I den här artikeln förklaras de olika distributionsfaserna i korthet:

 • Skapa paket
 • Testa paket

Skapa paket

Innan du skapar paket bör du:

 • Läsa igenom artikeln Skapa paket. Där finns information om hur du anropar och använder Application Manager.
 • Veta var Application Manager är installerat på administrationsdatorn.
 • Läsa igenom artikeln Planera distributionen och slutföra de planeringssteg som beskrivs i det kapitlet.

När du har utfört alla planeringssteg ska du skapa alla dina paket med hjälp av den information som du skapat under planeringsfasen.

Testa paketen du skapat före distributionen.

Testa paket

Du bör testa paketen du skapat innan du distribuerar dem. Vi rekommenderar att du distribuerar paketen med hjälp av det plattformsspecifika standardverktyget Microsoft System Center Configuration Manager 2007 (SCCM) eller Apple Remote Desktop (ARD).

 • Om du distribuerar med ARD finns det anvisningar i artikeln Distribuera Adobe-paket med ARD.
 • Om du distribuerar med SCCM finns det anvisningar i artikeln Distribuera Adobe-paket med SCCM.

Testa paketet genom att installera det på en testdator. Följ stegen nedan.

 1. Konfigurera testdatorn på samma sätt som en måldator.

  Testa paketet på en dator som uppfyller prestanda- och systemkraven för de program du installerar från paketen. Datorn bör ha liknande systemkapacitet som de måldatorer du ska distribuera paketen på.

  • Kontrollera att produktinstallationsmappen som distributionspaketet refererar till finns på rätt plats.
  • Tillgängliggör paketet på samma sätt som det ska distribueras till måldatorerna.
 2. Anropa installationsprogrammet på testdatorn.

  Om du inte har skapat något SCCM- eller ARD-installationsprogram kan du anropa MSI- eller PKG-paketet på något av följande sätt:

  • Direkt från kommandoraden, vid tyst installation använder du följande kommando:

  i Windows

  msiexec.exe /i <pkg_name>.msi /quiet

  på Mac OS

  sudo installer -pkg <install_pkg_name> -target /

  • Genom att starta installationsgränssnittet så här:

  i Windows dubbelklickar du på setup.exe-filen.

  i Mac OS dubbelklickar du på PKG-filen.

 3. Läs loggfilerna. 

  Installationsprogrammet skapar en loggfil där alla genomförda steg och den returnerade slutkoden registreras. Om loggfilen redan finns läggs det senaste resultatet till i filen. Se Installationsloggar och Felmeddelanden

 4. Testa de installerade programmen om du har skapat ett installationspaket.

  • Kontrollera att programmen har installerats på installationsplatsen.
  • Anropa varje program.
 5. (Valfritt) Kör avinstallationsprogrammet för paketet på testdatorn om du har skapat ett installationspaket.

  Om du inte har skapat ett plattformsspecifikt avinstallationsprogram kan du göra detta med MSI/PKG-paketet:

  • I Windows använder du MSI-avinstallationskommandot:

  msiexec /uninstall <pkg_name>.msi /quiet

  • I Mac OS använder du följande kommando:

  sudo installer -pkg <uninstall_pkg_name> -target /

  Efter avinstallationen kontrollerar du att programmen har tagits bort på installationsplatsen.

  Obs! Avinstallationspaket skapas inte för uppdateringspaket.

Installationsloggar

När du installerar det paket du skapat skriver det plattformsspecifika installationsprogrammet (SCCM eller ARD) loggfiler. Mer information finns i dokumentationen för dessa verktyg.

Paketet som du har skapat installerar en klientversion av Application Manager på klientdatorn. Detta program hanterar installationsprocessen. När du kör en installation med hjälp av distributionspaketet skriver Application Manager, och de andra processer som det initierar, följande loggfiler till klientdatorn:

1.

För ett installationspaket: <product_name><time_stamp>.log

För ett uppdateringspaket: <patch_name><version><time_stamp>.log

 • Sökväg i Windows: <Adobe Common Files>\installer\
 • Sökväg i Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers/

Under en obevakad distribution genererar distributionsmotorn som installerar komponenterna en komprimerad loggfil med information om förloppet och resultatet av installationen. Titta i den här filen och se om den innehåller några meddelanden (om misslyckade eller lyckade åtgärder) från installationen av distributionspaketen.

Filen namnges efter det paket som installeras och komprimeras i ett plattformsspecifikt format.

2.

oobelib.log

 • Sökväg i Windows: %temp%
 • Sökväg i Mac OS: ~/Library/Logs/

3.

PDApp.log

 • Sökväg i Windows:
  • Vid installation med administratörsbehörigheter via SCCM: %windir%\Temp
  • Vid installation med användarbehörigheter via SCCM: %temp%
 • Sökväg i Mac OS: ~/Library/Logs/

Felmeddelanden

Detta är de felkoder som komponenten för distributionshantering kan skriva till filen PDApp.log:

0       Programmet har installerats
1       Det gick inte att analysera kommandoraden
2       Ett okänt användargränssnittsläge har angetts
3       Det gick inte att initiera ExtendScript
4       Arbetsflödet i användargränssnittet misslyckades
5       Det gick inte att initiera arbetsflödet i användargränssnittet
6       Det obevakade arbetsflödet har genomförts med fel
7       Det gick inte att slutföra det obevakade arbetsflödet
8       Processen måste avslutas och en omstart krävs
9       Operativsystemets version stöds inte
10     Filsystemet stöds inte
11     En annan instans körs
12     CAPS-databasintegritetsfel
13     Medieoptimeringen misslyckades
14     Misslyckades på grund av otillräcklig behörighet
15     Mediedatabassynkroniseringen misslyckades
16     Det gick inte att läsa in distributionsfilen
17     Slutanvändaravtalet godkändes inte
18     Det gick inte att starta Adobe Application Manager. Se startfel nedan.
19     Processer som står i konflikt körs
20     Källsökvägen för installationen har inte angetts eller finns inte
21     Versionen av nyttolasten stöds inte av RIBS-versionen
22     Det gick inte att kontrollera installationskatalogen
23     Det gick inte att kontrollera systemkraven
24     Processen avslutades på grund av att arbetsflödet avbröts av användaren
25     Den binära sökvägen överstiger operativsystemets gräns för längsta sökväg
26     Mediebyte krävs i obevakat läge
27     Nyckelbaserade filer har upptäckts på målet
28     Basprodukten är inte installerad
29     Basprodukten har tagits bort
30     Det finns inte tillräckligt med diskutrymme för att installera nyttolasten (slutfördes med fel)
31     Det finns inte tillräckligt med diskutrymme för att installera nyttolasten (misslyckades)
32     Korrigeringen har redan tillämpats
33     Produkten är inte installerad. Det går inte att avinstallera.
34     Nyttolastinformationen hittades inte i Media_db
35     Vissa installationsfiler saknas eller är ogiltiga
36     En annan MSI-installation pågår redan
37     Valideringen misslyckades
38     Okänt fel


9999 Katastrofalt fel

De felkoder som startkomponenten kan skriva till filen PDApp.log är:

BS_STATUS_SUCCESS  0  Startkomponenten kördes utan fel
BS_STATUS_ERROR_SELF_UPDATE  1  Fel i automatiskt uppdateringsläge
BS_STATUS_ERROR_INIT_OBJ  -1  Det gick inte att initiera startobjekt
BS_STATUS_ERROR_MULT_INST  -2  Mer än en instans körs
BS_STATUS_ERROR_SYSTEM_CHECK  -3  Någon av operativsystemkontrollerna misslyckades
BS_STATUS_ERROR_REGISTER_CALLBACK  -4  Det gick inte att registrera återanrop
BS_STATUS_ERROR_INSTALL_PACKAGE  -5  Det gick inte att installera paket
BS_STATUS_ERROR_COPY_FILE  -6  Det gick inte att kopiera filer efter installationen
BS_STATUS_ERROR_LAUNCH_APP  -7  Det gick inte att starta programmet
BS_STATUS_ERROR_INVALID_COMMAND_LINE  -8  Ett ogiltigt kommandoradsargument har angetts
BS_STATUS_ERROR_FILE_MISSING  -9  Distributions- eller manifestfilen saknas
BS_STATUS_NO_ADMIN_PRIVILEGE  -10  Administratörsbehörighet krävs men finns inte
BS_STATUS_ERROR_PARSE_MANIFEST  -11  Det uppstod problem när manifestet skulle analyseras
BS_STATUS_ERROR_PIM  -12  Det uppstod ett fel vid användningen av PIM-biblioteket
BS_STATUS_ERROR_SYSTEM_CHECK_SOFT_STOP  -13  Någon av programsystemkontrollerna misslyckades
BS_STATUS_ERROR_INSTALLATION_CANCELLED  -14  Installationen avbröts
BS_STATUS_ERROR_LAUNCHPATH_LONG  -15  Startsökvägen är längre än 200 tecken
BS_STATUS_ERROR_OTHER  -999  Andra fel
 

 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy