Så här installerar och konfigurerar du Adobe Update Server Setup Tool för att skapa en intern uppdateringsserver.

Vad är AUSST

I en företagsmiljö finns det vanligtvis många slutanvändare som behöver ett antal olika Adobe-program och uppdateringar. Alla användare måste hämta och installera programmen individuellt. Om varje slutanvändare ska hämta och installera program från Adobe-servrarna kommer en stor del av företagets nätverksbandbredd att tas i anspråk.

Adobe erbjuder en lösning på det här genom att tillhandahålla Adobe Update Server Setup Tool (AUSST). Med AUSST får du möjlighet att centralisera hämtningen av Adobe-program och uppdateringar till en enda serverplats. Sedan får slutanvändarna hämta Adobe-programmen från den här interna servern. Då behövs bara en enda hämtning från Adobe-servrarna för varje program eller uppdatering.

Obs!

Program och uppdateringar hämtas för både Windows och Mac OS. Program och uppdateringar som synkas via AUSST kan installeras med Adobe Creative Cloud-datorprogrammet. Uppdateringar som synkas via AUSST kan installeras med RUM (Remote Update Manager)

AUSST är också värd för program som kan distribueras utan sina grundversioner, som kan installeras med hjälp av Adobe Creative Cloud-datorprogrammet.  

För webbservern som är värd för AUSST rekommenderas följande konfiguration:

Hårddiskutrymme
 • Lägsta krav på utrymme för en fullständig synkronisering: 250 GB

Operativsystem

 • Windows: Microsoft Windows 7 eller senare
            -ELLER-
 • Mac: OS X Mavericks (version 10.9) eller senare

Följande tabell visar programstöd och uppdateringar för AUSST, RUM och Creative Cloud-datorprogrammet:

Typ av produkt/produktuppdatering Synka med AUSST Installera med Adobe Creative Cloud-datorprogrammet Installera med RUM
De senaste produkterna som har program som finns på AUSST (lista) Ja Ja Nej
Produktuppdateringar Ja Ja Ja
Acrobat -uppdateringar Ja Nej Ja

Varför ska du använda AUSST

I en företagsmiljö tillhandahåller du program och uppdateringar till slutanvändarna via paket som skapas i Admin Console med olika konfigurationer. AUSST ser till att alla program och uppdateringar i alla konfigurationer hämtas en gång från Adobes uppdateringsservrar och sedan distribueras till slutanvändarna i hela organisationen.

Om du skapar självbetjäningspaket eller hanterade paket med utökad behörighet får användarna tillgång till Creative Cloud-datorprogrammet. Användarna kan då hämta och installera program och uppdateringar (baserat på paketets konfigurationsalternativ).

När du konfigurerar en intern uppdateringsserver hämtas programmen och uppdateringarna en gång från Adobes uppdateringsservrar. När du sedan konfigurerar slutanvändarnas datorer för att använda den interna uppdateringsservern, hämtas programmen och uppdateringarna från den här servern.

Creative Cloud-datorprogrammet

Om du skapar produktkonfigurationsgrupper när du konfigurerar slutanvändarnas datorer blir bara de angivna produkterna tillgängliga (för installation och uppdatering) från Creative Cloud-datorprogrammet. Mer information om produktkonfigurationsgrupper finns i avsnittet Underhålla AUSST nedan.

Om du skapar hanterade paket och aktiverar panelen Apps kan användarna uppdatera program via menyn Hjälp > Uppdateringar i de installerade programmen.

När du konfigurerar en intern uppdateringsserver hämtas programmen och uppdateringarna en gång från Adobes uppdateringsservrar. Sedan hämtas slutanvändarnas uppdateringar från den interna uppdateringsservern.

Menyn Hjälp > Uppdateringar

I en hanterad miljö vill du inte ge slutanvändarna behörighet att installera program och uppdateringar individuellt. I så fall aktiverar du inte panelen Apps.

När du konfigurerar en intern uppdateringsserver hämtas programmen och uppdateringarna en gång från Adobes uppdateringsservrar. När du vill installera uppdateringar använder du i stället Adobes Remote Update Manager för att hämta uppdateringarna från den interna uppdateringsservern.

Konfigurera AUSST-servern

I följande avsnitt beskrivs stegen för att konfigurera en intern uppdateringsserver. Men innan du fortsätter måste du ha en fungerande HTTP-server (t.ex. Apache eller IIS) som kan vara värd för och hantera statiskt filinnehåll.

 1. Admin Console går du till Paket > Verktyg.

 2. Klicka i rutan Adobe Update Server Setup Tool för att hämta AUSST för ditt operativsystem.

  choose-ausst

Obs!

AUSST är ett kommandoradsverktyg som inte kräver några separata installationssteg. Det finns inga begränsningar för var AUSST kan placeras på datorn.

Viktigt:

Sökvägarna som anges för alla kommandoradsalternativ i följande avsnitt måste vara absoluta sökvägar. AUSST saknar stöd för relativa sökvägar.

När du ska konfigurera en intern uppdateringsserver måste du ha hämtat Adobe Update Server Setup Tool. Du måste också ha en fungerande HTTP-server (t.ex. Apache eller IIS) som kan vara värd för och hantera statiskt filinnehåll.

I avsnittet nedan finns en steg-för-steg-guide för att konfigurera IIS eller Apache för användning tillsammans med AUSST.

 1. I webbmappen väljer du en mapp (rot) som du ska använda för att hämta Adobe-programmen och uppdateringarna från Adobes uppdateringsserver.

  Obs!

  Rotmappen måste motsvara en giltig HTTP-URL på webbservern.

  Du kan verifiera det genom att gå till en webbläsare och se om det går att nå mappens rot via en http-begäran.

 2. Gå till den mapp som du hämtade Adobe Update Server Setup Tool till och ange följande kommando:

  Obs!

  Följande kommandon visar bara de obligatoriska alternativen för att konfigurera servern.
  Mer information om alla tillgängliga kommandoalternativ finns i avsnittet Underhålla AUSST i det här dokumentet. Om du vill komma igång snabbt kan du läsa mer om de vanliga AUSST-kommandona i avsnittet Vanliga användningssätt nedan.

  • Windows:
   AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=”<absolut plats för mappen i steg 1 ovan>” --fresh
  • macOS:
   AdobeUpdateServerSetupTool --root=”<absolut plats för mappen i steg 1 ovan>” --fresh

  Exempel:

  • Rotuppdateringsmappen på din webbserver finns på filsystemplatsen:
   • macOS: /serverroot/updates/
   • Windows: c:\inetpub\wwwroot\updates
  • Webbserverns URL är http://serverabc.example.com:80
  • På webbservern konfigurerar du den interna uppdateringsservern på
   http://serverabc.example.com:80/Adobe/CC

  I det här fallet (som vi använder som exempel i hela det här dokumentet) är rotmappens plats
  --root=”/serverroot/updates/Adobe/CC”

  I det här exemplet används följande kommando för att köra programmen och uppdateringarna:
  AdobeUpdateServerSetupTool --root=”/serverroot/updates/Adobe/CC” --fresh

  Viktigt:

  Kontrollera att det inte finns blanksteg runt likhetstecknet.

När programmen och uppdateringarna har synkroniserats med Adobes uppdateringsserver, skapar Adobe Update Server Setup Tool en uppdateringskatalogstruktur på rotmappsplatsen. Mappstrukturen motsvarar den på Adobes uppdateringsserver, och en första synkronisering som hämtar alla tillgängliga program och uppdateringar från Adobes uppdateringsserver till den interna uppdateringsservern utförs.

Kontrollera följande när du har konfigurerat servern:

 1. Kontrollera att webbservern körs och fungerar korrekt. Bekräfta att webbserverns startsida kan öppnas via en webbläsare från en klientdator.
 2. Använd en webbläsare på en klientdator och kontrollera att du kan se Adobe-produkter och -uppdateringar på den rotplats du angav i alternativet --root i konfigurationen av uppdateringsservern som beskrivs ovan. Om de inte är tillgängliga kontrollerar du att rotplatsen har skrivbehörighet och kör konfigurationen av uppdateringsservern igen.
 3. Kontrollera att du kan visa/hämta produkterna och uppdateringarna via en webbläsare på klientdatorerna.
 4. När du konfigurerar klienterna måste du generera klientkonfigurationsfiler (.override). De genererade klientkonfigurationsfilerna (för Windows och macOS) har följande poster:

Windows 

<Overrides>
    <Application appID=”webfeed20”>
        <Domain>http://10.41.35.164</Domain>
        <URL>/ausst/webfeed/oobe/aam20/win/</URL>
        <Port>8089</Port>
    </Application>
        ....
</Overrides>

macOS

<Overrides>

    <Application appID=”webfeed20”>

        <Domain>http://10.41.35.164</Domain>

        <URL>/ausst/webfeed/oobe/aam20/mac/</URL>

        <Port>8089</Port>

    </Application>

        ....

</Overrides>

Använd Ping-kommandot på en slutanvändardator (både Windows och macOS) för att testa följande URL:er.

 • För att kontrollera att din server har stöd för filer utan tillägg:

http://<serversökväg>:<port number>/Adobe/ACC/services/ffc/icons/producticon

 • För att kontrollera att din server har stöd för filer med tillägg:

Om du inte har ställt in produktkonfigurationsgrupper:

http://<serversökväg>:<port number>/Adobe/ACC/services/ffc/products/ffc.xml 

Om du har ställt in produktkonfigurationsgrupper:

http://<serversökväg>:<port number>/Adobe/ACC/services/ffc/products/<gruppnamn>ffc.xml 

När du konfigurerar den interna uppdateringsservern använder du alternativet --fresh som hämtar alla Adobe-program och -uppdateringar från Adobes uppdateringsserver. Det här görs vanligtvis bara en gång och det är när du konfigurerar uppdateringsservern första gången. Sedan vill du bara få nya programversioner och uppdateringar.

Använd följande kommando för att få en stegvis uppdatering från Adobes uppdateringsserver:

Obs!

Följande kommandon visar bara de obligatoriska alternativen för att konfigurera servern.
Mer information om alla tillgängliga kommandoalternativ finns i avsnittet Underhålla AUSST i det här dokumentet. Om du vill komma igång snabbt kan du läsa mer om de vanliga AUSST-kommandona i avsnittet Vanliga användningssätt nedan.

Windows:

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=”/serverroot/updates/Adobe/” --incremental

macOS:

AdobeUpdateServerSetupTool --root=”/serverroot/updates/Adobe/” --incremental

Om du vill köra det här kommandot med jämna mellanrum schemalägger du en återkommande uppgift – använd Schemaläggaren för Windows eller Crontab för macOS.

Konfigurera klienter som ska använda AUSST-servern

När du har konfigurerat en intern uppdateringsserver för att hämta Adobe-program och uppdateringar från Adobes uppdateringsserver, måste du även konfigurera slutanvändarna så att de kan få sina program och uppdateringar från den interna uppdateringsservern.

Exempel: Om slutanvändarna använder Creative Cloud-datorprogrammet för att få den senaste versionen av ett program ska inte programmet hämtas och installeras från Adobes uppdateringsserver. Programmet ska installeras via den interna uppdateringsservern. Om du skapar och distribuerar paket till slutanvändarnas datorer ska programmen i paketen installeras från den interna uppdateringsservern.

Obs!

När du migrerar från en version av AUSST till en annan kör du följande kommandon för att återskapa klientkonfigurationsfilerna och uppdatera dem på klientdatorerna.

Du skapar konfigurationsfiler genom att ange följande kommandot i ett kommandoskal eller via en terminal (med hjälp av din egen serverinformation):

Obs!

Följande kommandon visar bara de obligatoriska alternativen för att synkronisera servern. En fullständig lista över alla alternativ finns i avsnittet Syntax ovan.

AdobeUpdateServerSetupTool --genclientconf=”/serverroot/config/AdobeUpdaterClient” --root=”/serverroot/updates/Adobe/CC” --url=”http://serverabc.example.com:1234/Adobe/CC”

Viktigt:

Du kan skapa klientkonfigurationsfiler efter att du har konfigurerat servern och synkroniserat den med Adobes uppdateringsserver.

Det här kommandot skapar två klientkonfigurationsfiler (en för Windows och en för Mac OS) och sparar dem i följande plattformsspecifika mappar på sökvägen som anges i alternativet --genclientconf.

I det här exemplet är de nya filerna:

 • Windows:
  /serverroot/config/AdobeUpdaterClient/win/AdobeUpdater.Overrides
 • macOS:
  /serverroot/config/AdobeUpdaterClient/mac/AdobeUpdater.Overrides

Distribuera klientkonfigurationsfiler

Om du skapar paket för att distribuera program och uppdateringar till slutanvändarna följer du de här stegen för att inkludera klientkonfigurationsfiler i paketet:

 1. Logga in på Admin Console och gå till Paket > Inställningar.

 2. Öppna filen AdobeUpdater.Overrides i en textredigerare.

 3. Kopiera och klistra in hela filens innehåll i rutan Intern uppdateringsserver och klicka på Spara.

Nu skapas paketen tillsammans med klientkonfigurationsfilerna. När du distribuerar paketen till slutanvändarnas datorer ingår filerna i distributionen. Slutanvändarnas datorer dirigeras sedan om till den interna uppdateringsservern för program och uppdateringar.

Om slutanvändarna använder Creative Cloud-datorprogrammet för att installera program och uppdateringar i företaget måste du distribuera klientkonfigurationsfiler till alla klientdatorer (baserat på slutanvändarnas operativsystem)

 • macOS:
  /Library/Application Support/Adobe/AAMUpdater/1.0/AdobeUpdater.Overrides
 • Windows 10:
  %SYSTEMDRIVE%\ProgramData\Adobe\AAMUpdater\1.0\
  %SYSTEMDRIVE%\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\UpdaterResources
 • Windows XP:
 • %SYSTEMDRIVE%\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\AAMUpdater\1.0\
 • Windows 7/Vista:
  %SYSTEMDRIVE%\ProgramData\Adobe\AAMUpdater\1.0\
  %SYSTEMDRIVE%\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\UpdaterResources

Obs!

Mappstrukturen ovan är inte tillgänglig om bara Acrobat eller Reader och inga andra Creative Cloud-program är installerade på slutanvändarnas datorer. I så fall måste du skapa mapparna manuellt med administratörsbehörighet.

Du rekommenderas att inte distribuera dessa konfigurationsfiler på en admindator som du kör Creative Cloud Packager på eftersom det kan orsaka problem när paketen skapas.

Vanliga användningssätt

Följande användningssätt hjälper dig att förstå hur du använder AUSST i olika, vanliga scenarier.

En detaljerad beskrivning av hur AUSST fungerar finns i avsnittet Underhålla AUSST nedan. 

Användningsexempel

Kommando

Synkronisera alla produkter och uppdateringar.

(Förutom äldre produkter)

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=”<rotmapp>” --incremental

Synkronisera senaste uppdateringen av en specifik produkt. Exempel: Photoshop.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=”<rotmapp>” --incremental --filterProducts=”PHSP”

Synkronisera särskild version av en produkt bara för en viss grupp. Och generera klientkonfigurationsfiler för gruppen.

Exempel: Gruppnamn: g1. Photoshop v 18.1.3.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=”<rotmapp>” --incremental --filterProducts=”g1(PHSP#18.0#18.1.3)”

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=”<rotmapp>” --genclientconf=”<utdatamapp>” --url=”<URL-sökväg till rotmapp>” --groupName=g1

Synkronisera en särskild version för en grupp och senaste versionen för en annan grupp.

Exempel: PHSP 18.3.1 för grupp g1. Senaste versionen av Dreamweaver för grupp g2.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=”<rotmapp>” --incremental --filterProducts=”g1(PHSP#18.0#18.1.3)|g2(DRWV)”

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=”<rotmapp>” --genclientconf=”<utdatamapp>” --url=”<URL-sökväg till rotmapp>” -- groupName=g1

 

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=”<rotmapp>” --genclientconf=”<output folder>” --url=”<URL-sökväg till rotmapp>” -- groupName=g2

Synkronisera alla produkter för grupperna som du har skapat tidigare.

Obs! Obligatoriskt om du tidigare har kört alternativet incremental och definierade grupper.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=”<rotmapp>” --incremental

Synkronisera alla produkter och uppdateringar som inte ingår i någon grupp.

Obs! Obligatoriskt om du tidigare har kört alternativet incremental och definierade grupper.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=”<rotmapp>” --incremental filterProducts=”()”

Hämta alla grupper med produkter.

Filen groups.xml skapas på platsen filterFilePath.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=”<rotmapp>” --gengroupconfig --filterFilePath=”<utdatamapp>\groups.xml”

Ta bort inaktuella produkter som inte behövs.

Hämtningar av alla produkter tas bort, utom de som anges i filtret.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rotmapp>" --incremental --cleanup --filterProducts="<sap-koder du vill behålla efter rensningen>"

Admin vill få uppdateringar om äldre produkter/versioner (I det här dokumentet finns en lista med äldre produkter)

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=”<rotmapp>” --incremental --legacyUpdates

Underhålla AUSST

Med AUSST kan du inte bara konfigurera en intern uppdateringsserver, du kan också:

 • Generera klientkonfigurationsfiler som används för att konfigurera klienter som ska använda den interna uppdateringsservern.
 • Hämta stegvisa uppdateringar från Adobes uppdateringsserver.
 • Skapa produktkonfigurationsgrupper som gör att olika användargrupper kan hämta produkter och uppdateringar från sina respektive produktgrupper.
 • Frigöra diskutrymme på den interna uppdateringsservern genom att ta bort inaktuella uppdateringar.

I det här avsnittet beskrivs kommandoalternativ för AUSST.

Obs!

Kommandona fresh (konfiguration) och incremental (underhåll) utesluter varandra. Men de övriga kommandona som beskrivs nedan används tillsammans med de här två kommandona.

En snabb genomgång av dessa kommandon finns i texten om vanligt använda AUSST-kommandon i avsnittet Vanliga användningssätt.

Efter den första konfigurationen måste du regelbundet synkronisera den interna uppdateringsservern med Adobes uppdateringsserver så att du har alla de senaste programmen och uppdateringarna. Du kan göra det med följande kommando:

AdobeUpdateServerSetupTool --root=”/serverroot/updates/Adobe/CC” {--incremental | --fresh}

Stegvis synkronisering

Även om --incremental-parametern validerar alla hämtade program och uppdateringar hämtar det endast de program och uppdateringar som har en nyare version tillgänglig.

Om nya program och uppdateringar har publicerats på Adobes uppdateringsserver sedan den senaste synkroniseringen hämtas bara de nya programmen och uppdateringarna till den lokala servern när du har angett parametern --incremental. Om inga nya program eller uppdateringar finns händer ingenting när det här kommandot körs.

Det här alternativet bör väljas i normala fall. Om de senaste programmen och uppdateringarna saknas på slutanvändarnas datorer kan du utföra en ny synkronisering på det sätt som beskrivs nedan.

Ny synkronisering

Parametern --fresh hämtar alla program och uppdateringar som finns på Adobes uppdateringsserver.

Alla program och uppdateringar på datorn tas först bort. Därefter hämtas alla program och uppdateringar som finns på Adobes uppdateringsserver till datorn.

I båda fallen blir resultatet att den interna uppdateringsservern är uppdaterad och klar att uppdatera slutanvändarnas datorer.

Endast Acrobat-synkronisering

Parametern --acrobatonly hämtar endast Acrobat- och Reader-programmet eller uppdateringar som finns på Adobes uppdateringsserver.

När du använder AUSST för ny eller stegvis synkronisering kan du välja vilka produkter och uppdateringar som ska hämtas.

Använda alternativet --filterProducts

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=”<absolut plats för mappen i steg 1 ovan>” --incremental --filterProducts=”<kommaseparerad lista med sap-koder för produkter>”

Byt ut --incremental mot --fresh om du använder det här alternativet vid konfiguration.

Med After Effects CC (Sap Code: AEFT) som exempel:

 • Hämta alla versioner och uppdateringar:
  AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=”<absolut plats för nedladdningsmappen>” --incremental --filterProducts=”AEFT”
 • Hämta alla uppdateringar för version 16.0:
  AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=”<absolut plats för nedladdningsmappen>” --incremental --filterProducts=”AEFT#16.0”
 • Hämta uppdatering 16.01 version 16.0:
  AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=”<absolut plats för nedladdningsmappen>” --incremental --filterProducts=”AEFT#16.0#16.01”
 • Hämta uppdatering 16.01 version 16.0 av After Effects tillsammans med alla versioner av Photoshop (Sap Code: PHSP):
  AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=”<absolut plats för nedladdningsmappen>” --incremental --filterProducts=”AEFT#16.0#16.01,PHSP”
  (Observera att de olika produkterna är separerade med kommatecken)

Använda alternativet --filterFilePath

Om du har flera produkter och uppdateringar som du vill inkludera i ett produktfilter kan det vara besvärligt att använda och underhålla alternativet --filterProducts. Du kan i stället definiera produktfilter i en filterConfig.xml-fil och använda alternativet  --filterFilePath. Lägg sedan till detaljerna i en filterConfig.xml-fil.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=”<absolut plats för nedladdningsmappen>” --incremental --filterFilePath=”<absolut plats för filterConfig.xml>”

filterConfig.xml: Exempelstruktur

På samma sätt som i exemplet ovan (--filterProducts), för att skapa ett filter och hämta uppdateringen 16.01 för After Effects 16.0 och den senaste versionen av Photoshop:

<Filters>     

  <Filter>

      <GroupName/>

             <FilterValue>AEFT#16.0#16.01,PHSP</FilterValue>

  </Filter>  

</Filters>

Obs!

Om du inte skapar produktgrupper (beskrivs nedan) måste du skapa en tom GroupName-nod.

Med hjälp av produktgrupper kan du gruppera produkter och versioner utifrån de användare som behöver få särskilda produkter och uppdateringar.
 1. Ange produktgrupper utifrån de produkter och uppdateringar som olika användargrupper behöver.
 2. Skapa .override-filer utifrån de olika produktgrupperna.
 3. Distribuera .override-filerna till de olika användargrupperna.
Varje grupp användare får då tillgång till sin egen produktgrupp.

Ange produktgrupper

Använda alternativet --filterProducts

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=”<absolut plats för nedladdningsmappen>” --incremental --filterProducts=”<group name>(<kommaseparerad lista med sap-koder för produkter>)|<group name>(<kommaseparerad lista med sap-koder för produkter>)”

Byt ut --incremental mot --fresh om du använder det här alternativet vid konfiguration.

Med After Effects CC (Sap Code: AEFT) och Photoshop CC (Sap Code: PHSP) som exempel. Skapa två grupper och kalla dem g1 och g2.

 • g1 filtrerar följande produkter och uppdateringar: Alla versioner av After Effects CC (Sap Code: AEFT) och Photoshop CC (Sap Code: PHSP) uppdatering 19.1.2.
 • g2 filtrerar följande produkter och uppdateringar: Alla uppdateringar av After Effects CC 16.0 och alla versioner av Photoshop.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\DynamicViews" --incremental --filterProducts="g1(AEFT,PHSP#19.0#19.1.2)|g2(AEFT#16.0,PHSP)"

Observera att grupperna är separerade av tecknet (|).

Använda alternativet ----filterFilePath

Om du har flera grupper, produkter och uppdateringar som du vill inkludera i ett produktfilter kan det vara besvärligt att använda och underhålla alternativet --filterProducts. Du kan i stället definiera produktfilter i en filterConfig.xml-fil och använda alternativet  --filterFilePath.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=”<absolut plats för nedladdningsmappen>” --incremental --filterFilePath=”<absolut plats för filterConfig.xml>”

filterConfig.xml: Exempelstruktur

Liknar exemplet ovan (--filterProducts) för skapande av ett filter med två grupper: g1 och g2.

 • g1 för att hämta den senaste versionen av After Effects och 19.1.2-uppdateringen för Photoshop version 19.0
 • g2 för att hämta After Effects version 16.0 och den senaste versionen av Photoshop

<Filters>

      <Filter>

            <GroupName>g1</GroupName>

            <FilterValue>AEFT,PHSP19.0#19.1.2</FilterValue>

      </Filter>

      <Filter>

            <GroupName>g2</GroupName>

             <FilterValue>AEFT#16.0,PHSP</FilterValue>

      </Filter>

</Filters>

Skapa klientkonfigurationsfiler (åsidosättning)

När du definierat produktfiler och, valfritt, produktgrupper måste du generera klientkonfigurationsfiler för dessa filter och grupper.

Kör AUSST för var och en av grupperna som du angav ovan:

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rootpath>" --genclientconf="<out folder path>" --url="<server url>" --groupName=g1

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rootpath>" --genclientconf="<out folder path>" --url="<server url>" --groupName=g2

Obs!

Alternativen för groupName krävs om du har definierat produktgrupper.

Distribuera klientkonfigurationsfiler (åsidosättning)

Distribuera sedan de skapade klientkonfigurationsfilerna för klienterna baserat på de produktgrupper du skapade. I Konfigurera klienter som ska använda den interna uppdateringsservern finns mer information om hur du genererar och distribuerar klientkonfigurationsfiler.

När Adobe släpper nya produktuppdateringar blir de uppdateringar som du hämtat tidigare med AUSST inaktuella och de tar upp diskutrymme på den interna uppdateringsservern.

Om du till exempel har hämtat uppdatering 19.1.0 av Photoshop och senare hämtat 19.1.1, behövs inte 19.1.0 längre.

Använd alternativet --cleanup tillsammans med alternativet --fresh eller --incremental för att samtidigt ta bort inaktuella uppdateringar på servern.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<absolut plats för nedladdningsmappen>" --incremental --cleanup --filterProducts="<sap-koder du vill behålla efter rensningen>"

Du kan köra AUSST från kommandoraden genom att endast ange parametern --root. I det här fallet visas en meny där du kan göra dina val:

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root=<root location>

 1. Fresh Synchronization.
 2. Incremental Synchronization.
 3. Generate Client Configuration XML.
 4. Exit.

Dina alternativ:

Du kan välja något av alternativen för att fortsätta. Information om alternativen finns tillgängliga tidigare i artikeln.

Konfigurera IIS-\Apache-server för AUSST

Det här avsnittet beskriver hur du konfigurerar en HTTP-server i Mac OS och en IIS-server (Internet Information Services) i Windows för AUSST.

Du kan använda valfri HTTP-server. I det här exemplet används XAMPP för macOS X.

 1. Hämta och installera en HTTP-server. 

 2. Kopiera AUSST-filerna.

  • Om du inte redan har hämtat AUSST-filerna skickar du kommandot för att kopiera AUSST-filerna till en mapp under mappen för HTTP-servern (htdocs i det här exemplet). Mer information finns i Använd alternativet för ny synkronisering om flera program/uppdateringar visas på klientdatorerna.
  • Om du redan har hämtat AUSST-filerna kan du kopiera AUSST-filerna till en mapp i mappen för HTTP-servern. (here <xamppserver>\htdocs\<skapa en mapp med namnet AUSSTFiles>). Ändra behörigheterna för val till Apply to enclosed items (Tillämpa för inneslutna objekt) för den nya mappen du har skapat i det här steget (AUSSTFiles i det här exemplet).
 3.  Starta HTTP-servern (Xamppserver i det här exemplet).  

 4. Starta HTTP-webbservern. I XAMPP-servern går du till exempel till fliken för att hantera servrar och startar Apache-webbservern.

  Hantera servrar
 5. Skapa overrides-filer. Anvisningar för hur du skapar overrides-filer finns i Skapa klientkonfigurationsfiler

 1. Konfigurera IIS 8.5 på en valfri plattform, till exempel Windows Server 2012 R2, och lägg sedan till ytterligare två funktioner manuellt: ISAPI Extensions (ISAPI-tillägg) och ISAPI Filters (ISAPI-filter) när du konfigurerar IIS 8.5.

  Anvisningar om hur du konfigurerar IIS 8.5 finns i http://www.iis.net/learn/install/installing-iis-85/installing-iis-85-on-windows-server-2012-r2

  Installation av IIS 8.5
 2. Kör AUSST och synkronisera de tillgängliga programmen uppdateringarna på Adobes uppdateringsserver med standardwebbplatsens rot.

 3. I Server Manager väljer du Verktyg > IIS Manager.

 4. I IIS Manager väljer du den server som visas i fönstret till vänster. 

 5. Klicka på hanteraren för att mappa den önskade webbplatsen på följande sätt:

  Obs!

  Konfigurationsändringarna tillämpas på alla data som refererar till den här (standardvärdet i exemplet) webbplatsen. Du ska därför skapa en separat webbplats för uppdateringsrelaterade data och använda dessa konfigurationsrelaterade ändringar på denna separata webbplats, så att andra platser inte påverkas.

  Klicka på hanteraren för att mappa den önskade webbplatsen
 6. Välj alternativet för att lägga till modulmappning på följande sätt:

  Välj alternativet för att lägga till modulmappning
 7. Lägg till modulmappning för filnamnstilläggen XML, CRL, ZIP, DMG, SIG, JSON och ARM. En exempeldialogruta för XML visas nedan.

  Obs!

  Mappningarna för tilläggen CRL, ZIP, DMG, SIG, JSON och ARM kan göras på samma sätt som för XML-tillägget.

  Lägg till modulmappningsalternativ
 8. Efter att varje tillägg har lagts till visar systemet dialogrutan Add Module Mapping (Lägg till modulmappning).

  Klicka på Yes (Ja).

  Popup-menyn Lägg till modulmappning , klicka på Ja
 9. I avsnittet för programpool ändrar du läget App Pool Manager Pipeline till Classic på följande sätt:

  Avsnittet för programpool
 10.  Lägg till httpHandles för filnamnstilläggen XML, CRL, ZIP, DMG, SIG, JSON och ARM i filen web.config på följande sätt:

  httpHandles
 11. Kopiera den bifogade filen web.config till följande två platser:

  • C:\inetpub\wwwroot[AUSST-rotmapp]\ACC\services\ffc\icons\
  • C:\inetpub\wwwroot[AUSST-rotmapp]\ACC\services\ffc\validation\

   

  Hämta

 12. Välj plats:

  C:\inetpub\wwwroot[AUSST-rotmapp]\ACC\services\ffc\validation\

 13. Dubbelklicka på MIME-typer.

  Screenshot_3
 14. Klicka på Add (Lägg till) om du vill lägga till en MIME-typ som visas nedan och klicka på OK.

  Screenshot_4

  För Acrobat och Adobe Reader måste du lägga till application/octet-stream MIME-typen för .msp-, .pkg- och .arm-tilläggen enligt beskrivningen ovan.

 15. Starta om webbplatsen och kör AUSST.

Felsökning

Följ de här felsökningsåtgärderna om du stöter på problem när du distribuerar program och uppdateringar med hjälp av Adobe Update Server Setup Tool:

Fel, varningar och felsökningsinformation registreras i loggfilerna.

Följande loggfiler finns i mappen %temp% i Windows och i Mac OS finns de i ~/Library/Logs.

 • AdobeUpdateServerSetupTool.log
 • AdobeAcrobatUpdateServerSetupTool.log

DLM.log finns på följande platser:

 • Windows: 
  • %Temp%\CreativeCloud\ACC\AdobeDownload
  • %Temp%\AdobeDownload\
 • Mac: 
  • ~/Library/Logs/CreativeCloud/ACC/AdobeDownload
  • ~/Library/Logs/AdobeDownload/

Följande felkoder kan rapporteras om uppdateringsservern misslyckas.

Felkod Felmeddelande
2 Internal error occurred (Det har uppstått ett internt fel)
3 Could not access specified path (Det gick inte att nå den angivna sökvägen)
4 Network failure (Nätverksfel)
5 Server unresponsive (Servern svarar inte)
6 Proxy authentication failed (Proxy-autentiseringen misslyckades)
7 Output disk full (Utdatadisken är full)
8 Write permission denied (Skrivbehörighet saknas)
9 File not found on server (Filen finns inte på servern)

Om webbservern som används för att distribuera programmen och uppdateringarna inte är rätt konfigurerad, kanske programmen och uppdateringarna hämtas från Adobes uppdateringsserver (Adobe Update Server Setup Tool gör det automatiskt) men inte distribueras till klienterna.

Information om hur du testar att webbservern fungerar korrekt finns i Verifiera serverkonfigurationen för AUSST i avsnittet Konfigurera AUSST-servern ovan.

Kontrollera att inga problem har uppstått med nätverksanslutningen och att den interna uppdateringsservern kan ansluta till Adobes uppdateringsserver. Kontrollera till exempel att du har åtkomst till den interna uppdateringsserverns välkomstsida.

När du kör kommandot AdobeUpdateServerSetupTool ska du se till att det inte finns några blanksteg i följande fall:

 • Mellan parametrarna och tecknet =
 • Mellan tecknet = och argumenten
  Följande kommando har till exempel ett felaktigt extra blanksteg mellan --root och tecknet =
Onödiga blanksteg
 • Någonstans i en sökväg.

Följande kommando har till exempel ett extra blanksteg mellan citattecknet (") och snedstrecket (/)

Onödigt blanksteg någonstans i sökvägen

URL:erna för servern ska innehålla protokoll (till exempel http://). Om portnumret inte är standardvärdet 80 ska också portnumret anges.

Följande avsnitt i filen AdobeUpdater.Overrides är felaktigt eftersom protokollet http:// inte anges:

Ange URL

<URL>/Adobe/CS/webfeed/oobe/aam20/win/</URL>

<Port>1234</Port>

I det här exemplet har portnummer (1234) angetts, vilket krävs om portnumret inte har standardvärdet 80.

Se till att platsen på servern där programmen och uppdateringarna ska lagras har rätt skrivbehörighet. Annars kanske inte programmen och uppdateringarna kan synkroniseras/hämtas till den interna uppdateringsservern. Konfigurationen av servern är inte klar så länge inte alla program och uppdateringar är synkroniserade/hämtade till den interna uppdateringsservern.

Klientkonfigurationsfilerna skapas på en plats som bestäms av parametern -genclientconf i kommandot AdobeUpdateServerSetupTool, se avsnittet Skapa klientkonfigurationsfiler i det här dokumentet. Två filer skapas, en för Windows- och en för Mac OS-klienter. Kontrollera att filerna är tillgängliga på respektive plats på den interna uppdateringsservern.

När klientkonfigurationsfilerna har skapats på den interna uppdateringsservern distribueras de på respektive slutanvändardator. Det är inte samma fil för Windows respektive Mac OS.

Filen placeras på olika platser på slutanvändardatorn beroende på plattform. Se till att konfigurationsfilerna distribueras på slutanvändardatorerna på de platser som beskrivs i avsnittet Distribuera klientkonfigurationsfiler i det här dokumentet.

Kontrollera att sökvägarna som anges för alla kommandoradsalternativ är absoluta sökvägar. AUSST saknar stöd för relativa sökvägar.

I väldigt speciella fall kanske flera program/uppdateringar av samma paket lagras på den interna uppdateringsservern om alternativet för stegvis synkronisering anges. Dessa distribueras då till slutanvändardatorerna, och användarna ser flera kopior av paketen på sina datorer. Om det inträffar utför du en ny synkronisering (en gång) genom att köra följande kommando:
AdobeUpdateServerSetupTool --root=”/<mapp att uppdatera>” --fresh

Då hämtas en enda korrekt kopia av paketen till den interna uppdateringsservern, och därifrån distribueras de till slutanvändardatorerna.

Om du använder alternativet för stegvis synkronisering och felet kvarstår även när du har försökt med alla föregående steg, utför du en ny synkronisering (en gång) genom att köra följande kommando:
AdobeUpdateServerSetupTool --root="/<uppdateringsmapp> --fresh

Då hämtas alla uppdateringar från Adobes uppdateringsserver till den interna uppdateringsservern.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy