I den här artikeln går vi igenom hur det går till att skapa ett SCCM-paket för att distribuera ett Adobe-distributionspaket. Eftersom både Adobe och Microsoft använder termen paket och eftersom det för närvarande finns två versioner av den Microsoft-programvara som används kommer följande namngivningskonvention att användas för tydlighet i den här artikeln:

 • När vi syftar på ett paket som skapats med SCCM 2007 skriver vi SCCM-paket. Om sammanhanget är mycket tydligt skriver vi bara paket.
 • När vi syftar på ett paket som skapats av Adobe® Creative Cloud™ Packager skriver vi Adobe-distributionspaket eller Adobe-paket. Vi använder aldrig ordet paket fristående för att syfta på ett Adobe-paket.

Förberedelser

SCCM är utformat för ett stort antal olika nätverkskonfigurationer. Det bästa valet av distributionskonfiguration för Adobe-paketet och produktinstallationsmappen är alternativet TS , där Adobe-paketet och produktinstallationsmappen placeras tillsammans på samma distributionsserver eller distributionsservrar.

När du skapar ett paket för distribution i Windows skapar Creative Cloud Packager två mappar på den plats som du anger med Spara i, Exceptions och Build.

Mappen Exceptions innehåller mappar med olika typer av installationsprogram (EXE, AIR, MSI) som inte kan distribueras med huvudinstallationsprogrammet (MSI), eftersom detta inte kan innehålla ett inbäddat installationsprogram. Du måste skapa separata SCCM-installationsprogram för vart och ett av dessa, med hjälp av de anvisningar som finns i filen ExceptionInfo.txt högst upp i mappen Exceptions. Denna mapp kan vara tom om ditt paket inte har några beroenden till andra installationsprogram.

Mappen Build innehåller en MSI-fil vars filnamn använder det paketnamn som du angett och en undermapp som heter Setup. Undermapparna krävs för att köra MSI-filen och installera produkten ordentligt.

Obs! De paket som skapas av Creative Cloud Packager använder i tysthet Adobe-installationsprogrammets undersystem, som i sin tur använder det interna Windows-installationsprogrammet, MSI. Du kan därför inte innesluta ett Adobe-installationspaket i ett Windows-paket för användning med MSI, eftersom Windows inte tillåter ett sådant rekursivt användande av MSI.

Skapa ett SCCM-paket

Att skapa ett SCCM-paket är en tvåstegsprocess. Skapa först ett nytt SCCM-paket och skapa sedan installations- och avinstallationsprogram.

Skapa ett nytt SCCM-paket

 1. Öppna guiden New Package.

  • Öppna SCCM-konsolen.
  • Navigera till Computer Management > Software Distribution > Packages.
  • Högerklicka på Packages, välj New och klicka sedan på Package.
 2. I New Package Wizard namnger du det nya SCCM-paketet.

  På fliken General:

  • Ange namnet på det nya SCCM-paketet i fältet Name. Detta fält är obligatoriskt.
  • Du kan också ange värden för Version, Manufacturer, Language och Comment om du vill.
  • Klicka på Next.
 3. Ange datakällan för SCCM-paketet.

  På fliken Data Source:

  • Välj This Package Contains Source Files.
  • Klicka på Set till höger om fältet Source Directory. I dialogrutan Set Source Directory väljer du den typ av sökväg som du vill använda (UNC eller lokal) och bläddrar till, eller anger, sökvägen till mappen Build, där MSI-filen och dess mappar finns. Klicka på OK.
  • På fliken Data Source visas den sökväg som du just valt i fältet Source Directory. Markera Always obtain files from the source directory nedanför det fältet.
   Välj lämpliga inställningar för övriga alternativ och klicka sedan på Next.
 4. Ange var SCCM-paketet ska lagras på distributionsplatserna.

  Markera Access the distribution folder through common ConfigMgr package share på fliken Data Access och klicka sedan på Next.

 5. Ange distributionsinställningarna.

  • Välj en sändningsprioritet på fliken Distribution Settings. Välj Preferred Sender om det önskas. Ställ in övriga alternativ till lämpliga inställningar och klicka sedan på Next.
  • På fliken Reporting ställer du in lämpliga inställningar och klickar på Next.
  • På fliken Security väljer du lämpliga inställningar och klickar sedan på Next.
 6. Visa sammanfattningen för det nya SCCM-paketet.

  • Granska alla inställningarna för det nya SCCM-paketet. Om du behöver ändra någonting använder du Previous-knapparna för att göra det, och klickar sedan på Next-knapparna för att återgå till den här skärmen.
  • Klicka på Next. Fliken Confirmation visas.
  • Avsluta skapandet av paketet genom att klicka på Close.

Skapa installations- och avinstallationsprogram för SCCM-paketet

Creative Cloud Packager genererar en MSI-fil i mappen Build. Denna enda fil används för både installation och avinstallation av produkten eller produktserien. (Avinstallation är inte tillgängligt för uppdateringspaket, bara för installationspaket.)

Om du vill kan du skapa två separata SCCM-program för ett installationspaket: ett för installation och ett för avinstallation. Ge dessa program namn som gör det uppenbart för användarna av målsystemet vad kommandona gör.

 1. Öppna guiden New Program.

  • Navigera till Computer Management > Software Distribution > Packages från SCCM-konsolen.
  • Välj det SCCM-paket som du just skapat.
  • Under det väljer du Programs > New > Program.
 2. Ange kommandoraden för programmet i guiden New Program.

  På fliken General:

  Ange ett beskrivande namn (till exempel install_PS_1 eller uninstall_PS_1) i fältet Name och en förklarande kommentar som beskriver vad programmet gör.

  Klicka på Browse. I dialogrutan Open File ska du välja filtypen All Files (*.*) och sedan bläddra fram till och välja MSI/EXE-filen. Hur detta steg ser ut varierar mellan olika kommandon som du skapar.

  Bläddra till EXE-filen för installationspaketet.

  När du återgår till guiden New Program ska du lägga till lämpliga flaggor eller alternativ till kommandot efter filnamnet i textrutan Command Line.

  Du måste använda parametern silent för oövervakade installationer. 

  Syntax:

  setup [--silent] [--ADOBEINSTALLDIR=] [--INSTALLLANGUAGE=]

  Exempel:

  setup.exe --silent --ADOBEINSTALLDIR="C:\InstallDir" --INSTALLLANGUAGE=fr_CA

  Mer information om hur du använder det här kommandot finns i Distribuera via kommandoraden på Windows-datorer.

  Bläddra till MSI-filen för avinstallationspaketet.

  Använd kommandot msiexec med parametern /uninstall för avinstallationspaketet.

  Exempel:

  msiexec.exe /uninstall PS_1.msi /quiet

 3. På fliken Environment:

  • Markera Whether or not a user is logged in i fältet Program Can Run.
  • Markera Run with administrative rights i avsnittet Run-läge. Se till att Allow users to interact with this program är AV.

  Obs! Om du inte väljer att köra med administrationsbehörighet skriver Application Manager sin loggfil på en annan plats. Se Installationsloggar.

 4. Fyll i lämpliga uppgifter i fälten på flikarna Advanced, Windows Installer och MOM Maintenance och klicka på Next.

 5. Granska informationen på sammanfattningsskärmen. Om du behöver ändra någonting gör du det nu. Sedan klickar du på Next på den här skärmen. Skärmen Wizard Completed visas. Avsluta skapandet av programmet genom att klicka på Close.

Skapa installationsprogram och avinstallationsprogram för undantagskomponenter

Om du vill skapa installations- och avinstallationsprogram för de MSI-, EXE- eller AIR-installationsprogram som finns i mappen Exceptions ska du använda de kommandon som beskrivs i filen ExceptionInfo.txt högst upp i mappen Exceptions.

Om du till exempel vill skapa ett SCCM-installationspaket för ett MSI-installationsprogram som Adobe Flash Player 10 ska du använda följande kommando:

msiexec.exe /i AdobeFlashPlayer10_plRel_mul.msi /qn

Om du vill skapa ett avinstallationsprogram använder du /uninstall i stället för /i

msiexec.exe /uninstall AdobeFlashPlayer10_plRel_mul.msi /qn

Varning: För AIR-baserade installationsprogram kan du skapa ett tyst installationsprogram på samma sätt med det kommando som finns i filen ExceptionInfo.txt. För dessa komponenter kan du dock inte skapa ett tyst avinstallationsprogram. Vid avinstallation kan du behöva avinstallera AIR-program manuellt.

Välja distributionsplatser för SCCM-paketet

 1. Öppna guiden New Distribution Points.

  • Navigera till Computer Management > Software Distribution > Packages på SCCM-konsolen.
  • Välj det SCCM-paket som du just skapat.
  • Välj Distribution Points > New Distribution Points under paketet. Nu visas en introduktionsskärm. Klicka på Next.
 2. Välj de distributionsplatser dit du vill kopiera SCCM-paketet i guiden New Distribution Points.

  Vi antar i detta exempel att de distributionsplatser som du vill använda för det här SCCM-paketet redan har skapats. Du kan välja en eller flera distributionsplatser för det här paketet.

 3. Visa skärmen Wizard Completed och klicka på Close.

Annonsera programmen i SCCM-paketet

Följ anvisningarna i det här avsnittet en gång för varje SCCM-paketprogram som du vill annonsera. 

I dessa anvisningar antar vi att du redan har en samling som innehåller de målsystem där du vill annonsera programmen i SCCM-paketet.

 1. Öppna guiden Distribute Software to Collection.

  • Navigera till Computer Management > Collections på SCCM-konsolen.
  • Leta upp de samlingar där du vill annonsera det här SCCM-paketet.
  • Högerklicka på samlingens namn och välj Distribute > Software.
 2. I guiden Distribute Software to Collection väljer du det SCCM-paket som du vill annonsera.

  På fliken Package:

  • Aktivera Select an existing package.
  • Klicka på knappen Browse bredvid textfältet. I dialogrutan Select a Package letar du upp önskat SCCM-paket och markerar det. Klicka sedan på OK. Ditt val visas i textfältet på fliken Package.
  • Klicka på Next.
 3. Se till att du har markerat de distributionsplatser dit du vill kopiera SCCM-paketet.

  På fliken Distribution Points markerar du den eller de distributionsplatser som du vill använda för att distribuera det här SCCM-paketet. Klicka sedan på Next.

 4. Välj det SCCM-paketprogram som du vill annonsera.

  På fliken Select Program:

  • SCCM-paketets namn och dess program visas. I området Program: markerar du de program du vill annonsera.
  • Klicka på Next.
 5. Ställ in annonsegenskaperna.

  På fliken Advertisement Name:

  • Ange ett namn för annonsen i fältet Name.
  • Ange om du vill en kommentar som beskriver annonsen i fältet Comment.
  • Klicka på Next.

  På fliken Advertisement Subcollection:

  • Namnet på den samling som du väljer för den här annonsen visas i fältet Collection. Välj om du vill att den här annonsen ska skickas till alla undersamlingar till den här samlingen eller inte. Resultatet av ditt val visas i fältet längst ned på fliken.
  • Klicka på Next.

  På fliken Advertisement Schedule:

  • Ställ in det datum och den tidpunkt då du vill att annonsen ska köras.
  • Ange om annonsen ska ha en utgångstid eller inte. Om du vill att den ska gå ut ska du ange utgångsdatum och utgångstidpunkt.
  • Gör eventuella andra inställningar efter behov och klicka på Next.

  På fliken Assign Program:

  • Välj om du vill att det ska vara obligatorisk att köra programmet eller inte. Om du vill det ska du ange det datum och den tidpunkt då körningen av det ska framtvingas. Observera att annonsdatumet från föregående flik visas här.
  • Ställ in ett utgångsdatum om du vill.
  • Välj andra alternativ efter behov.
  • Klicka på Next.
 6. Visa sammanfattningsskärmen för annonsen.

  Granska informationen på sammanfattningsskärmen. Om du behöver ändra någonting gör du det nu. Sedan klickar du på Next på den här skärmen.

  Skärmen Wizard Completed visas. Avsluta skapandet av annonsen genom att klicka på Close.

När SCCM-paketet annonseras visas en avisering i Windows-verktygsfältet på måldatorerna som meddelar att ett program schemalagts för att köras.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy