החלת הגדרות קו

הגדרת קווים

ניתן להחיל קווים, או הגדרות קו, על נתיבים, צורות, מסגרות טקסט וקווי מתאר של טקסט. החלונית Stroke מספקת אפשרות שליטה בסגנון הקו ובעובי הקו, כולל אופן החיבור של מקטעים, צורות התחלה וסוף ואפשרויות פינה. כשבוחרים נתיב או מסגרת, ניתן גם לבחור הגדרות קו מהחלונית Control.

הערה:

אם משתמשים לעתים קרובות באותן הגדרות קו, ניתן לשמור את ההגדרות בסגנון אובייקט, ולהחיל במהירות הגדרות אלה על כל אובייקט רצוי. למידע נוסף, ראהסגנונות אובייקט.

החלת קווים

A. קו שהוחל על מסגרת טקסט B. קו שהוחל על קו מתאר של טקסט C. קו שהוחל על עיגול 

 1. בחר בנתיב שברצונך לשנות את הקו שלו.
  הערה:

  בעת בחירת נתיב באמצעות הכלי Selection , אתה מפעיל תיבה תוחמת המקיפה את כל האובייקט. אם ברצונך לראות את הנתיב עצמו, בחר את הנתיב באמצעות הכלי Direct Selection . במקום זאת.

 2. בחר Window ‏> Stroke להצגת החלונית Stroke.
 3. בתיבה Weight, בחר עובי קו מהרשימה הנפתחת, או הקלד ערך והקש Enter או Return.
  הערה:

  קווים בעובי של פחות מ‏-0.25 נקודות עלולים להיות דקים מדי להדפסה בהתקן פלט ברזולוציה גבוהה, כגון מכונת דפוס. להסרת הקו, הגדר עובי 0 (אפס).

 4. אם אפשרויות נוספות אינם מוצגות, בחר Show Options מתפריט החלונית לתצוגת תכונות קו נוספות.
 5. שנה תכונות קו אחרות בהתאם לצורך.
הערה:

אם ברצונך לשנות את צבע הקו, השתמש בארגז הכלים ובחלונית Swatches. ‏(ראה החלת צבע).

אפשרויות החלונית Stroke

אפשרויות החלונית Stroke

עובי

מציין את עובי הקו.

Cap

בחר סגנון כיפה להגדרת מראה שני הקצוות של נתיב פתוח.

Butt cap יוצרת קצוות מרובעים שמסתיימים בנקודות הסיום.

Round cap יוצרת קצוות דמויי חצי עיגול שבולטים מעבר לנקודות הקצה במרחק של מחצית מרוחב הקו.

Projecting cap יוצרת קצוות מרובעים שבולטים מעבר לנקודות הקצה במרחק של מחצית מרוחב הקו. באפשרות זו, עובי הקו בולט באופן שווה לכל הכיוונים מסביב לנתיב.

הערה:

ניתן לבחור באפשרות כיפה לנתיב סגור, אך הכיפה אינה נראית אם הנתיב אינו פתוח (למשל, כשחותכים אותו באמצעות הכלי מספריים). כמו כן, קל יותר לראות את סגנון הכיפה בקווים עבים.

Miter Limit

מציין את גבול אורך הנקודה ברוחב הקו לפני שחיבור מחודד הופך לחיבור מרובע שקוע. לדוגמה, ערך 9 מחייב שאורך הנקודה יהיה פי 9 מרוחב הקו לפני שהנקודה הופכת לשקועה. הקלד ערך (בין 1 ל-500) והקש Enter או Return. קצה מחודד אינו חל על חיבורים מעוגלים.

הערה:

ניתן לכלול הגדרות גבול קצה מחודד ויישור קו בסגנון פסקה או תו. לחץ על האזור Character Color, ולחץ על סמל הקו כדי להציג את האפשרויות.

Join

מגדיר את מראה הקו בנקודות הפינה:

Miter join יוצר פינות מחודדות שבולטות מעבר לנקודת הקצה כשאורך החוד אינו חורג מגבול הקצה המחודד.

Round join יוצר פינות מעוגלות שבולטות מעבר לחצי מרוחב הקו מתחת לנקודות הסיום.

Bevel join יוצר פינות מרובעות שגובלות בנקודות הסיום.

הערה:

ניתן להגדיר אפשרויות חידוד לנתיב שאינו כולל נקודות פינה, אך אפשרויות אלה לא יחולו עד שתיצור נקודות פינה באמצעות הוספתן או החלפת נקודות החלקה בנקודות פינה. כמו כן, קל יותר לראות חיבור מחודד בקווים עבים.

Align Stroke

לחץ על סמל להגדרת מיקום הקו יחסית לנתיב.

Type

בחר סוג קו מהרשימה הנפתחת. אם תבחר Dashed, יוצגו אפשרויות נוספות.

Start/End

בחר ראש חץ עבור ההתחלה והסיום של הנתיב.

Swap Start and End Arrowheads לחץ על הסמל כדי להחליף בין ראשי החצים של ההתחלה ושל הסיום.

Scale

שנה את גודל הקצה העליון והתחתון של ראשי החצים בנפרד. אם ברצונך לקשר את ההתחלה והסיום של קנה המידה
של ראשי החצים, לחץ על הסמל Link Start and End of Arrowheads Scales, הסמוך לאפשרות Scale.  

Align

התאם את הנתיב כדי ליישר את החלק העליון או התחתון של ראש החץ. האפשרויות הן:

 • הרחבת קצה עליון של חץ מעבר לסוף הנתיב
 • הצבת קצה עליון של חץ בסוף הנתיב

Gap Color

הגדר את הצבע שיופיע ברווח שבין הקווים או הנקודות של תבנית הקו.

Gap Tint

הגדר את רשת הצבע (אם הוגדר צבע לרווח).

הערה:

אף על פי שניתן להגדיר קו מקווקו בחלונית Stroke, קל יותר ליצור קו מקווקו באמצעות סגנון קו מותאם אישית.

הוספת צורות התחלה וסיום של קו

להלן מספר הנחיות לשימוש בצורות התחלה וסוף:

 • לא ניתן לערוך את צורות ההתחלה והסוף הזמינות, אך אם ברשותך תוסף תוכנה עם אפשרויות נוספות, התפריטים Start ו-End בחלונית Stroke יכולה לכלול צורות נוספות.

 • גודל צורות ההתחלה והסוף נקבע בהתאם לעובי הקו. עם זאת, הוספת צורת התחלה או סוף אינה משנה את אורך הנתיב.

 • צורות ההתחלה והסוף מסתובבות אוטומטית כדי להתאים לזווית קו הכיוון של נקודת הקצה.

 • צורות התחלה וסוף מופיעות בנקודות הקצה של נתיבים פתוחים בלבד. הן אינן מופיעות בקצוות של קווים מקווקווים.

 • אם תחיל צורות התחלה וסוף על נתיב מורכב הכולל נתיבי משנה פתוחים, כל נתיבי המשנה הפתוחים ישתמשו באותן צורות התחלה וסוף.

 • ניתן להחיל נקודות התחלה וסוף על נתיב סגור, אך הן לא יוצגו אלא אם כן תפתח את הנתיב.

דוגמה לצורות התחלה וסוף

יצירת חצים באמצעות צורות התחלה וסוף

השתמש בתפריטים Start ו-End בחלונית Stroke להוספת ראשי חץ או צורות אחרות לקצוות של נתיב פתוח.

 1. השתמש בכלי Line כדי לצייר קו או כדי ליצור נתיב פתוח.
 2. לאחר בחירת הקו או הנתיב, פתח את החלונית Stroke ובחר סגנון בתפריטים Start ו-End. התפריט Start מחיל צורה על נקודת הקצה הראשונה של נתיב (שנקבעת לפי סדר הציור של נקודות הנתיב), והתפריט End מחיל צורה על נקודת הקצה האחרונה של הנתיב.

החלפה בין צורות ההתחלה והסוף של נתיב

 1. באמצעות הכלי Direct Selection , בחר נתיב.
 2. בחר Object ‏> Paths ‏> Reverse Path או לחץ על הלחצן Reverse Path בחלונית Pathfinder.

הגדרת סגנונות קו מותאמים אישית

ניתן ליצור סגנונות קו באמצעות החלונית Stroke. סגנון קו מותאם אישית יכול להיות מקווקו, מנוקד או מפוספס. בהגדרת הסגנון ניתן דגם, כיפה ופינה של הקו. את יתר תכונות הקו, כגון עובי, צבע רווח וצורות ההתחלה והסוף, מגדירים לאחר החלת סגנון הקו על האובייקט.

סגנונות קו מותאמים אישית

A. מקווקו B. מנוקד C. מפוספס 

ניתן לשמור סגנונות קו ולטעון אותם למסמכי InDesign אחרים.

 1. בחר Window ‏> ‏Stroke להצגת החלונית Stroke.
 2. מתפריט החלונית, בחר באפשרות Stroke Styles.
 3. לחץ על New.
 4. הקלד שם לסגנון הקו.
 5. בתיבה Type, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
  • Dash להגדרת סגנון של קווים מפרידים עם רווחים קבועים או משתנים ביניהם.

  • Striped להגדרת סגנון עם קווים מקבילים.

  • Dotted להגדרת סגנון של נקודות וביניהן רווחים קבועים או משתנים.

   האפשרויות בתיבת הדו-שיח משתנות בהתאם לבחירה.

 6. בתיבה Pattern Length הגדר את אורך הדגם החוזר על עצמו (רק לסגנון מקווקו או מנוקד). הסרגל מתעדכן כדי להתאים לאורך שצוין.
 7. כדי להגדיר את דגם הקו, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • לחץ על הסרגל להוספת קו מפריד, נקודה או פס.

  • גרור קו מפריד, נקודה או פס כדי להזיזם.

  • כדי לשנות את הרוחב של קו מפריד, הזז את סמני הסרגל שלו . ניתן גם לבחור קו מפריד ולאחר מכן להקליד ערכי Start (המיקום בסרגל שבו מתחיל הקו המפריד) ו-Length.

  • כדי לשנות את המיקום של נקודה, הזז את סמני הסרגל שלה . כמו כן ניתן לבחור בנקודה ולהקליד ערך בתיבה Center (המיקום בסרגל שבו יוצב מרכז הנקודה).

  • כדי לשנות את העובי של פס, הזז את סמני הסרגל שלו . ניתן גם לבחור בפס ולהקליד ערכי Start ו-Width, שניהם מבוטאים כאחוזים מרוחב כל הקו.

  • למחיקת קו מפריד, נקודה או פס, גרור אותם אל מחוץ לחלון הסרגל. ‏(בכל מקרה חייב סגנון הקו לכלול לפחות קו מפריד אחד, נקודה אחת או פס אחד).

  יצירת קו מקווקו בתיבת הדו-שיח New Stroke Style

  A. לחיצה להוספת קו מפריד לדגם B. גרירת סמן להרחבת הקו המפריד C. גרירת הקו המפריד לשינוי המרווח בין קווים מפרידים 

 8. לתצוגה מקדימה של הקו בעובי שונה, ציין עובי קו בעזרת האפשרות Preview Weight.
 9. לקווים מקווקווים ומנוקדים, השתמש באפשרות Corners לקביעת מיקום הקווים המפרידים או הנקודות בפינות לצורך שמירה על דגם הקו.
 10. לדגם מקווקו, בחר סגנון Cap לקביעת צורת הקווים המפרידים. הגדרה זאת דורסת את הגדרת הכיפה בחלונית Stroke.
 11. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על הלחצן Add לשמירת סגנון הקו ולהגדרת סגנון נוסף. לחץ על הלחצן Done ליציאה מתיבת הדו-שיח.

  • לחץ על OK לשמירת הסגנון וליציאה מתיבת הדו-שיח.

שמירת סגנונות קו מותאמים אישית

ניתן לשמור סגנונות קו מותאמים אישית לשימוש במסמכים אחרים של InDesign.

שמירת סגנון קו מותאם אישית

 1. מתפריט החלונית Stroke, בחר באפשרות Stroke Styles.
 2. בחר בסגנון שברצונך לשמור ולחץ על Save.
  הערה:

  לא ניתן לשמור או לערוך את סגנונות הקו המהווים ברירת מחדל (בתוך סוגריים מרובעים).

 3. ציין שם קובץ ותיקייה לשמירת קובץ סגנון הקו (סיומת inst) ולחץ על OK.

לטעינת סגנון קו מותאם אישית

 1. מתפריט החלונית Stroke, בחר Stroke Styles.
 2. לחץ על Load.
 3. בחר קובץ סגנון קו (סיומת inst) שמכיל את סגנון הקו שברצונך לייבא, ולחץ על OK.

החלת סגנון קו מותאם אישית

 1. אחרי שבחרת נתיב או מסגרת, בחר סגנון קו מהרשימה הנפתחת של התיבה Type בחלונית Stroke.

פריטים דומים נוספים

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון