Adobe Remote Update Manager är ett kommandotolksgränssnitt som du kan använda för att fjärrköra Adobe Update Manager och installera uppdateringar med administratörsbehörighet. Du behöver därför inte logga in på varje klientdator för att installera uppdateringarna.

Obs!

Remote Update Manager ska startas med förhöjd behörighet.

Om du kör Remote Update Manager på en macOS-dator måste du köra kommandona med sudo. Enligt detta dokument krävs ett administratörslösenord om sudo-kommandot används i Terminal.

Den senaste versionen av Remote Update Manager hämtas och packas under paketeringsprocessen.

När du skapar ett paket med Creative Cloud Packager finns det ett alternativ på konfigurationsskärmen där du kan aktivera användandet av Remote Update Manager. Om det här alternativet är markerat (vilket är standard) inkluderas Remote Update Manager i paketet. När paketet distribueras kopieras Remote Update Manager till följande platser på klientdatorn:

Windows:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE_Enterprise\RemoteUpdateManager

macOS:
/usr/local/bin

Remote Update Manager kan sedan köras från klientdatorerna.

Översikt

När du har distribuerat Adobe-programmen på klientdatorerna vill du vanligtvis att de kommande uppdateringarna för paketen ska vara tillgängliga på klientdatorerna. Du kan skapa ett uppdateringspaket och distribuera det manuellt på klientdatorerna.
I stället för att distribuera uppdateringarna manuellt kan du använda Remote Update Manager, som avsöker Adobe Update Server – eller en lokal Adobe Update Server om konfigurationen använder AUSST-verktyget (Adobe Update Server Setup Tool) – och distribuerar de senaste tillgängliga uppdateringarna från uppdateringsservern till varje enskild klientdator som det körs på. Du behöver därför inte skicka uppdateringar manuellt till klientdatorerna.
När ett installationspaket skapas med Creative Cloud Packager ska Adobe-uppdateringarna vara inaktiverade som standard eftersom de flesta företagsmiljöer inte förser sina slutanvändare med administratörsrättigheter. När uppdateringarna är inaktiverade ser inte slutanvändarna att uppdateringarna är tillgängliga och de kan inte heller använda dem om de laddas ned. Genom att använda Remote Update Manager kan dessa uppdateringar fjärrinstalleras även om uppdateringar har inaktiverats via Creative Cloud Packagers konfigurationsalternativ.
När du har installerat Remote Update Manager på alla klientdatorer kan du köra verktyget från kommandotolken eller med hjälp av fjärrhanteringsverktyg.

Obs!

Remote Update Manager är enbart avsett för vissa av Adobes produkter för persondatorer. Det kan inte användas för vissa inbyggda installationsprogram som t.ex. Gaming SDK. Stöd finns inte heller för plugin-program för webbläsare, till exempel Flash Player, eller för programuppdateringar för Adobe AIR.

Obs!

Hur du konfigurerar en lokal uppdateringsserver (AUSST) i företagskonfigurationen beskrivs i Adobe Update Server Setup Tool.

Köra Remote Update Manager utan AUSST

Om du inte har någon konfigurerad AUSST-server i företagets datormiljö, avsöker varje klientdator Adobe Update Server direkt för att få uppdateringar när du kör Remote Update Manager.

Remote Update Manager

Köra Remote Update Manager med AUSST

Om du har konfigurerat en AUSST-server hämtas uppdateringarna från Adobe Update Server till den lokala uppdateringsservern. När du anropar Remote Update Manager avsöker varje klientdator den lokala uppdateringsservern för att få uppdateringar.

Remote Update Manager med AUSST

Använda Remote Update Manager för att automatiskt hålla uppdateringarna aktuella

I det här avsnittet:

Konfigurera din miljö innan du använder Remote Update Manager

Om du inte vill att produkter/komponenter på klientdatorer ska kunna hämta uppdateringarna direkt utan ingripande av administratör inaktiverar du manuella uppdateringar när du skapar paketet. Mer information om hur du gör det finns i beskrivningen på paketkonfigurationsskärmen i artikeln ”Skapa distributionspaket”.

Obs!

Remote Update Manager fungerar oavsett om du har inaktiverat manuella uppdateringar eller inte på klientdatorer.

Om du vill att alla uppdateringar ska lagras lokalt på en server där klientdatorerna kan komma åt dem när du anropar Remote Update Manager använder du AUSST-verktyget (Adobe Update Server Setup Tool). Se Köra Remote Update Manager med AUSST. Mer information om hur du konfigurerar AUSST finns i Använda Adobe Update Server Setup Tool.

Obs!

Adobe-program, för vilka uppdateringar ska installeras, får inte köras när Remote Update Manager anropas.

Hämta och installera uppdateringar i separata instanser

Med Remote Update Manager kan du även fjärrhämta och installera uppdateringar till klientdatorer. När du kör kommandot för fjärruppdatering kan du välja mellan att ladda ned och installera uppdateringen i enskilda eller samlade RUM-körningar. Detta gör att du kan hämta de tillämpliga uppdateringarna och sedan installera dem senare. Mer information om hur du hämtar och installerar uppdateringar finns i --action-kommandot under Syntax för Remote Update Manager med beskrivning.

Obs!

Kommandoradsalternativet --action stöder för närvarande inte hämtning av Acrobat och Reader.

Använda uppdateringar för Acrobat och Reader

Remote Update Manager har stöd för Acrobat och Reader. Innan du kör Update Manager bör du dock kontrollera följande på klientdatorn:

För macOS måste Acrobat Updater vara i version 1.0.14 eller senare.

 1. Kör följande kommando i terminalfönstret för att kontrollera Updater-version:

  defaults read "/Library/Application Support/Adobe/ARMDC/Application/Acrobat Update Helper.app/Contents/Info" CFBundleVersion

 2. Om det är en tidigare version än 1.0.14 hämtar du den senaste versionen från:
  https://armmf.adobe.com/arm-updates/mac/ARMDC/ARM_update/ARMDC Agent Installer.pkg

 3. Installera det hämtade paketet med följande kommando:

  sudo installer -pkg <path to the downloaded .pkg file> -target /

För Windows bör programversionerna vara följande:

 • Klassisk: 15.006.30279 eller senare
 • Löpande: 15.023.20053 eller senare

Information om de senaste uppdateringarna för Acrobat/Reader finns i Versionsinformation | Acrobat, Reader.

Obs!

Det krav som anges ovan är tillräckliga för att uppdatera Acrobat och Adobe Reader. Det innebär att uppdateringar kan göras även om Creative Cloud-datorprogrammet inte är installerat på klientdatorn.

Syntax för Remote Update Manager med beskrivning

Du fjärranropar uppdateringsdistributionen på varje klientdator genom att köra Remote Update Manager på alla klientdatorer. Du kan använda ett företagsdistributionsverktyg som SCCM, ARD eller JAMF Casper Suite för detta, eller använda en kommandofil som anropar Remote Update Manager på alla klientdatorer.
Syntaxen för Remote Update Manager är följande

RemoteUpdateManager --proxyUserName= --proxyPassword= --channelIds= --productVersions= --action= --help 

Parameter
Beskrivning
--proxyUserName
Användarnamnet för proxyservern om en sådan används.
--proxyPassword
Lösenordet för proxyservern om en sådan används.
--channelIds

För de produkter som visas på den här sidan använder du parametern
--productVersion i stället för --channelIds.

Anger ett id för den produkt som uppdateringar ska fjärrdistribueras för. Du kan ange en eller flera produkter genom att ange deras channel-id i en kommaseparerad lista (kontrollera att det inte finns blanksteg mellan kommatecknet och det channel-id som följer). En lista över produkter och motsvarande channel-id:n finns i Channel-id:n för användning med Adobe Remote Update Manager.
Standard: Om du inte anger den här parametern distribueras alla tillgängliga uppdateringar.

--productVersions

Den här parametern är valfri och gäller för programmen som visas på den här sidan.

Anger en kombination av SAP-kod för produkten och den grundversion av produkten som uppdateringen ska distribueras till. 

Till exempel distribuerar --productVersions=SPRK#0.5.0 uppdateringen för Adobe Experience Design (Preview) 0.5.0. 

Om du inte anger en version (utan endast ett produkt-ID) distribueras uppdateringar för alla produktversioner som är installerade på klientdatorn. Om du inte anger det här alternativet distribueras uppdateringar för alla produkter som är installerade på klientdatorn.

Kommaseparerade poster i --productVersions update/deploy:

 • --productVersions=SPRK#0.5.0: Distribuerar uppdateringar av Adobe Experience Design (Preview) 0.5.0..
 • --productVersions=PHSP: Distribuerar uppdateringar av alla (appar med fullständiga installationsprogram) versioner av Photoshop, eftersom produktversionen inte är angiven. 
 • --productVersions=ACR#12.0.0: Distribuerar uppdateringar av Adobe Camera Raw 12.0.
 • --productVersions=APRO#15.0: Distribuerar Adobe Acrobat DC-uppdateringar med större version 15 på Win32, Win64 och OSX10-64. För Acrobat-installationer med en annan större version än 15 måste rätt större version användas i stället för 15.0.
 • --productVersions=RDR#15.0: Distribuerar Adobe Reader DC-uppdateringar med större version 15 på Win32, Win64 och OSX10-64. För Reader-installationer med en annan större version än 15 måste rätt större version användas i stället för 15.0.

Produkterna uppdateras dock bara av RUM om de är installerade på målsystemet.  

Alla beroende/nödvändiga komponenter av de angivna programmen uppdateras också.

Den här parametern är valfri. Om den inte skickas kommer alla uppdateringar att listas, hämtas eller installeras enligt parametern --action. 

--action

Anger vilken åtgärd som ska utföras: lista, hämta eller installera.

 • --action=list: Visar en lista med tillgängliga uppdateringar för de produkter som installerats på datorn. 
 • --action=download: Hämtar de relevanta uppdateringarna.
 • --action=install: Installerar uppdateringar om de redan är hämtade. Om uppdateringarna inte redan är hämtade, hämtar det här kommandot först uppdateringarna och installerar dem sedan.
 • Om --action inte har angetts utför kommandot standardåtgärden och bara hämtar och installerar de relevanta uppdateringarna.

Obs! Kommandoradsalternativet --action stöder för närvarande inte hämtning av uppdateringar för Acrobat och Reader.

--help
En lista över verktygets användningsområden.

Exempel

 • Följande kommando anropar Remote Update Manager på klientdatorn för ett scenario där det inte finns någon proxyserver

RemoteUpdateManager

 • Följande kommando anropar Remote Update Manager på klientdatorn som kräver ett användarnamn för proxyservern, TestUser, och proxyserverns lösenord, _27Dtpras?!

RemoteUpdateManager --proxyUserName=TestUser --proxyPassword=_27Dtpras?!

 • Följande kommando distribuerar uppdateringar bara för de produkter som hör till channel-id AdobePhotoshopCS6-13.0 och till channel-id AdobeInDesignCS6-8.0. Lägg märke till att det inte ska vara något blanksteg mellan kommatecknet (,) och ”AdobeInDesignCS6-8.0”.

RemoteUpdateManager --channelIds=AdobePhotoshopCS6-13.0,AdobeInDesignCS6-8.0

 • Följande kommando distribuerar de senaste uppdateringarna endast för Illustrator 19.0.

            RemoteUpdateManager --productVersions=ILST#19.0

 • Med följande kommando distribueras de senaste uppdateringarna endast för alla versioner av Illustrator:

            RemoteUpdateManager --productVersions=ILST

 • Med följande kommando distribueras de senaste uppdateringarna för alla versioner av Illustrator och tillämpliga uppdateringar för Photoshop CS6-13.0:

                RemoteUpdateManager –-productVersions=ILST --                   channelIds=AdobePhotoshopCS6-13.0

Returvärden

Efter körning returnerar Remote Update Manager ett av följande värden:

0
 Uppdateringar har distribuerats eller datorn är redan uppdaterad.
1
Allmänt fel, t.ex. ett internt fel. Så kan vara fallet om Adobe Application Manager-installationen t.ex. är skadad eller då nätverket inte är på plats. I så fall kan vanligen inte hämtningen eller installationen av uppdateringar sättas igång alls.
2 En eller flera uppdateringar gick inte att installera. Till exempel då endast två av tre uppdateringar har installerats korrekt.
Tänk dig att uppdateringarna ska installeras för Photoshop, Illustrator och Dreamweaver. Men Photoshop kördes för tillfället på klientdatorn, så uppdateringarna installerades bara för Illustrator och Dreamweaver. I det här scenariot returneras felkod 2.

Detaljerad information finns i Remote Update Managers loggfil, som beskrivs i nästa avsnitt.

Status för hämtning och installation av uppdateringar

Konsolen visar status för hämtning och installation av appuppdateringar. 

Status för hämtning och installation av fjärruppdatering av appar
Status för hämtning och installation av fjärruppdatering av appar

Loggfil för Remote Update Manager

Loggfilen för Remote Update Manager innehåller detaljerad information om händelser under distributionen av undantagsnyttolaster med Remote Update Manager.
Loggfilen heter RemoteUpdateManager.log och finns på följande plats:

 • I Windows finns loggfilen på platsen %temp% location.
 • I macOS finns loggfilen i mappen ~/Library/Logs/.

Kontrollera om det finns fel

De fel som Remote Update Manager upptäcker är märkta med taggen [error] i loggfilen.

Loggfilens dataformat

Remote Update Manager kör hela arbetsflödet för Acrobat (lista och installera) innan arbetsflödet för Creative Cloud-produkten körs. Acrobat-loggarna visas före arbetsflödena för Creative Cloud-produkten.

Loggarna för alla Creative Cloud-produkterna visas i följande format:

BaseVersion/UpdateVersion. Till exempel: AdobeLightroom-6.0/6.7

Loggningsinformationen om Acrobat och Reader i Windows visas som:

ProductName-BaseVersion. Till exempel: AdobeAcrobatDC-15.0

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy