I den här artikeln beskrivs hur du installerar och konfigurerar Adobe Update Server Setup Tool (AUSST), ett verktyg som används för att konfigurera en egen uppdateringsserver för distribution av Adobe-produkter och produktuppdateringar i företaget. AUSST är också värd för program som kan distribueras utan sina grundversioner, som kan installeras med hjälp av Adobe Creative Cloud-datorprogrammet.  

Program och uppdateringar hämtas för både Windows och Mac OS. Program och uppdateringar som synkas via AUSST kan installeras med Adobe Creative Cloud-datorprogrammet. Uppdateringar som synkas via AUSST kan installeras med RUM (Remote Update Manager). 

Obs!

AUSST är avsett för företagets IT-administratör som konfigurerar och underhåller den interna uppdateringsservern.

Översikt

Adobe Creative Cloud-datorprogrammet kan användas för installation av produkter som synkas med AUSST. Gör något av följande om du vill installera uppdateringar:

 • Remote Update Manager
 • Hjälp > Uppdatera meny-kommandot i programmen 
 • Adobe Creative Cloud-datorprogrammet
 • Adobe Updater-verktyget

Mer information om olika sätt att distribuera produkter och uppdateringar finns i Distributionsalternativ.

Uppdatera översikt över server

Obs!

Om du inaktiverade uppdateringarna under distributionen av ett paket så är uppdateringar genom Hjälpmenyn (Hjälp > Uppdatera) inaktiverade. Du kan dock fortfarande installera uppdateringar med RUM eller distribuera ett uppdaterat paket som skapats med Creative Cloud Packager.

Nyheter i AUSST 4.1

 • Stöd för synkronisering av Acrobat- och Reader-uppdateringar (Windows och MAC)
 • Program som synkroniseras via AUSST kan nu installeras via Creative Cloud-datorprogrammet. För en lista med program som kan installeras via Creative Cloud-datorprogrammet, se Program som kan distribueras utan sina grundversioner.

Distributionsalternativ

De senaste versionerna av vissa produkter, samt uppdateringar och program synkas också med AUSST. För en lista med program som finns på AUSST, se Program som kan distribueras utan sina grundversioner.

Du kan använda Remote Update Manager (RUM) eller Adobe Creative Cloud-datorprogrammet för att installera produkter och produktuppdateringar. Följande tabell visar programstöd och uppdateringar för AUSST, RUM och Creative Cloud-datorprogrammet:

Typ av produkt/produktuppdatering Synka med AUSST Installera med Adobe Creative Cloud-datorprogrammet Installera med RUM
De senaste produkterna som har program som finns på AUSST (lista) Ja Ja Nej
Produktuppdateringar Ja Ja Ja
Acrobat -uppdateringar Ja Nej Ja

Program och uppdateringar som synkas via AUSST kan installeras med Adobe Creative Cloud-datorprogrammet. Uppdateringar som synkas via AUSST kan installeras med RUM (Remote Update Manager). 

Obs!

Uppdateringar för version CS5 och senare synkas med AUSST.

Program och uppdateringar installeras via Adobe Creative Cloud-datorprogrammet.
Program och uppdateringar installeras via Adobe Creative Cloud-datorprogrammet.

Använda AUSST för att konfigurera en egen uppdateringsserver

I en företagsmiljö kanske du föredrar att ha en egen uppdateringsserver (AUSST) för hämtning och lagring av produkter och uppdateringar från Adobes uppdateringsserver.

Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) hjälper dig att konfigurera en egen uppdateringsserver och hämta produkter och uppdateringar från Adobes uppdateringsserver till den interna uppdateringsservern. När du har konfigurerat en egen uppdateringsserver kan du koppla klientdatorn där Adobe-program är installerade till AUSST-servern, i stället för till Adobes uppdateringsserver. När du gör detta kontrollerar klientdatorerna om det finns produkter och uppdateringar på din server och hämtar produkterna och uppdateringarna därifrån.

Använda AUSST

Obs!

Syftet med AUSST är att förenkla konfigurationen av en intern uppdateringsserver, så att klientdatorerna hämtar produkter och uppdateringar från den interna servern i stället för från Adobes uppdateringsserver. AUSST är inte avsett för fjärrdistribution av produkter och uppdateringar till datorer i företagets nätverk.

Systemkrav

För servern som är värd för AUSST rekommenderas följande konfiguration:

Hårddiskutrymme
 • Initialt lägsta krav på utrymme – 250 GB

Operativsystem

 • Windows: Microsoft Windows 7 eller senare
            -ELLER-
 • Mac: OS X Mavericks (version 10.9) eller senare

Konfigurera en uppdateringsserver: översikt

Här visas de huvudsteg du utför när du konfigurerar en egen uppdateringsserver med hjälp av AUSST. Det måste finnas en installerad och konfigurerad https-server som kan användas som uppdateringsserver.

Obs!

AUSST finns i mappen Utilities i Adobe® Creative Cloud™ Packager-installationen. Du kan också hämta AUSST från distributionsfliken i Admin Console.

 1. Se till att det finns en tillgänglig webbserver
 2. Utför en engångsinstallation med hjälp av AUSST:
  Under engångsinstallationen utförs följande moment i AUSST:
  • Ursprunglig konfiguration
  • Installation av en katalogstruktur liknande strukturen på Adobes uppdateringsserver
  • Kopiering av program och uppdateringar från Adobes uppdateringsserver till webbservern. Program och uppdateringar för både Windows och Mac OS synkroniseras.
 3. Synkronisera regelbundet de senaste programmen och uppdateringarna från Adobes uppdateringsserver till webbservern. Utför det här steget regelbundet för att säkerställa att de senaste programmen och uppdateringarna finns på den interna servern.

Ovanstående steg beskrivs i efterföljande avsnitt. Processen illustreras i följande diagram, som även innehåller länkar till motsvarande instruktionsavsnitt i detta dokument.

Obs!

Sökvägarna som anges för alla kommandoradsalternativ måste vara absoluta sökvägar. AUSST saknar stöd för relativa sökvägar.

Konfigurera en uppdateringsserver

Plats för Adobe Update Server Setup Tool

AUSST finns som AdobeUpdateServerSetupTool.exe på Windows och en körbar UNIX-fil som heter AdobeUpdateServerSetupTool i Mac OS. Du kan även hämta AUSST från kontrollpanelen för distribution.

Om du använder Creative Cloud Packager för att distribuera Adobe-produkter är AUSST tillgängligt i Creative Cloud Packager-installationen. Sökvägar:

I Windows (32-bitars) <systemenhet>:\Program\Delade filer\Adobe\OOBE\PDApp\CCP\utilities\AUSST
I Windows (64-bitars) <systemenhet>:\Program (x86)\Delade filer\Adobe\OOBE\PDApp\CCP\utilities\AUSST
I Mac OS /Library/Application Support/Adobe/OOBE/PDApp /CCP/utilities/AUSST

AUSST är ett kommandoradsverktyg som inte kräver några separata installationssteg. Det finns inga begränsningar för var AUSST kan placeras på datorn.

Förbereda en webbserver för användning som uppdateringsserver

Du kan konfigurera den interna uppdateringsservern på valfri http-server (till exempel Apache eller IIS) som kan vara värd för och hantera statiskt filinnehåll. En installerad och konfigurerad https-server är en förutsättning för konfiguration av AUSST.

Om du vill använda en specifik port anger du portnumret medan du konfigurerar klientdatorerna. Du behöver bara ange portnumret i klientkonfigurationsfilen (overrides-filen).

Om du använder en IIS-server (Internet Information Services) som webbserver läser du följande avsnitt som handlar om hur du konfigurerar IIS-servern så att den kan användas som uppdateringsserver.

Utföra en engångsinstallation

När du konfigurerar den interna uppdateringsservern för första gången använder du verktyget Adobe Update Server Setup för att skapa en uppdateringskatalogstruktur på den rotmappsplats du har skapat. Om det redan finns filer eller mappar på den här platsen tas de bort med det här verktyget. Sedan skapas mappstrukturen som motsvarar den på Adobes uppdateringsserver, och en första synkronisering som hämtar alla tillgängliga program och uppdateringar från Adobes uppdateringsserver till den interna servern utförs.

Följande steg utförs när du kör verktyget för förstagångskonfigurationen:

 1. Kör verktyget i ett kommandoskal eller via en terminal, och ange rotuppdateringsmappen. Exempel:

Obs!

Kontrollera att det inte finns blanksteg runt likhetstecknet.

Ny synkronisering AdobeUpdateServerSetupTool.exe
--root=”/serverroot/updates/Adobe/” --fresh
[--proxyusername=proxy_username --proxypassword=proxy_password] [--silent]
Stegvis synkronisering. AdobeUpdateServerSetupTool.exe
--root=”/serverroot/updates/Adobe/” --incremental
[--proxyusername=proxy_username --proxypassword=proxy_password] 
Generate
Client Configuration XML (Skapa XML för klientkonfiguration).
AdobeUpdateServerSetupTool.exe
--root=”/serverroot/updates/Adobe/” 
--genclientconf=”/serverroot/config/AdobeUpdaterClient” 
--url=”http://serverabc.example.com:1234/Adobe/”      
 • Parametern [--proxyusername=<användarnamn_för_proxy> --proxypassword=<lösenord_för_proxy>]är valfri och anger proxyanvändarnamnet och -lösenordet om det krävs en proxyserver för att ansluta till nätverket.
 • Parametern --fresh tar bort alla befintliga filer från rotplatsen (om det finns en sådan) och hämtar sedan alla program och uppdateringar som finns på Adobe Update Server.
 • Parametern --silent inaktiverar varningen som visas som standard om den angivna rotmappen redan finns.
 • Parametern --acrobatonly synkroniserar endast Acrobat- och Reader-uppdateringar.

Rotmappen är den plats i filsystemet på den interna uppdateringsservern där program och uppdateringar från Adobes uppdateringsserver lagras. Rotmappen måste motsvara en giltig http-URL.

Obs!

Kontrollera att rotmappen är åtkomlig från serverrotplatsen, så att uppdateringsinnehållet kan levereras av webbservern.

Anta följande:

 • Rotuppdateringsmappen på din webbserver finns på filsystemplatsen /serverroot/updates/
 • Webbserverns URL är http://serverabc.example.com:80
 • På webbservern konfigurerar du den interna uppdateringsservern på
  http://serverabc.example.com:80/Adobe/CS

I det här fallet (som vi använder som exempel i hela det här dokumentet) är rotmappens plats
--root=”/serverroot/updates/Adobe/CS”


I det här exemplet används följande kommando för att köra programmen och uppdateringarna:
AdobeUpdateServerSetupTool --root=”/serverroot/updates/Adobe/CS” --fresh

AUSST skapar en katalogstruktur för programmen och uppdateringarna i rotmappen. Därefter kopieras programmen och uppdateringarna från Adobes uppdateringsserver till den interna uppdateringsservern.

Obs!

Program och uppdateringar för både Windows och Mac OS hämtas. Det går inte att välja vilken plattform uppdateringarna ska hämtas för.

När du har genomfört denna första konfiguration är den interna uppdateringsservern klar att uppdatera klientdatorerna.

Fel, varningar och felsökningsinformation registreras i loggfilerna.

Följande loggfiler finns i mappen %temp% i Windows och i Mac OS finns de i ~/Library/Logs.

 • AdobeUpdateServerSetupTool.log
 • AdobeAcrobatUpdateServerSetupTool.log

DLM.log finns på följande platser:

 • Windows: 
  • %Temp%\CreativeCloud\ACC\AdobeDownload
  • %Temp%\AdobeDownload\
 • Mac: 
  • ~/Library/Logs/CreativeCloud/ACC/AdobeDownload
  • ~/Library/Logs/AdobeDownload/

Verifiera installationen

Kontrollera följande för att bekräfta att förstagångskonfigurationen har lyckats:

 1. Kontrollera att webbservern körs och fungerar korrekt. Bekräfta att webbserverns startsida kan öppnas från en klientdator.
 2. Kontrollera att Adobes produkter och uppdateringar är tillgängliga på rotplatsen. Om uppdateringarna inte är tillgängliga kontrollerar du att rotplatsen har skrivbehörighet.
 3. Kontrollera att du kan visa/hämta produkterna och uppdateringarna via en webbläsare på en klientdator.
 4. Kontrollera att updaterfeed.xml-filerna på uppdateringsservern kan nås från webbläsarna på klientdatorerna.

updaterfeed.xml-filerna finns på följande sökväg som bestäms av parametrarna i overrides-filen:
http://[domain]:[port]/[URL]/updaterfeed.xml


Anta att overrides-filen innehåller följande poster:

<Overrides>
	<Application appID="webfeed20">
    <Domain>http://10.41.35.164</Domain>
    <URL>/ausst/webfeed/oobe/aam20/win/</URL>
    <Port>8089</Port>
  </Application>
  <Application appID="updates20">
    <Domain>http://serverabc.example.com</Domain>
    <URL>/ausst/updates/oobe/aam20/win/</URL>
    <Port>8089</Port>
  </Application>
  <Application appID="FFCProducts">
    <Domain>http://serverabc.example.com</Domain>
    <URL>/ausst/ACC/services/ffc/products/ffc.xml</URL>
    <Port>8089</Port>
  </Application>
  <Application appID="FFCIcons">
    <Domain>http://serverabc.example.com</Domain>
    <URL>/ausst/ACC/services/ffc/icons/productIcon</URL>
    <Port>8089</Port>
  </Application>
  <Application appID="FFCValidation">
    <Domain>http://serverabc.example.com</Domain>
    <URL>/ausst/ACC/services/ffc/validation/</URL>
    <Port>8089</Port>
  </Application>
  <Application appID="FFCPackages">
    <Domain>http://serverabc.example.com</Domain>
    <URL>/ausst/ACC/services/ffc/packages/</URL>
    <Port>8089</Port>
  </Application>
</Overrides>

I det här fallet är platsen för updaterfeed.XML följande:
http://serverabc.example.com:1234/Adobe/CS/webfeed/oobe/aam20/win/updaterfeed.xml

Platsen på Mac OS är:
http://serverabc.example.com:1234/Adobe/CS/webfeed/oobe/aam20/mac/updaterfeed.xml

Obs!

Om du öppnar filen updaterfeed.xml i en webbläsare visas inte filens innehåll. Det spelar ingen roll. Du behöver bara kontrollera att filen är tillgänglig via http://-sökvägen. Du kan visa innehållet i filen updaterfeed.xml genom att högerklicka och välja alternativet för att visa källa.

Konfigurera klientdatorer

Program och uppdateringar hämtas som standard från Adobes uppdateringsserver. Lagra och konfigurera en egen uppdateringsserver för att hämta program och uppdateringar från AUSST-server och distribuera override-filen.

Det gör du genom att skapa en XML-konfigurationsfil (AdobeUpdater.overrides) och distribuera den till användarnas datorer. Du kan använda AUSST-verktyget för att skapa override-filerna automatiskt så som beskrivs i nästa avsnitt. Konfigurationsfilen innehåller domän-, URL- och portinformation för den interna uppdateringsservern. För Windows och Mac OS används olika URL:er. Nedan visas formatet för filen AdobeUpdater.Overrides, med exempelinformationen för servern (exempelinformationen för servern finns i Utföra en engångsinstallation):

Obs!

Om du migrerar från en version av AUSST till en annan, måste du uppdatera XML-konfigurationsfilerna på klientdatorerna.

Skapa klientkonfigurationsfiler

Du kan skapa klientkonfigurationsfilerna automatiskt med AUSST. Du kan bara göra detta efter att du har konfigurerat servern och synkroniserat den med Adobes uppdateringsserver.

Du skapar konfigurationsfiler genom att ange det här kommandot i ett kommandoskal eller via en terminal (med hjälp av din egen serverinformation):

AdobeUpdateServerSetupTool--genclientconf=”/serverroot/config/AdobeUpdaterClient”
--root=”/serverroot/updates/Adobe/CS”
--url=”http://serverabc.example.com:1234/Adobe/CS”

 

 

 

Det här kommandot skapar två klientkonfigurationsfiler (en för Windows och en för Mac OS) och sparar dem i plattformsspecifika mappar på sökvägen som anges i 

--genclientconf.

I det här exemplet är de nya filerna:
/serverroot/config/AdobeUpdaterClient/win/AdobeUpdater.Overrides
/serverroot/config/AdobeUpdaterClient/mac/AdobeUpdater.Overrides

Distribuera klientkonfigurationsfiler

När du ska distribuera klientkonfigurationsfilen för Adobe Application Manager Updater på respektive klientdator måste du skriva rätt plattformsversion för filen på följande plattformsspecifika plats:

I Windows XP:

\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\AAMUpdater\1.0\AdobeUpdater.Overrides

I Windows 7/Vista:

\ProgramData\Adobe\AAMUpdater\1.0\AdobeUpdater.Overrides

\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\UpdaterResources

I Mac OS X:

/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdater/1.0/AdobeUpdater.Overrides

Obs!

Mappstrukturen ovan är inte tillgänglig om bara Acrobat eller Reader är installerade på datorn och inte Creative Cloud-datorprogrammet eller någon annan Creative Cloud-produkt. I så fall måste du skapa mapparna manuellt med administratörsbehörighet.

 

Obs!

Du rekommenderas att inte distribuera dessa konfigurationsfiler på en admindator som du kör Creative Cloud Packager på eftersom det kan orsaka problem när paketen skapas.

Synkronisera med Adobe Update Server

Efter den första konfigurationen måste du regelbundet synkronisera den interna uppdateringsservern med Adobe Update Server så att du har alla de senaste programmen och uppdateringarna. Du kan göra det med följande kommando:


AdobeUpdateServerSetupTool --root=”/serverroot/updates/Adobe/CS” {--incremental | --fresh | --acrobatonly}

Stegvis synkronisering

Även om --incremental-parametern validerar alla hämtade program och uppdateringar hämtar det endast de program och uppdateringar som har en nyare version tillgänglig.

Om nya program och uppdateringar har publicerats på Adobes uppdateringsserver sedan den senaste synkroniseringen hämtas bara de nya programmen och uppdateringarna till den lokala servern när du har angett parametern --incremental. Om inga nya program eller uppdateringar finns händer ingenting när det här kommandot körs.

Det här alternativet bör väljas i normala fall. Om de senaste programmen och uppdateringarna saknas på klientdatorerna kan du utföra en ny synkronisering på det sätt som beskrivs nedan.

Ny synkronisering

Parametern --fresh hämtar alla program och uppdateringar som finns på Adobe Update Server.

Alla program och uppdateringar på datorn tas först bort. Därefter hämtas alla program och uppdateringar som finns på Adobe Update Server till datorn.

I båda fallen blir resultatet att den interna uppdateringsservern är uppdaterad och klar att uppdatera klientdatorerna.

Endast Acrobat-synkronisering

Parametern --acrobatonly hämtar endast Acrobat- och Reader-programmet eller uppdateringar som finns på Adobe Update Server.

Konfigurera IIS\Apache-servern för AUSST

Det här avsnittet beskriver hur du konfigurerar en HTTP-server i Mac OS och en IIS-server (Internet Information Services) i Windows för AUSST.

Konfigurera HTTP-server

Du kan använda valfri HTTP-server. I det här exemplet används XAMPP för OS X.

 1. Hämta och installera en HTTP-server. 

 2. Kopiera AUSST-filerna.

  • Om du inte redan har hämtat AUSST-filerna skickar du kommandot för att kopiera AUSST-filerna till en mapp under mappen för HTTP-servern (htdocs i det här exemplet). Mer information finns i Använd alternativet för ny synkronisering om flera program/uppdateringar visas på klientdatorerna.
  • Om du redan har hämtat AUSST-filerna kan du kopiera AUSST-filerna till en mapp i mappen för HTTP-servern. (here <xamppserver>\htdocs\<skapa en mapp med namnet AUSSTFiles>). Ändra behörigheterna för val till Apply to enclosed items (Tillämpa för inneslutna objekt) för den nya mappen du har skapat i det här steget (AUSSTFiles i det här exemplet).
 3.  Starta HTTP-servern (Xamppserver i det här exemplet).  

 4. Starta HTTP-webbservern. I XAMPP-servern går du till exempel till fliken för att hantera servrar och startar Apache-webbservern.

  Hantera servrar
 5. Skapa overrides-filer. Anvisningar för hur du skapar overrides-filer finns i Skapa klientkonfigurationsfiler

Konfigurera IIS 8.5

 1. Konfigurera IIS 8.5 på en valfri plattform, till exempel Windows Server 2012 R2, och lägg sedan till ytterligare två funktioner manuellt: ISAPI Extensions (ISAPI-tillägg) och ISAPI Filters (ISAPI-filter) när du konfigurerar IIS 8.5.

  Anvisningar om hur du konfigurerar IIS 8.5 finns i http://www.iis.net/learn/install/installing-iis-85/installing-iis-85-on-windows-server-2012-r2

  Installation av IIS 8.5
 2. Kör AUSST och synkronisera de tillgängliga programmen uppdateringarna på Adobes uppdateringsserver med standardwebbplatsens rot.

 3. I Server Manager väljer du Verktyg > IIS Manager.

 4. I IIS Manager väljer du den server som visas i fönstret till vänster. 

 5. Klicka på hanteraren för att mappa den önskade webbplatsen på följande sätt:

  Obs!

  Konfigurationsändringarna tillämpas på alla data som refererar till den här (standardvärdet i exemplet) webbplatsen. Du ska därför skapa en separat webbplats för uppdateringsrelaterade data och använda dessa konfigurationsrelaterade ändringar på denna separata webbplats, så att andra platser inte påverkas.

  Klicka på hanteraren för att mappa den önskade webbplatsen
 6. Välj alternativet för att lägga till modulmappning på följande sätt:

  Välj alternativet för att lägga till modulmappning
 7. Lägg till modulmappning för filnamnstilläggen XML, CRL, ZIP, DMG, SIG, JSON och ARM. En exempeldialogruta för XML visas nedan.

  Obs!

  Mappningarna för tilläggen CRL, ZIP, DMG, SIG, JSON och ARM kan göras på samma sätt som för XML-tillägget.

  Lägg till modulmappningsalternativ
 8. Efter att varje tillägg har lagts till visar systemet popup-menyn Lägg till modulmappning. Klicka på Yes (Ja).

  Popup-menyn Lägg till modulmappning , klicka på Ja
 9. I avsnittet för programpool ändrar du läget App Pool Manager Pipeline till Classic på följande sätt:

  Avsnittet för programpool
 10.  Lägg till httpHandles för filnamnstilläggen XML, CRL, ZIP, DMG, SIG, JSON och ARM i filen web.config på följande sätt:

  httpHandles
 11. Kopiera den bifogade filen web.config till följande två platser:

  • <initpub\wwwroot>\[AUSST root folder]\ACC\services\ffc\icons\
  • <initpub\wwwroot>\ [AUSST root folder]\ACC\services\ ffc\validation\

   

  Hämta

 12. Välj plats:

  <initpub\wwwroot>\ [AUSST root folder]\ACC\services\ ffc\validation\

 13. Dubbelklicka på MIME-typer.

  Screenshot_3
 14. Klicka på Add (Lägg till) om du vill lägga till en MIME-typ som visas nedan och klicka på OK.

  Screenshot_4

  För Acrobat och Adobe Reader måste du lägga till application/octet-stream MIME-typen för .msp-, .pkg- och .arm-tilläggen enligt beskrivningen ovan.

 15. Starta om webbplatsen och kör AUSST.

Köra AUSST-kommandot utan särskilda parametrar

Du kan köra AUSST från kommandoraden genom att endast ange parametern --root. I det här fallet visas en meny där du kan göra dina val:


AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=<rotplats>

 1. Fresh Synchronization.
 2. Incremental Synchronization.
 3. Generate Client Configuration XML.
 4. Exit.

Dina alternativ:

Du kan välja något av alternativen för att fortsätta. Information om alternativen finns tillgängliga tidigare i artikeln.

Felkoder

Följande felkoder kan rapporteras om uppdateringsservern misslyckas.

Felkod Felmeddelande
2 Internal error occurred (Det har uppstått ett internt fel)
3 Could not access specified path (Det gick inte att nå den angivna sökvägen)
4 Network failure (Nätverksfel)
5 Server unresponsive (Servern svarar inte)
6 Proxy authentication failed (Proxy-autentiseringen misslyckades)
7 Output disk full (Utdatadisken är full)
8 Write permission denied (Skrivbehörighet saknas)
9 File not found on server (Filen finns inte på servern)

Felsökning

Nedan beskrivs några vanliga felsökningsåtgärder du kan utföra om du stöter på problem när du distribuerar program och uppdateringar med hjälp av Adobe Update Server Setup Tool.

Se till att webbservern är rätt konfigurerad

Om webbservern som används för att distribuera programmen och uppdateringarna inte är rätt konfigurerad, kanske programmen och uppdateringarna hämtas från Adobes uppdateringsserver (Adobe Update Server Setup Tool gör det automatiskt) men inte distribueras till klienterna.

Konfiguration av webbserver

 

Ett enkelt test som kontrollerar att webbservern körs som den ska är att kontrollera att updaterfeed.xml-filerna på uppdateringsservern kan nås från webbläsarna på klientdatorerna. Du måste se till att webbservern fungerar oberoende av Adobe Update Server Setup Tool.
updaterfeed.xml-filerna finns på följande sökväg som bestäms av parametrarna i overrides-filen:
http://<Domain>:<Port>/<URL>/updaterfeed.xml

Anta att overrides-filen innehåller följande poster:

<Overrides>
	<Application appID="webfeed">
    <Domain>http://serverabc.example.com</Domain>
    <URL>/ausst/webfeed/oobe/aam20/win/</URL>
    <Port>8089</Port>
  </Application>
  <Application appID="updates">
    <Domain>http://serverabc.example.com</Domain>
    <URL>/ausst/updates/oobe/aam20/win/</URL>
    <Port>8089</Port>
  </Application>
  <Application appID="webfeed20">
    <Domain>http://serverabc.example.com</Domain>
    <URL>/ausst/webfeed/oobe/aam20/win/</URL>
    <Port>8089</Port>
  </Application>
  <Application appID="updates20">
    <Domain>http://serverabc.example.com </Domain>
    <URL>/ausst/updates/oobe/aam20/win/</URL>
    <Port>8089</Port>
  </Application>
</Overrides>

I det här fallet placeras updaterfeed.xml-filerna så här:

http://serverabc.example.com:1234/Adobe/CS/webfeed/oobe/aam20/win/updaterfeed.xml

Kontrollera nätverksanslutningar

Kontrollera att inga problem har uppstått med nätverksanslutningen och att den interna uppdateringsservern kan ansluta till Adobes uppdateringsserver. Kontrollera till exempel att du har åtkomst till den interna serverns välkomstsida.

Kontrollera att det inte finns några onödiga blanksteg i kommandona

När du kör kommandot AdobeUpdateServerSetupTool ska du se till att det inte finns några blanksteg i följande fall:

 • Mellan parametrarna och tecknet =
 • Mellan tecknet = och argumenten
  Följande kommando har till exempel ett felaktigt extra blanksteg mellan --root och tecknet =
Unwantedspace
 • Någonstans i en sökväg.

Följande kommando har till exempel ett extra blanksteg mellan citattecknet (") och snedstrecket (/)

UnwantedspaceAnywhere

Ange fullständiga URL:er med protokoll och portnummer

URL:erna för servern ska innehålla protokoll (till exempel http://). Om portnumret inte är standardvärdet 80 ska också portnumret anges.

Följande avsnitt i filen AdobeUpdater.Overrides är felaktigt eftersom protokollet http:// inte anges:

specifyURL

 

<URL>/Adobe/CS/webfeed/oobe/aam20/win/</URL>
<Port>1234</Port>

I det här exemplet har portnummer (1234) angetts, vilket krävs om portnumret inte har standardvärdet 80.

Se till att lagringsplatsen för programmen och uppdateringarna har skrivbehörighet

Se till att platsen på servern där programmen och uppdateringarna ska lagras har rätt skrivbehörighet. Annars kanske inte programmen och uppdateringarna kan synkroniseras/hämtas till den interna uppdateringsservern. Konfigurationen av servern är inte klar så länge inte alla program och uppdateringar är synkroniserade/hämtade till den interna uppdateringsservern.

Se till att klientkonfigurationsfilerna skapas på rätt sätt på den interna uppdateringsservern

Klientkonfigurationsfilerna skapas på en plats som bestäms av parametern -genclientconf i kommandot AdobeUpdateServerSetupTool, se avsnittet Skapa klientkonfigurationsfiler i det här dokumentet. Två filer skapas, en för Windows- och en för Mac OS-klienter. Kontrollera att filerna är tillgängliga på respektive plats på den interna uppdateringsservern.

Se till att klientkonfigurationsfilerna distribueras på rätt sätt på klientdatorerna

När klientkonfigurationsfilerna har skapats på den interna uppdateringsservern distribueras de på respektive klientdator. Det är inte samma fil för Windows respektive Mac OS.

Filen placeras på olika platser på klientdatorn beroende på plattform. Se till att konfigurationsfilerna distribueras på klientdatorerna på de platser som beskrivs i avsnittet Distribuera klientkonfigurationsfiler i det här dokumentet.

Ange sökvägarna som absoluta sökvägar

Kontrollera att sökvägarna som anges för alla kommandoradsalternativ är absoluta sökvägar. AUSST saknar stöd för relativa sökvägar.

Använd alternativet för ny synkronisering om flera program och uppdateringar visas på klientdatorerna

I väldigt speciella fall kanske flera program/uppdateringar av samma paket lagras på den interna uppdateringsservern om alternativet för stegvis synkronisering anges. Dessa distribueras då till klientdatorerna, och användarna ser flera kopior av paketen på sina datorer. Om det inträffar utför du en ny synkronisering (en gång) genom att köra följande kommando:
AdobeUpdateServerSetupTool --root="/<uppdateringsmapp> --fresh

Då hämtas en enda korrekt kopia av paketen till den interna uppdateringsservern, och därifrån distribueras de till klientdatorerna.

Använd alternativet för ny synkronisering om andra felsökningsåtgärder misslyckas

Om du använder alternativet för stegvis synkronisering och felet kvarstår även när du har försökt med alla föregående steg, utför du en ny synkronisering (en gång) genom att köra följande kommando:
AdobeUpdateServerSetupTool --root="/<uppdateringsmapp> --fresh

Då hämtas alla uppdateringar från Adobes uppdateringsserver till den interna uppdateringsservern.

Utför en ny installation som sista utväg

Om alla andra felsökningsåtgärder misslyckas kan du som sista utväg utföra en ny installation genom att köra följande kommando:
AdobeUpdateServerSetupTool --root="/<uppdateringsmapp>" --fresh

Obs!

När du utför en ny installation tas uppdateringsmappen och alla undermappar på den interna uppdateringsservern först bort, och sedan återskapas de med uppdateringarna från Adobes uppdateringsserver. Om du har skapat andra filer eller mappar i uppdateringsmappen, tas de bort. Du bör därför säkerhetskopiera alla sådana filer eller mappar innan du utför installationen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy