+‏Alt+חץ ימינה/ Shift+‏Alt+חץ שמאלה

Shift+‏Option+חץ ימינה/ Shift+‏Option+חץ שמאלה

הגדלה או הקטנה של הזחה מקו בסיס פי 5 (טקסט אופקי)

Shift‏+Alt‏+Ctrl+חץ למעלה/ Shift‏+Alt‏+Ctrl+חץ למטה

Shift‏+Option‏+Command+חץ למעלה/ Shift‏+Option‏+Command+חץ למטה

הגדלה או הקטנה של הזחה מקו בסיס פי 5 (טקסט אנכי)

Shift‏+Alt‏+Ctrl+חץ ימינה/ Shift‏+Alt‏+Ctrl+חץ שמאלה

Shift+‏Option+‏Command+חץ ימינה/ Shift+‏Option+‏Command+חץ שמאלה

הזרמת כתבה אוטומטית

לחץ על סמל הטקסט שנטען תוך כדי הקשת Shift

לחץ על סמל הטקסט שנטען תוך כדי הקשת Shift

הזרמת כתבה אוטומטית למחצה

לחץ על סמל הטקסט שנטען תוך כדי הקשת Alt

לחץ על סמל הטקסט שנטען תוך כדי הקשת Option

בנייה מחדש של כל הכתבות

Alt+Ctrl+/

Option+Command+/

הוספת מספר עמוד נוכחי

Alt+Ctrl+N

Option+Command+N

*הקש Shift כדי להגדיל או להקטין פי חמש את הריווח בין מילים.

**הכמות נקבעת באפשרות Edit‏ ‏> Preferences‏ ‏> Units & Increments ‏(Windows) או InDesign‏ ‏> Preferences‏ ‏> Units & Increments ‏(Mac OS).

מקשים לניווט בטקסט ולבחירת טקסט

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

פעולה ב-Windows

הפעולה ב-Mac OS

מעבר תו אחד ימינה או שמאלה

חץ ימינה/חץ שמאלה

חץ ימינה/חץ שמאלה

מעבר שורה אחת למעלה או למטה

חץ למעלה/חץ למטה

חץ למעלה/חץ למטה

מעבר מילה אחת ימינה או שמאלה

Ctrl+חץ ימינה/ Ctrl+חץ שמאלה

Command+חץ ימינה/ Command+חץ שמאלה

מעבר לתחילת או לסוף שורה

Home‏/End

Home‏/End

מעבר לפסקה הקודמת או הבאה

Ctrl+חץ למעלה/ Ctrl+חץ למטה

Command+חץ למעלה/ Command+חץ למטה

מעבר לתחילת כתבה או לסופה

Ctrl+Home/‏ Ctrl+End

Command+Home/‏ Command+End

בחירת מילה אחת

לחץ פעמיים על המילה

לחץ פעמיים על המילה

בחירת תו אחד מימין או משמאל

Shift+חץ ימינה/ Shift+חץ שמאלה

Shift+חץ ימינה/ Shift+חץ שמאלה

בחירת שורה אחת מעל או מתחת

Shift+חץ למעלה/ Shift+חץ למטה

Shift+חץ למעלה/ Shift+חץ למטה

בחירת תחילת שורה או סוף שורה

Shift+Home/‏ Shift+End

Shift+Home/‏ Shift+End

בחירת פסקה אחת

לחץ שלוש לחיצות או ארבע לחיצות על הפסקה הרצויה, בהתאם להגדרה Text Preferences

לחץ שלוש לחיצות או ארבע לחיצות על הפסקה הרצויה, בהתאם להגדרה Text Preferences

בחירת פסקה אחת לפני או אחרי

Shift‏+Ctrl+חץ למעלה/ Shift‏+Ctrl+חץ למטה

Shift‏+Command+חץ למעלה/ Shift‏+Command+חץ למטה

בחירת שורה נוכחית

Shift+Ctrl+\‎

Shift+Command+\‎

בחירת תווים מנקודת ההכנסה

לחץ תוך כדי הקשת Shift

לחץ תוך כדי הקשת Shift

בחירת תחילת או סוף כתבה

Shift+Ctrl+Home/‏ Shift+Ctrl+End

Shift+Command+Home/‏ Shift+Command+End

בחירה של הכל בכתבה

Ctrl+A

Command+A

בחירת מסגרת ראשונה/אחרונה

Shift+Alt+Ctrl+Page Up/‏ Shift+Alt+Ctrl+Page Down

Shift+Option+ Command+Page Up/‏ Shift+Option+ Command+Page Down

בחירת המסגרת הקודמת/הבאה

Alt+Ctrl+Page Up/‏ Alt+Ctrl+Page Down

Option+Command+Page Up/‏ Option+Command+Page Down

מחיקת המילה שלפני נקודת ההכנסה (Story Editor)

Ctrl‏+Backspace או Delete

Command‏+Delete או Del (לוח הספרות)

עדכון רשימת גופנים חסרים

Ctrl+Alt+Shift+/

Command+Option+Shift+/

מקשים להצגת מסמכים וסביבות עבודה של מסמכים

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

בחירה זמנית בכלי Hand

מקש הרווח (ללא נקודת הכנסה של טקסט), גרירה תוך כדי הקשת Alt (עם נקודת הכנסה של טקסט), או Alt+מקש הרווח (במצב טקסט ובמצב שאינו טקסט)

מקש הרווח (ללא נקודת הכנסה של טקסט), גרירה תוך כדי הקשת Option (עם נקודת הכנסה של טקסט), או Option+מקש הרווח (במצב טקסט ובמצב שאינו טקסט)

בחירה זמנית בכלי Zoom In

Ctrl+מקש הרווח

Command+מקש הרווח

בחירה זמנית בכלי Zoom Out

Alt‏+Ctrl+מקש הרווח או Alt+הכלי Zoom In

Option+Command+מקש הרווח או Option+הכלי Zoom In 

זום של 50%, 200% או 400%

Ctrl‏+5, ‏2, או 4

Command‏+5, ‏2, או 4

רענון המסך

Shift+F5

Shift+F5

פתיחת מסמך ברירת מחדל חדש

Ctrl+Alt+N

Command+Option+N

מעבר בין רמת זום נוכחית לקודמת

Alt+Ctrl+2

Option+Command+2

מעבר לחלון המסמך הבא/הקודם

Ctrl+~ [tilde]‎‏/Shift+Ctrl+F6 או Ctrl+Shift+~ [tilde]‎

Command+F6 או Command+~ [טילדה]/ Command+Shift+~ [טילדה]

גלילת מסך אחד למעלה/למטה

Page Up‏/Page Down

Page Up‏/Page Down

מעבר אחורה/קדימה לעמוד האחרון שהוצג

Ctrl+Page Up/‏ Ctrl+Page Down

Command+Page Up/‏ Command+Page Down

מעבר לכפולה הקודמת/הבאה

Alt+Page Up/‏ Alt+Page Down

Option+Page Up/‏ Option+Page Down

התאמת כפולה לחלון

לחיצה כפולה על הכלי Hand

לחיצה כפולה על הכלי Hand

הפעלת הפקודה Go To

Ctrl+J

Command+J

התאמת בחירה לחלון

Ctrl+Alt+(+) [סימן פלוס]

Command+Option+(+) [סימן פלוס]

הצגת האובייקט כולו

Ctrl+Alt+(+) [סימן פלוס]

Command+Option+(+) [סימן פלוס]

מעבר לעמוד המאסטר כשהחלונית סגורה

Ctrl+J, הקלד את קידומת עמוד המאסטר והקש Enter

Command+J, הקלד את קידומת עמוד המאסטר והקש Return

מעבר בין יחידות מידה

Shift+Alt+Ctrl+U

Shift+Option+Command+U

הצמדת קו עזר להפרשים קבועים בסרגל

גרור את קו העזר תוך כדי הקשת Shift

גרור את קו העזר תוך כדי הקשת Shift

מעבר בין קווי עזר של עמוד וכפולה (בשעת יצירה בלבד)

גרור את קו העזר תוך כדי הקשת Ctrl

גרור את קו העזר תוך כדי הקשת Command

הפעלה/השבתה זמנית של הצמדה

 

הקשת Control תוך כדי גרירת אובייקט

יצירת קווי עזר בסרגל אנכי ואופקי בכפולה

גרור את קו העזר מנקודת האפס תוך כדי הקשת Ctrl

גרור את קו העזר מנקודת האפס תוך כדי הקשת Command

בחירת כל קווי העזר

Alt+Ctrl+G

Option+Command+G

נעילה או הסרת נעילה של נקודת אפס

לחץ לחיצה ימנית על נקודת האפס ובחר באפשרות הרצויה

לחץ על נקודת האפס תוך כדי הקשת Ctrl ובחר באפשרות הרצויה

שימוש בהגדלה הנוכחית כסף תצוגה לקו עזר חדש

גרור את קו העזר תוך כדי הקשת Alt

גרור את קו העזר תוך כדי הקשת Option

בחירת לחצנים בתיבות דו-שיח של התראות

הקש את האות הראשונה של שם הלחצן, אם היא מסומנת בקו תחתון.

הקש את האות הראשונה של שם הלחצן

הצגת מידע על תוספי תוכנה ורכיבי InDesign מותקנים

Ctrl+Help‏ ‏> About InDesign

Command+תפריט InDesign‏ ‏> About InDesign

מקשים לעבודה עם XML

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

הרחבה/צמצום רכיב

חץ ימינה/חץ שמאלה

חץ ימינה/חץ שמאלה

הרחבה/צמצום רכיב ורכיבים בנים

Alt+חץ ימינה/ Alt+חץ שמאלה

Option+חץ ימינה/ Option+חץ שמאלה

הרחבת בחירת XML כלפי מעלה/מטה

Shift+חץ למעלה/ Shift+חץ למטה

Shift+חץ למעלה/ Shift+חץ למטה

הזזת בחירת XML כלפי מעלה/מטה

חץ למעלה/חץ למטה

חץ למעלה/חץ למטה

גלילת חלונית מבנה מסך אחד למעלה/למטה

Page Up‏/Page Down

Page Up‏/Page Down

בחירת צומת XML ראשונה/אחרונה

Home‏/End

Home‏/End

הרחבת בחירה עד לצומת XML ראשונה/אחרונה

Shift+Home/‏ Shift+End

Shift+Home/‏ Shift+End

מעבר לשגיאת האימות הקודמת/הבאה

Ctrl+חץ שמאלה/ Ctrl+חץ ימינה

Command+חץ שמאלה/ Command+חץ ימינה

תיוג אוטומטי של מסגרות טקסט וטבלאות

Ctrl+Alt+Shift+F7

Command+Option+Shift+F7

מקשים ליצירת אינדקס

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

יצירת ערך אינדקס ללא תיבת דו-שיח

(אלפאנומרי בלבד)

Shift+Ctrl+Alt+[‎

Shift+Command+Option+[‎

פתיחת תיבת דו-שיח של ערך אינדקס

Ctrl+7

Command+7

יצירת ערך אינדקס שהוא שם (שם משפחה, שם פרטי)

Shift+Ctrl+Alt+]‎

Shift+Command+Option+]‎

מקשים לחלוניות

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

מחיקה ללא אישור

לחץ על הסמל Delete תוך כדי הקשת Alt

לחץ על הסמל Delete תוך כדי הקשת Option

יצירת פריט והגדרת אפשרויות

לחץ על הלחצן New תוך כדי הקשת Alt

לחץ על הלחצן New תוך כדי הקשת Option

החלת ערך והשארת המיקוד באפשרות

Shift+Enter

Shift+Enter

הפעלת האפשרות האחרונה שהופעלה בחלונית האחרונה שנעשה בה שימוש

Ctrl+Alt+~ [טילדה]

Command+Option+~ [טילדה]

בחירת טווח של סגנונות, שכבות, קישורים, דוגמיות צבע או אובייקטים של ספרייה בחלונית

לחץ תוך כדי הקשת Shift

לחץ תוך כדי הקשת Shift

בחירת סגנונות, שכבות, קישורים, דוגמיות צבע או אובייקטים בספרייה שאינם סמוכים זה לזה בחלונית

הקש Ctrl ולחץ

הקש Command ולחץ

החלת ערך ובחירה בערך הבא

כרטיסייה

כרטיסייה

התמקדות באובייקט, בטקסט או בחלון שנבחרו

Esc

Esc

הצגה/הסתרה של כל החלוניות, ארגז הכלים והחלונית Control (ללא נקודת הכנסה)

כרטיסייה

כרטיסייה

הצגה/הסתרה של כל החלוניות, פרט ל-Toolbox ולחלונית Control (מעוגנת או לא מעוגנת)

Shift+Tab

Shift+Tab

פתיחה או סגירה של כל החלוניות הגנוזות

Ctrl+Alt+Tab

Command+Option+Tab

גנוז קבוצת חלוניות

הקש Alt תוך כדי גרירת הכרטיסייה של כל אחת מהחלוניות (בקבוצה) לקצה המסך.

הקש Option תוך כדי גרירת הכרטיסייה של כל אחת מהחלוניות (בקבוצה) לקצה החלון

בחירת פריט לפי שם

תוך כדי הקשת Alt+Ctrl, לחץ ברשימה והשתמש במקלדת כדי לבחור פריט לפי שם.

תוך כדי הקשת Option+Command, לחץ ברשימה והשתמש במקלדת כדי לבחור פריט לפי שם

פתיחת החלונית Drop Shadow

Alt+Ctrl+M

Command+Option+M

מקשים לחלונית Control

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

מעבר בין התמקדות והסרת התמקדות בחלונית Control

Ctrl+6

Command+6

מעבר בין מצב תכונות תו/פסקה של טקסט

Ctrl+Alt+7

Command+Option+7

שינוי נקודת התייחסות בשעת התמקדות בתצוגה המקדימה

כל מקש בלוח הספרות או במקשי הספרות במקלדת

כל מקש בלוח הספרות או במקשי הספרות במקלדת

הצגת תפריט נפתח בשעת התמקדות בתפריט זה

Alt+חץ למטה

פתיחת תיבת הדו-שיח Units & Increments Preferences

לחץ על הסמל Kerning תוך כדי הקשת Alt

לחץ על הסמל Kerning תוך כדי הקשת Option

פתיחת תיבת הדו-שיח Text Frame Options

לחץ על הסמל Number Of Columns תוך כדי הקשת Alt

לחץ על הסמל Number of Columns תוך כדי הקשת Option

פתיחת תיבת הדו-שיח Move

לחץ על הסמל X או Y תוך כדי הקשת Alt

לחץ על הסמל X או Y תוך כדי הקשת Option

פתיחת תיבת הדו-שיח Rotate

לחץ על הסמל Angle תוך כדי הקשת Alt

לחץ על הסמל Angle תוך כדי הקשת Option

פתיחת תיבת הדו-שיח Scale

לחץ על הסמל X Scale או Y Scale תוך כדי הקשת Alt

לחץ על הסמל X Scale או Y Scale תוך כדי הקשת Option

פתיחת תיבת הדו-שיח Shear

לחץ על הסמל Shear תוך כדי הקשת Alt

לחץ על הסמל Shear תוך כדי הקשת Option

פתח את Text Preferences

לחץ על הלחצן Superscript,‏ Subscript או Small Caps תוך כדי הקשת Alt

לחץ על הלחצן Superscript,‏ Subscript או Small Caps תוך כדי הקשת Option

פתיחת תיבת הדו-שיח Underline

לחץ על הלחצן Underline תוך כדי הקשת Alt

לחץ על הלחצן Underline תוך כדי הקשת Option

פתיחת תיבת הדו-שיח Strikethrough

לחץ על הלחצן Strikethrough תוך כדי הקשת Alt

לחץ על הלחצן Strikethrough תוך כדי הקשת Option

פתיחת העדפות רשתות

לחץ על הלחצן Align To Baseline Grid או Do Not Align To Baseline Grid תוך כדי הקשת Alt

לחץ על הלחצן Align To Baseline Grid או Do Not Align To Baseline Grid תוך כדי הקשת Option

פתיחת תיבת הדו-שיח Drop Caps & Nested Styles

לחץ על הסמל Drop Cap Number Of Lines או Drop Cap One Or More Characters תוך כדי הקשת Alt

לחץ על הסמל Drop Cap Number Of Lines או Drop Cap One Or More Characters תוך כדי הקשת Option

פתיחת תיבת הדו-שיח Justification

לחץ על הסמל Leading תוך כדי הקשת Alt

לחץ על הסמל Leading תוך כדי הקשת Option

פתיחת תיבת הדו-שיח Named Grid

לחץ לחיצה כפולה על הסמל Named Grid

לחץ לחיצה כפולה על הסמל Named Grid

פתיחת תיבת הדו-שיח New Named Grid Options

לחץ על הסמל Named Grid תוך כדי הקשת Alt

לחץ על הסמל Named Grid תוך כדי הקשת Option

פתיחת תיבת הדו-שיח Frame Grid Options

לחץ על הסמל Number of characters Horizontal, ‏Number of Characters Vertical, ‏Character Aki, ‏Line Aki, ‏Vertical Scale, ‏Horizontal Scale, ‏Grid View, ‏Font Size, ‏Number of Columns או Column Gutter, תוך כדי הקשת Alt

לחץ על הסמל Number of characters Horizontal, ‏Number of Characters Vertical, ‏Character Aki, ‏Line Aki, ‏Vertical Scale, ‏Horizontal Scale, ‏Grid View, ‏Font Size, ‏Number of Columns או Column Gutter, תוך כדי הקשת Option

מקשים לחלוניות ולתיבות דו-שיח של טקסט

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

פתיחת תיבת הדו-שיח Justification

Alt+Ctrl+Shift+J

Option+Command+Shift+J

פתיחת תיבת הדו-שיח Paragraph Rules

Alt+Ctrl+J

Option+Command+J

פתיחת תיבת הדו-שיח Keep Options

Alt+Ctrl+K

Option+Command+K

הפעלת החלונית Character

Ctrl+T

Command+T

הפעלת החלונית Paragraph

Ctrl+Alt+T

Command+Option+T

מקשים לסגנונות תו ופסקה

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

התאמת הגדרת סגנון תו לטקסט

בחר בטקסט והקש Shift+Alt+Ctrl+C

בחר בטקסט והקש Shift+Option+Command+C

התאמת הגדרת סגנון פסקה לטקסט

בחר בטקסט והקש Shift+Alt+Ctrl+R

בחר בטקסט והקש Shift+Option+Command+R

שינוי אפשרויות ללא החלת סגנון

לחץ פעמיים על הסגנון תוך כדי הקשת Shift+Alt+Ctrl

לחץ פעמיים על הסגנון תוך כדי הקשת Shift+Option+Command

הסרת סגנון ועיצוב מקומי

לחץ על שם סגנון הפסקה תוך כדי הקשת Alt

לחץ על שם סגנון הפסקה תוך כדי הקשת Option

ניקוי דריסות מסגנון פסקה

לחץ על שם סגנון הפסקה תוך כדי הקשת Alt+Shift

לחץ על שם סגנון הפסקה תוך כדי הקשת Option+Shift

הצגה/הסתרה של החלוניות Paragraph ו-Character Styles, בהתאמה

F11‏, Shift+F11

Command+F11‏, Command+Shift+F11

מקשים לחלונית Tabs

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

הפעלת החלונית Tabs

Shift+Ctrl+T

Shift+Command+T

מעבר בין אפשרויות יישור

הקש Tab תוך כדי הקשת Alt

הקש Tab תוך כדי הקשת Option

מקשים לחלונית Layers

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

בחירת כל האובייקטים בשכבה

לחץ על שכבה תוך כדי הקשת Alt

לחץ על שכבה תוך כדי הקשת Option

העתקת בחירה לשכבה חדשה

גרור את הריבוע הקטן לשכבה החדשה תוך כדי הקשת Alt

גרור את הריבוע הקטן לשכבה החדשה תוך כדי הקשת Option

הוספת שכבה חדשה מתחת לשכבה שנבחרה

Ctrl תוך כדי לחיצה Create New Layer

Command תוך כדי לחיצה על Create New Layer

הוספת שכבה חדשה בראש רשימת השכבות

Shift‏+Ctrl תוך כדי לחיצה על Create New Layer

Shift‏+Command תוך כדי לחיצה על Create New Layer

הוספת שכבה חדשה בראש רשימת השכבות ופתיחת תיבת הדו-שיח New Layer

Shift‏+Alt‏+Ctrl תוך כדי לחיצה על Create New Layer

לחץ על Create New Layer‏ תוך כדי הקשת Cmd‏+Option‏+Shift

הוספת שכבה חדשה ופתיחת תיבת הדו-שיח New Layer

Alt תוך כדי לחיצה על Create New Layer

Option תוך כדי לחיצה על Create New Layer

מקשים לחלונית Pages

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

החלת עמוד מאסטר על העמוד שנבחר

לחץ על עמוד המאסטר תוך כדי הקשת Alt

לחץ על עמוד המאסטר תוך כדי הקשת Option

ביסוס עמוד מאסטר אחר על עמוד המאסטר שנבחר

תוך כדי הקשת Alt, לחץ על עמוד המאסטר שברצונך לבסס עליו את עמוד המאסטר שנבחר.

תוך כדי הקשת Option, לחץ על עמוד המאסטר שברצונך לבסס עליו את עמוד המאסטר שנבחר.

יצירת עמוד מאסטר

לחץ על הלחצן Create New Page תוך כדי הקשת Ctrl

לחץ על הלחצן Create New Page תוך כדי הקשת Command

הצגת תיבת הדו-שיח Insert Pages

לחץ על הלחצן New Page תוך כדי הקשת Alt

לחץ על הלחצן New Page תוך כדי הקשת Option

הוספת עמוד חדש לאחר העמוד האחרון

Shift+Ctrl+P

Shift+Command+P

מקשים לחלונית Color

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

הזזת מחווני צבע יחד

גרור את המחוון תוך כדי הקשת Shift

גרור את המחוון תוך כדי הקשת Shift

בחירת צבע מילוי או קו לא פעיל

לחץ על סרגל הצבע תוך כדי הקשת Alt

לחץ על סרגל הצבע תוך כדי הקשת Option

מעבר בין מצבי צבע (CMYK,‏ RGB,‏ LAB)

לחץ על סרגל הצבע תוך כדי הקשת Shift

לחץ על סרגל הצבע תוך כדי הקשת Shift

מקשים לשימוש בחלונית Separations Preview

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

פעולה ב-Windows

הפעולה ב-Mac OS

הפעלת תצוגה מקדימה של אוברפרינט

Ctrl+Alt+Shift+Y

Command+Option+Shift+Y

הצגת כל הלוחות

Ctrl+Alt+Shift+~ [טילדה]

Command+Option+Shift+~ [טילדה]

הצגת הלוח Cyan

Ctrl+Alt+Shift+1

Command+Option+Shift+1

הצגת הלוח Magenta

Ctrl+Alt+Shift+2

Command+Option+Shift+2

הצגת הלוח Yellow

Ctrl+Alt+Shift+3

Command+Option+Shift+3

הצגת הלוח Black

Ctrl+Alt+Shift+4

Command+Option+Shift+4

הצגת לוח ספוט ראשון

Ctrl+Alt+Shift+5

Command+Option+Shift+5

הצגת לוח ספוט שני

Ctrl+Alt+Shift+6

Command+Option+Shift+6

הצגת לוח ספוט שלישי

Ctrl+Alt+Shift+7

Command+Option+Shift+7

מקשים לחלונית Swatches

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

יצירת דוגמית חדשה על בסיס הדוגמית הנוכחית

לחץ על הלחצן New Swatch תוך כדי הקשת Alt

לחץ על הלחצן New Swatch תוך כדי הקשת Option

יצירת דוגמית צבע ספוט חדשה על בסיס הדוגמית הנוכחית

לחץ על הלחצן New Swatch תוך כדי הקשת Alt+Ctrl

לחץ על הלחצן New Swatch תוך כדי הקשת Option+Command

שינוי אפשרויות מבלי להחיל דוגמית צבע

לחץ פעמיים על דוגמית הצבע תוך כדי הקשת Shift+Alt+Ctrl

לחץ פעמיים על דוגמית הצבע תוך כדי הקשת Shift+Option+Command

מקשים לחלונית Transform

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

החלת ערך והעתקת אובייקט

Alt+Enter

Option+Enter

החלת ערכי רוחב, גובה או שינוי גודל באופן פרופורציונלי

Ctrl+Enter

Command+Enter

מקשים לפתרון התנגשויות בין Mac OS 10.3x ו-10.4

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Mac OS

פתיחת תיבת הדו-שיח Preferences

Command+K

פתיחת החלונית Paragraph Styles

Command+F11

פתיחת החלונית Character Styles

Command+Shift+F11

פתיחת החלונית Swatches

F5

פתיחת החלונית Pages

Command+F12

מזעור חלון היישום הפעיל

Command+M

הסתרת יישום

Command+H