Bir forma hesaplanan alanlar ekleme

Hesaplanan alanlar, Gelişmiş formların birer parçasıdır ve bu durumda yalnızca çok lisanslı hizmet seviyelerine dahil edilir.


Genel Bakış

Adobe Acrobat Sign, sözleşme imzalandığında imzalayan tarafından girilen verilere dayanarak belgedeki alanların (sözleşme) dinamik olarak güncellenmesini sağlar. Bu işlem Hesaplanan Alanlar kullanılarak yapılabilir. Belgeyi imza için göndermeden önce belgede (veya belge şablonunda) kural oluşturmak için hesaplanan alanları kullanabilirsiniz. Bu kurallar, imzalayan kişi belgede işlem yaptığında ve alanlara/değerlere dayalı olarak belgeyi dinamik olarak güncellediğinde işlenir.

Hesaplanan alanlar, aşağıdaki mekanizmalardan herhangi biri kullanılarak belge içinde tanımlanabilir:


Hesaplanan Alanlara Yönelik Kullanım Örnekleri

Hesaplanan alanlar, imzalama sırasında belgenin dinamik olarak güncelleneceği herhangi bir durum için kullanılabilir. Aşağıda hesaplanan alanların kullanılabileceği birkaç kullanım durumu örneği verilmiştir. Bu kullanım örnekleri sadece açıklama amaçlıdır.

1. Sipariş Formu Oluşturma—Hesaplanan alanlar, sipariş formu oluşturmak için kullanılabilir. İmzalayan bu formu kullanarak mevcut öğeler listesinden seçim yapabilir ve miktar belirleyebilir. Listeden bir öğe seçildiğinde, form otomatik olarak seçilen öğenin fiyatıyla güncellenir. İmzalayan tarafından seçilen miktar, öğenin toplam maliyetinin otomatik olarak hesaplanmasını da sağlar. Form, sipariş üzerine verilecek toplam vergiyi belirlemek veya müşterilere indirim sunmak üzere iş kurallarına dayalı olarak bir toplu alım indirimi hesaplamak için ek hesaplamalar da içerebilir.

2. Sözleşme süresi son kullanma tarihini otomatik olarak doldurma—Müşterilerin imzalama sırasında sözleşme süresini (6 aylık, 12 aylık, 24 aylık vb.) seçebildiği sözleşmelerde, müşteri tarafından imzalama sırasında yapılan seçimlere dayalı olarak sözleşmenin bitiş tarihinin otomatik olarak doldurulması için hesaplanan alan kullanılabilir.

3. Birden fazla seçenekli kayıt formları—Formu imzalayan kişinin mevcut seçeneklerden seçim yapabileceği kayıt formları (üyelik formları gibi) oluşturmak için hesaplanan alan kullanılabilir. İmzalayan tarafından yapılan seçimler, imzalayanın kabul ettiği koşullar, sözleşmenin süresi ve toplam maliyet gibi formların diğer dinamik yönlerini de etkileyebilir.


Hesaplanan Alanla İlgili Temel Bilgiler

Acrobat Sign formundaki herhangi bir form alanı, onay kutusu alanı veya radyo düğmesi alanı, hesaplanan alan olarak işaretlenebilir. İmzalama sırasında imzalayan, hesaplanan alan olarak belirlenmiş bir alana doğrudan bir değer giremez; alanın değeri formda tanımlanan kurallara göre otomatik olarak hesaplanır.

Hesaplanan alan tanımı iki bölümden oluşur: ifade ve format.

İfade

Zorunlu

Tanımlanan alanın değerinin nasıl hesaplandığına ilişkin formülü/kuralı tanımlar. Acrobat Sign, imzalama sırasında ifadeyi değerlendirir ve elde edilen değer alanda görüntülenir.

Format

İsteğe Bağlı

Hesaplanan alanın sonuç değeri, bir format belirtilerek tarih, sayı veya para birimi olarak formatlanabilir.

Hesaplanan alanlar; Acrobat Sign metin etiketleri, Acrobat Sign web uygulaması veya PDF form alanları kullanılarak tanımlanabilir. Hesaplanan alanları tanımlamak için Acrobat Sign metin etiketleri veya PDF form alanlarını kullanılırken, hesaplama ifadesi "calc" adlı bir direktif kullanılarak tanımlanır. Hesaplanan alanın formatı, "format" adlı bir direktif kullanılarak belirlenebilir.

Örnek

{{someCalculatedField_es_:signer1:calc(someExpn):format(formatType, someFormat)}}

Bu örnekte, "someCalculatedField" adlı bir belge içindeki bir alanı tanımlamak için kullanılan metin etiketleri gösterilmektedir. Bu alan, signer1 olarak belirtilen alıcıya atanır. Bu alanın değeri, "someExpn" alanında belirtilen formül temel alınarak hesaplanır. Elde edilen değerin türü, "format Type" parametresi ve "someFormat" olarak tanımlanan format temel alınarak elde edilen formatlamayla belirlenir.

Acrobat Sign web uygulamasının içerik oluşturma ortamı, hesaplanan alanların formüllerini tanımlamak için tam işlevli bir ifade oluşturucu sağlar. İfade oluşturmayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Hesaplanan Alanları Belirtmek İçin İfade Oluşturucu Kullanma.


Hesaplanan Alan İfadeleri

İfade, hesaplanan alanın değerini belirlemek için formülü/kuralı tanımlar. Bir ifade, aşağıdaki öğelerden bir veya daha fazlasını içerebilir:

Literal

İfadenin bir parçası olarak kullanılan gerçek bir değeri belirtir. İfadeler dize değerleri, sayılar veya tarihler olabilir. Örneğin:

 • {{helloField_es_:signer1:calc(“Hello”)}} – Bu literal, "helloField" adlı alanın değerini "Hello" olarak ayarlar.
 • {{numField_es_:signer1:calc(10)}} – Bu literal, "numField" adlı alanın değerini 10 olarak ayarlar.
 • {{date_es_:isdate(format="mmm d, yyyy")}} - Bu literal, özel bir sınırlayıcı olan virgül içeriyor. Virgülün formatlanan dizenin parçası olması için ifade aslına sadık bir değer olarak verilmelidir.
 • {{date_es_:isdate(format='d "day of" mmmm, yyyy')}} - Tarih hesaplamalarına karakter dizesi eklemek mümkündür.  Dize, tek veya çift tırnak içine alınmalıdır. 
  • Yukarıdaki hesaplama şöyle bir dize oluşturur: 12 Aralık 2012

Bir ifadeye eklenmesi gereken dizeler tırnak işaretleri [çift (") veya tek (') tırnak] içinde kullanılmalıdır. Elde edilen değerin bir tırnak işareti (tek veya çift tırnak işareti) içermesi gerekiyorsa tırnağı kapatmak için ters eğik çizgi (\) kullanılabilir.

Önemli Not: Devam eden tüm örnekler için yalnızca ifade gösterilir, metin etiketi için ise tam söz dizimi gösterilmez.

İşleçler

İşleçler, ifadenin bir parçası olarak bir veya daha fazla işlemi gerçekleştirmek için kullanılır. Örneğin:

• 6 + 4 – Bu işleç, hesaplanan alanda doldurulan 10 değerini ortaya çıkarır.

• 5/22/2016 - 3 – Bu işleç, hesaplanan alanda doldurulan 5/19/2016 değerini ortaya çıkarır.

İfadelerde desteklenen işleçlerin listesi için Desteklenen İşleçler bölümüne bakın.

Alanlar

Belgedeki mevcut alanlar, sahip olduğu adla alana referans gösterilen bir ifade tanımlamak için kullanılabilir. Bu alanlar Acrobat Sign alanları (Örneğin: İmza, Tarih Alanı, İmzalayan Adı, İmzalanan Firma vb.) veya belgede tanımlanan alanlar ya da diğer hesaplanan alanlar olabilir. Örneğin:

• price * quantity – Bu ifade, belgede "price" ve "quantity" adlı diğer iki alanı temel alır. Bu iki alandaki değerlerin çarpım sonucu Hesaplanan Alana girilir.

• signerName & “employee of “ & signerCompany – Bu ifade, belgede varsa Acrobat Sign tarafından önceden doldurulan ve bunları bir araya getiren "signerName" ve "signerCompany" adlı iki alanı temel alır. Yazar adı "Casey Jones" ve imzalayanın şirketi "Acme Corp" ise bu ifade, hesaplanan alanda doldurularak "Acme Corp çalışanı Casey Jones" sonucunun elde edilmesini sağlar.

Bir alan adında boşluk bulunuyorsa alan adının bir ifadeyle ilişkilendirilebilmesi için köşeli parantez ([]) içine yerleştirilmesi gerekir. Örneğin, [boşluklu alan adı], "boşluklu alan adı" adlı belgedeki bir alanla ilişkilendirilir.

İşlevler

İfadeler, Acrobat Sign desteklenen işlev listesinden bir veya daha fazla işlev içerebilir. Belirtilen işlevler, sözleşme imzalama işlemi sırasında değerlendirilir ve elde edilen değer hesaplanan alanda görüntülenir. Örneğin:

• dateAdd(d, signedDate, 3) – Bu ifade "dateAdd" işlevini kullanarak bu sözleşmenin imzalanacağı tarihe 3 gün ekleneceğini belirtir. Dolayısıyla, belge 5/22/2016 tarihinde imzalanırsa ifadeden elde edilen değer 5/25/2016 olur.

Negatif sayılar kullanılarak etkili bir şekilde tarihten çıkarma işlemi yapılabilir.

İfadelerde desteklenen işlevlerin listesi için Desteklenen İşlevler bölümüne bakın.


Desteklenen İşleçler

Aşağıdaki işleçler hesaplanan alanlarda desteklenir.

+

İki sayıyı toplar.

-

İki sayıyı çıkarır.

/

İki sayıyı böler.

*

İki sayıyı birbiriyle çarpar.

&

İki dizeyi birbirine bağlar.

=

Eşittir. İki değeri karşılaştırır ve iki değer eşitse "true" değerini, eşit değilse "false" değerini getirir.

!=

Eşit Değildir. İki değeri karşılaştırır ve iki değer eşit değilse "true" değerini, eşitse "false" değerini getirir.

Küçüktür. İki değeri karşılaştırır ve ilk değer ikinci değerden küçükse Boolean (true veya false) değerini getirir.

>=

Büyüktür veya Eşittir. İki değeri karşılaştırır ve ilk değer ikinci değerden büyükse veya ikinci değere eşitse Boolean (true veya false) değerini getirir.

<=

Küçüktür veya Eşittir. İki değeri karşılaştırır ve ilk değer ikinci değerden küçükse veya ikinci değere eşitse Boolean (true veya false) değerini getirir.

Büyüktür. İki değeri karşılaştırır ve ilk değer ikinci değerden büyükse Boolean (true veya false) değerini getirir.

%

Modulo İşleci. İki sayı arasındaki bölünmenin geri kalanını getirir.

^

Üst İşleci. Belirtilen sayıların üstel değerini getirir.


Desteklenen İşlevler

İfadeler hesaplanan bir alan içinde belirlenirken aşağıdaki işlevler desteklenir.

İşlev

Kategori

Açıklama

abs(number1)

Matematik

"number1" sayısının mutlak değerini getirir.

roundUp(number1)

Matematik

"number1" sayısını yukarıya yuvarlar.

roundDown(number1)

Matematik

"number1" sayısını aşağıya yuvarlar.

round(number1)

Matematik

"number1" sayısını en yakın tamsayıya yuvarlar.

min(number1,number2)

Matematik

"number1" ve "number2" sayılarından daha küçük olanı getirir.

max(number1,number2)

Matematik

"number1" ve "number2" sayılarından daha büyük olanı getirir.

datePart(part, date)

Tarih

İlk bağımsız değişken tarafından belirtilen tarihin bir bölümünü bir tam sayı olarak getirir. Örneğin: datePart(m, 5/22/2016) tarihin ay bölümü olan 5 sayısını getirir.

Parça öznitelikleri için kabul edilebilir değerler hakkındaki bilgilere ilişkin aşağıdaki Tarihlerin Bölümleri için Kabul Edilen Değerler konusuna bakın.

dateAdd(part, date, addition)

Tarih

Gelecekteki bir tarihi hesaplamak için bir tarihe belirtilen sayıda parça ekler (ör. gün için "d", ay için "m" veya yıl için "y"). Sayılar veya alan adları kullanabilirsiniz.

Örneğin: dateAdd("m", "Jan 1, 2016", 3) formülü, 1 Nis 2016 sonucunu getirir. Bu örnekte, formül belirtilen tarihe 3 ay ekler.

Negatif sayılar kullanılarak etkili bir şekilde tarihten çıkarma işlemi yapılabilir.

dateDiff(part, date1, date2)

Tarih

İki tarih arasındaki parça sayısını (ör. gün için "d", saat için "h" veya dakika için "n") getirir. Sayılar veya alan adları kullanabilirsiniz.

Örneğin: dateDiff("d", "Jan 1, 2016", "Jan 2, 2016"), 1 Ocak ile 2 Ocak arasındaki 1 günü temsil eden 1 değerini getirir.

daysIn(part, date)

Tarih

Belirtilen tarih için gün sayısının içerdiği parçayı (ör. gün için "d", ay için "m" veya yıl için "y") getirir. Sayılar veya alan adları kullanabilirsiniz.

Örneğin: daysIn("m", "Feb 1, 2016”) Şubat 2016'daki günler için 29 değerini, daysIn("y", "02/01/2015") 2015 yılındaki günler için 365 değerini getirir.

date(string)

Tarih

"1/1/2016" gibi bir dize değerini, diğer işlevlerde de kullanılabilecek bir tarih nesnesine dönüştürür.

now()

Tarih

Tarih ve saati formül değerlendirildiğinde, çoğunlukla e-imza sayfası yüklendiğinde getirir.

if(logical_test, value_if_true, value_if_false)

Mantık

"logical_test" değerini değerlendirir. "logical_test" başka bir ifade olabilir. TRUE ise "value_if_true" ifadesinde belirtilen değeri getirir. FALSE ise "value_if_false" ifadesinde belirtilen değeri getirir. "value_if_true" ve "value_if_false" niteliklerinin ikisi de ifade olabilir.

Örneğin: if (1>0, "Correct", "Incorrect") formülü, "Correct" değerini getirir.

and(logical1, logical2, ...)

Mantık

Yalnızca tüm mantıksal bağımsız değişkenler TRUE olduğunda "true" değerini getirir. Aksi takdirde "false" değerini getirir.

Örneğin: and (1>0, 2>1) formülü "true"; and (1>0, 2=1) formülü "false" değerini getirir.

or(logical1, logical2, ...)

Mantık

Mantıksal bağımsız değişkenlerden herhangi biri (logical1, logical2, ...) TRUE olduğunda "true" değerini getirir. Tüm mantıksal bağımsız değişkenler FALSE olduğunda "false" değerini getirir.

Örneğin: or (1>0, 2>1) formülü "true" değerini getirir. or (1>0, 2=1) formülü "false" değerini getirir.

not(logical)

Mantık

"logical" değerinin zıttını getirir. Yani "logical" değeri FALSE olduğunda "true" değerini getirir. Bu değer TRUE olduğunda "false" değerini getirir. Örneğin: not (1>0) formülü "false" değerini getirir.
lookup(sourceField,("value1=return1,value2=return2", "default_value") Mantık

Kaynak alanı "getirme değeri"ni (Dropbox'ta ve onay kutularında kullanılır) değerlendirir ve böylece hesaplanan alana mümkün değerlerin bir listesine göre varsayılan değeri girer.

Örneğin: lookup(stateField, "CA=California,UT=Utah,MA=Massachusetts,WA=Washington","None")

Bu kod, stateField değerinin CA olması durumunda California; stateField değerinin UT olması durumunda Utah sonucunu getirir.  Bir eşleşme bulunmazsa sonuç Yok olarak getirilir.


Tarih Bölümleri İçin Kabul Edilen Değerler

Aşağıdaki değerler, işlevin çalışması gereken tarih bölümü belirtilirken tarihle ilgili işlevlerde kullanılabilir.

Bölüm

İşlevin uygulanacağı tarihin bölümü

y

Yıl

q

Çeyrek

m

Ay

d

Gün

h

Saat

n

Dakika

s

Saniye


Hesaplanan Alanların Formatlanması

Hesaplanan bir alan için ifade belirtmenin yanı sıra çıktı değeri de formatlanabilir. Çıktı metin olarak (varsayılan) veya bir sayı ya da tarih formatında formatlanabilir.

Metin etiketleriyle birlikte kullanıldığında, format direktifi iki bağımsız değişkeni alır: FormatType ve Format.

FormatType

Hesaplanan alanın temsil ettiği değer türünü belirtir. Bu parametredeki kabul edilebilir değerler: sayı ve tarih.

Format

Hesaplanan alana yerleştirilecek çıktı değerinin yapısını belirtir.


Hesaplanan Alanların Sayı Olarak Formatlanması

Aşağıdaki karakterler, çıktı formatlandırmasını bir sayı formatında belirtmek için kullanılabilir

Format Karakteri

Açıklama

_

(Alt çizgi.) Herhangi bir rakam yer tutucusunu temsil eder.

9

Herhangi bir rakam yer tutucusunu temsil eder.

.

Zorunlu ondalık ayırıcının (veya yerel olarak uygun simge) konumu.

0

Zorunlu ondalık ayırıcının solunda veya sağında yer alır. Sıfırla doldurulur.

( )

Sayı sıfırdan küçükse maskenin etrafına parantez koyar.

+

Pozitif sayıdan önce artı işareti, negatif sayıdan önce eksi işareti koyar.

-

Pozitif sayıdan önce boşluk, negatif sayıdan önce eksi işareti koyar.

,

Her üçüncü ondalık basamağı virgülle (veya yerel olarak uygun ayırıcı karakteriyle) ayırır.

$

Formatlanmış sayıdan önce bir dolar işareti (veya yerel olarak uygun sembol) yerleştirir. Belirtildiğinde format dizesinin ilk karakteri olmalıdır.

%

Alandaki sayı değerini bir yüzdeye dönüştürür. Değeri 100 ile çarpar ve

sonuna % işareti ekler. Belirtildiğinde format dizesinin son karakteri olmalıdır.


Hesaplanan Alanların Tarih Olarak Formatlanması

Aşağıdaki karakterler, çıktı formatlandırmasını bir tarih formatında belirtmek için kullanılabilir.

Format

Açıklama

Örnek

s

Dakikanın 0 - 59 arasındaki saniye değeri.

"0" - "59"

ss

Dakikanın gerektiğinde sıfır ile başlayan saniye değeri.

"00" - "59"

n

Saatin 0 - 59 arasındaki dakika değeri.

"0" veya "59"

nn

Saatin gerektiğinde sıfır ile başlayan dakika değeri.

"00" veya "59"

h

Günün 1 - 12 arasındaki saat değeri.

"1" - "12"

hh

Günün gerektiğinde sıfır ile başlayan saat değeri.

"01" - "12"

H

Günün 0 - 23 arasındaki saat değeri.

"0" - "23"

HH

Günün gerektiğinde sıfır ile başlayan saat değeri.

"00" - "23"

d

Ayın 1 - 31 arasındaki gün değeri.

"1" - "31"

dd

Ayın gerektiğinde sıfır ile başlayan gün değeri.

"01" - "31"

ddd

Kısaltılmış gün adı.

"Pts" ila "Paz"

dddd

Tam gün adı.

"Pazartesi" ila "Pazar"

m

Yılın 1-12 arasında ay değeri.

"1" - "12"

mm

Yılın gerektiğinde sıfır ile başlayan ay değeri.

"01" - "12"

mmm

Kısaltılmış ay adı.

"Oca" - "Ara"

mmmm

Tam ay adı.

"Ocak" - "Aralık"

yy

İki basamaklı sayı olarak yıl.

"99" veya "15"

yyyy

Dört basamaklı tam yıl.

"1999" veya "2015"

t

A.M./P.M. belirtecinin ilk karakterini görüntüler.

"A" veya "P"

tt

A.M./P.M. belirtecini görüntüler.

"AM" veya "PM"


Formatlama Örnekleri

Aşağıdaki örneklerde, hesaplanan tarih ve sayı alanlarının nasıl formatlanacağı gösterilmektedir.

 • Tarih olarak formatlanmış bir Hesaplanan Alan:

{{myField_es_:calc(otherDateField + 3):format(date, "mmm dd, yyyy")}}

Sonuç "May 22, 2016" gibi görünür.

 • Sayı olarak formatlanmış bir Hesaplanan Alan.

{{myTax_es_:calc(total * taxrate):format(number, "$,.00") }}

Sonuç "$1,987.65" gibi görünür.


Hesaplanan Alanları Belirtmek İçin İfade Oluşturucu Kullanma

Hesaplanan alanlar, Acrobat Sign içerik oluşturma ortamı aracılığıyla belirtilebilir. Aşağıdaki adımlar, içerik oluşturma ortamındayken hesaplanan alanı tanımlama adımlarında sizi yönlendirir.

1. Alanı sürükleyerek belgeye bırakın. Alan özellikleri iletişim kutusunu görüntülemek için yeni eklediğiniz alanı çift tıklatın. Alana uygun bir ad verin. Açılır listeyi kullanarak Değer Türü niteliğini Hesaplanan Değer türünde olacak şekilde değiştirin. Bu, alan değerinin imzalama sırasında bir hesaplamaya dayalı olarak belirleneceğini gösterir.

Değer Türü alanı

 

2. Hesaplama ifadesini Formül adlı metin alanına yazın veya İfade Oluşturucuyu görüntülemek için işlev düğmesini tıklatın (fx).

Formül oluşturucu

 

3. Hesaplanan alanın ifadesini tanımlamak için İfade Oluşturucuyu kullanın (aşağıdaki Şekle bakın). Üstteki İfade Alanı, alanın değerini hesaplamak için kullanılacak formülü gösterir. Formülü İfade Alanına yazabilir veya formülü oluşturmak için içerik oluşturma ortamını kullanabilirsiniz. İfade Oluşturucu, ifadelerin oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla mevcut tüm İşlevlerin, belgedeki mevcut form Alanlarının ve desteklenen İşleçlerin bir listesini sağlar. İfade Oluşturucusunda yer alan Liste Alanındaki öğeyi çift tıklatarak bir formüle bir Alan veya İşlev ekleyebilirsiniz. İşleçler Listesindeki belirli bir işleci tıklatarak ifadeye İşleç de ekleyebilirsiniz.

4. İfadeyi tanımlamayı tamamladığınızda Söz Dizimini Kontrol Et düğmesini tıklatıp değişiklikleri kaydederek ifadenin söz dizimini kontrol edebilirsiniz.

5. Farklı Görüntüle açılır listesini kullanarak hesaplanan alanların türünü ayarlayın.

Farklı Görüntüle alanı

 

6. Farklı Görüntüle değeriniz Tarih veya Sayı ise açılır listeyi kullanarak Tarih/Sayı Formatı alan değerini ayarlayın. Alan için özel bir formatlama tanımlamak amacıyla Özel formatlamayı da seçebilirsiniz.

Sayı Formatı alanı


Para Birimi formatıyla Hesaplanan Alanlar

Hesaplanan bir alan için Para Birimi formatı, hesaplanan değerden önce bir para birimi sembolü ekler. (Hesaplama, formülde belirtildiği gibi basit matematik işlemidir.)

Hangi sembolün ekleneceği aşağıdaki kurallara bağlıdır:     

 • Kaynak alanlarında ABD için Para Birimi doğrulaması bulunuyorsa görüntülenen sembol ABD Dolarıdır: $
 • Kaynak alanlarında Birleşik Krallık için Para Birimi doğrulaması bulunuyorsa görüntülenen sembol İngiliz Sterlinidir: £

Para birimi formatlandırmasının çalışması için hesaplanan alanın şunlarla yapılandırılması gerekir:

 • Farklı Görüntüle değeri Sayı
  olarak ayarlanır
 • Sayı Formatı değeri Para Birimi
  olarak ayarlanır
Hesaplama Alanı - Para birimi formatı

Hesaplamada kullanılan kaynak alanları Sayı veya Para Birimi doğrulamalı olabilir:

Hesaplama Alanı - Kaynak Sayısı
Sayı doğrulamalı kaynak alanı

Hesaplama Alanı - Kaynak Para Birimi
Para birimi doğrulamalı kaynak alanı

Dikkat:

Acrobat Sign, Para Birimi formatlı alandaki değeri hesaplarken hiçbir döviz kuru (Forex) türünü hesaba katmaz.

 • Hesaplanan alan yalnızca girilen değerlerin hesaplanmasını sağlar
 • Alanın formatı (Para Birimi) yalnızca para birimi sembolünü ekler

Dolar ($) veya Sterlin(£) dışında bir para birimi sembolü kullanması gereken tüm formlarda, sembol belge dosyasına eklenmeli ya da para birimi sembolünün bulunduğu bir salt okunur alan varsayılan değer olarak eklenmelidir.

Alan seçeneği kullanılırken para birimi sembol alanının şu şekilde olması önerilir:

 • Atanan Kişi: Gönderen (Önceden Doldurma)
 • Salt Okunur etkin
 • Varsayılan Değer para birimi sembolüne ayarlanır (aşağıdaki örnekte Euro kullanılmıştır)
Sayı formatı

Metin kaynak alanları bir Sayı olarak formatlanmalıdır (Para Birimi olarak değil)

Hesaplama Alanı - Kaynak Sayısı
Sayı doğrulamalı kaynak alanı

Son değeri hesaplamak için kullanılan alan aşağıdakilere olanak sağlayacak şekilde yapılandırılmalıdır:

 • Farklı Görüntüle değeri Sayı olarak ayarlanır
 • Sayı Formatı alanı, kullanmak istediğiniz formata ayarlanır
Hesaplanan Alan - Sayı formatıHesaplanan Alan Örnekleri

 

 • {{shipState_es_:signer1:calc([billingState]):showif(sameAs=unchecked)}}
  • Belgedeki ilk imzalayana atanan, yalnızca "sameAs" adlı başka bir alan (onay kutusu) işaretli olmadığında görüntülenecek alan. Alanın değeri, belgede imzalayanın girdiği "billingState" alanının değeriyle otomatik olarak doldurulur.
 • {{total_es_:signer1:calc(q1*pr1):format(Number,”$,0.00”):align(right)}}
  • Belge içinde ilk imzalayana atanan alan. Bu alanın değeri "q1" ve "pr1" alanlarındaki değerlerin çarpımı şeklinde otomatik olarak hesaplanır. Elde edilen değer para birimi olarak formatlanır, elde edilen değerin önünde bir dolar sembolüyle birlikte görüntülenir ve iki ondalık ayırıcı içerir. Elde edilen değer de alanda sağa hizalanır.
 • price_es_:signer1:calc(if(pn1=”W1”,9.99,if(pn1=”W2”,5.99,if(pn1=”W3”,24.99,0))))}
  • Belgedeki başka bir "pn1" alanında imzalayan tarafından seçilen değere bağlı olarak hesaplanan "price" adlı alan. Bu örnekte, "pn1" alanı W1'e eşitse "price" alanında görüntülenen değer 9.99 olur; "pn1" alanı W2'ye eşitse "price" alanında görüntülenen değer 5.99 olur ve bu kuralla devam eder. Değerlerin hiçbiri "pn1" alanının değeriyle eşleşmezse "price" alanında görüntülenen değer 0 olur. Bu mekanizmayı kullanarak, hesaplanan alanlar bir imzalayanın imzalama sırasında yapmış olduğu seçime bağlı olarak bir ürünün fiyatını otomatik olarak doldurmak için kullanılabilir.

 

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın