מיקום (ייבוא) גרפיקה

הפקודה Place היא השיטה העיקרית המשמשת להוספת גרפיקה ל-InDesign מכיוון שהיא מספקת את התמיכה הטובה ביותר ברזולוציה, תבניות קבצים, קבצים מרובי-עמודים של PDF ו-INDD וצבע. מיקום גרפיקה נקרא גם ייבוא תמונות והוספת תמונות.

אם אתה יוצר מסמך שבו מאפיינים אלה אינם קריטיים, תוכל להשתמש בהעתקה והדבקה לייבוא גרפיקה ל-InDesign. לעומת זאת, הדבקה מטביעה גרפיקה במסמך. הקישור לקובץ הגרפי המקורי מנותק ואינו מופיע בחלונית Links, ולא ניתן לעדכן את הגרפיקה מהקובץ המקורי. עם זאת, הדבקת גרפיקה של Illustrator מאפשרת עריכה של נתיבים ב-InDesign. ראה ייבוא גרפיקה של Adobe Illustrator.

האפשרויות הזמינות בעת מיקום קובץ גרפי תלויות בסוג הגרפיקה. אפשרויות אלה מופיעות בעת בחירת Show Import Options בתיבת הדו-שיח Place. אם לא תבחר אפשרויות תחת Show Import Options,‏ ‏InDesign יחיל את הגדרות ברירת המחדל או את ההגדרות האחרונות ששימשו למיקום קובצי גרפיקה מאותו סוג.

שמות הקבצים הגרפיים שמיקמת (ייבאת) מופיעים בחלונית Links.

הערה:

אם אתה ממקם או גורר גרפיקה ממדיה שליפה, כגון תקליטור, הקישור מנותק כשאתה מסיר את המדיה מהמערכת.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לייבא גרפיקה מבלי ליצור מסגרת תחילה, ודא ששום פריט במסמך לא נבחר.

  • כדי לייבא גרפיקה למסגרת קיימת, בחר את המסגרת. אם התמונה החדשה גדולה יותר מהמסגרת, ניתן להתאים את גודל המסגרת לתמונה על-ידי בחירת Object ‏> ‏Fitting ‏> [פקודת התאמה].

  • להחלפת תמונה קיימת, בחר את המסגרת הגרפית שלה.

 2. בחר File > ‏Place ובחר קובץ גרפי אחד או יותר מכל תבנית זמינה.

  אם אתה בוחר קבצים מרובים, תוכל ללחוץ או לגרור במסמך למיקום הקבצים שנבחרו בזה אחר זה. ‏(ראה מיקום קבצים גרפיים מרובים.)

 3. להחלפת האובייקט שנבחר, בחר Replace Selected Item.
 4. להוספת כתובית בהתבסס על המטא-נתונים של התמונה, בחר Create Static Captions. ראה יצירת כתוביות מתמונה.
 5. כדי להגדיר אפשרויות ייבוא ספציפיות לתבנית, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Show Import Options ולחץ על Open.

  • הקש Shift תוך כדי לחיצה על Open, או הקש Shift ולחץ פעמיים על שם קובץ.

  הערה:

  בעת מיקום גרפיקה שנוצרה ב-Illustrator 9.0 ומעלה באמצעות תיבת הדו-שיח Show Import Options, האפשרויות המוצגות זהות לאפשרויות של קובצי PDFs. בעת מיקום גרפיקה שנוצרה ב-Illustrator 5.5-8.x, האפשרויות המוצגות זהות לאפשרויות של קובצי EPS.

 6. אם תיבת הדו-שיח Image Import Options מופיעה (משום שבחרת להגדיר אפשרויות ייבוא ספציפיות לתבנית), בחר אפשרויות ייבוא ולחץ על OK. ‏(ראה אפשרויות ייבוא גרפיקה.)
 7. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לייבוא למסגרת חדשה, גרור ליצירת מסגרת. לחלופין, לחץ על סמל הגרפיקה שנטענה  בפריסה, במקום שברצונך למקם את הפינה השמאלית העליונה של הגרפיקה.

  הערה:

  כשאתה גורר ליצירת מסגרת, למסגרת יש אותן מידות כמו הגרפיקה, אלא אם כן אתה מקיש Shift תוך כדי הגרירה.

  • לייבוא למסגרת קיימת שלא נבחרה, לחץ על סמל הגרפיקה שנטענה במקום כלשהו במסגרת זו.
  • לייבוא למסגרת קיימת שנבחרה, אין צורך לבצע שום פעולה אם האפשרות Replace Selected Item נבחרה. התמונה תופיע במסגרת זו באופן אוטומטי.
  • להחלפת גרפיקה קיימת, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ על סמל הגרפיקה שנטענה בגרפיקה שברצונך להחליף.
  • למיקום כל העמודים שנבחרו במסמך PDF מרובה עמודים (כגון קובץ PDF או INDD) בפעולה אחת כשהעמודים חופפים זה לזה, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על סמל הגרפיקה שנטענה.

  הערה:

  אם החלפת בטעות גרפיקה קיימת בתמונה שאתה ממקם, הקש Ctrl+Z ‏(Windows) או Command+Z ‏(Mac OS) כדי להחזיר את התמונה המקורית למסגרת ולהציג את סמל הגרפיקה שנטענה.

 8. למיקום הגרפיקה או העמוד הבאים במסמך PDF מרובה עמודים, לחץ על סמל הגרפיקה שנטענה במקום הרצוי בפריסה. במקרה הצורך, ניתן לגלול למיקום אחר במסמך או להחליף עמודים מבלי לאבד את סמל הגרפיקה שנטענה.

הערה:

התמונה שתמקם עלולה להיות מוצגת ברזולוציה נמוכה, בהתאם להגדרות שקבעת. הגדרת התצוגה של התמונה אינה משפיעה על הפלט הסופי של הקובץ. לשינוי הגדרות התצוגה של תמונה, ראה שליטה בביצועי התצוגה של הגרפיקה.

אפשרויות ייבוא גרפיקה

אפשרויות הייבוא של גרפיקה משתנות בהתאם לסוג התמונה המיובאת. להצגת אפשרויות ייבוא, ודא שהאפשרות Show Import Options נבחרה בתיבת הדו-שיח Place.

אפשרויות ייצוא של Encapsulated PostScript ‏(‎.eps)

בעת מיקום גרפיקת EPS (או קובץ שנשמר באמצעות Illustrator 8.0 או גרסה קודמת) ובחירת Show Import Options בתיבת הדו-שיח Place, אתה רואה תיבת דו-שיח המכילה אפשרויות אלה:

Read Embedded OPI Image Links

אפשרות זו מורה ל-InDesign לקרוא קישורים מהערות OPI בתמונות שנכללות (או מקוננות) בגרפיקה.

בטל את הבחירה באפשרות זו אם אתה משתמש בתהליך עבודה המבוסס על תמונה באיכות נמוכה ובכוונתך לבקש מספק שירותי הדפוס לבצע את החלפת התמונה באמצעות תוכנת OPI שברשותו. עם ביטול הבחירה באפשרות זו, InDesign שומר את קישורי OPI אך אינו קורא אותם. בעת הדפסה או ייצוא, התמונה באיכות נמוכה והקישורים מועברים לקובץ הפלט.

בחר אפשרות זו אם אתה משתמש בתהליך עבודה מבוסס תמונה באיכות נמוכה וברצונך ש- InDesign, ולא ספק השירות, יבצע את החלפת התמונה בעת הפקת הקובץ הסופי. בעת בחירה באפשרות זו, קישורי OPI מופיעים בחלונית Links.

יש לבחור באפשרות זו גם בעת ייבוא קובצי EPS הכוללים הערות OPI שאינן חלק מתהליך עבודה המבוסס על תמונה באיכות נמוכה. לדוגמה, בעת ייבוא קובץ EPS שכולל הערות OPI עבור תמונת Bitmap או TIFF שהושמטה, כדאי לסמן אפשרות זו כדי ש- InDesign יוכל לגשת לנתוני TIFF בעת הפקת הקובץ.

Apply Photoshop Clipping Path

אם אפשרות זו נבחרה או לא, קובצי EPS ממוקמים כוללים נתיבי מסיכה ב-InDesign. עם זאת, ביטול הבחירה באפשרות זו עלול לגרום לשינוי גודל התיבה התוחמת.

Proxy Generation

אפשרות זו יוצרת תצוגת Bitmap ברזולוציה נמוכה של התמונה בעת ציור הקובץ על המסך. ההגדרות הבאות קובעות את אופן יצירת התמונה באיכות הנמוכה:

Use TIFF Or PICT Preview

תמונות EPS מסוימות כוללות תצוגה מקדימה מוטבעת. בחר אפשרות זו כדי ליצור תמונה באיכות נמוכה של התצוגה המקדימה הקיימת. אם לא קיימת תצוגה מקדימה, התמונה באיכות הנמוכה מופקת באמצעות הוספת רסטר לקובץ EPS והפיכתו לתמונת bitmap.

Rasterize The PostScript

בחר אפשרות זו כדי להתעלם מהתצוגה המקדימה המוטבעת. אפשרות זו איטית יותר, אך היא מספקת תוצאות באיכות הגבוהה ביותר.

הערה:

בעת ייבוא של יותר מקובץ אחד לאותו מסמך, כל המופעים שותפים לאותה הגדרה תמונה באיכות נמוכה של המופע הראשון של הקובץ המיובא.

אפשרויות ייבוא של תמונות Bitmap

ניתן להחיל אפשרויות ניהול צבע על גרפיקה מיובאת אחת באמצעות כלי ניהול הצבע במסמך. כמו כן, ניתן לייבא נתיב מסיכה או ערוץ אלפא שנשמר עם תמונה שנוצרה ב-Photoshop. הדבר מאפשר לך לבחור תמונה כלשהי באופן ישיר ולשנות את הנתיב שלה מבלי לשנות את המסגרת הגרפית.

בעת מיקום קובץ PSD‏, TIFF‏, GIF‏, JPEG או BMP ובחירת Show Import Options בתיבת הדו-שיח Place, אתה רואה תיבת דו-שיח הכוללת את האפשרויות הבאות:

Apply Photoshop Clipping Path

אם אפשרות זו אינה זמינה, סימן שהתמונה לא נשמרה עם נתיב מסיכה, או שתבנית הקובץ אינה תומכת בנתיבי מסיכה. אם לתמונת Bitmap אין נתיב מסיכה, ניתן ליצור אותו ב-InDesign.

Alpha channel

בחר ערוץ אלפא כדי לייבא אזור של התמונה שנשמר כערוץ אלפא ב-Photoshop. InDesign משתמש בערוץ אלפא כדי ליצור מסיכה שקופה על גבי התמונה. אפשרות זו זמינה רק לתמונות המכילות ערוץ אלפא אחד לפחות.

לחץ על הכרטיסייה Color כדי להציג את האפשרויות הבאות:

תמונה המיובאת ללא נתיב מסיכה (משמאל) ועם נתיב מסיכה (מימין)
תמונה המיובאת ללא נתיב מסיכה (משמאל) ועם נתיב מסיכה (מימין)

Profile

אם בחרת באפשרות Use Document Default, אל תשנה אפשרות זו. אחרת, בחר בפרופיל מקור צבע התואם לסולם הצבעים של ההתקן או התוכנה ששימשו ליצירת הגרפיקה. פרופיל זה מאפשר ל-InDesign לתרגם כהלכה את הצבע לסולם הצבעים של התקן הפלט.

Rendering Intent

בחר שיטה להתאמת טווח הצבעים של הגרפיקה לטווח הצבעים של התקן הפלט. בדרך כלל, יש לבחור באפשרות Perceptual (Images)‎, מכיוון שהיא מייצגת בצורה מדויקת צבעים בתצלומים. האפשרויות Saturation (Graphics)‎, ‏Relative Colorimetric ו-Absolute Colorimetric מתאימות יותר לשטחים עם צבעים אחידים, אך אינן מפיקות תצלומים בצורה טובה. אפשרויות Rendering Intent אינן זמינות לתמונות במצבי Bitmap, גווני אפור וצבעי אינדקס.

אפשרויות ייבוא של קובצי Portable Network Graphics ‏(‎.png)

בעת מיקום תמונת PNG ובחירת Show Import Options בתיבת הדו-שיח Place, אתה רואה תיבת דו-שיח עם שלושה מקטעים של הגדרות ייבוא. שני מקטעים כוללים אפשרויות זהות לאפשרויות הזמינות לתבניות Bitmap אחרות. המקטע הנוסף, PNG Settings, כולל את ההגדרות הבאות:

Use Transparency Information

אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל כשגרפיקת PNG כוללת שקיפות. אם קובץ PNG מיובא כולל שקיפות, הגרפיקה מתגלה רק כשהרקע שקוף.

White Background

אם גרפיקת PNG אינה כוללת צבע רקע המוגדר בקובץ, אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל. עם זאת, היא מופעלת רק אם האפשרות Use Transparency Information מופעלת גם כן. אם אפשרות נבחרה, המערכת תשתמש בצבע לבן כצבע הרקע בעת החלת נתוני שקיפות.

File Defined Background Color

אם גרפיקת PNG נשמרה עם צבע רקע שאינו לבן, והאפשרות Use Transparency Information נבחרה, אפשרות זו נבחרת כברירת מחדל. אם אין ברצונך להשתמש בצבע הרקע המוגדר כברירת מחדל, לחץ על White Background כדי לייבא את הגרפיקה עם רקע לבן, או בטל את הבחירה באפשרות Use Transparency Information כדי לייבא את הגרפיקה ללא כל שקיפות (תוך הצגת האזורים בגרפיקה שהם שקופים כעת). תוכנות מסוימות לעריכת תמונות לא יכולות לציין צבע רקע שאינו לבן לגרפיקת PNG.

Apply Gamma Correction

בחר אפשרות זו כדי לשנות את ערכי הגמא (גווני ביניים) של גרפיקת PNG בעת מיקומה. אפשרות זו מאפשרת להתאים תמונת גמא לערך הגמא של ההתקן שישמש להדפסה או להצגה של הגרפיקה (לדוגמה, מדפסת ברזולוציה נמוכה, מדפסת שאינה מדפסת PostScript או צג מחשב). בטל את הבחירה באפשרות זו כדי למקם את התמונה מבלי להחיל תיקון גמא כלשהו. כברירת מחדל, אפשרות זו מסומנת אם גרפיקת PNG נשמרה עם ערך גמא.

Gamma Value

אפשרות זו, הזמינה רק בעת בחירה באפשרות Apply Gamma Correction, מציגה את ערך הגמא שנשמר עם הגרפיקה. לשינוי הערך, הקלד מספר חיובי בין 0.01 ל-3.0.

בעת ייבוא קובצי PNG, ההגדרות בתיבת הדו-שיח Image Import Options מבוססות תמיד על הקובץ שנבחר, ולא על הגדרות ברירת המחדל או על ההגדרות האחרונות שנעשה בהן שימוש.

אפשרויות ייבוא של קובצי Acrobat ‏(‎.pdf) ו-Illustrator ‏(‎.ai)

הפריסה, הגרפיקה והטיפוגרפיה בקובצי PDF ממוקמים נשמרות. כמו בכל גרפיקה אחרת שמוקמה במסמך, אין אפשרות לערוך עמוד PDF שמוקם במסמך InDesign. ניתן לשלוט בתצוגת השכבות בקובץ PDF שכולל שכבות. כמו כן, ניתן למקם יותר מעמוד אחד של מסמך PDF מרובה עמודים.

בשעת מיקום קובץ PDF שנשמר עם סיסמאות, אתה מתבקש להקליד את הסיסמאות הדרושות. ניתן למקם קובצי PDF שנשמרו עם מגבלות שימוש (לדוגמה, ללא אפשרות עריכה או הדפסה), אך ללא סיסמאות.

בעת מיקום קובץ PDF (או קובץ שנשמר באמצעות Illustrator 9.0 ואילך) ובחירת Show Import Options בתיבת הדו-שיח Place, אתה רואה תיבת דו-שיח המכילה את האפשרויות הבאות:

Show Preview

הצג תצוגה מקדימה של ה- PDF לפני מיקומו. בעת מיקום עמוד מתוך קובץ PDF מרובה עמודים, לחץ על החצים או הקלד מספר עמוד תחת התצוגה המקדימה כדי להציג עמוד מסוים.

Pages

ציין את העמודים שברצונך למקם: העמוד שמופיע בתצוגה המקדימה, כל העמודים, או טווח עמודים. עבור קובצי Illustrator, ניתן לציין איזה משטח יצירה למקם.

הערה:

אם תציין מספר רב של עמודים, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי מיקום הקובץ כדי למקם את כל העמודים בבת אחת, כשהם חופפים זה לזה.

Crop To

ציין כמה מעמוד ה- PDF יש למקם:

Bounding Box

אפשרות זו ממקמת את התיבה התוחמת של עמוד PDF או את האזור המזערי שכולל אובייקטים בעמוד, כולל סימוני עמוד. האפשרות Bounding Box (Visible Layers Only)‎ משתמשת בתיבה התוחמת של השכבות הגלויות של קובץ ה- PDF בלבד. האפשרות Bounding Box (All Layers)‎ ממקמת את התיבה התוחמת של כל אזור השכבות של קובץ ה- PDF, גם אם השכבות מוסתרות.

Art

אפשרות זו ממקמת את ה- PDF רק באזור שמוגדר באמצעות מלבן שיצר מחבר המסמך כגרפיקה הניתנת למיקום (לדוגמה, תמונה מגלריית תמונות).

Crop

אפשרות זו ממקמת עמוד PDF רק באזור המוצג או המודפס ב-Adobe Acrobat.

Trim

אפשרות זו מזהה את המקום שבו העמוד הסופי שיופק נחתך בפועל בתהליך ההפקה, אם קיימים סימני חיתוך.

Bleed

אפשרות זו ממקמת רק את השטח שמייצג את המקום שבו יש לחתוך את תוכן העמוד, אם קיים אזור גלישה. מידע זה שימושי בעת הפקת הפלט בבית דפוס. העמוד המודפס עלול לכלול סימוני עמוד שחורגים מאזור הגלישה.

Media

אפשרות זו ממקמת את האזור שמייצג את גודל העמוד הפיזי של מסמך ה- PDF המקורי (לדוגמה, מידות דף נייר בגודל A4), כולל סימוני עמוד.

אפשרויות חיתוך קובצי PDF ממוקמים
אפשרויות חיתוך קובצי PDF ממוקמים

A. ‏Media B. ‏Trim C. ‏Bleed D. ‏Content E. ‏Crop F. ‏Art 

Transparent Background

בחר באפשרות זו כדי לחשוף טקסט או גרפיקה הנמצאים מתחת לעמוד PDF בפריסת InDesign. בטל את הבחירה באפשרות זו כדי למקם עמוד PDF על רקע לבן אטום.

הערה:

אם תהפוך את הרקע לשקוף במסגרת הכוללת גרפיקת PDF, ניתן להפוך אותו לאטום בשלב מאוחר יותר על-ידי הוספת מילוי למסגרת.

אפשרויות ייבוא של קובצי InDesign ‏(‎.indd)

InDesign שומר על הפריסה, הגרפיקה והטיפוגרפיה בקובצי INDD ממוקמים. עם זאת, המערכת מתייחסת לקובץ כאל אובייקט, ולא ניתן לערוך אותו, אם כי ניתן לשלוט בתצוגת השכבות ולבחור אילו עמודים יש לייבא מקובץ INDD מרובה עמודים.

בעת מיקום קובץ InDesign ובחירת Show Import Options .בתיבת הדו-שיח Place, אתה רואה תיבת דו-שיח המכילה את האפשרויות הבאות:

Show preview

הצג תצוגה מקדימה של העמוד לפני מיקומו. ניתן להקליד מספר עמוד או ללחוץ על החצים להצגת תצוגה מקדימה של עמוד כלשהו במסמך מרובה עמודים.

Pages

ציין את העמודים שברצונך למקם: העמוד שמופיע בתצוגה המקדימה, כל העמודים, או טווח עמודים.

Crop To

ציין כמה מהעמוד או מהעמודים יש למקם, את העמוד עצמו או את אזורי הגלישה או שורת הסדר.

מיקום קבצים גרפיים מרובים

הפקודה Place מאפשרת לייבא יותר מפריט אחד בכל פעם.

 1. צור מסגרות לפריטים הגרפיים אם ברצונך למקם חלק מהם או את כולם במסגרות.
 2. בחר File > ‏Place ובחר קבצים.

  ניתן לבחור קבצים גרפיים, קובצי טקסט, קובצי InDesign וקבצים אחרים שניתן להוסיף למסמכי InDesign.

 3. ניתן לבחור Show Import Options, ללחוץ על Open ולציין את אפשרויות הייבוא עבור כל קובץ. ‏(ראה אפשרויות ייבוא גרפיקה.)

  תמונה ממוזערת של הקובץ הגרפי הראשון שנבחר מופיעה ליד סמל הגרפיקה שנטענה. מספר ליד סמל הגרפיקה שנטענה מציין כמה קבצים גרפיים מוכנים לייבוא. שמות הקבצים הגרפיים מוצגים בחלונית Links, עם האותיות LP ‏(Loaded in place cursor) ליד הגרפיקה הקדמית.

  מיקום ארבעה קבצים במסגרות מציינות מיקום
  מיקום ארבעה קבצים במסגרות מציינות מיקום

  הערה:

  הקש על אחד ממקשי החצים כדי לעבור בין הקבצים הגרפיים. הקש Esc כדי להסיר את הגרפיקה הקדמית מסמל הגרפיקה שנטענה מבלי למקם אותה ב-InDesign.

  הערה:

  ניתן למנוע הופעה של התמונות הממוזערות בסמל הגרפיקה שנטענה אם הצגת התמונות מאיטה את ביצועי המחשב. באזור Interface של תיבת הדו-שיח Preferences, בטל את הסימון באפשרות Show Thumbnails On Place.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לייבוא לתוך מסגרת חדשה, לחץ על סמל הגרפיקה שנטענה במקום שבו ברצונך למקם את הפינה השמאלית העליונה של הגרפיקה.

  • ליצירת מסגרת בגודל מסוים ולייבוא הגרפיקה למסגרת זו, גרור להגדרת המסגרת. המסגרת מתאימה את עצמה לפרופורציות של הגרפיקה הממוקמת.

  • לייבוא למסגרת קיימת, לחץ על סמל הגרפיקה שנטענה במסגרת. הקש על Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה להחלפת התוכן של מסגרת קיימת.

  • לייבוא כל פריטי הגרפיקה שנטענו ברשת, התחל לגרור והקש על מקשי החצים כדי לקבוע את מספר השורות והעמודות. השתמש במקש חץ למעלה ובמקש חץ למטה כדי לשנות את מספר השורות, והשתמש במקש חץ שמאלה ובמקש חץ ימינה כדי לשנות את מספר העמודות. שחרר את לחצן העכבר כדי למקם את רשת התמונות.

   לשינוי הריווח בין המסגרות, הקש Page Up או Page Down או הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך הקשה על מקשי החצים.

   לשינוי הריווח בין המסגרות , הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך הקשה על מקשי החצים.

  הערה:

  ניתן לטעון פריטי גרפיקה נוספים על-ידי בחירת File > ‏Place בזמן שסמל הגרפיקה מוצג.

שליטה בתצוגת שכבות בתמונות מיובאות

בעת ייבוא קובצי PSD של Photoshop, קובצי PDF הכוללים שכבות וקובצי INDD, ניתן לשלוט בתצוגת שכבות ברמה העליונה. שינוי תצוגת השכבות ב-InDesign מאפשר לשנות את האיור לפי ההקשר. לדוגמה, בעת יצירת מסמך רב-לשוני, ניתן ליצור איור אחד עם שכבת טקסט לכל אחת מהשפות הרצויות.

ניתן לשנות את תצוגת השכבות בעת מיקום קובץ או באמצעות תיבת הדו-שיח Object Layer Options. בנוסף, אם קובץ Photoshop כולל תמונות טיוטה של שכבות, ניתן להציג את תמונת הטיוטה הרצויה.

הגדרת תצוגת שכבה

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לייבא גרפיקה מבלי ליצור מסגרת תחילה, ודא ששום פריט במסמך לא נבחר.

  • כדי לייבא גרפיקה למסגרת קיימת, בחר את המסגרת.

  • כדי להחליף תמונה קיימת, בחר את המסגרת הגרפית.

 2. בחר File > ‏Place ובחר קובץ גרפי.
 3. כדי להחליף אובייקט שנבחר, בחר Replace Selected Item.
 4. בחר Show Import Options ולחץ על Open.
 5. בתיבת הדו-שיח Image Import Options או Place, לחץ על הכרטיסייה Layers.
 6. להצגת תצוגה מקדימה של התמונה, לחץ על Show Preview.
 7. ‏(קובצי PDF בלבד) בעת מיקום עמוד מתוך קובץ PDF מרובה עמודים, לחץ על החצים או הקלד מספר עמוד מתחת לתמונת תצוגה המקדימה כדי להציג את העמוד הרצוי.
 8. ‏(קובצי Photoshop PSD בלבד) אם התמונה כוללת תמונות טיוטה של שכבות, בחר בתמונת הטיוטה של השכבות שברצונך להציג מהתפריט הנפתח Layer Comp.
 9. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לפתוח או לסגור ערכת שכבות, לחץ על המשולש משמאל לסמל התיקייה.

  • כדי להסתיר שכבה או ערכת שכבות, לחץ על סמל העין שלצד השכבה או ערכת השכבות.

  • כדי להציג את השכבה או ערכת השכבות, לחץ על עמודת העין הריקה שלצד השכבה או ערכת השכבות.

  • כדי להציג רק את התוכן של שכבה מסוימת או ערכת שכבות, לחץ על Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה על סמל העין שלהם. הקש על Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ שוב על סמל העין כדי לשחזר את הגדרות התצוגה המקוריות של שאר השכבות.

  • לשינוי התצוגה של פריטים מרובים, גרור את הפריטים דרך עמודת העין.

 10. הגדר את האפשרות When Updating Link כרצונך:

  Use Photoshop’s/PDF’s Layer Visibility

  אפשרות זו מתאימה את הגדרות תצוגת השכבות להגדרות הקובץ המקושר בעת עדכון הקישור.

  Keep Layer Visibility Overrides

  האפשרות שומרת את הגדרות תצוגת השכבה כפי שהיו בעת מיקום הקובץ לראשונה.

 11. לחץ על OK.
 12. לחץ על OK ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לייבוא לתוך מסגרת חדשה, לחץ על סמל הגרפיקה שנטענה  בפריסה, במקום שבו ברצונך למקם את הפינה השמאלית העליונה של הגרפיקה.

  • לייבוא למסגרת קיימת שלא נבחרה, לחץ על סמל הגרפיקה שנטענה במקום כלשהו במסגרת זו.

  • לייבוא למסגרת קיימת שנבחרה, אין צורך לעשות דבר. התמונה תופיע במסגרת זו באופן אוטומטי.

  הערה:

  אם החלפת בטעות גרפיקה קיימת בתמונה שאתה ממקם, הקש Ctrl+Z ‏(Windows) או Command+Z ‏(Mac OS) כדי להחזיר את התמונה המקורית למסגרת ולהציג את סמל הגרפיקה שנטענה.

הגדרת תצוגת שכבות לקובצי AI‏, PSD‏, PDF ו-INDD

לאחר מיקום קובץ PSD או קובץ PDF שכולל שכבות של Photoshop, קובץ AI של Illustrator או קובץ INDD של InDesign, ניתן לשלוט בתצוגת השכבות בעזרת תיבת הדו-שיח Object Layer Options. אם קובץ Photoshop PSD כולל תמונות טיוטה של שכבות, ניתן לבחור בתמונת הטיוטה שברצונך להציג. בנוסף, ניתן לקבוע אם לשמור על הגדרות התצוגה או להתאים את ההגדרות להגדרות הקובץ המקורי בכל פעם שמעדכנים את הקישור.

 1. בחר בקובץ במסמך InDesign.
 2. בחר Object > ‏Object Layer Options.
 3. להצגת תצוגה מקדימה של התמונה, לחץ על Preview.
 4. ‏(קובצי Photoshop PSD בלבד) אם התמונה כוללת תמונות טיוטה של שכבות, בחר בתמונת הטיוטה של השכבות שברצונך להציג מהתפריט הנפתח Layer Comp.
 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לפתוח או לסגור ערכת שכבות, לחץ על המשולש משמאל לסמל התיקייה.

  • כדי להסתיר שכבה או ערכת שכבות, לחץ על סמל העין שלצד השכבה או ערכת השכבות.

  • כדי להציג את השכבה או ערכת השכבות, לחץ על עמודת העין הריקה שלצד השכבה או ערכת השכבות.

  • כדי להציג רק את התוכן של שכבה מסוימת או ערכת שכבות, לחץ על Alt‏ (Windows) או Option‏ (Mac OS) תוך כדי לחיצה על סמל העין שלהם. הקש על Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ שוב על סמל העין כדי לשחזר את הגדרות התצוגה המקוריות של שאר השכבות.

  • לשינוי התצוגה של פריטים מרובים, גרור את הפריטים דרך עמודת העין.

 6. הגדר את האפשרות Updating Link Options כרצונך:

  Use Layer Visibility

  אפשרות זו מתאימה את הגדרות תצוגת השכבות להגדרות הקובץ המקושר בעת עדכון הקישור.

  Keep Layer Visibility Overrides

  האפשרות שומרת את הגדרות תצוגת השכבה כפי שהיו בעת מיקום הקובץ לראשונה.

 7. לחץ על OK.

הדבקה או גרירה של גרפיקה

בעת העתקה והדבקה או גרירה של גרפיקה למסמך InDesign, תכונות מסוימות של האובייקט המקורי עלולות ללכת לאיבוד, בהתאם למגבלות של מערכת ההפעלה ולטווח סוגי הנתונים שהיישום האחר מקצה להעברה ובהתאם להעדפות הלוח של InDesign. הדבקה או גרירה של גרפיקה של Illustrator מאפשרת לבחור ולערוך נתיבים בגרפיקה.

עם זאת, העתקה והדבקה או גרירה בין שני מסמכים או בתוך מסמך אחד של InDesign, שומרות על כל תכונות הגרפיקה שיובאו או הוחלו. לדוגמה, בעת העתקת גרפיקה ממסמך InDesign אחד והדבקתה במסמך אחר, העותק החדש הוא שכפול מדויק של המקור, וכולל גם את פרטי הקישור של המקור, כך שניתן לעדכן את הגרפיקה כשהקובץ בדיסק הקשיח משתנה.

העתקה והדבקה של גרפיקה

בעת העתקה והדבקה של גרפיקה ממסמך אחר למסמך InDesign, ‏InDesign אינו יוצר קישור לגרפיקה בחלונית Links. ייתכן שלוח המערכת ימיר את הגרפיקה במהלך ההעברה, כך שאיכות התמונה ואיכות ההדפסה יהיו נמוכות יותר ב-InDesign לעומת היישום המקורי ששימש ליצירת הגרפיקה.

 1. ב-InDesign או בתוכנה אחרת, בחר את הגרפיקה המקורית, ובחר Edit > ‏Copy.
 2. עבור לחלון מסמך InDesign ובחר Edit > ‏Paste.

גרירה ושחרור של גרפיקה

שיטת הגרירה והשחרור פועלת כמו הפקודה Place, כשהתמונות מופיעות בחלונית Links לאחר הייבוא. אין לך אפשרות להגדיר אפשרויות ייבוא עבור הקבצים שאתה גורר ומשחרר, אך תוכל לגרור ולשחרר קבצים מרובים בו-זמנית (הקבצים נטענים בסמל הגרפיקה בעת גרירה ושחרור של יותר מקובץ אחד).

בחר גרפיקה מ-Adobe Illustrator, ‏Adobe Bridge, הסייר (Windows), ‏Finder ‏(Mac OS) או משולחן העבודה וגרור אותה ל-InDesign. התמונה חייבת להיות בתבנית ש- InDesign יכול לייבא.

לאחר גרירה של קובץ ממקום כלשהו שאינו Illustrator, הקובץ מופיע בחלונית Links של InDesign. בעזרת החלונית Links, ניתן לשלוט בגרסאות ולבצע עדכון לפי הצורך.

 1. בחר את הגרפיקה המקורית.
 2. גרור את הגרפיקה לחלון פתוח של מסמך InDesign.

הערה:

ב-Windows, אם תנסה לגרור פריט מיישום שאינו תומך בגרירה ושחרור, המצביע יציג את הסמל Prohibited.

הערה:

לביטול גרירה של גרפיקה, שחרר את הגרפיקה בשורת הכותרת של חלונית כלשהי או בשורת הכותרת של המסמך.

תיקון תמונות עם רזולוציה נמוכה

גרפיקה שאתה ממקם במסמך עשויה להיראות מפוקסלת, מטושטשת או מגורענת. ברוב המקרים, הסיבה לכך היא ש- InDesign מציג תמונות ברזולוציה נמוכה כברירת מחדל כדי לשפר את הביצועים.

בדיקת הגדרות התצוגה

כדי להציג גרפיקה ברזולוציה גבוהה, בחר View ‏> ‏Display Performance ‏> ‏High Quality Display. לפרטים נוספים על שינוי הגדרות אלה של ביצועי תצוגה, ראה שליטה בביצועי התצוגה של הגרפיקה.

שימוש ב-Place במקום ב-Paste

התמונה עדיין עשויה להיות מוצגת ברזולוציה נמוכה גם אם שינית את הגדרות ביצועי התצוגה. עבור תמונות אלה, הקפד להשתמש בפקודה Place להוספה שלהן ל-InDesign. במקרים מסוימים, הדבקת תמונה מיישום אחר עשויה להוביל להוספת תמונת התצוגה המקדימה במקום הקובץ המקורי.

בדיקת הגדרות ההדפסה

אם התמונה מופיעה ברזולוציה נמוכה בדפוס, בדוק את הגדרות ההדפסה כדי לוודא שהגרפיקה מודפסת כראוי. במקטע Graphics של תיבת הדו-שיח Print, בחר Send Data ‏> ‏All.

הימנעות משינויי צורה של תמונות בעלות איכות גבולית

בנוסף, שינוי קנה מידה או סיבוב של תמונות עשויים להפחית את האיכות. כדאי לבחור Clear Transformations מתפריט החלונית Control.

שיפור רזולוציית התמונה

במקרים מסוימים, כגון בתמונות שהועתקו מדפי אינטרנט, ייתכן שתצטרך להחליף תמונה ברזולוציה נמוכה בתמונה ברזולוציה גבוהה.

שליטה בביצועי התצוגה של הגרפיקה

ניתן לשלוט ברזולוציה של גרפיקה הממוקמת במסמך. ניתן לשנות את הגדרות התצוגה לכל המסמך או לפריטי גרפיקה נפרדים. ניתן גם לשנות הגדרה המאפשרת או דורסת את הגדרות התצוגה עבור מסמכים בודדים.

שינוי ביצועי התצוגה של מסמך

מסמכים נפתחים תמיד באמצעות העדפות ברירת המחדל של Display Performance. ניתן לשנות את ביצועי התצוגה של המסמך כאשר הוא פתוח, אך ההגדרה לא נשמרת עם המסמך.

אם הגדרת את ביצועי התצוגה של תמונות בנפרד, תוכל לדרוס את ההגדרות כך שכל האובייקטים ישתמשו באותן הגדרות.

 1. בחר View > ‏Display Performance, ולאחר מכן בחר אפשרות מתפריט המשנה.
 2. כדי לכפות את הגדרות התצוגה של המסמך על אובייקטים שהוגדרו בנפרד, בטל את הסימון באפשרות View > ‏Display Performance > ‏Allow Object-Level Display Settings. ‏(סימן תיוג מציין שהאפשרות נבחרה).

שינוי ביצועי התצוגה של אובייקט

 1. כדי לשמור על ביצועי התצוגה של אובייקטים בודדים לאחר סגירת המסמך ופתיחתו מחדש, ודא שהאפשרות Preserve Object-Level Display Settings נבחרה בהעדפות Display Performance.

 2. בחר View > ‏Display Performance וודא שהאפשרות Allow Object-Level Display Settings נבחרה.

 3. בעזרת הכלי Selection או Direct Selection , בחר גרפיקה מיובאת.
 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Object > ‏Display Performance ובחר בהגדרת תצוגה.

  • לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על התמונה, ובחר הגדרת תצוגה מתפריט המשנה Display Performance.

הערה:

להסרת הגדרת התצוגה המקומית של אובייקט, בחר Use View Setting בתפריט המשנה Display Performance. להסרת הגדרות תצוגה מקומיות של כל הגרפיקה במסמך, בטל את הבחירה באפשרות Clear Object-Level Display Settings בתפריט המשנה View > ‏Display Performance.

אפשרויות ביצועי התצוגה

אפשרויות אלה קובעות את אופן תצוגת הגרפיקה על המסך, אך הן אינן משפיעות על איכות ההדפסה או על הפלט המיוצא.

השתמש בהעדפות Display Performance כדי להגדיר את אפשרות ברירת המחדל שתשמש לפתיחת כל המסמכים, וכן כדי להתאים אישית את ההגדרות של אפשרויות אלה. כל אפשרות תצוגה כוללת הגדרות נפרדות להצגת תמונות רסטר, גרפיקה וקטורית ושקיפויות.

Fast

מצייר תמונת רסטר או גרפיקה וקטורית בתור תיבה אפורה (ברירת המחדל). השתמש באפשרות זו אם ברצונך לעבור במהירות בין פריסות הכוללות תמונות רבות או אפקטי שקיפות רבים.

Typical

מצייר תצוגה מקדימה של תמונה ברזולוציה נמוכה (ברירת המחדל), המתאימה לזיהוי ולמיקום של תמונה או גרפיקה וקטורית. זוהי אפשרות ברירת המחדל והיא מאפשרת להציג תמונה הניתנת לזיהוי במהירות הגבוהה ביותר.

High Quality

מצייר תמונת רסטר או גרפיקה וקטורית ברזולוציה גבוהה (ברירת המחדל). אפשרות זו מספקת את האיכות הגבוהה ביותר, אך עם הביצועים האיטיים ביותר. השתמש באפשרות זו כשברצונך לבצע כוונון עדין של תמונה.

הערה:

אפשרויות הצגת התמונות לא משפיעות על רזולוציית הפלט בעת ייצוא או הדפסה של תמונות במסמך. בעת הדפסה בהתקן PostScript, ייצוא ל-XHTML או ייצוא לקובץ EPS או PDF, רזולוציית התמונה הסופית תלויה באפשרויות הפלט שנבחרו בעת ההדפסה או הייצוא של הקובץ.

הגדרת ביצועי תצוגה המהווים ברירת מחדל

העדפות Display Performance מאפשרות להגדיר את אפשרות ברירת המחדל של התצוגה, אשר InDesign ישתמש בה בכל מסמך. ניתן לשנות את ביצועי התצוגה של מסמכים מתפריט View, או לשנות את ההגדרה של אובייקטים בודדים מתפריט Object. לדוגמה, בעת עבודה על פרוייקט שכולל תצלומים רבים ברזולוציה גבוהה (כמו קטלוג), ייתכן שתעדיף לפתוח מסמכים במהירות. במקרה כזה, בחר באפשרות Fast כהגדרת ברירת המחדל. כדי להציג תמונות עם פרטים רבים יותר, שנה את הגדרת תצוגת המסמך ל-Typical או ל-High Quality (מבלי לשנות את הגדרת ההעדפה Fast.)

כמו כן, ניתן להציג או לדרוס הגדרות תצוגה שהוחלו על אובייקטים בודדים. בעת בחירה באפשרות Preserve Object-Level Display Settings, כל ההגדרות שהוחלו על האובייקטים נשמרות עם המסמך.

 1. בחר Edit‏ > Preferences‏ > Display Performance‏ (Windows) או InDesign‏ > Preferences‏ > Display Performance‏ (Mac OS).
 2. עבור Default View, בחר Typical, ‏Fast או High Quality. אפשרות התצוגה שנבחרה תחול על כל המסמכים שתפתח או תיצור.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לשמור את הגדרות התצוגה שהוחלו על אובייקטים בודדים, בחר Preserve Object-Level Display Settings.

  • כדי להציג את כל הגרפיקה באמצעות אפשרות ברירת המחדל, בטל את הבחירה באפשרות Preserve Object-Level Display Settings.

 4. באפשרות Adjust View Settings, בחר באפשרות התצוגה שברצונך להתאים אישית, ולאחר מכן הזז את המחוון של Raster Images או Vector Graphics להגדרה הרצויה.
 5. לחץ על OK.

כל אחת מאפשרויות התצוגה כוללת הגדרות נפרדות לתמונות רסטר (Bitmap), לגרפיקה וקטורית ולאפקטי שקיפות.

יצירת גיליונות קשר

גיליון קשר הוא רשת של תמונות ממוזערות המשמשות לעתים קרובות לניתוח בשלב קדם-דפוס. ניתן להשתמש בכמה יישומים שונים של Adobe ליצירת גיליונות קשר. ב-Photoshop, ניתן להשתמש בפקודה Contact Sheet או בפקודה Picture Package.

בגרסאות קודמות של Adobe Bridge ‏(CS2 ו-CS3), ניתן ליצור גיליונות קשר עבור עמודי InDesign באמצעות התכונה Create InDesign Contact Sheet. התכונה אינה מופיעה בגרסאות מאוחרות יותר של Adobe Bridge. במקום זאת, ניתן להשתמש ב-Adobe Output Module ב-Adobe Bridge כדי ליצור גיליון קשר ב-PDF.

ניתן גם ליצור גיליון קשר פשוט ב-InDesign על-ידי מיקום תמונות מרובות ברשת.

 1. בחר File‏ > Place, בחר תמונות מרובות ובחר Open.

  אם ברצונך לכלול כתוביות עם התמונות, בחר Create Static Captions. ראה יצירת כתוביות מתמונה.

 2. התחל לגרור והקש על מקשי החצים כדי לקבוע את מספר השורות והעמודות. השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי לשנות את מספר השורות, ובמקשי החצים ימינה ושמאלה כדי לשנות את מספר העמודות.

  לשינוי הריווח בין המסגרות, הקש Page Up או Page Down או הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך הקשה על מקשי החצים.

  לשינוי הריווח בין המסגרות , הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך הקשה על מקשי החצים.

 3. שחרר את לחצן העכבר כדי למקם את רשת התמונות.