כתובית היא טקסט תיאורי שמופיע מתחת לתמונה. InDesign מספק מספר שיטות ליצירת כתוביות שמציגות את מטא-הנתונים שצוינו עבור התמונה. InDesign מספק משתנה כתוביות שמציג את מטא-הנתונים של תמונה שצוינו. אם מסגרת טקסט שמכילה את המשתנה סמוכה לתמונה או מקובצת איתה, המשתנה יציג את מטא-הנתונים של התמונה. ניתן ליצור כתובית מתמונה קיימת או במהלך המיקום שלה, או ליצור מסגרת טקסט שמכילה משתנה של כתובית.

כתובית שנוצרה ממטא-נתונים של תמונה
כתובית שנוצרה ממטא-נתונים של תמונה

יצירת כתובית מתמונה

בעת יצירת כתובית מתמונה קיימת, ניתן ליצור או כתובית סטטית, שניתן לשנות באופן ידני בלבד, או כתובית חיה, שמתעדכנת כאשר התמונה או המטא-נתונים של התמונה משתנים. לדוגמה, אם תעביר כתובית חיה סמוך לתמונה אחרת, הכתובית תציג מטא-נתונים של התמונה האחרת.

בעת בחירת Generate Live Caption, משתנה חדש נוצר באופן אוטומטי בהתאם להגדרות הכתוביות הנוכחיות. לדוגמה, אם בחרת בסוג המטא-נתונים Description בתיבת הדו-שיח Caption Setup, ייווצר משתנה בשם “Live Metadata Caption: Description”.

 1. כדי לקבוע את התוכן והמראה של הכתובית שיצרת, בחר Object >‏ Captions >‏ Caption Settings וציין הגדרות. ראה ‏‫ציון אפשרויות הגדרה של כתוביות‬.

 2. בחר Object >‏ Captions >‏ Generate Live Caption או Generate Static Caption.

הערה:

בעת יצירת כתובית חיה שמציגה מחרוזת טקסט ארוכה, כגון תיאור, הכתובית לא תתחלק למספר שורות מכיוון שהיא משתנה. אם כתובית נדחסת לשורה אחת, שקול המרה מכתובית חיה לכתובית סטטית. כדי להמיר כתובית חיה לכתובית סטטית, בחר בכתובית החיה ובחר Object >‏ Captions >‏ Convert To Static Caption.

ניתן גם ליצור כתובית סטטית בעת מיקום תמונה. בתיבת הדו-שיח Place, בחר Create Static Captions ומקם את מסגרת הטקסט של הכתובית אחרי מיקום התמונה.

ציון אפשרויות הגדרה של כתוביות

השתמש בתיבת הדו-שיח Caption Settings כדי לקבוע את התוכן והעיצוב של הכתוביות שאתה יוצר. כתוביות אלה ישפיעו רק על כתוביות עתידיות שתיצור, לא על כתוביות קיימות.

 1. בחר Object >‏ Captions >‏ Caption Settings.

 2. בחר את המטא-נתונים שברצונך לכלול וציין את הטקסט שיופיע לפני ואחרי המטא-נתונים.

 3. לכלילת מספר שורות של מטא-נתונים, לחץ על הסמל של סימן הפלוס.

 4. ציין את האפשרויות הבאות ולחץ על OK.

  Text Before / Text After

  הטקסט שמופיע לפני או אחרי המטא-נתונים שצוינו.

  Metadata

  בחר ברשימה באפשרות המטא-נתונים, כגון Description או City.

  Alignment

  ציין היכן למקם את הכתובית ביחס לתמונה.

  Offset

  ציין את המרחק של טקסט הכתובית מהקצה של מסגרת הטקסט שלצד התמונה.

  Paragraph Style

  ציין סגנון פסקה שיש להחיל על טקסט הכתובית. אם ברצונך שהכתובית תכלול מספור אוטומטי, כגון "איור 1", "איור 2", וכן הלאה, כלול את המספור בסגנון הפסקה. ראה יצירת כיתוב רץ לאיורים וטבלאות.

  Layer

  ציין לאיזו שכבה הכתובית שייכת.

  Group Caption With Image

  ציין אם מסגרת התמונה וטקסט הכתובית מקובצים.

יצירת כתוביות בעזרת משתנים

כאשר מסגרת טקסט שמכילה משתנה של כתובית סמוכה לתמונה או מקובצת איתה, משתנה הכתובית יציג את מטא-הנתונים של התמונה.

משתנים של כתוביות
משתנים של כתוביות

A. מסגרת טקסט עם משתנה כתובית שאינו נמצא ליד התמונה B. מסגרת טקסט שהועברה לצד התמונה 
 1. בעת הצורך, הגדר את משתנה הכתובית הרצוי. ראה ‏‫הגדרת משתנים של כתוביות‬.

 2. צור מסגרת טקסט לשימוש עבור הכתובית.

 3. כאשר נקודת ההכנסה נמצאת במסגרת הטקסט, בחר Type >‏ Text Variables >‏ Insert Variable ולאחר מכן בחר את משתנה הכתובית שברצונך לכלול. הכנס משתני כתוביות רבים ככל הדרוש.

 4. העבר את מסגרת הטקסט של הכתובית סמוך למסגרת התמונה, או קבץ את מסגרת הטקסט של הכתובית עם מסגרת התמונה.

אם משתנה הכתובית ריק, ערוך את המטא-נתונים של התמונה ולאחר מכן השתמש בחלונית Links כדי לעדכן את התמונה. לעריכת מטא-נתונים של תמונה, ראה ‏‫עריכת מטא-נתונים בקובצי תמונות‬.

הגדרת משתנים של כתוביות

משתנים של כתוביות מתעדכנים באופן אוטומטי כאשר מסגרת טקסט שמכילה משתנה כתובית מועברת סמוך לתמונה. כברירת מחדל, המטא-נתון Name משמש לציון סוג המשתנה בעת בחירת Type >‏ Text Variables >‏ Insert Variable >‏ Image Name. ניתן לערוך את המשתנה Image Name או שניתן ליצור משתנים חדשים שמציינים מטא-נתונים של תמונות.

 1. בחר Type >‏ Text Variables >‏ Define.

 2. בחר New כדי ליצור משתנה או Edit כדי לערוך משתנה קיים.

 3. עבור האפשרות Type, הקלד Metadata Caption.

 4. בחר אפשרות בתפריט Metadata.

 5. ציין את הטקסט שיופיע לפני או אחרי המטא-נתונים ובחר OK.