סקירה של החלונית Swatches

החלונית Swatches ‏(Window > ‏Color‏ ‏> ‏Swatches) מאפשרת לך ליצור ולתת שמות לצבעים, מעברי צבע או רשתות צבע, ולהחיל אותם במהירות על המסמך. דוגמיות צבע דומות לסגנונות פסקה ותו. כל שינוי בדוגמית צבע משפיע על כל האובייקטים שדוגמית צבע זו חלה עליהם. דוגמיות צבע מאפשרות לשנות את סכימות הצבעים ללא צורך באיתור ושינוי של כל אובייקט בנפרד.

כאשר המילוי או הקו של טקסט או אובייקט שנבחר מכיל צבע או מעבר צבע שהוחל עליו מהחלונית Swatches, דוגמית הצבע שהוחלה תודגש בחלונית Swatches. דוגמיות צבע שאתה יוצר משויכות רק למסמך הנוכחי. כל מסמך יכול לכלול ערכת דוגמיות צבע שונה השמורה בחלונית Swatches.

הערה:

בעת השימוש בשירותים של בית דפוס, דוגמיות הצבע מאפשרות לזהות בבירור צבעי ספוט. ניתן גם לציין הגדרות צבע בפרופיל בדיקת תקינות כדי לקבוע אילו הגדרות צבע יתאימו למדפסת.

שישה צבעי CMYK מוגדרים מראש מופיעים בחלונית ברירת המחדל Swatches: ציאן, מגנטה, צהוב, אדום, ירוק וכחול.

הערה:

בעת הדפסת ספר שהפרקים שלו כוללים דוגמיות צבע מתנגשות, ניתן להורות ל-InDesign לסנכרן את ההגדרות בהתאם למסמך האב. ‏(ראה סנכרון מסמכי ספר.)

סוגי דוגמיות צבע

החלונית Swatches מאחסנת את סוגי דוגמיות הצבע הבאים:

Colors

סמלים בחלונית Swatches מזהים את סוגי הצבעים ספוט  ופרוצס , את מצבי הצבע LAB‏ , ‏RGB‏  ו-‏CMYK‏  וצבעי דפוס מעורבים .

Tints

ערך באחוזים ליד דוגמית הצבע בחלונית Swatches מציין רשת צבע ספוט או פרוצס.

Gradients

סמל בחלונית Swatches מציין אם מעבר צבע הוא רדיאלי  או לינארי .

None

דוגמית הצבע None מסירה את צבע המילוי או צבע הקו של אובייקט. לא ניתן לערוך או להסיר דוגמית צבע זו.

Paper

דוגמית הצבע Paper היא דוגמית צבע מובנית, המדמה את צבע הנייר שאתה מדפיס עליו. אובייקטים שנמצאים מאחורי אובייקט בצבע נייר לא יודפסו במקומות שבהם הם חופפים לאובייקט בצבע נייר. במקום זאת ייחשף צבע הנייר שמדפיסים עליו. ניתן לשנות את הצבע של Paper ולהתאימו לצבע הנייר בפועל על-ידי לחיצה פעמיים על צבע זה בחלונית Swatches. השתמש בצבע של Paper לתצוגה מקדימה בלבד – הוא לא יודפס במדפסת ללא הפרדות צבע ולא בהפרדות הצבע. לא ניתן להסיר דוגמית צבע זו. אין להשתמש בדוגמית הצבע Paper כדי להסיר צבע מאובייקט. במקום זאת יש להשתמש בדוגמית הצבע None.

הערה:

אם התוצאה של הצבע Paper אינה כמתואר לעיל ואתה מדפיס במדפסת שאיננה מדפסת PostScript‎, נסה להעביר את מנהל המדפסת למצב Raster Graphics.

Black

דוגמית הצבע Black היא דוגמית מובנית של צבע פרוצס שחור 100% המוגדרת באמצעות מודל הצבעים CMYK. לא ניתן לערוך או להסיר דוגמית צבע זו. כברירת מחדל, כל צבעי השחור מודפסים בהדפסת רכב (הדפסה על צבע דפוס אחר), כולל תווי טקסט מכל הגדלים. ניתן לבטל התנהגות זו.

Registration

Registration  היא דוגמית צבע מובנית שגורמת לאובייקטים להיכלל בכל הפרדת צבעים במדפסת PostScript. למשל, צלבי ההתאמה משתמשים בצבע Registration כדי שניתן יהיה ליישר כהלכה את לוחות הדפוס. לא ניתן לערוך או להסיר דוגמית צבע זו.

ניתן גם להוסיף לחלונית Swatches צבעים מכל ספריית צבעים ולשמור אותם יחד עם המסמך.

התאמה אישית של תצוגת דוגמיות צבע

ניתן לשלוט בגודל דוגמיות הצבע ובאפשרות להציג את שם דוגמית הצבע ליד דוגמית הצבע.

 1. מתפריט החלונית Swatches, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
  • האפשרות Name תציג דוגמית צבע קטנה ליד שם דוגמית הצבע. הסמלים מימין לשם מציינים את מודל הצבע (CMYK, ‏RGB וכולי) ואת סוג הצבע (צבע ספוט, צבע פרוצס, צבע התאמה או ללא צבע).

  • האפשרות Small Name מציגה שורות דחוסות של החלונית Swatches.

  • האפשרות Small Swatch או Large Swatch תציג רק את דוגמית הצבע. משולש עם נקודה בפינת דוגמית הצבע מציין כי הצבע הוא צבע ספוט. משולש ללא נקודה מציין צבע פרוצס.

 2. כדי לקבוע אילו סוגי דוגמיות צבע להציג, לחץ בתחתית החלונית Swatches על אחד מהלחצנים הבאים:
  • Show All Swatches מציג את כל דוגמיות הצבע, רשתות הצבע ומעברי הצבע.

  • Show Color Swatches  מציג רק דוגמיות של צבעי פרוצס, צבעי ספוט, צבעי דפוס מעורבים ורשתות צבע.

  • Show Gradient Swatches מציג רק דוגמיות של מעברי צבע.

הערה:

דוגמית הצבע None מוצגת תמיד, ללא קשר ללחצן שעליו לחצת.

יצירת דוגמיות צבע

דוגמיות צבע יכולות לכלול צבעי ספוט או פרוצס, צבעי דפוס מעורבים (צבעי פרוצס המעורבבים עם צבע ספוט אחד או יותר), צבעי RGB או Lab, מעברי צבע או רשתות צבע.

בעת מיקום תמונה הכוללת צבעי ספוט במסמך, הצבעים מתווספים אוטומטית כדוגמיות צבע לחלונית Swatches. ניתן להחיל דוגמיות צבע אלה על אובייקטים במסמך, אך לא ניתן להגדירן מחדש או למחוק אותן.

הערה:

לפני יצירת דוגמיות צבע, בדוק אילו הגדרות מתאימות לספק שירותי הדפוס שלך. ניתן גם לציין הגדרות צבע בפרופיל בדיקת תקינות כדי לסמן הגדרות צבע שאינן מתאימות למדפסת.

יצירת דוגמית צבע חדשה

 1. בחר New Color Swatch בתפריט החלונית Swatches.
 2. בתיבה Color Type, בחר בשיטה שתשמש להדפסת צבעי המסמך בבית הדפוס.
 3. בתיבה Swatch Name, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם בחרת באפשרות Process בתור סוג הצבע וברצונך ששם הצבע יתאר תמיד את ערכי הצבע, ודא שהאפשרות Name With Color Value מסומנת.

  • אם בחרת Process בתור סוג הצבע וברצונך לתת לצבע שם בעצמך, ודא שהאפשרות Name With Color Value אינה מסומנת והקלד Swatch Name.

  • אם בחרת באפשרות Spot, הקלד Swatch Name.

 4. בתיבה Color Mode, בחר במצב שברצונך להגדיר בעזרתו את הצבע. הימנע משינוי המצב אחרי הגדרת הצבע.
 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • גרור את המחוונים כדי לשנות את ערכי הצבע. ניתן גם להזין ערכים מספריים בתיבות הטקסט שליד מחווני הצבע.

  • לצבעי ספוט, בחר מתוך ספריות הצבעים בתפריט Color Mode.

 6. אם מופיע סמל התראה על צבע מחוץ לטווח  וברצונך להשתמש בצבע הקרוב ביותר לצבע שהגדרת במקור, לחץ על תיבת הצבע הקטנה שליד סמל ההתראה.
 7. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על Add כדי להוסיף את דוגמית הצבע ולהגדיר דוגמית צבע נוספת. לסיום, לחץ על Done.

  • לחץ על OK כדי להוסיף את דוגמית הצבע ולסגור את תיבת הדו-שיח.

הערה:

כדי להגדיר ישירות צבע ספוט באמצעות הלחצן New Swatch בחלונית Swatches, ודא תחילה שלא נבחרו דוגמיות צבע, ולאחר מכן הקש Alt+‏Ctrl‏ (Windows‏) או Option+‏Command‏ (Mac OS‏) תוך כדי לחיצה על הלחצן New Swatch .

יצירת דוגמית צבע בהתבסס על צבע של אובייקט

 1. בחר את האובייקט.
 2. ב-Toolbox או בחלונית Swatches, בחר את התיבה Fill או Stroke.
 3. בחלונית Swatches בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על הלחצן New Swatch  ולחץ פעמיים על דוגמית הצבע החדשה שנוצרה.

  • בחר New Color Swatch בתפריט החלונית Swatches.

הצבע או מעבר הצבע שנבחר יופיע בחלונית Swatches ובתיבה Fill או Stroke ב-Toolbox, ויוחל על המילוי או הקו של כל האובייקטים שנבחרו.

הוספת צבעים ללא שם לחלונית Swatches

אם כי ניתן ליצור צבעים באמצעות החלונית Color או באמצעות Color Picker, לאחר מכן קשה לערוך שינויים בצבעים ללא שם ולהשתמש בהם בעקביות. השתמש באפשרות Add Unnamed Colors כדי לאתר צבעים ללא שם שהוחלו על אובייקטים במסמך, והוסף אותם לחלונית Swatches. צבעים מקבלים שם אוטומטית לפי רכיבי CMYK‏, RGB או Lab שלהם.

 1. בחלונית Swatches, בחר Add Unnamed Colors.

ניהול דוגמיות

ניתן לערוך, לשכפל, למיין ולמחוק דוגמיות צבע בחלונית Swatches.

עריכת צבעי ברירת המחדל בחלונית Swatches

ניתן לשנות את דוגמיות הצבע שמופיעות כברירת מחדל בחלונית Swatches של מסמך חדש.

 1. סגור את כל המסמכים הפתוחים.
 2. ערוך את דוגמיות הצבע שברצונך לשנות בחלונית Swatches.

שכפול דוגמית

ניתן גם לשכפל דוגמיות צבע. הדבר יכול להיות שימושי כשיש צורך ליצור גרסה קרה או חמה יותר של צבע קיים. חשוב לדעת ששכפול צבע ספוט מחייב לוח ספוט נוסף לצורך ההדפסה.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר דוגמית צבע, ובחר באפשרות Duplicate Swatch מתפריט החלונית Swatches.

  • בחר דוגמית צבע, ולחץ על הלחצן New Swatch  בתחתית החלונית.

  • גרור דוגמית צבע ללחצן New Swatch שבתחתית החלונית.

עריכת דוגמית צבע

ניתן לערוך תכונות בודדות של דוגמית צבע באמצעות תיבת הדו-שיח Swatch Options. קיימות אפשרויות נוספות בשעת עריכת דוגמיות של צבעי דפוס מעורבים וקבוצות צבעי דפוס מעורבים.

 1. בחלונית Swatches בחר דוגמית צבע ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ פעמיים על דוגמית הצבע.

  • בחר Swatch Options מתפריט החלונית Swatches.

 2. שנה את ההגדרות בהתאם לצורך ולחץ על OK.

שליטה בשמות דוגמיות צבע

כברירת מחדל, השם של דוגמית צבע פרוצס נקבע לפי הערכים של רכיבי הצבע. לדוגמה, אם יוצרים צבע פרוצס אדום עם 10% ציאן, 75% מגנטה, 100% צהוב ו-0% שחור, דוגמית הצבע שלו תיקרא כברירת מחדל C=10 M=75 Y=100 K=0. כך קל יותר לזהות את ההרכב של צבעי פרוצס.

כברירת מחדל, שם של צבע פרוצס מתעדכן אוטומטית בשעת שינוי ערכי CMYK שלו. ניתן להפעיל ולבטל אפשרות זו לכל דוגמית צבע, בהתאם לצורך. כמו כל דוגמית צבע אחרת שמגדירים, ניתן לשנות בכל עת שם של דוגמית צבע פרוצס.

 1. לחץ פעמיים על צבע פרוצס בחלונית Swatches.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות ולחץ על OK:
  • כדי להניח ל-InDesign לשנות את שם דוגמית הצבע בהתאם לשינוי ערכי CMYK, ודא שהתיבה Name With Color Value מסומנת.

  • כדי לשנות באופן ידני את שם דוגמית הצבע עם שינוי ערכי CMYK, ודא שהאפשרות Name With Color Value אינה מסומנת.

הערה:

כשאפשרות זו אינה מסומנת, שמה של דוגמית הצבע החדשה משתנה באופן אוטומטי ל-New Color Swatch (עם מספר לאחר מכן, אם קיימת יותר מדוגמית אחת מסוג New Color Swatch). ניתן לשנות שם זה באופן ידני.

מיון דוגמיות צבע

ניתן למיין דוגמיות צבע לפי שם או לפי ערכי צבע. ניתן למיין את כל הדוגמיות או דוגמיות נבחרות בלבד.

Sort by Name

דוגמיות צבע ממוינות בסדר אלפביתי (A עד Z).

כדי למיין את כל דוגמיות הצבע לפי שם, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר באפשרות Sort בתפריט החלונית Swatches, ובחר All Swatches by Name. 
 • לחץ לחיצה ימנית על דוגמית כלשהי, ובחר Sort‏ ‏> All Swatches by Name.

כדי למיין את הדוגמיות שנבחרו לפי שם, בחר את הדוגמיות ובצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר באפשרות Sort בתפריט החלונית Swatches, ובחר Selected Swatches by Name. 
 • לחץ לחיצה ימנית על הדוגמיות שנבחרו, ובחר Sort‏ ‏> Selected Swatches by Name.

Sort by Color Values

דוגמיות צבע ממוינות על סמך ערכי הצבע שלהן. דוגמיות הצבע הראשונות ממוינות לפי הסדר הבא: CMYK‏ ‏> Lab Color‏ ‏> Mixed Ink‏ ‏> RGB. לאחר מכן, כל דוגמיות הצבע של
מצב צבע מסוים ממוינות על סמך ערכי הצבע.
לדוגמה, כל דוגמיות הצבע CMYK ממוינות לפי הערכים של C‏, M‏, Y ו-K.

כדי למיין את כל דוגמיות הצבע לפי ערכי צבע, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר באפשרות Sort בתפריט החלונית Swatches, ובחר All Swatches by Color Values. 
 • לחץ לחיצה ימנית על דוגמית כלשהי, ובחר Sort‏ ‏> All Swatches Color Values.

כדי למיין את הדוגמיות שנבחרו לפי ערכי צבע, בחר את הדוגמיות ובצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר באפשרות Sort בתפריט החלונית Swatches, ובחר Selected Swatches by Color Values. 
 • לחץ לחיצה ימנית על הדוגמיות שנבחרו, ובחר Sort‏ ‏> Selected Swatches by Color Values.

הערה:

דוגמיות בתוך קבוצת צבעים ממוינות גם הן על סמך המיון שהוחל.

מחיקת דוגמיות צבע בודדות

בשעת מחיקת דוגמיות צבע שהוחלו על אובייקטים במסמך, InDesign יבקש לבחור דוגמית צבע אחרת כתחליף. ניתן לציין דוגמית צבע קיימת או דוגמית צבע ללא שם. אם אתה מוחק דוגמית צבע המשמשת בסיס לרשת צבע או לצבע דפוס מעורב, תתבקש לבחור דוגמית צבע אחרת כתחליף.

 1. בחר דוגמית צבע אחת או יותר.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר באפשרות Delete Swatch מתפריט החלונית Swatches.

  • לחץ על הסמל Delete שבתחתית החלונית Swatches.

  הערה:

  לא ניתן למחוק צבעי ספוט שנעשה בהם שימוש בגרפיקה שמוקמה במסמך. כדי למחוק צבעים אלה, יש למחוק תחילה את הגרפיקה. עם זאת, במקרים נדירים לא ניתן להסיר את צבע הספוט, גם לאחר הסרת הגרפיקה. במקרים כאלה, השתמש באפשרות File‏ ‏> Export כדי ליצור קובץ InDesign Markup ‏(IDML). לאחר מכן פתח את הקובץ ב-InDesign.

 3. InDesign ישאל כיצד להחליף את דוגמית הצבע שאתה מוחק. בצע אחת מהפעולות הבאות ולחץ על OK:
  • כדי להחליף את כל המופעים של דוגמית הצבע בדוגמית צבע אחרת, סמן את האפשרות Defined Swatch, ובחר דוגמית צבע מהתפריט.

  • כדי להחליף את כל המופעים של דוגמית הצבע בצבע ללא שם המקביל לצבע דוגמית הצבע, בחר באפשרות Unnamed Swatch.

מחיקת כל דוגמיות הצבע שאינן בשימוש

 1. בחר Select All Unused בתפריט החלונית Swatches. נבחרות רק דוגמיות צבע שאינן בשימוש בקובץ הנוכחי.
 2. לחץ על הסמל של Delete.

מיזוג דוגמיות צבע

כשאתה מייבא דוגמיות צבע או מעתיק פריטים ממסמכים אחרים, ייתכן שייווצרו דוגמיות צבע כפולות שיוחלו על עצמים שונים. השתמש בפקודה Merge Swatches כדי לשלב דוגמיות צבע כפולות.

 1. בחלונית Swatches, בחר שתי דוגמיות צבע כפולות או יותר.

  דוגמית הצבע הראשונה שאתה בוחר היא זו ששורדת (המיזוג מתבצע לתוכה).

 2. בחר Merge Swatches מתפריט החלונית Swatches.

שמירת דוגמיות צבע לשימוש חוזר במסמכים אחרים

כדי להשתמש בדוגמיות הצבע בקבצים אחרים או כדי לשתף גרפיקאים אחרים בדוגמיות הצבע, ניתן לשמור את דוגמיות הצבע בקובץ מסוג (ase‏.) Adobe Swatch Exchange. InDesign (וגם Illustrator ו-Adobe Photoshop) יכולים לייבא דוגמיות צבע מקובץ Colorbook.

 1. בחלונית Swatches, בחר בדוגמיות הצבע שברצונך לשמור.
 2. בחר Save Swatches מתפריט החלונית Swatches.
 3. ציין שם ומיקום לקובץ, ולחץ על הלחצן Save.

שיתוף דוגמיות צבע בין יישומים

ניתן לשתף דוגמיות של צבעים אחידים שנוצרו ב-Photoshop,‏ Illustrator ו-InDesign על ידי שמירת ספריית דוגמיות צבע לשימוש ביישומים אחרים. הצבעים נראים זהים לחלוטין ביישומים השונים, כל עוד הגדרות הצבעים מסונכרנות.

 1. בחלונית Swatches, צור את דוגמיות צבעי הפרוצס וצבעי ספוט שברצונך לשתף בהן, והסר את כל הדוגמיות שאינך רוצה לשתף בהן.

  הערה:

  אין אפשרות לשתף בסוגי דוגמיות הצבע הבאים בין יישומים: תבניות, מעברי צבע, צבעי דפוס מעורבים וגווני צבע ודוגמית Registration ה-Illustrator או InDesign; התייחסות לחוברות צבע מסוג HSB‏, XYZ, דואוטון, צג RGB, אטימות, צבע דפוס כולל ו-RGB לאינטרנט ה-Photoshop. סוגים אלה של דוגמיות צבע מושמטים אוטומטית בשעת שמירת דוגמיות צבע.

 2. בחר Save Swatches בתפריט החלונית Swatches, ושמור את ספריות הדוגמיות במיקום עם גישה נוחה.
 3. טענו את ספריית הדוגמיות בחלונית Swatches ל-Photoshop‏, Illustrator או InDesign.

ייבוא דוגמיות צבע

ניתן לייבא צבעים ומעברי צבע ממסמכים אחרים, ולהוסיף את כל דוגמיות הצבע או רק חלק מהן. ניתן לטעון דוגמיות צבע מקובץ InDesign‏ (סיומת indd), מקובץ תבנית של InDesign‏ (סיומת intt), מקבצים של Illustrator‏ (סיומת ai או eps) ומקבצים של Adobe Swatch Exchange‏ (סיומת ase) שנוצרו ב-InDesign, ב-Illustrator או ב-Photoshop. קובצי Adobe Swatch Exchange מכילים דוגמיות צבע שנשמרו בתבנית של Adobe Swatch Exchange.

InDesign כולל גם ספריות צבעים ממערכות צבעים אחרות, כגון ®‎‎PANTONE Process Color‎ System‎‎ ‎‏.

הערה:

צבעי ספוט שמשמשים קובצי EPS‏, PDF‏, TIFF‏ וקבצים של Adobe Photoshop‏ (PSD) שיובאו נוספים גם הם לחלונית Swatches.

ייבוא דוגמיות צבע שנבחרו מקובץ

 1. בחר New Color Swatch מתפריט החלונית Swatches.
 2. בחר Other Library מתפריט Color Mode, ובחר בקובץ לייבוא הדוגמיות.
 3. לחץ על הלחצן 'פתח'.
 4. בחר בדוגמיות הצבע שברצונך לייבא.
 5. לחץ על OK.

ייבוא כל דוגמיות הצבע מקובץ

 1. בתפריט החלונית 'דוגמיות צבע', לחץ על 'טען דוגמיות צבע'.
 2. לחץ פעמיים על מסמך של InDesign.

העתקת דוגמיות צבע בין מסמכי InDesign

ניתן להעתיק או לגרור דוגמית צבע (או אובייקטים שדוגמית הצבע חלה עליהם) ממסמך אחד למסמך אחר. דוגמית הצבע נוספת לחלונית 'דוגמיות צבע' של מסמך היעד. אם ברצונך להעתיק גם את רשתות הצבע או את מעברי הצבע של דוגמית צבע, יש להעתיק את האובייקט המקורי ולא את דוגמית הצבע בלבד.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • העתק אובייקט למסמך הנוכחי באמצעות גרירה ושחרור או העתקה והדבקה.

  • בחר בדוגמיות הצבע שברצונך להעתיק, וגרור אותן מהחלונית 'דוגמיות צבע' לחלון של מסמך InDesign אחר.

  הערה:

  אם גררת דוגמית ששמה זהה לשם דוגמית קיימת (כולל הבחנה בין אותיות גדולות לקטנות) אך ערכי הצבע שלה שונים, InDesign ישנה את שם הדוגמית ל-"‏‎[original swatch name] 2".

טעינת דוגמיות צבע מספריות צבעים מוגדרות מראש

ניתן לבחור ממגוון רחב של ספריות צבע, כולל PANTONE Process Color System, Toyo™ Ink Electronic Color Finder™ 1050, מערכת הצבעים Focoltone‎®‎‎‎, מערכת דוגמיות הצבע Trumatch‎™‎‎‏, DIC Process Color Note וספריות שנוצרו במיוחד לשימוש באינטרנט. לפני שימוש בדוגמיות צבע ממערכת התאמת צבעים, התייעץ עם ספק שירותי הדפוס שלך כדי לדעת באילו מערכות הם תומכים.

 1. בחר New Color Swatch מתפריט החלונית Swatches.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר בקובץ הספרייה מהרשימה הנפתחת 'מצב צבע'.

  • בחר באפשרות 'ספרייה אחרת' מתפריט 'מצב צבע', אתר את קובץ הספרייה, ולחץ על הלחצן 'פתח'.

 3. בחר דוגמית צבע אחת או יותר מהספרייה ולחץ על 'הוסף'. ‏(ליציאה מתיבת הדו-שיח מבלי להוסיף דוגמיות צבע, לחץ על 'אשר').
 4. בתום הוספת דוגמיות הצבע, לחץ על 'בוצע'.

ספריות צבעים שמותקנות יחד עם InDesign

InDesign מתקין ספריות צבעים למערכות התאמת הצבעים המתוארות בהמשך. ניתן להתקין ספריות צבעים נוספות ולטעון מהן דוגמיות ל-InDesign.

ANPA Color

כולל 300 צבעים שנבחרו על-ידי ANPA ‏(American Newspaper Publishers Association). צבעים בספרייה זו משמשים בעיקר כצבעי ספוט בעיתונים.

DIC Color

מספק 1280 צבעי ספוט ב-CMYK ה-DIC Process Color Note. את הצבעים ניתן להתאים מול DIC Color Guide, שפורסם על ידי Dainippon Ink & Chemicals, Inc. למידע נוסף, פנה ל-Dainippon Ink & Chemicals, Inc.‎ בטוקיו שביפן.

Focoltone

כולל 763 צבעי CMYK. ניתן להשתמש בצבעי Focoltone כדי להימנע מבעיות השמנה והתאמה באמצעות עיון בטבלאות Focoltone המציגות הדפסות אוברפרינט היוצרות את הצבעים.

ניתן להשיג ספר דוגמיות עם מפרטים לצבעי פרוצס וספוט, טבלאות אוברפרינט וספר לסימון פריסות מחברת Focoltone. למידע נוסף, פנה ל: ‪Focoltone‎‬ International, Ltd. בסטנפורד שבבריטניה.

HKS

השתמש בספרייה זו כשמשימת ההדפסה מציינת צבעים ממערכת הצבעים HKS, הנהוגה באירופה.

PANTONE®‎‎

צבעי ®‎‎PANTONE הם תקנים בינלאומיים לשחזור צבעי ספוט. בשנת 2000 בוצע עדכון מקיף למדריכי הצבעים ‪PANTONE MATCHING SYSTEM‬®‎‎‎‎‎‎. 147 צבעים אחידים ושבעה צבעים מתכתיים נוספו למערכת, הכוללת כעת 1,114 צבעים. מדריכי הצבעים ולוחות הצבע של PANTONE מודפסים כעת על נייר עם ציפוי, ללא ציפוי ונייר מט כדי להבטיח מראה מדויק של התוצאה הסופית ושליטה טובה יותר בהדפסת הצבע.

ניתן להדפיס צבע PANTONE אחיד ב-CMYK. להשוואה בין צבע PANTONE אחיד לצבע הפרוצס הקרוב אליו ביותר, השתמש במדריך "מצבע PANTONE אחיד לצבע פרוצס". אחוזי רשת הצבע של צבעי CMYK מודפסים מתחת לכל צבע. המדריך מודפס כעת על נייר עם ציפוי בהיר יותר, וכולל השוואות של 147 צבעים אחידים ל-CMYK.

מדריכי הפרוצס של PANTONE מאפשרים לבחור בין 3,000 צירופי פרוצס, ומודפסים כעת על נייר עם ציפוי וללא ציפוי. הם מוצגים בסדר רץ בצורת מניפה, וקל לבחור מתוכם צבעים ולקבוע ערכי CMYK.

למידע נוסף, פנה ל: Pantone, Inc., Carlstadt, New Jersey, U.S.A.

System (Windows)‎

כולל 256 צבעים מלוח הצבעים של ברירת המחדל של Windows המבוסס על 8 סיביות, ונשען על דגימות אחידות של צבעי RGB.

System (Mac OS)‎

כולל 256 צבעים מלוח הצבעים של ברירת המחדל של Mac OS המבוסס על 8 סיביות, ונשען על דגימות אחידות של צבעי RGB.

Toyo Color Finder

כולל 1050 צבעים המבוססים על צבעי הדפוס הנפוצים ביותר ביפן. ניתן להשתמש ב-Toyo 94 Color Finder או ב-Toyo Color Finder החדש יותר. עיין בלוח הצבעים המציג דוגמאות מודפסות של צבעי דפוס Toyo. לוח צבעים זה זמין אצל ספקי דפוס או חנויות של ציוד לגרפיקאים. למידע נוסף, פנה ל: Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd., Tokyo, Japan.

Trumatch

מספק התאמת צבעי CMYK צפויה מראש עם יותר ה-2,000 צבעים זמיני ם המופקים בעזרת מחשב. צבעי Trumatch מכסים את הקשת הנראית לעין של צבעי CMYK בהפרשים שווים. Trumatch Color Finderמציג עד 40 רשתות צבע והצללות לכל גוון צבע, שכל אחד מהם נוצר במקור מארבעה צבעי פרוצס ומופק בארבעה צבעים במכונות דפוס אלקטרוניות. בנוסף, הוא כולל גווני אפור שונים המורכבים מארבעה צבעים. למידע נוסף, פנה ל: Trumatch Inc., New York, New York, U.S.A.

Web

כולל 216 צבעים מתאימים לאינטרנט, שמשמשים בדרך-כלל בדפדפני אינטרנט לתצוגת תמונות של 8 סיביות. ספרייה זו מסייעת ליצור גרפיקה שמיועדת לאינטרנט, המשתמשת בצבעים המבטיחים תצוגה אחידה במערכות Windows ו-Macintosh.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת