JPEG משתמש במנגנון דחיסת תמונות תקני לדחיסת תמונות בצבע מלא או בגווני אפור לצורך תצוגה על המסך. כדי לייצא עמוד, כפולה או עצם שנבחר בתבנית JPEG, השתמש בפקודה Export.

 1. במקרה הצורך, בחר באובייקט הרצוי לייצוא. ‏(כדי לייצא עמוד או כפולה – אין צורך לבחור דבר).

 2. בחר File‏ ‏> Export.

 3. ציין מיקום ושם קובץ.

 4. בשדה Save As Type (‏Windows) או Format (‏Mac OS), בחר JPEG ולחץ על Save.

  מופיעה תיבת הדו-שיח Export JPEG.

 5. במקטע Export בצע אחת מהפעולות הבאות:

  Selection

  ייצוא האובייקט שנבחר כעת.

  Range

  הזן את מספר העמוד או העמודים שברצונך לייצא. ניתן להקליד טווחים עם מקף, ולהפריד בין מספר עמודים או טווחי עמודים בפסיקים.

  Select All

  יצא את כל העמודים במסמכים.

  Spreads

  יצא עמודים צמודים בכפולה לקובץ JPEG יחיד. בטל את הסימון באפשרות זו כדי לייצא כל עמוד בכפולה לקובץ JPEG נפרד.

 6. עבור Quality, בחר מבין האפשרויות הקובעות את היחס בין דחיסת הקובץ (קובץ קטן יותר) לבין איכות התמונה:

  • האפשרות Maximum כוללת בקובץ המיוצא את כל הנתונים הזמינים של התמונה ברזולוציה גבוהה ודורשת את נפח הדיסק הרב ביותר. בחר באפשרות זו כשהקובץ נועד להדפסה בהתקן פלט ברזולוציה גבוהה.

  • האפשרות Low כוללת בקובץ המיוצא רק גרסאות ברזולוציה של המסך (72 dpi) של תמונות Bitmap הממוקמות במסמך. בחר באפשרות זו אם הקובץ מיועד רק לתצוגה על המסך.

  • האפשרויות Medium ו-High כוללות נתונים רבים יותר של התמונה לעומת האפשרות Low, אך משתמשות ברמות שונות של דחיסה להקטנת הקובץ.

 7. עבור Format Method, בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  • האפשרות Progressive מציגה תמונת JPEG בפירוט הולך וגובר בעת הורדת הקובץ לדפדפן אינטרנט.

  • האפשרות Baseline מציגה את תמונת JPEG רק בתום ההורדה.

 8. בחר או הקלד את הרזולוציה לתמונת ה-JPEG המיוצאת.

 9. ציין את מרחב הצבע של הקובץ שיוצא. באפשרותך לבחור לייצא כ-RGB‏, CMYK או Gray.

 10. בחר אחד מהפריטים הבאים ולחץ על Export.

  Embed Color Profile

  בעת בחירה באפשרות זו, פרופיל הצבע של המסמך מוטמע בקובץ ה-JPEG המיוצא. שם פרופיל הצבע מוצג בטקסט קטן מימין לאפשרות. באפשרותך לבחור את הפרופיל הרצוי עבור המסמך על-ידי בחירה ב-Edit‏ ‏> Assign Profiles לפני הייצוא ל-JPEG.

  אם האפשרות Gray נבחרה מהתפריט Color Space, האפשרות Embed Color Profile מבוטלת.

  Use Document Bleed Settings

  אם אפשרות זו נבחרה, אזור הגלישה שצוין ב-Document Setup מופיע בקובץ ה-JPEG שמתקבל. אפשרות זו מבוטלת אם האפשרות Selection נבחרה.

  Anti-Alias

  החלקה הופכת את הקצוות המשוננים של הטקסט ושל תמונות ה-Bitmap לחלקים.

  Simulate Overprint

  אפשרות זו דומה לתכונה Overprint Preview, אבל מתאימה לכל אחד ממרחבי הצבע שנבחרו. אם האפשרות נבחרה, קובץ ה-JPEG ש- InDesign מייצא מדמה את האפקטים של הדפסת רכב של צבעי ספוט עם ערכי דחיסות ניטרלית שונים, על-ידי המרת צבעי ספוט לצבעי פרוצס עבור הדפסה.