När du förbereder ett paket för distribution i Mac OS bör paketet skapas och lagras i Mac OS. Referenserna i ett Mac OS-paket kan skadas om de kopieras och lagras i Windows.

Förberedelser

Innan du börjar distribuera Adobe-distributionspaketet kontrollerar du att följande villkor uppfylls:

 • Remote Management är aktiverat på alla måldatorer. Du kan aktivera den här funktionen från fönstret Systeminställningar (System Preferences) genom att klicka på Delning (Sharing). I fönstret som visas väljer du Fjärrhantera (Remote Management) i rutan till vänster och väljer de delningsfunktioner som du vill aktivera. Rekommendationer finns i ARD-dokumentationen, t.ex. bör Kopiera objekt (Copy Items) och Radera och ersätta objekt (Delete and Replace Items) markeras för paketdistribution. Referens för distributionskomponent.
 • Adobe-paketet som du ska distribuera finns på eller är åtkomligt från administrationsdatorn.
 • Du har redan definierat en ARD-grupp som innehåller alla de måldatorer du vill distribuera Adobe-paketet till. 
 • Det finns tillräckligt med ledigt minne för att distribuera på alla måldatorer. I det ingår utrymme för att kopiera distributionspaketet till målsystemet, förutom installationsstorleken för de distribuerade produkterna.

Låta användaren ange installationsplatsen

Om du valde Ange katalog under distribuering när du konfigurerade ett installationsdistributionspaket måste du ändra paketet du skapat innan du distribuerar det via ARD.

Gör följande ändring i det PKG-installationspaket du skapat:

 1. Öppna filen Contents/Info.plist i PKG-installationspaketet.

 2. Ändra värdet för taggen IFPkgFlagDefaultLocation till målmappens absoluta sökväg. Exempel:
  /Volymer/<Volymnamn>/<Mappnamn>

  eller om du distribuerar till rotvolymen:
  /<Mappnamn>

  Om du vill distribuera med Copy Items och Send Unix Command anger du mappnamnet. Du skickar volymnamnet med kommandot för installationsprogrammet.

  När du har gjort den här ändringen kan du fortsätta distribuera paketet med hjälp av ARD genom att följa anvisningarna nedan.

Paketdistribution

 1. Starta ARD på administrationsdatorn.

 2. Välj måldatorerna.

  Välj önskad datorlista i rutan till vänster i ARD-huvudfönstret och kontrollera måldatorerna i rutan till höger.

 3. Konfigurera installationspaketen.

  Välj alternativet Install Packages i ARD och lägg till det installationspaket som ska distribueras.

  Välj om du vill starta om, om du vill köra åtgärden från programmet eller aktivitetsservern, samt andra alternativ efter behov. Om du väljer Run this task from: Task server on this computer skickas aktiviteten till alla datorer som inte var anslutna när aktiviteten initierades.

  Om du vill kan du schemalägga installationen till en senare tidpunkt. Du gör detta genom att klicka på Schedule längst ned till vänster i fönstret Install Packages och sedan ange i fönstret Schedule Task när du vill installera paketet.

 4. Installera på måldatorerna.

  Om du inte har schemalagt aktiviteten till en senare tidpunkt kontrollerar du att alla måldatorer som visas i området Name längst ned i fönstret Install Packages är tillgängliga. När du klickar på Install startar installationen direkt på alla måldatorer i listan.

  Om du har schemalagt aktiviteten till en senare tidpunkt klickar du på Install. Innan den schemalagda tidpunkten infaller kontrollerar du att alla måldatorer som visas i området Name i fönstret Install Packages befinner sig i tyst läge utan några aktiva användare, men att de kan ta emot kommandot.

  När aktiviteten Install Packages körs visas aktivitetens status i ARD-fönstret. När processen har slutförts uppdateras statusen därefter.

  Varning: Stoppa inte installations- eller avinstallationsaktiviteter via ARD. Om du försöker göra det kan aktiviteten fortsätta även om ARD-fönstret meddelar att den har stoppats.

  Paketstrukturen som skapas i Adobe Application Manager Enterprise Edition gör att förloppsfältet som visas under distributionen via ARD inte är till någon hjälp. Antingen visas 0 % när aktiviteten slutförts (i Mac OS 10.5) eller så visas runt 95 % under större delen av förloppet (i Mac OS 10.6).

Uppdateringspaket

 • Uppdateringspaket skapas med ett namn i formatet <pkt_namn>_Update.pkg.
 • Uppdateringspaket kan inte avinstalleras.

Felsökning

Paketdistribution via ARD kan misslyckas om användarläget ändras under distributionen, det vill säga om en användare loggar in eller ut eller om du byter användare. Om du använder aktivitetsservern kanske aktiviteten börjar distribuera samma paket omedelbart efter att läget ändrats, vilket kan misslyckas. Detta är standardbeteende för ARD. Om detta händer ska du helt enkelt göra om distributionen.

Distribuera med Copy Items och Send Unix Command

I stället för att använda alternativet Install Packages kan du använda aktiviteten Copy Items för att kopiera paketaktiviteten till måldatorn och sedan köra Send UNIX Command för att köra installationsprogrammet och distribuera det kopierade paketet.

Obs! Om du har angett att slutanvändaren ska ange installationskatalogen måste du ändra paketet du har skapat innan distributionen görs. Se Skapa paket

 1. Starta ARD på administrationsdatorn. 

 2. Välj måldatorerna. Välj önskad datorlista i rutan till vänster i ARD-huvudfönstret och kontrollera måldatorerna i rutan till höger.

 3. Konfigurera installationspaketen. 

  • Välj alternativet Copy Items i ARD och lägg till installationspaketet som ska distribueras.
  • Välj den målplats du vill kopiera paketet till på måldatorerna.
  Obs! Om du vill att målet ska vara startenheten anger du / efter -target
 4. Installera på måldatorerna. Välj alternativet Send Unix Command i ARD.

  Välj Run command as: User. Skriv ”root” i användarfältet.

  Skicka volymnamnet med kommandot för installationsprogrammet:

  sudo installer -pkg -target <volymplats>

  Obs! Om du vill att målet ska vara startenheten anger du / efter -target.

Avinstallera Adobe-programvara med ett distributionspaket

Obs! Avinstallationspaket skapas inte för uppdateringspaket.

Installationsdistributionspaketet innehåller filen <paketnamn>_Uninstall.pkg, som du använder för att avinstallera programvaran som du installerade med motsvarande installationsfil, <paketnamn>_Install.pkg. Stegen påminner om dem du följer när du installerar programvaran.

 1. Välj måldatorerna. I den vänstra rutan i ARD-huvudfönstret väljer du gruppen som innehåller de måldatorer som du installerade programvaran på med hjälp av ett distributionspaket.

 2. Kör aktiviteten Install Packages för avinstallationspaketet på måldatorerna.

  • Välj alternativet Install Packages i ARD och lägg till avinstallationspaketet (eller dra det till paketfönstret).
  • Klicka på Installera.
 3. När aktiviteten körs visas aktivitetens status i ARD-fönstret. När processen har slutförts uppdateras statusen därefter.

  Varning: Stoppa inte installations- eller avinstallationsaktiviteter via ARD. Om du försöker göra det kan aktiviteten fortsätta även om ARD-fönstret meddelar att den har stoppats.

Avinstallera med Copy Items och Send Unix Command

Om du distribuerade med den här metoden använder du samma metod för att avinstallera, kopiera och anropa avinstallationspaketet i stället för installationspaketet:

 1. Välj måldatorerna.

  Välj önskad datorlista i rutan till vänster i ARD-huvudfönstret och kontrollera måldatorerna i rutan till höger.

 2. Konfigurera avinstallationspaket.

  • Välj alternativet Copy Items i ARD och lägg till avinstallationspaketet som ska distribueras.
  • Välj den målplats du vill kopiera paketet till på måldatorerna.
 3. Konfigurera avinstallationspaket. 

  • Välj alternativet Copy Items i ARD och lägg till avinstallationspaketet som ska distribueras.
  • Välj den målplats du vill kopiera paketet till på måldatorerna.