Genel bakış

Adobe Sign metin etiketleri imza ve paraf alanları, onay kutuları, radyo düğmeleri ve form alanları gibi konum, boyut ve alan türü belirten, özel olarak formatlanmış metinler ve gelişmiş isteğe bağlı alan işleme kurallarıdır. Bu etiketler, belgenizin içeriğinde dilediğiniz yere yerleştirilebilir. Metin etiketleri form alanlarıyla PDF oluştururken de kullanılabilir. Bkz. Acrobat Referans Kılavuzunda Form Oluşturma.

Metin etiketleri, belge imza için gönderildiğinde veya yüklendiğinde Adobe Sign form alanlarına dönüştürülür. Adobe Sign metin etiketleri PDF, Microsoft Word, PowerPoint, Excel ve metin dosyaları (.txt, .rtf) gibi tüm belge türlerine yerleştirilebilir.

Örneğin:

{{Sig_es_:signer1:signature}}

signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan imza alanı.

{{Cmpy_es_:signer2:company}}

signer2 olarak belirtilen alıcının şirket adı alanı.

{{address_es_:signer1}}

signer1 olarak belirtilen alıcının adresinin girileceği alan.    

{{*city_es_:signer1}}

signer1 olarak belirtilen alıcının şehrinin girileceği zorunlu alan.

{{!price}}

Salt okunur alan. Alıcılar bu alanın değerini değiştiremez.

Adobe Sign metin etiketleri, güçlü mekanizmasıyla imza ve paraf alanlarının konumlandırılmasına, bir sözleşmede birçok taraftan veri toplanmasına, toplanan veri için doğrulama kurallarının tanımlanmasına ve uygun koşulların eklenmesine imkan veren belge şablonlarının oluşturulmasını sağlar. Bir belge metin etiketleriyle doğru bir şekilde oluşturulduğunda, belgeler imza için gönderilirken bu belge şablon olarak kullanılabilir. Böylece, toplanan verilerin tüm kuruluşta tutarlı ve geçerli olması sağlanır.

Not:

Mümkün olduğu durumlarda kurum ve/veya işletme hizmet seviyelerine özgü özellikler ve işlevler dikkate alınır.

Metin Etiketleri Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Metin Etiketi Örnekleri

Aşağıdaki örneklerin tümünde, belge içeriğinde etiketlerin kullanıldığı varsayılmıştır. Etiketleri PDF form alanı adları olarak kullanırken açılış "{{" ve kapanış "}}" parantezlerini kaldırın.

İmza ve Paraf Alanları

{{Sig_es_:signer1:signature}}

signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan imza alanı.

{{Int_es_:signer1:initials}}

signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan paraf alanı.

{{SigB_es_:signer1:signatureblock}}

signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan imza bloğu.

{{OSig_es_:signer1:optsignature}}

signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan isteğe bağlı imza alanı.

{{OInt_es_:signer1:optinitials}}

signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan isteğe bağlı paraf alanı.

{{SigStamp_es_:signer1:stampimage(25)}} İmza seçeneği olarak kullanılabilen damga alanı. İmzalayan için başka imza alanları olduğu sürece damgalar gerekli değildir.


Alıcı Rolü Alanları

İmzalayan ve gönderen alanları bir sözleşmenin alıcı rollerini belirtmek için kullanılır.


İmzalayan Alanı

"İmzalayan" rolü, "gönderen" olmayan ilk alıcıyı (imzalayan veya onaylayan) belirtir. "signer1" rolü her durumda ilk alıcıyı belirtir. Sözleşmeyi ilk olarak gönderen imzalıyor veya onaylıyorsa "signer1" olarak belirtilen alıcı, gönderen olabilir.

{{Cmpy_es_:signer1:company}}

signer1 olarak belirtilen alıcının şirket adının girileceği alan.

{{N_es_:signer2:fullname}}

signer2 olarak belirtilen alıcının tam adının girileceği salt okunur alan.

{{Dte_es_:signer1:date}}

İmza tarihini içeren salt okunur alan.

{{Em_es_:signer1:email}}

İmzalayanın e-posta adresini içeren salt okunur alan.

Not:

 "Gönderen" veya "imzalayan" rolleri yerine başka bir seçenek ise "signer1", "signer2", "signer3" vb. gibi rollerin kullanılmasıdır. Lütfen belgeyi gönderirken bu katılımcıların doğru sırayla eklendiğinden emin olun.


Gönderen Alanı

"Gönderen" rolü yalnızca Gönderme sürecinde "İlk/Son kişi olarak imzalamalıyım" seçeneği belirtildiğinde kullanılabilir. "Gönderen" rolü her zaman ilk veya son imzalayana bakılmaksızın "gönderene" atanan alanı belirtir.

{{*Ttl_es_:sender:title}}

Gönderenin unvanının girileceği zorunlu alan.


Herkes Alanı

Köprü alanının özel (isteğe bağlı) bir alıcı rolü vardır: herkes.

Bu rol, söz konusu olduğunda tüm alıcıların sözleşme üzerindeki eylemlerini tamamlayabilmeleri için alanla etkileşim kurmasını gerektirir.

Tek gereken köprüyü tıklatmaktır.


Önceden Doldurma Alanları

{{price_es_:prefill}}

Belge gönderilmeden önce gönderenin doldurduğu alan.


Metin Alanları

{{address_es_:signer1}}

signer1 olarak belirtilen alıcının adresinin girileceği isteğe bağlı alan.

{{*city_es_:signer1}}

signer1 olarak belirtilen alıcının şehrinin girileceği zorunlu alan.


Salt Okunur Alanlar

{{!price}}

Salt okunur alan. İmzalayanlar bu alanın değerini değiştiremez


Onay Kutuları

{{[]}}

Onay kutusu.

{{[x]}}

Varsayılan olarak işaretli olan onay kutusu.


Radyo Düğmeleri

{{(Red)Color}}

Seçildiğinde Red değerine sahip olan radyo düğmesi.


Görüntüler

{{Image1_es_:signer1:inlineimage(4)}}
4 satır yüksekliğinde satır içi görüntü alanı


Alan Doğrulama

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}

ABD telefon formatına izin veren zorunlu telefon alanı.

{{d_es_:signer1:num(>0,<60)}}

0 - 60 arasındaki değerlere izin veren isteğe bağlı sayı alanı.


Koşullu Kurallar

{{field_es_:showif(price>60)}}

"price" değerinin 60'tan büyük olup olmadığını gösteren alan.


Hesaplanan Alanlar

{{TV_es_:calc([SubTotal]+[Tax])}}

Değeri otomatik olarak "Ara Toplam" ve "Vergi" alanlarının toplamı olarak hesaplanan alan.


Metin Etiketlerini Form Alanlarına Dönüştürme

Alan Uzunluğu ve Formatlama

Düzenlenebilir bir belgede metin etiketleri kullanılırken Adobe Sign metin etiketinin tüm aralığını (başlangıçtan "{{", bitişe "}}") kaplayan bir dikdörtgen yerleştirir ve metin etiketini ilgili Adobe Sign form alanına dönüştürür.

Form alanının uzunluğu "{{" parantezinin hemen sonrasında metin etiketinin başına veya "}}" parantezinin hemen öncesinde metin etiketinin sonuna boşluk karakterleri eklenerek artırılabilir. Uygun uzunluğu elde etmek amacıyla metin etiketinin font boyutu azaltılarak form alanının boyutu da azaltılabilir.

Form alanı formatlaması (font boyutu, tür, renk vb.) ilk "{" parantezinin formatıyla belirlenir. Metin etiketlerinin Adobe Sign tarafından doğru şekilde işlendiğinden emin olmak için etiket tanımları, belgede yaygın olarak bulunan fontlarda (Helvetica, Times, Arial, Verdana veya Courier) belirtilmelidir. Direktifler ile belirli bir alan boyutunu ve/veya font stilini zorla uygulamak için Alan boyutunu direktiflerle kontrol etme bölümüne bakın.

Metin etiketi tanımları büyük küçük harf duyarlıdır ve küçük harfli metin olarak belirtilmelidir. 

Aşağıdaki şekilde bir Microsoft Word belgesine yerleştirilen metin etiketleri gösterilmektedir.

Image1

Başlangıç küme parantezinden bitiş küme parantezine metin etiketinin tüm aralığı tek bir satıra sığmalıdır. Metin etiketi kaynak belgede veya işlenen PDF'de birden fazla satıra bölünüyorsa form alanı Adobe Sign tarafından doğru şekilde tanınmaz ve belge imzalanırken alttaki metnin imzalayan kişiye görünmesine neden olabilir.

Küme parantezleri PDF formlarında kullanılırken PDF form alanlarının adında yer almamalıdır. Alanın boyutu, PDF form alanının boyutuna göre, alana girilen verinin formatlanması ise PDF form alanı özelliklerine göre belirlenir.

Image2

Tek bir belgede hem PDF form alanları hem de metin etiketleri kullanılarak tanımlanan alanlar yer alamaz.

 

İmzalama Sırasında Form Alanlarıyla Etkileşim

Yukarıdaki metin etiketleri imzalama deneyimi sırasında aşağıdaki doldurulabilir alanlara dönüştürülür:

image 3


İmzalanan Belgede Form Alanları

Veriler imzalanan belgede birleştirildikten sonra imzalanan PDF'de aşağıdaki bilgi görüntülenir:

Image 4


Uzun Metin Etiketleri

Birden çok direktifin yer aldığı metin etiketleri, düzenlenebilir belgelerde kullanıldığında çok uzun olabilir ve bu nedenle belgedeki küçük alanların belirtilmesini zorlaştırabilir. Adobe Sign, belgede daha kısa etiketler belirtmenize olanak tanıyan basit bir mekanizma sunar.

Örneğin, gönderene atanan zorunlu bir telefon alanına ihtiyacınız varsa

alanın boyutunu belge içinde boşluk kullanarak ayarlamak için {{*Mobile_es_:signer1:phone}} etiketini eksiksiz şekilde kullanmak yerine daha kısa bir etiket olan {{$mob            }} etiketini uygun konumda kullanabilirsiniz. Metin etiketinin tam tanımı

{{#mob=*Mobile_es_:signer1:phone}} etiketi belgede başka bir konuma yerleştirilebilir. Metin etiketi kısaltmayla ilgili daha fazla bilgi almak için bkz. Metin Etiketlerini Kısaltma.

Metin Etiketleri İçin Ayrıntılı Açıklama

Metin Etiketi Söz Dizimi

Adobe Sign metin etiketi şu şekilde tanımlanır:

Metin etiketinin bölümlere ayrılması

Burada bileşenler aşağıdaki gibi tanımlanır:

 • Zorunlu—Belirli bir alanın zorunlu olup olmadığını ve imzalama sırasında imzalayan tarafından doldurulup doldurulmaması gerektiğini belirten isteğe bağlı bayrak işareti. Bayrak işareti görüntülenmiyorsa form alanı zorunlu değildir ve imzalayan imzalama sırasında bir değer girebilir (girme zorunluluğu yoktur).
 • Salt Okunur—Belirli bir alanın salt okunur alan olduğunu belirten isteğe bağlı bayrak işareti. Bir alan salt okunur olarak işaretlendiğinde alandaki verileri imzalama sırasında hiç kimse değiştiremez. Belge imza için gönderilmeden önce veriler Adobe Sign API'ler veya CSV aracılığıyla MegaSign kullanılarak salt okunur alanlarda birleştirilebilir.
 • Alan Adı—Belge içindeki bu belirli alanı tanımlayan benzersiz ad. Alan adı, veriler hizmet dışına aktarıldığında imzalama sırasında sağlanan değerleri tanımlamak için kullanılır.

Not:

 • Belgede aynı adlı ancak farklı direktiflere sahip birden fazla metin etiketi varsa veya bu direktifler aynı adı taşıyan metin etiketlerinde farklı bir sırada bulunuyorsa Adobe Sign adın başına "efield" + benzersiz sayı + "_" ekler. Örneğin belgede "Address" adlı iki alan varsa Adobe Sign alanlardan birinin adını "efield2_Address" olarak değiştirir.
 •  Belgede aynı alan adına, aynı direktiflere ve direktif sırasına sahip iki metin etiketi varsa bu alanlar, klonlanan alanlar olarak değerlendirilir. Tek bir alana girilen veriler otomatik olarak belgedeki diğer alan konumuna klonlanır.

 • ES Tanımlayıcısı—Adobe Sign'a özel özelliklerin etkinleştirilmesi için metin etiketindeki alan adından sonra eklenmesi zorunlu özel metin dizesi "_es_". Adobe Sign tanımlayıcısı alan adından sonra eklenmemişse herhangi bir direktif olmadan belgeye bir form alanı eklenir.
 • Direktif—Alanda izin verilen giriş türünü tanımlayan rol, alan türü ve ek alan işleme kurallarını belirten iki noktayla (":") başlayan bir veya daha fazla tanımın listesi. Direktifler herhangi bir sırada tanımlanabilir.
  • Rol—Bu alanın ilişkili olduğu katılımcı (ör. gönderen, imzalayan).
  • Alan Türü—Adobe Sign form alanının türü (ör. imza, paraf, onay kutusu veya metin alanı).
  • Kurallar—Veri doğrulama, koşullara dayalı alanları gösterme/gizleme mantığı gibi gelişmiş işleme kuralları.


İmzalama Sırasında Alan Etkileşimlerini Kontrol Etme

Belgedeki form alanları imza iş akışı sırasında belirli bir imzalayana atanabilir. Adobe Sign, bir imzalayanın imzalama sırasında yalnızca kendisine atanan alanlarda işlem yapmasını sağlar. Form alanları, metin etiketine belirli bir direktif eklenerek belirli bir imzalayana atanabilir.


Form Alanını Belirli İmzalayanlara Atama

Adobe Sign form alanını belirli imzalayanlara atamak için aşağıdaki direktifleri destekler.

{{Field2_es_:signer1}}

Sözleşmedeki, sözleşmeyi gönderen kişi olmayan ilk kişiye atanan alan.

{{Field3_es_:signer1}}

{{Field4_es_:signer2}}

Sözleşmede birden fazla imzalayan gerekiyorsa ve her imzalayanın imzalama sırasında veri sağlaması gerekiyorsa sözleşmedeki alanlar, imzalayan <x> direktifi kullanılarak belirli imzalayanlara atanır. <x> ifadesi imzalayanların sözleşmeyi imzaladığı sırayı belirtir. signer1 direktifiyle işaretlenen alanlar ilk imzalayana atanır, signer2 direktifiyle işaretlenen alanlar ikinci imzalayana atanır ve bu sırayla devam eder. Adobe Sign bir imzalayanın yalnızca kendisine atanan alanlarda işlem yapmasını sağlar.

Sözleşmenin göndereni imzalama sırasında sözleşmeyi ilk olarak imzalarsa gönderene "gönderici" olarak işaretlenen alana ek olarak "signer1" olarak işaretlenen alanlar sunulur.


Gönderenin Girdiği Önceden Doldurma Verileri

Bazı durumlarda gönderenin sözleşmeyi imzalaması gerekmez ancak sözleşme imza için gönderilmeden önce veri girmesi gerekir. Bu, sözleşme içindeki ilgili form alanlarına bir "önceden doldurma" direktifi eklenerek gerçekleştirilir. Adobe Sign, gönderenin sözleşmeyi imza için göndermeden önce bu alanları tamamlamasına izin verir.

{{Field5_es_:prefill}}

Sözleşme imza için gönderilmeden önce gönderen tarafından doldurulması gereken alan.

Not:

Önceden doldurma, Adobe Sign Belge Kitaplığınıza yüklenen belgeler için varsayılan olarak etkindir. Önceden doldurma özelliği, belgeler gönderilirken "İmza Alanlarını Önizle ve Ekle" seçeneği kullanılarak da etkinleştirilebilir. "Önizleme" seçeneğinin etkinleştirilip etkinleştirilmesine bakılmaksızın "önceden doldurma" özelliğini Gönder sayfasından gönderilen tüm sözleşmelerde etkinleştirmek için Adobe Destek ile iletişime geçin.


Atanmamış Alanlar

Bir rol içermeyen alanlar (veya rol direktifinde bir yazım yanlışı bulunanlar) alıcı listesindeki tüm kullanıcılar tarafından doldurulabilir. Alanın doldurulmasının ardından alan, sonraki imzalayanların alan değerini değiştirmesini önlemek için kilitlenir. 

{{Address}}

Sözleşmede herhangi bir imzalayan tarafından doldurulabilen alan.

{{zip_es_:zip4}}

Herhangi bir imzalayanın doğrulama ile birlikte posta koduna girmesi için sözleşmede yer alan bir alan.

Not:

Atanmamış bir alan "Gerekli" olarak işaretlenirse ilk alıcının bu değeri doldurması gerekir.

Hesap Ayarları > Gönderme Ayarları alanında; atanmamış ve zorunlu alanların kombinasyonunu değiştirerek yalnızca son alıcının gerektirdiği alanı işaretlemenizi sağlayan bir seçenek bulunur.


Temel Adobe Sign Alan Türleri

Belgede metin etiketleri içinde belirli direktifler kullanılarak çeşitli alan türleri oluşturulabilir. Adobe Sign etiketleri yorumlar ve bu etiketleri imzalama sırasında uygun form alanlarına dönüştürür. Belgeye Adobe Sign web uygulaması aracılığıyla eklenebilen tüm alan türleri metin etiketleri aracılığıyla da belirtilebilir.


İmza ve Paraf Alanları

İmza alanının türünü belirlemek için bir direktif ekleyerek Adobe Sign imzasını veya parafını belgenin belirli yerlerine yerleştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, imza ve paraf alanları zorunludur.

Anca bazı belgeler, imzalayanın isteğe bağlı olarak belgedeki belirli ek konumlara paraf atmasını veya bu alanları imzalamasını gerektirir. İsteğe bağlı imza veya paraf alanları, belge içinde metin etiketleri kullanılarak tanımlanabilir.

Not:

Adobe Sign, bir belgede belgenin her imzalayanı için en az bir imza bulunmasını gerektirir. Belgeyi onaylayanların, imzalama sırasında belgede imza alanına sahip olması gerekmez.

{{Sig1_es_:sender:signature}}

Gönderene atanan zorunlu imza alanı.

{{Int1_es_:signer1:initials}}

signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan zorunlu paraf alanı.

{{OSig1_es_:signer2:optsignature}}

signer2 olarak belirtilen alıcıya atanan isteğe bağlı imza alanı.

{{OInt1_es_:signer1:optinitials}}

signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan isteğe bağlı paraf alanı.

{{SigStamp_es_:signer1:stampimage(25)}} İmza seçeneği olarak kullanılabilen damga alanı. İmzalayan için başka imza alanları olduğu sürece damgalar gerekli değildir.


Özel Adobe Sign Alanları

Adobe Sign, imzalayanın iş unvanı veya şirket adı gibi bilgileri imzalayandan almak için belgeye yerleştirilebilecek özel alanlar sağlar. Bu alanların bilgileri zaten mevcutsa Adobe Sign, belge imza için imzalayacak kişiye sunulduğunda bu alanları otomatik olarak doldurur.

{{Ttl1_es_:title}}

İmzalayanın iş unvanını belirten alan.

{{Cmpy1_es_:company}}

İmzalayanın şirketini belirten alan.


Özel Salt Okunur Alanlar

Adobe Sign sözleşmedeki imza tarihi, e-posta adresi ve imzalayanın adı gibi bilgilerin toplanmasını da destekler. Bu alanlar Adobe Sign tarafından otomatik olarak doldurulur ve sözleşme imzalanırken imzalayan tarafından değiştirilemez.

{{Dte1_es_:date}}

İmza tarihini otomatik olarak yakalayan alan.

{{Em1_es_:email}}

İmzalayanın e-posta adresini otomatik olarak yakalayan alan. E-posta adresi alanı, Adobe Sign web formlarında kullanılırken web formunu imzaladığında imzalayan tarafından düzenlenebilir. Adobe Sign, hesap yapılandırmanıza bağlı olarak, web formu imzalama işlemi tamamlanmadan önce imzalayan tarafından sağlanan e-posta adresini doğrular.

{{fn1_es_:signer:firstname}}

İmza alanında okunan ilk dizeyi otomatik olarak görüntüleyen alan. İmzalayanın adını temsil etmek için tasarlanmıştır.
{{ln1_es_:signer:lastname}} İmza alanındaki ilk dizeden sonra alan içeriğini otomatik olarak görüntüleyen alan. İmzalayanın soyadını temsil etmek için tasarlanmıştır.

{{Name1_es_:fullname}}

İmzalayanın tam adını tek dizede belirten alan


İmza Bloğu

Belgede belirli bir imzalayan için imza alanı yerleştirilmemişse Adobe Sign, söz konusu imzalayan için belgenin alt kısmına otomatik olarak bir imza bloğu yerleştirir. İmza bloğunda varsayılan olarak imza ve e-posta alanları bulunur. Ancak Hesap veya Grup Yöneticiniz "İmzalayanların belgeyi e-imzalarken iş unvanını vermesini iste" veya "İmzalayanların belgeyi e-imzalarken şirket adlarını vermesini iste" ayarını ya da her ikisini (İmza Tercihlerinde) etkinleştirdiyse unvan ve/veya şirket alanları imza bloğuna eklenir. Aşağıdaki grafikte dört alanı da içeren bir imza bloğu gösterilmektedir.

İmza bloğu

Adobe Sign imza bloğunun tamamını "signatureblock" direktifini kullanarak belgenize yerleştirebilirsiniz.

{{SBlk1_es_:signatureblock}}

Belge içinde belirtilen konuma bir imza bloğu yerleştirir.


Metin Alanları

Hiçbir ek alan türü tanım direktifi içermeyen bir belgede tanımlanan tüm alanlar, belge içinde doldurulabilir metin alanları olarak kabul edilir.

{{propertyName_es_:signer}}

Belgede "propertyName" adlı düzenlenebilir metin alanını tanımlar.


Tanımlama Gerekli / İsteğe Bağlı Alanlar

Çoğu alanın zorunlu veya isteğe bağlı olup olmadığını belirtebilirsiniz. Adobe Sign, sözleşmenin yalnızca imzalayacak kişinin tüm zorunlu alanları doldurduktan sonra imzalayabilmesini sağlar.

Varsayılan olarak aşağıdaki istisnalar dışında tüm alanlar isteğe bağlıdır:

 • Bu alanları "optsignature" veya "optinitials" metin etiketlerini kullanarak tanımlamadığınız sürece İmza ve Paraf alanları varsayılan olarak zorunludur. Bu metin etiketleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. İmza ve Paraf Alanları.
 • Hesap ayarlarınız Unvan ve Şirket alanlarının imza bloğunda yer almasını gerektiriyorsa bu alanlar zorunludur. Özel hesap ayarlarıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. İmza Bloğu.

Zorunlu alan, adındaki bir yıldız (*) önekiyle veya metin etiketine gerekli direktif eklenerek işaretlenir.

Örneğin:

{{*phone_es_:signer1}}

{{phone_es_:signer1:required}}

{{phone_es_:prefill:required}}

İmzalayan tarafından veya önceden doldurma işlemi sırasında doldurulacak "phone" adlı zorunlu bir metin alanı tanımlar.

{{address_es_:signer1}}

signer1 olarak belirtilen alıcı tarafından doldurulacak "address" adlı isteğe bağlı bir alanı tanımlar.

Zorunlu alanlar, alanın sol tarafındaki kırmızı yıldızla gösterilir.

Zorunlu alan sınırlandırıcı


Düzenlenebilir/Salt Okunur Alanlar

Varsayılan olarak salt okunur olmayan tüm alanlar düzenlenebilirdir. İstisnalar arasında, varsayılan olarak salt okunur olan bazı özel imzalayan alanları (e-posta, imzalayan adı ve imza tarihi) bulunur. Daha fazla bilgi için bkz. Özel Salt Okunur Alanlar.

Salt okunur alanlar, Adobe Sign API'si veya MegaSign veri birleştirme işlevi kullanılarak verileri belgeye otomatik olarak birleştirme işleminde avantaj sağlar. Salt okunur alanlar, imza verilerinin imzalama sırasında imzalayan tarafından değiştirilememesini sağlar.

Dosya adına ünlem işareti (!) ön eki eklendiğinde veya salt okunur direktifi kullanıldığında bu alan salt okunur alan haline gelir.

Örneğin:

{{!price}}

{{price_es_:readonly}}

Belge imza için gönderilmeden önce verilerin birleştirilerek doldurulması için salt okunur bir metin alanı tanımlar.

Metin Etiketleriyle Gelişmiş Belge İşleme

Ek Alan Türleri


Onay Kutuları

Metin etiketlerini kullanarak onay kutusu oluşturabilirsiniz. Bunun için belgenize onay kutusu etiketi yerleştirin veya onay kutusu direktifini kullanın.

{{[]}}

Belgeye adsız onay kutusu yerleştirir.

{{CB_es_:checkbox}}

Belgeye adlı bir onay kutusu yerleştirir.

{{[x]}}

Belgeye varsayılan olarak işaretlenen adsız bir onay kutusu yerleştirir.

{{CB1_es_:checkbox(checked)}}

Belgeye varsayılan olarak işaretlenen adlı bir onay kutusu yerleştirir.

{{[]Comm_es_:signer1}}

signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan "Comm" adlı onay kutusunu yerleştirir.

{{Comm_es_:checkbox:signer1}}

Direktifi kullanarak signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan "Comm" adlı onay kutusunu yerleştirir

{{[]*}}

signer1 olarak belirtilen alıcı tarafından doldurulması gereken adsız zorunlu onay kutusu. Zorunlu alanları tanımlamayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Tanımlama Gerekli / İsteğe Bağlı Alanlar.

{{CB2_es_:required:checkbox}}

signer1 olarak belirtilen alıcı tarafından doldurulması gereken adlı bir zorunlu onay kutusu.

{{[]!}}

Adsız salt okunur onay kutusu. Zorunlu alanları tanımlamayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Tanımlama Gerekli / İsteğe Bağlı Alanlar.

{{CB3_es_:readonly:checkbox}}

Salt okunur adlı onay kutusu. 

{{CB4_es_:checkbox:label("Katılıyorum.")}}

Onay kutusunun kullanıcı dostu açıklaması için etiketli bir onay kutusu tanımlar. Etiket, imzalama sırasında imzalayana gösterilir ve bu durumda "Katılıyorum" ifadesi görüntülenir.


Radyo Düğmeleri

Belge içinde Radyo Düğmeleri tanımlamak ve bunları belgeye yerleştirmek için metin etiketleri kullanılabilir. Radyo düğmeleri, bir radyo düğmesi grubunda, belgede aynı alan adına göre tanımlanan bir grup içinde en az iki seçeneğe (seçime) sahip olmalıdır. Radyo düğmesinin her seçeneği (seçimi) farklı bir seçim değerine sahip olmalıdır. Radyo düğmeleri aşağıdaki söz dizimi kullanılarak tanımlanabilir.

{{(option_value)fieldname_es_}}

Belgeye radyo düğmesi yerleştirir.

{{(Red)Color_es_:signer1}}

{{(Blue)Color_es_:signer1}}

{{(Green)Color_es_:signer1}}

signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan, "Color" adlı aynı gruba ait üç radyo düğmesi tanımlar. Seçenekler Red, Blue ve Green değerlerine sahiptir.

{{Color_es_:signer1:radio(Red)}}

{{Color_es_:signer1:radio(Blue)}}

{{Color_es_:signer1:radio(Green)}}

Radyo direktifi kullanılarak Color radyo düğmesi grubunu tanımlamanın alternatif yolu.

{{(Red)Color_es_:signer1:label(“Red”)}}

{{(Blue)Color_es_:signer1:label(“Blue”)}}

{{(Green)Color_es_:signer1:label(“Green”)}}

Bir radyo düğmesi grubunu tanımlar ve her radyo düğmesine kullanıcı dostu bir etiket atar. Etiket imzalama sırasında imzalayana görüntülenir.

 
Varsayılan Radyo Düğmesi Stili

Adobe Sign, farklı stillerde radyo düğmeleri oluşturmayı destekler. Belirtilen radyo düğmesi stili PDF'de görüntülenir. Ancak imzalama sırasında radyo düğmesi seçenekleri daima daire olarak sunulur.

Radyo Düğmesi Stilleri


(Satır İçi) Görüntü Alanları

Görüntü alanları, fotoğraf veya taranmış bir belge (ör: sürücü belgesi) gibi bir görüntü dosyasını kaydetmek için kullanılır. Bu görüntüler imzalanan belgeden çıkartılabilir.  :inlineimage direktifi için alanın yüksekliğini tanımlayan ek bir parametre eklenmesi gerekir. Alan yüksekliği, etiketin font boyutuna bağlıdır ve alan yüksekliği bu font değerinin satırlarında ölçülür.

{{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(20)}}
Yüksekliği 20 satır olan bir görüntü alanını tanımlar


Çok Satırlı Metin Alanları

Metin etiketleri, birden fazla satıra bölünen metin alanlarını tanımlamak için kullanılabilir. Bu alanlar, belgelerde imzalama sırasında birden fazla veri satırı toplamak için kullanılabilir.

{{largeField_es_:signer1:multiline}}

signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan, imzalayanın imzalama sırasında alana birden çok veri satırı girmesine izin veren "largeField" adlı bir alanı tanımlar.

{{largeField2_es_:signer1:multiline(4)}}

signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan "largeField2" adlı bir alanı tanımlar. Bu alanın dört satır yüksekliğinde bir alanı vardır. Satırların sayısı parametresi eksikse alan yüksekliği varsayılan olarak iki satırlık veri olur.

Metin etiketleri bir belgedeki açılır listeleri tanımlamak ve bunları belgeye yerleştirmek için kullanılabilir. Açılır listeler birden çok seçeneğe sahip olabilir. Kullanıcılar belgeyi imzalarken bu seçeneklerden birini belirleyebilir. Açılır listelerde iki bileşen bulunur: alıcının bir seçim yapabileceği benzersiz seçenekler kümesi ve sözleşmeden veri dışa aktarılırken geri döndürülen isteğe bağlı değerler kümesi.

Açılır liste değerlerinin benzersiz olması gerekmese de açılır liste seçenekleri benzersiz olmalıdır (ör. birden çok açılır liste seçeneği bunlardan dışa aktarılan değerlerin aynısına sahip olabilir). Açılır liste değerleri isteğe bağlıdır. Tanımlanan bir açılır liste değeri yoksa veriler sözleşmeden dışa aktarıldığında açılır liste seçenekleri geri döndürülür.

Açılır liste değerleri tanımlandığında tanımlanan değer sayısı, seçenek sayısıyla eşleşmelidir. Seçenek sayısıyla belirtilen değerler eşleşmiyorsa bu durum hataya neden olur ve alan, açılır liste olarak kabul edilmez.

Açılır liste için varsayılan bir seçim tanımlarken veya alıcıların açılır listeden bir seçenek belirlemesine bağlı olarak başka bir alan için koşul tanımlarken dışa aktarma değerleri (seçenekleri değil) kullanılmalıdır. Tanımlanan dışa aktarma değerleri yoksa açılır liste seçeneklerini kullanın.

{{*Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green, Blue”)}}

Belgeye zorunlu bir açılır liste yerleştirir. İmzalama sırasında bu liste, signer1 olarak tanımlanan alıcının mevcut üç seçimden biri arasından tercih yapmasını sağlar. Bu açılır liste herhangi bir dışa aktarma değeri belirtmez; dolayısıyla belirlenen seçenek Yönet sayfasından API aracılığıyla veya Raporlar sayfasından dışa aktarılır.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green,B lue”, values=”R,G,B”)}}

Belgeye açılır liste yerleştirir. İmzalama sırasında bu liste, signer1 olarak tanımlanan alıcının mevcut üç seçenekten biri arasından seçim yapmasını sağlar. Bu durumda açılır liste aynı zamanda olası dışa aktarma değerlerini de (R, G, B) belirtir. İmzalama sırasında alıcı tarafından belirlenen seçeneğe bağlı olarak ilgili değer Yönet sayfasından API aracılığıyla veya Raporlar sayfasından dışa aktarılır. Örneğin alıcı "Red" seçeneğini belirlerse dışa aktarılan değer "R" olur.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green,Blue”, values=”R,,B”)}}

Bu örnekte, açılır liste seçenekleri önceki örnekte olduğu gibi aynıdır ancak değerlerden biri boştur. signer1 olarak belirtilen alıcı, imzalama sırasında açılır listeden "Green" seçeneğini belirlerse bu alan için herhangi bir veri dışa aktarılmaz.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,,Blue”, values=”R,G,B”)}}

Bu örnekte açılır liste, imzalama sırasında signer1 olarak tanımlanan alıcıya üç seçenek sunar ve ikinci seçenek boştur. Alıcı boş seçeneği belirlerse dışa aktarılan değer "G" olur.

Gerekirse açılır liste alanı tanımına ek direktifler eklenebilir. Örneğin, açılır listeyi gerekli hale getirerek, açılır listelere koşullu mantık uygulayarak veya alıcı tarafından belirlenen seçeneğin PDF'de maskelenmesi gerektiğini belirterek.


Destekleyici Belgeler (Dosya Ekleri)

Adobe Sign, imzalama sırasında imzalayanların destekleyici belgelerini toplamak için kullanılabilir. Adobe Sign, imzalama deneyimi sırasında metin etiketini, imzalayanın bir dosya yükleme seçimi yapabileceği bir alana dönüştürür. Yüklenen belgeler, imzalanan belgelerin bir parçası haline gelir, PDF'ye dönüştürülür ve imzalama işleminden sonra imzalanan sözleşmenin sonuna eklenir. İmzalayandan dosya toplamak için kullanılan form alanları "attachment" direktifi kullanılarak tanımlanır.

{{*DriversLicense_es_:signer1:attachment}}

signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan, "DriversLicense" adlı zorunlu bir alanı tanımlar. Alıcının, imzalama sırasında bir dosya yüklemek için bu alanı kullanması gerekir.

{{photo_es_:signer1:attachment:label("Photo")}}

signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan, "photo" adlı isteğe bağlı bir alanı tanımlar. Alıcı, imzalama sırasında bir görüntü yüklemek için bu alanı kullanabilir. Direktif etiketi, alan için kullanıcı dostu bir tanım belirtmek için kullanılabilir. Etiket imzalama sırasında imzalayana görüntülenir.

Dosya eki alanını tanımlama:

Ekler için açık test etiketi

İmzalama sırasında sunulan Dosya Eki alanı:

Örnek Ek alanı

Adobe Sign, belgelerdeki köprüleri belirtmek için kullanılabilir. Köprüler imzalama sırasında tıklatılabilir ve alıcıyı belgedeki bir konuma veya harici bir URL'ye yönlendirebilir. Belgenin doğrudan URL yerine metin etiketini görüntüleyebilmesi amacıyla köprüler için de etiketler belirtilebilir.

Genellikle, köprü alanları alıcıların herhangi bir nedenle başka bir sayfaya geçmelerini sağlamak için kullanılır. İsteğe bağlı bir bağlantı olarak kullanıldığında, alıcı rolünü tanımlamaya gerek yoktur; alan, herhangi bir alıcının tıklatabileceği etkin bir bağlantı olarak kalır.

Köprü alanları aynı zamanda gerekli olarak da tanımlanabilir. Gerekli alan olarak yapılandırıldığında, hangi alıcının bağlantıyı tıklatması gerektiğini tanımlamak için alıcı rolü gerekir. 

 • Belirtilen alıcı, eylemini bağlantı tıklatılana kadar tamamlayamayabilir
 • Bağlantı diğer tüm alıcılar için etkin (ancak gerekli değildir) kalır
Ayrıca, Köprü alanının benzersiz bir alıcı rolü vardır: Herkes.
Herkes rolü gerekli işaretiyle birlikte kullanıldığında tüm alıcıların eylemlerini tamamlamak için köprü alanını tıklatmasını sağlar.
 

{{companywebsite_es_:link(http://www.adobe.com):label(Adobe)}}

Harici bir URL'ye bağlanan bir köprüyü tanımlar. İmzalama sırasında alıcıya görüntülenen "Adobe" etiketini içerir.

{{doclink_es_:link:page(10):label(View this section)}}

Geçerli belgedeki 10. sayfaya bağlanan köprüyü tanımlar. İmzalama sırasında alıcıya görüntülenen "View this section" etiketini içerir.

{{*companyToU_es_:everyone:link(https://www.adobe.com/legal/terms.html):label(Kullanım Koşulları)}} Tüm alıcıların tıklatması zorunlu gerekli bir köprü tanımlar. İmzalama sırasında alıcıya görüntülenen "Kullanım Koşulları" etiketini içerir.


Katılımcı Damgaları ve İşlem Kimlikleri (yalnızca kurum ve işletme hizmet düzeyi)

Katılımcı Damgaları ve İşlem Kimlikleri imzalayanlar için imzalanan PDF'lere eklenebilir. Bir kişi belgeyi imzaladıktan veya onayladıktan sonra özel bir katılımcı damgası görüntülenir. Katılımcı damgası; katılımcının adı, imzalama/onaylama etkinliği zamanı ve e-posta gibi bilgiler içerir. İşlem kimlikleri ve damgalar imzalanan son PDF'de görüntülenir.

{{userstamp1_es_:signer1:stamp}}

signer1 olarak belirtilen alıcı için bir katılımcı damgası tanımlar. Bu damga imzalanan son PDF'de görüntülenir.

{{userstamp2_es_:signer2:stamp}}

signer2 olarak belirtilen alıcı için bir katılımcı damgası tanımlar. Bu damga imzalanan son PDF'de görüntülenir.

{{transstamp2_es_:transactionid}}

İmzalanan son PDF'de görüntülenen bir işlem kimliği damgası tanımlar.

{{userstamp_es_:signer1:stamp:repeat}}

{{transstamp1_es_:transactionid:repeat}}

İmzalanan son PDF'de tüm sayfalarda aynı yerde görüntülenen bir damga tanımlar.


Dijital İmzalar (yalnızca işletme hizmet düzeyleri)

Belgelere Dijital İmza eklenebilir. Her belgede imzalayan başına yalnızca bir dijital imza bulunabilir. İmzalayan başına birden fazla Dijital İmza eklerseniz (ör. {{digsig1_:signer1: digitalsignature}} ve {{digsig2_:signer1: digitalsignature}}), belge gönderilmeden önce önizleme sırasında veya içerik oluşturma ortamında manuel olarak kaldırılmadığı sürece belge imza için gönderildiğinde yalnızca ilki korunur ve diğerleri otomatik olarak kaldırılır.

{{digsig1_es_:signer1:digitalsignature}}

signer1 olarak belirtilen alıcı için bir dijital imza tanımlar.


Damga İmzaları

Damgalar, belgeleri şirket damgası veya Hanko damgası gibi geleneksel bir imza desteğiyle imzalamak isteyen şirketler için imza alanının yerine geçen çift amaçlı bir alan türüdür. Tıpkı Dijital İmza alanlarında olduğu gibi her alıcı için yalnızca tek bir Damga alanı tanımlanabilir. Damga alanları, zorunlu olarak işaretlenmedikleri veya imzalayan için başka imza alanları yerleştirilmediği sürece varsayılan olarak isteğe bağlıdır.

Damga alanları için :stampimage direktifine alanın yüksekliğini belirten ek bir parametre eklenmesi gerekir. Alan yüksekliği, metin etiketinin font boyutuna bağlı olarak satır sayısı içinde ölçülür.

{{Stamp1_es_:signer1:stampimage(28)}}

signer1 olarak tanımlanan alıcı için 28 satır yüksekliğinde bir damga alanını belirtir.


Varsayılan Değeri Belirtme

Adobe Sign, metin etiketleri kullanan bir alan için varsayılan değer belirtmeyi destekler. Belirtilen varsayılan alan imzalama sırasında katılımcılara gösterilir.

Metin Etiketi Direktifi

Örnek

:default

:default("Çift tırnak içinde belirtilen varsayılan değer")

:default('tek tırnak içinde belirtilen varsayılan değer')

Varsayılan değer tek tırnak veya kesme işareti içeriyorsa varsayılan değer çift tırnak içine alınmalıdır. Örneğin: {{location_es_:signer1:default("İmzalayanın İşletmesi")}}. Varsayılan değer içinde çift tırnak gerekiyorsa varsayılan değer tek tırnak içine yerleştirilmelidir.


Araç İpucu Belirtme

Metin etiketleri Adobe Sign form alanları için Araç İpuçları belirtilmesini de sağlar. Araç ipuçları imzalama sırasında alıcıya görüntülenir.

Metin Etiketi Direktifi

Örnek

:tooltip

:tooltip("Lütfen ehliyetinizin bir kopyasını sağlayın")

:tooltip('Bir renk seçin')


Alan boyutunu direktiflerle kontrol etme

Açılış küme parantezlerinin girişini geçersiz kılarak bir alanın yüksekliğini ve genişliğini kontrol etmek için :boyut direktifi kullanılabilir. 

Bu özellik, belgeleriniz font boyutunun değiştirilmesine izin vermeyen bir sistem aracılığıyla oluşturuluyorsa kullanışlıdır.

Bu direktif :boyut(genişlik=XXnn, yükseklik=YYmm) şeklindedir

Burada XX ve YY sayısal ölçüm değerleridir, artış türü ise nn ve mm değerleriyle tanımlanır.

 • Sayısal değerler, ondalık sayıdan sonra en fazla beş anlamlı sayıyı kabul edebilen ondalık değerlerdir.
 • Artış tipi değerleri şunlardır:
  • pt: Nokta (bir nokta 1 inç'in 1/72'sidir) - Başka artış tipi belirlenmemişse nokta varsayılan olarak seçilir
  • inç: inç
  • cm: santimetre
  • mm: milimetre

{{BigSig_es_:signer1:signature:boyut(genişlik=35 mm, yükseklik=12 mm)}}

Genişliği 35 milimetre, yüksekliği 12 milimetre olarak ayarlanmış bir imzalama alanı.

Not:

Artış türü yanlışsa veya :boyut direktifi başka bir şekilde hatalı oluşturulmuşsa etiket, direktifi yok sayar ve küme parantezlerine göre boyutlandırma yapar.


Font Görünümü Belirtme

Metin etiketleri, alanın font görünümünü değiştirmek için kullanılabilir; böylece font adı, renk ve boyut için metin etiketinde kullanılan font görünümünü geçersiz kılar. Font adını belirtmek için mevcut belgede bulunan herhangi bir fontun adını veya şu fontlardan birini kullanın: Lato, Roboto, Slabo 13px, Source Serif Pro, Source Sans Pro, and Source Code Pro. Renk belirtmek için RGB onaltılık değerini veya şu geçerli renk değerlerinden herhangi birini kullanın: beyaz, açık gri, gri, koyu gri, siyah, kırmızı, pembe, turuncu, sarı, yeşil, macenta, siyan veya mavi. Font adı ve boyutu varsayılan olarak metin etiketinin başındaki ilk parantezin "{" font adı ve boyutudur.

Metin Etiketi Direktifi

Örnek

:font

:font(name=Lato, color=#FF0000, size=12) – Alan görünümünün Lato fontunda, 12 punto boyutunda kırmızı metin olacağını belirtir

 

:font(name=Source Code Pro, color=green, size=14) – Alan görünümünün Code Pro fontunda, 14 punto boyutunda yeşil metin olacağını belirtir


Alan Hizalama Belirtme

Metin etiketleri, form alanlarına girilen değerlerin hizalanması için kullanılabilir. Varsayılan olarak form alanlarındaki değerler hizalanır. Ancak metin etiketlerinde direktifler kullanıldığında form alanları merkeze veya sağa hizalanabilir.

Metin Etiketi Direktifi

Örnek

:align(alignment)

:align(left) – Alandaki metni sola hizalar. Bu, form alanlarındaki varsayılan davranıştır ve direktifin yerine getirilmesi gerekmez.

:align(right) – Alandaki veriyi sağa hizalar.

:align(center) – Form alanına girilen veriyi merkeze hizalar.


Tekrarlanan Alanları Belirtme

Metin etiketleri, her sayfadaki metin etiketini kopyalamaya gerek kalmadan belgedeki her sayfada yer alan aynı alanları tekrarlamak için kullanılabilir. Örneğin bu işlev, özellikle uzun belgelerdeki imza alanları veya katılımcı damgaları için faydalı olabilir.

Metin Etiketi Direktifi

Örnek

:repeat

:stamp:repeat – Katılımcı damgalarını, belgedeki diğer sayfaların her birinde aynı yere kopyalar. Damga için bir imzalayan rolünü tanımladığınızdan emin olun. (ör. signer1, signer2).

:signature:repeat – İmza alanını, belgedeki diğer sayfaların hepsinde aynı yere kopyalar. Damga için bir imzalayan rolünü tanımladığınızdan emin olun. (ör. signer1, signer2).

:repeat(even) – Alanı, belgedeki çift sayfalarda aynı yere kopyalar.

:repeat(odd) – Alanı, belgedeki tek sayfalarda aynı yere kopyalar.

:repeat(after) – Alanı, alanın eklendiği sayfadan sonraki tüm sayfalarda aynı yere kopyalar.

:repeat(before) – Alanı, alanın eklendiği sayfadan önceki tüm sayfalarda aynı yere kopyalar.

:repeat(2,10), :repeat(6-9), :repeat(2,6-9) – Alanı, belgede belirtilen sayfa veya sayfa aralıklarında aynı yere kopyalar.


Veri Onaylama Kuralları Belirtme

Adobe Sign, ek metin etiketi direktifleri tarafından belirtilen çeşitli alan doğrulama türlerini destekler. Belirtilen veri doğrulama kuralları, imzalayan imzalama sırasında verileri doldurduğunda uygulanır. Adobe Sign, girilen verilerin belirtilen doğrulama kuralıyla eşleşmemesi durumunda alıcının imzalama işlemini tamamlamasına izin vermez.

Örneğin:

 

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}

signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan, "Mobile" adlı zorunlu bir alanı tanımlar. Alıcı imzalama sırasında bu alanda geçerli bir telefon numarası sağlamalıdır.

 

{{Birthday_es_:signer2:isdate}}

signer2 olarak belirtilen alıcıya atanan, "Birthday" adlı bir alanı tanımlar. Alıcı imzalama sırasında bir tarih değeri girmelidir.

 

Bazı alan doğrulama türlerinde, alanda izin verilen değerleri daraltacak ek parametreler bulunabilir.

 

{{duration_es_:signer1:num(>=0,<=60)}}

Alan değerinin 0 ile 60 arasında olması gereken, "duration" adlı isteğe bağlı bir alanı tanımlar.

 

{{tenNum_es_:signer1:string(char=num,maxlen=10)}}

Maksimum 10 rakamın girilebildiği "tenNum" adlı isteğe bağlı bir alanı tanımlar.


Desteklenen Alan Doğrulama Kuralları

Doğrulama Türü Metin Etiketi Direktifi İsteğe Bağlı Parametreler ve Değerler Örnekler
Dize :string char alpha – Yalnızca harf :string
:string(char=alpha)
:string(char=num)
:string(char=alphanum)
  num – Yalnızca rakam  
  alphanum – Harfler ve rakamlar :string(maxlen=10)
maxlen Belirli maksimum uzunluk :string(char=alpha,maxlen=10)
Sayı :num >= Büyük veya eşittir :num
:num(<=1000)
<= Küçük veya eşittir :num(>=50,<=500)
Para Birimi :curr country :curr
:curr(country=us)
:curr(country=uk)
>= :curr(<=500)
<= :curr(country=us,<=100)
Yüzde :pct >= Büyük veya eşittir :pct
:pct(>=50)
<= Küçük veya eşittir :pct(>=0,<=100)
Tarih :isdate format aa/gg/yy (Varsayılan) :isdate
aa/gg/yyyy :isdate(format=dd/mm/yy)
gg/aa/yy
gg/aa/yyyy
aa/yy
"mmm d, yyyy" :isdate(format="mmm d, yyyy")
Virgüller özel sınırlayıcılardır.
Bir format ifadesinde kullanıldığında ifade tırnak içine alınmalıdır.
Saat :time   :time
E-posta :isemail   :isemail
Posta kodu :zip country us – Varsayılan ABD Posta Kodu formatı :zip
uk - Birleşik Krallık Posta Kodu formatı :zip(country=uk)
Zip + 4 :zip4   :zip4
Telefon :phone country us – Varsayılan ABD telefon numarası formatı :phone
uk - Birleşik Krallık telefon numarası formatı :phone(country=uk)
Sosyal Güvenlik Numarası :ssn   :ssn
Kurallı İfade :custom regexp Bir dize biçiminde ifade edilen kurallı ifade. Aşağıdaki nota bakın. :custom(regexp="^5[1-5][0-
msg Veriler belirtilen ifadeyle eşleşmediğinde alıcıya görüntülenen mesaj. :custom(regexp="^.{3}$",msg="Arka arkaya üç karakter eşleşmiyor!")

Not:

Bu söz diziminde, "\w" gibi regexp yapılarının bir parçası olan ters eğik çizgi karakteri daima "\\w" gibi bir ters eğik çizgi ile öncelenmelidir. Ters eğik çizgi karakteri aramak için \\\\ kullanmalısınız. Dize çift tırnak (") karakteriyle başlar ve biter. Alıcının girdiği verilerde bir çift tırnak olması beklenirse çift tırnağı eşleştirmek üzere bir regexp doğrulama dizesi sağlamak için bu çift tırnaklar \" şeklinde öncelenmelidir. Adobe Sign tarafından kullanılan kurallı ifadelerin söz dizimine yönelik iyi bir referansa buradan ulaşabilirsiniz.

Tek bir alanda, doğrulama için yalnızca bir direktif bulunabilir. Tek bir metin etiketinde birden fazla doğrulama kuralı belirtilirse yalnızca ilk doğrulama kuralı uygulanır. Sonraki tüm doğrulama kuralları yok sayılır.

Hassas Verileri Maskeleme

Adobe Sign, metin etiketine belirli bir direktif ekleyerek imzalama sırasında toplanan hassas verilerin maskelenmesini destekler. İmzalama sırasında imzalayan tarafından böyle bir alana girilen veriler, imzalayan alandan çıktığında yıldız işaretlerine (*) veya kullanıcı tanımlı bir maskeleme karakterine dönüştürülür. İmzalayan tarafından girilen veriler sonraki imzalayanlara gösterilmez veya tamamlanan PDF'ye dahil edilmez. İmzalayan tarafından girilen veriler, Adobe Sign veya Adobe Sign API'si aracılığıyla dışa aktarılabilir.

Metin etiketi tanımı:

Örnek Maskeleme etiketi

 

İmzalama sırasında:

Örnek maskeleme alanı

 

Son PDF'de:

Son belgedeki maskelemenin sonucu

{{*CC_es_:signer1:mask}}

signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan "CC" adlı zorunlu alanı tanımlar. Bu alan imzalama sırasında maskelenir.

{{*CC_es_:signer1:mask(char=-)}}

signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan "CC" adlı zorunlu alanı tanımlar. Bu alan imzalama sırasında "-" ile maskelenir. Metin etiketi içinde bir karakter belirtilmemişse varsayılan maskeleme karakteri olarak yıldız (*) kullanılır.


Alanlar İçin Koşullu Kurallar Belirtme

Adobe Sign, bir belgedeki alanlar için koşullu kuralların uygulanmasını destekler. Koşullu kurallar, belgedeki belirli bir alanın imzalama sırasında imzalayana ne zaman gösterileceğini veya imzalayandan ne zaman gizleneceğini tanımlamak için kullanılabilir.

Belirli bir alana uygulanan koşullar, belgedeki bir veya daha fazla alanın değerlerine dayanır. Belirli bir alana uygulanan koşullu kurallar, belirli bir alan için tanımlanan koşulların tamamı karşılandığında veya belirli bir alan için tanımlanan koşullardan herhangi biri yerine getirildiğinde bu belirli alanın gösterileceğini veya gizleneceğini belirtebilir.

{{_es_:signer1:showif(condition)}}

{{_es_:signer1:showifany(condition)}}

Tanımlanan koşullardan herhangi biri karşılanırsa alanı signer1 olarak belirtilen alıcıya gösterir.

{{_es_:signer1:showifall(condition)}}

Yalnızca tanımlanan koşulların tümü karşılanırsa alanı signer1 olarak belirtilen alıcıya gösterir.

{{_es_:signer1:hideif(condition)}}

{{_es_:signer1:hideifany(condition)}}

Tanımlanan koşullardan herhangi biri karşılanırsa alanı signer1 olarak belirtilen alıcıdan gizler.

{{_es_:signer1:hideifall(condition)}}

Yalnızca tanımlanan koşulların tümü karşılanırsa alanı signer1 olarak belirtilen alıcıdan gizler.

{{_es_:signer1:enableif(condition)}}

{{_es_:signer1:enableifany(condition)}}

Tanımlanan koşullardan herhangi biri karşılanırsa alanı signer1 olarak belirtilen alıcı için etkinleştirir. Bu durum "showif" koşuluna benzerdir ancak koşul yerine getirilmezse imzalama sırasındaki alan görüntülenir ancak gridir ve düzenlenemez. Gri gösterilen alan, varsa alanın varsayılan değerini görüntüler. Değer, imzalanmış PDF'de de görünür.

{{_es_:signer1:enableifall(condition)}}

Yalnızca tanımlanan koşulların tümü karşılanırsa alanı signer1 olarak belirtilen alıcı için etkinleştirir.

{{_es_:signer1:disableif(condition)}}

{{_es_:signer1:disableifany(condition)}}

Tanımlanan koşullardan herhangi biri karşılanırsa alanı signer1 olarak belirtilen alıcı için devre dışı bırakır. Devre dışı bırakılan alan imzalama sırasında gri alan olarak görüntülenir. Varsayılan bir alan değeri varsa devre dışı bırakılan alanın değeri imzalanan PDF'de görüntülenmeye devam eder.

{{_es_:signer1:disableifall(condition)}}

Yalnızca tanımlanan koşulların tümü karşılanırsa alanı signer1 olarak belirtilen alıcı için devre dışı bırakır.

Koşul şu şekilde tanımlanır: Alan adının, koşulun temel alındığı belgedeki form alanının adı olduğu alan adı işleci değeri. Form alanları için desteklenen işleçler ve geçerli değerler aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

Koşullu Alan İşleçleri

İşleç

Anlam

Değer

Örnek

=, ==, eq

Eşittir

Tek değer

myCheck=checked

!=, <>, neq

Eşit Değildir

Tek değer

signature!=signed

<, lt

Küçüktür

Tek değer, sayısal

myNumber < 10

>, gt

Büyüktür

Tek değer, sayısal

myNumber > 40

<=, lte

Küçüktür veya Eşittir

Tek değer, sayısal

myNumber <= 15

>=, gte

Büyüktür veya Eşittir

Tek değer, sayısal

myNumber >= 0

?=, in

İçinde

Virgülle ayrılmış liste, tırnak veya parantez içine alınmalıdır

option ?="1,2,3"

?!=,!in, not in, notin

İçinde Değil

Virgülle ayrılmış liste, tırnak veya parantez içine alınmalıdır

option ?!= "1,2,3"

~=, contains

İçerir

Tek değer

Title ~= Manager

~!=, !contains, not contains, notcontains

İçermez

Tek değer

Title ~!= Junior

Tek bir alan için birden çok koşul, virgül kullanılarak ayrılabilir. Örneğin:

{{notRed_es_:showifall(checkbox=checked,Color!=Red)}} her iki koşul da yerine getirildiğinde imzalayana gösterilen "notRed" adlı alanı tanımlar.

 

Desteklenen Metin Etiketi Alanları İçin Koşullu Alan Değeri

Alan Türü

Geçerli Değerler

Örnek

İmza

imzalandı, imzalanmadı

signHere=signed

Paraf

imzalandı, imzalanmadı

initHere!=signed

Onay Kutusu

işaretlendi, işaretlenmedi

myCheck=checked

Radyo Düğmesi

Radyo düğmesi seçeneklerinin değeri

Color=Red

Metin Alanları

Metin alanının değeri

Title!=Senior Title~=Chief Price>100

Ek alanları ekli, ekli değil ek=ekli; ek=ekli değil

Koşullar; paraf, imza ve imza bloğu gibi gerekli alanlar da dahil olmak üzere herhangi bir alana atanabilir. Zorunlu bir alanda bir koşul tanımlandığında bu koşul, imzalama sırasında alanı imzalayan için görünür hale getirirse alan zorunlu olarak kabul edilir. Başka bir deyişle, imza alanında kendisini gizleyen bir koşul bulunuyorsa bu alan imzalayana görünmez ve bu nedenle imzalayanın bu alana bir imza atması gerekmez. İmzalama sayfasının alt kısmındaki "zorunlu alan" sayısı, imzalayanın belgeyi imzalamayı tamamlamadan önce doldurması gereken alanların sayısını doğru bir şekilde yansıtmak üzere tanımlanmış koşullara bağlı şekilde dinamik olarak güncellenir.

Her imzalayanın, atanmış bir koşul bulundurmayan bir imza alanı olmalıdır. Bu nedenle, belirli bir imzalayanın tüm imza alanlarında bir koşul varsa bu imzalayan için belgenin sonuna yeni bir imza bloğu eklenir.


Alanlar İçin Hesaplama Formülleri Belirtme

Adobe Sign, imzalama sırasında müşteri tarafından yapılan diğer alan değerlerine/tercihlerine göre imzalama sırasında alan değerlerini belgeye dinamik olarak doldurmayı destekler. Bu tür alanlara Hesaplanan Alanlar olarak denir.

Hesaplama formülleri, metin etiketleri veya Adobe Sign sürükle-bırak içerik oluşturma ortamı kullanılarak belgedeki diğer alanlara benzer şekilde tanımlanabilir. Bir hesaplama formülü belgedeki bir veya daha fazla mevcut alanı referans alabilir ve belgedeki başka bir hesaplanan alanı da temel alabilir. Hesaplamalar sayı alanlarına, tarih alanlarına ve metin alanlarına uygulanabilir.

Belgedeki bir alanın değerini hesaplamanın yanı sıra hesaplanan alanlar, belgedeki hesaplanan değerin çıktısına uygun şekilde stil uygulamak için formatlama bilgileri de içerebilir. Koşullu Kurallar, Alan Maskelemesi ve benzeri gibi ek kurallar, hesaplanan alanlara metin etiketleri aracılığıyla da uygulanabilir.

 

f1_es_:signer1:calc(formula)

signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan hesaplanan alan. Bu alanın değeri tanımlanan formüle göre otomatik olarak hesaplanır.

 

f2_es_:signer1:calc(formula):format(formatType, format)

signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan hesaplanan alan. Bu alanın değeri tanımlanan formüle göre hesaplanır, elde edilen çıktı değeri belirli bir türdedir ve belirtilen formata göre formatlanır.

Örnek: Hesaplanan bir alan, bir siparişte ödenecek toplam vergiyi dinamik olarak hesaplamak için kullanılabilir.

{{Tax_es_:signer1:calc([subtotal] * [taxrate]):format(number, "$,.00")}}

Vergi hesaplaması, müşteri tarafından sipariş edilen ürünlerin toplam maliyetine ve imzalayanın ikamet ettiği yerde uygulanan vergi oranına göre yapılır. Elde edilen hesaplanan veri değeri, değerden önce dolar sembolüyle ($) formatlanır ve elde edilen değerde iki ondalık ayırıcı içerir. Örneğin, ara toplam 1250 ve vergi oranı %6,25 ise belgedeki Vergi alanında görüntülenen hesaplanan değer $1,328.13 olur.

Hesaplanan alanlar ve bu alanları belgelerinizde kullanmayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Hesaplanan Alanlar Referans Kılavuzu.


Metin Etiketlerini Kısaltma

Metin etiketleri, bir belgedeki farklı alan türlerini tanımlamak, bu alanları belirli imzalayanlara atamak, alanlardaki doğrulama kurallarını belirlemek ve/veya bu alanlara koşullu kurallar uygulamak için çok güçlü bir mekanizma sağlar. Tüm bunlar tek bir form alanına uygulandığında alan tanımı çok uzun hale gelebilir ve bu alan tanımı sonucunda belge yapısının değişmesi gerekebilir. Ayrıca, her alan tanımının bir satıra sığması gerektiğinden çok sayıda karmaşık direktiflerin kullanılması belge düzeninin korunmasını zorlaştırabilir. Adobe Sign belge yapısının tutarlılığını sağlamak için belge içinde kısaltılmış Metin Etiketleri tanımlama mekanizmasını destekler. Kısaltılmış metin etiketi iki bölümden oluşur:

 • Referans Etiket—Belge içinde uygun yere yerleştirilmiş kısaltılmış bir etiket tanımı. Referans etiket, belgedeki gerçek form alanının boyutunu ve konumunu denetler. Referans etikette aşağıdaki söz dizimi bulunur: {{$shortened_name}}. Örneğin {{$r}}, referans etiketi tanımlar; "r" ise etiketin kısa adıdır. Alanın boyutu, son başlangıç küme parantezinden hemen sonra veya ilk bitiş küme parantezinden hemen önce boşluk kullanılarak ayarlanabilir.
 • Tanım Etiketi—Bu etiket belirli bir etiketin tam tanımını ifade eder ve belgede herhangi bir yerde tanımlanabilir. Tanımlama etiketinin boyutu ve konumu, belgedeki gerçek form alanının boyutunu ve yerini belirlemez. Tanım etiketinde aşağıdaki söz dizimi bulunur:

{{#shortened_name=Standard Tag Syntax}}. Örneğin {{#r=[]ReceiveCommunication_es_:signer1}}, "r" adlı referans etiket için eksiksiz bir etiket tanımı yapar. Bu örnekte etiket, signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan onay kutusunu tanımlar.

 

Örneğin aşağıdaki şekil bir belgeye yerleştirilen iki referans etiketi gösterir.

Kısaltılmış basit etiket

 

İki referans etiketin tam tanımı, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi belgedeki başka bir yerde yapılmıştır.

Kısaltılmış etiket referansları örneği

Metin etiketlerinin tam tanımı oldukça uzundur. Belgede uygun konumda kısaltılmış etiket tanımlama özelliğinin olmaması durumunda orijinal belgenin yapısını korumak imkansız olur.


Sayfaları Çıktıdan Kaldırma

Form alanı konumlarının alan tanımından ayrılması, belge içindeki tüm tanımlamaların belgenin sonuna veya belgede tamamen ayrı bir sayfaya yerleştirilmesine neden olabilir. Belge Adobe Sign aracılığıyla gönderildiğinde tüm metin etiketleri, metin imzalayan tarafından görülemeyecek şekilde işlenir ve metin etiketi tanımı üzerine beyaz bir kutu yerleştirilir. Bu durum, yalnızca metin etiketleri içeren sayfalar Adobe Sign tarafından işlendikten sonra belgede tamamen boş sayfaların oluşmasına neden olabilir. Adobe Sign, belgede istenmeyen ek boş sayfalar oluşmasını önlemek amacıyla belgeyi imza için göndermeden önce özel bir metin etiketi tanımını destekler. Bu tanım, Adobe Sign tarafından oluşturulan işlenmiş çıktı belgesinden belirli bir sayfayı kaldırmaya yarar.

{{#REMOVE_PAGE_FROM_OUTPUT}}

Adobe Sign'ın, bu direktifin belge için işlenmiş çıktıda görüntülendiği sayfayı kaldırmasını sağlayan özel direktif. Etiket sayfada herhangi bir yerde görünebilir. Adobe Sign'a gönderilen bir belgede en az bir sayfa bulunmalıdır. Bu direktif, Adobe Sign'a gönderilen bir belgenin tüm sayfalarında görüntüleniyorsa ilk sayfa silinmez.

Gelişmiş Metin Etiketi Örnekleri

Aşağıda, her etiket için açıklama içeren metin etiketlerinin birkaç örneği verilmiştir.

Onay Kutuları

{{[]_es_:signer1}}

signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan onay kutusu.

{{[]*}}

Zorunlu onay kutusu.

{{[]!}}

Salt okunur onay kutusu.


Radyo Düğmeleri

{{(Daily)Rate_es_:signer1}}

"Daily" değerine sahip, signer1'e atanan radyo düğmesi


Açılır Liste

{{*Color_es_:signer1:dropdown(options=

"Red,Green,Blue”)}}

Üç olası seçeneğe sahip, zorunlu bir açılır liste. Liste, signer1 olarak belirtilen alıcıya atanır.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options=

"Red,Green,Blue”):default(“Red”)}}

"Red" seçeneği varsayılan olarak belirlenmiş, üç seçeneğe sahip açılır liste. Liste, signer1 olarak belirtilen alıcıya atanır. Açılır listenin tanımında değer belirtilmişse bu değer varsayılanı belirtmek için kullanılmalıdır. Aksi takdirde, seçenek kullanılır.

{{Color_es_:dropdown(options="Red,Green,Blue",

values=”R,G,B”):default(“R”):mask}}

Bir alıcıya atanmamış, dışa aktarma değerine karşılık gelen üç olası seçeneğe sahip açılır liste.

Alıcının "Red" seçimine karşılık gelen "R" değeri varsayılan olarak seçilir ve elde edilen seçim PDF'de maskelenir ("*" olarak gösterilir).

{{Color_es_:dropdown(options= "Red,Green,Blue”):showif(Rate=”Daily”)}}

Bir alıcıya atanmamış, üç olası seçeneğe sahip açılır liste. Açılır liste, yalnızca Rate adlı radyo düğmesinin değeri = "Daily" ise gösterilir.


Alan Doğrulama

{{Birthday_es_:signer2:isdate}}

Tarihleri ABD tarih formatında girmek amacıyla signer2 olarak tanımlanan alıcı için isteğe bağlı tarih alanı.

{{*Zip2_es_:signer2:zip}}

signer2 olarak belirtilen alıcının geçerli posta kodunun girileceği zorunlu alan. Alan, alıcı tarafından girilen değeri doğrular.


Metin Etiketlerini Kısaltma

 

{{$r}}

Alanın konumunu belirten referans etiket.

 

{{#r=[]Spouse_es_:prefill}}

Gönderen tarafından önceden doldurulacak bir onay kutusunun tanımı.

Metin etiketi kısaltma, sadece tüm alanı değiştirmek için değil, işlev olarak da kullanılabilir.

Örneğin, aşağıdaki etiketi kullanalım:

{{field1_es_:signer1:showif(fieldA=‘Yes)}}

Yukarıdaki etiket aşağıdaki söz dizimi kullanılarak kısaltılabilir:

{{field_es_:$A:$B}}

#A=signer

#B=showif(fieldA=‘Yes’)

Metin etiketi kısaltma, hesaplama yöntemi davranışı da sergileyebilir. Örneğin, aşağıdaki etiketi kullanalım:

{{field1_es_:calc(a * b / c)}}

Yukarıdaki etiket aşağıdaki söz dizimi kullanılarak kısaltılabilir:

Field1_es_:$1(a,b,c)

#1(option1, option2, option3) = calc([option1] * [option2] / [option3])


Koşullu Kurallar

{{f_es_:hideifall(sig=unsigned,initials=unsigned}}

Yalnızca imza ve parafın her ikisi de imzalanmışsa görünen alan.

{{*emailAddress_es_:signer1:isemail:showif (TypeOfComm="receiveEmail")}}

signer1 olarak belirtilen alıcının geçerli e-posta adresinin girileceği zorunlu alan. Bu alan, "TypeOfComm" adlı diğer alanın "receiveEmail" değerine sahip olması durumunda görüntülenir. Alan, alıcı tarafından girilen değeri doğrular.

{{f_es_:hideifany(Color=”Red”,Color=”Green”}}

Alıcı, "Color" adlı açılır listeden Kırmızı veya Yeşil rengi seçerse gizlenen alan.


Hesaplanan Alanlar

{{shipState_es_:signer1:calc([billingState])

:showif(sameAs=unchecked)}}

Belgedeki ilk imzalayana atanan, yalnızca "sameAs" adlı başka bir alan (onay kutusu) işaretli olmadığında görüntülenen alan. Alanın değeri, belgede imzalayanın girdiği "billingState" alanının değeriyle otomatik olarak doldurulur.

{{total_es_:signer1:calc(q1*pr1)

:format(Number,”$,0.00”):align(right)}}

Belgede, signer1 olarak belirtilen alıcıya atanan alan. Bu alanın değeri "q1" ve "pr1" alanlarındaki değerlerin çarpımı şeklinde otomatik olarak hesaplanır. Elde edilen değer para birimi olarak formatlanır, elde edilen değerin önünde bir dolar sembolüyle birlikte görüntülenir ve iki ondalık ayırıcı içerir. Elde edilen değer de alanda sağa hizalanır.

{{price_es_:signer1:calc(if(pn1=”W1”,9.99, if(pn1=”W2”,5.99,if(pn1=”W3”,24.99,0))))}}

Belgedeki başka bir "pn1" alanında imzalayan tarafından seçilen değere bağlı olarak hesaplanan "price" adlı alan. Bu örnekte, "pn1" alanı W1'e eşitse "price" alanında görüntülenen değer 9.99 olur; "pn1" alanı W2'ye eşitse "price" alanında görüntülenen değer 5.99 olur ve bu kuralla devam eder. Değerlerin hiçbiri "pn1" alanının değeriyle eşleşmezse "price" alanında görüntülenen değer 0 olur. Bu mekanizmayı kullanarak, hesaplanan alanlar bir kullanıcının imzalama sırasında yapmış olduğu seçime bağlı olarak bir ürünün fiyatını otomatik olarak doldurmak için kullanılabilir.

Hesaplanan alanlarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Hesaplanan Alanlar Referans Kılavuzu.


Bu kılavuzun indirilebilir sürümü

İndir