Under företagets introduktion köper organisationen planer som ger tillgång till olika produkter och tjänster från Adobe. Produkterna kan omfatta Creative Cloud-produkter som Photoshop, Illustrator och InDesign. Produkterna kan omfatta Document Cloud-produkter som Acrobat och tjänster som Adobe Sign. Planerna kan även innehålla Marketing Cloud-produkter som Adobe Analytics och Adobe Audience Manager.

Du kan finjustera hur dessa planer används inom organisationen med produktprofiler. Med produktprofiler kan du aktivera alla eller en del av de tjänster från Adobe som är tillgängliga i en plan och anpassa inställningarna för en viss produkt och plan. Du kan sedan utse administratörer, som kallas produktadministratörer, för produktprofilerna. Dessa administratörer lägger till slutanvändare i de produktprofiler som de hanterar.

Sidan Produkter på Admin Console innehåller alternativ för att hantera dina produkter och produktprofiler.

Obs!

Produktprofiler är dock inte tillgängliga för team. Om du är systemadministratör för ett team kan du tilldela användarna produkter direkt.

Bästa metoder (endast för Adobe Experience Cloud-användare)

Om du administrerar Adobe Experience Cloud-produkter i Admin Console bör du ta hänsyn till följande gränser:

 • Högst 8 000 profiler i en organisation.
 • Högst 4 000 produktprofiler tilldelade en användare. 
 • Högst 100 000 användare delegerade till en produkt.

Hantera produkter

Som produktadministratör tilldelas du administratörsbehörighet för en eller flera produkter i din organisation. Du kan tilldela användare och grupper till de produkter du har tilldelats. Du kan sedan även tilldela roller till dessa användare. Du kan även skapa produktprofiler och tilldela produktprofiladministratörer till de profiler du skapar.

Lägga till användare och användargrupper till en produkt

 1. Logga in på Admin Console och gå till Produkter.

  En lista visas med alla Adobe-produktplaner som du är administratör för.

 2. Välj en produkt och gå till Användare.

  Lägg till användare
 3. Klicka på Lägg till användare.

 4. På skärmen Lägg till användare anger du namnet eller e-postadressen för användaren och väljer användaren i listrutan som visas.

  Om användaren du lägger till inte finns i organisationen i Admin Console, anger du användarens e-postadress. Du uppmanas att ange användarens uppgifter.

 5. Välj en profil för aktuell produkt och klicka på Spara.

  Om du är systemadministratör för ett team klickar du på Spara.

Den uppdaterade listan över användare visas och användaren får ett meddelande via e-post.

Ta bort användare och användargrupper från en produkt

 1. Gå till Användare när du hanterar en produkt i Admin Console.

 2. Markera kryssrutorna till vänster om användarnamnen och klicka på Ta bort användare.

 3. Klicka på Ta bort användare i bekräftelsedialogrutan.

Exportera produktlistan

Tillämplig roll: Systemadministratör

Du kan exportera listan över köpta och tilldelade produkter och organisationens inköpsavdelning kan använda den här listan.

CSV-filen du hämtar innehåller listan över produkter i din organisation:

 • Smeknamn: På produktprofilen
 • Produkt: På produkten som en profil tillhör
 • Licenskvot: Antal användare som tilldelas till en profil. Se Definiera och hantera kvoter.
 • Tilldelad: Användare som tilldelats en profil
 • Administratörer: Administratörer för en profil
 1. Gå till Översikt i Admin Console.

 2. Klicka på Exportera till CSV i det övre högra hörnet på sidan.

 3. Välj en mapplats och klicka på OK.

Skapa och hantera produktprofiler

För att en användare ska kunna använda en produkt eller tjänst måste användaren ingå i en produktprofil. Produktadministratören tilldelar licenser till en produktprofil genom att koppla den till en plan som du har köpt.

En användare kan tillhöra flera produktprofiler där varje produktprofil ger användaren olika licenser. En användares sammanlagda behörighet är kombinationen av alla licenser som följer av alla produktprofiler användaren ingår i.

Obs!

Begreppet produktprofiler innebär en förändring från hur Adobes produkter och tjänster tidigare hanterades med hjälp av Admin Console. Systemadministratörerna lägger nu till produktadministratörer och definierar kvoter (endast namngiven användarlicensiering) för produktprofiler i stället för användare eller användargrupper. Produktadministratörer får ansvaret för att lägga till användare i de produktprofiler som de hanterar.

Eftersom produktprofiler inte är tillgängliga för team kan systemadministratörer för team tilldela användare produkter direkt.

Viktigt:

Produktprofilhantering gäller inte för Adobe Experience Manager Mobile. Lägg till och hantera dina användare från Experience Manager Mobile Portal.

Skapa en produktprofil

Tillämplig roll: Produktadministratör

Som produktadministratör kan du skapa produktprofiler och tilldela produktprofiladministratörer till de profiler du skapar.

Du kan också hantera de produktprofiler som du är administratör för och ge användarna tillgång till produkten. För Adobe-produkter som stöder rollkonceptet kan du tilldela användarna roller så att de får rollbaserad åtkomst till den produkten.

Obs!

Om du skapar produktprofiler för licenser för delade enheter kan du läsa mer i den här artikeln.

 1. Gå till Produktprofiler och klicka på Ny profil när du hanterar en produkt.

  Guiden Skapa en ny profil visas.

  Obs!

  Om du vill skapa en produktprofil för en plan för fristående program måste du välja en produkt innan du lägger till Detaljer och Kvot. Mer information finns i Skapa en anpassad profil för fristående program.

 2. På skärmen Detaljer anger du ett profilnamn, ett visningsnamn och en beskrivning. Klicka sedan på Nästa.

  Du kan också välja att meddela användarna via e-post när de läggs till eller tas bort från profilen.

  Om Användarmeddelanden har aktiverats:

  • Slutanvändare får ett e-postmeddelande när de läggs till eller tas bort från den här produktprofilen.

  Om Användarmeddelanden har inaktiverats:

  • Användare som har Enterprise ID:n och Federated ID:n får inte något e-postmeddelande när de läggs till eller tas bort från den här produktprofilen. Användare med Adobe ID:n får däremot ett första e-postmeddelande för att slutföra konfigurationen av sina Adobe ID-konton, även om den här inställningen är inaktiverad.
  Informationssidor
 3. På skärmen Kvot väljer du målantalet licenser som tilldelats den här profilen och klickar på Nästa.

  Vid behov kan du när som helst under året distribuera ytterligare licenser. De får samma EA-rabattnivå som din ursprungliga beställning, oavsett hur många extra licenser du distribuerar.

 4. På skärmen Tjänster kan du välja att aktivera eller inaktivera enskilda tjänster för produktprofilen.

  Mer information finns i Aktivera/inaktivera tjänster för en produktprofil.

  Tjänster
 5. Klicka på Klart för att spara den nya profilen.

Du kommer tillbaka till listan med produktprofiler. Listan innehåller nu den profil du skapade.

Obs!

Adobe Marketing Cloud-tjänsterna är organiserade i behörighetsgrupper som gäller funktioner som är specifika för Marketing Cloud-lösningar. När du skapar produktprofiler för Marketing Cloud väljer du en lösningsspecifik behörighetsgrupp som gäller för produktprofilen du skapar i stället för att inaktivera tillgång till tjänster (steg 6 ovan).

Ta bort produktprofiler

 1. Gå till sidan med produktinformation, markera kryssrutorna till vänster om profilnamnen och klicka på Ta bort profiler.

 2. Klicka på Ta bort profiler i bekräftelsedialogrutan.

Du kommer tillbaka till listan med produktprofiler.

Tilldela andra användare administratörsroller för produktprofiler

Tillämplig roll: Produktadministratör

Det vanligaste är att produktadministratörer utser produktprofiladministratörer för en produktprofil. Produktprofiladministratörerna lägger sedan till slutanvändare eller grupper i produktprofilen.

Produktadministratörerna kan lägga till produktprofiladministratörer när de har skapat profilen.

 1. Välj en produktprofil och gå till Administratörer.

 2. Klicka på Lägg till administratör.

 3. På skärmen Lägg till administratör anger du namnet eller e-postadressen för användaren och väljer användaren i listrutan som visas.

  Om användaren du lägger till inte finns i organisationen i Admin Console, anger du användarens e-postadress. Du uppmanas att ange användarens uppgifter.

 4. Klicka på Spara.

Administratören får behörighet att hantera profilen och får ett e-postmeddelande om de nya behörigheterna.

Obs!

 • Att en administratör tilldelas till en produktprofil ger inte administratören tillgång till motsvarande produkt. För att få tillgång till produkten måste administratören också lägga till sig själv som användare i produktprofilen.
 • Inställningarna för gruppavisering har ingen effekt på administrativa e-postmeddelanden. Varje administratör får ett e-postmeddelande som meddelar dem om deras roll.

Ta bort tilldelning av administrativa roller från en produktprofil

 1. Klicka på kryssrutorna till vänster om administratörerna i listan när du arbetar med en profil. 

 2. Klicka på Ta bort administratör.

  Dialogrutan Ta bort administratör visas.

 3. Klicka på Ta bort administratör.

Den uppdaterade listan med administratörer för produktprofilen visas.

Hantera kvoter för en profil

Gäller för: namngiven användarlicensiering.

Tillämplig roll: Systemadministratör, produktadministratör

När du har skapat några produktprofiler kan du använda verktyget för att fördela kvoter och vägleda administratörerna när det gäller antalet användare som kan tilldelas till dessa profiler. Om din organisation till exempel har köpt totalt 1 000 användare för en produkt och du har skapat fyra produktprofiler, kan du välja att snabbt tilldela varje produktprofil en kvot på 250 användare. Du kan också justera den kvot som tilldelats produktprofiler manuellt.

Obs!

Kvotfunktionen gäller inte Marketing Cloud-produkter eller Stock-produkter eftersom produkterna inte säljs per användare.

Om du har köpt Enterprise-produkter i VIP:

 • Kvoten du tilldelar en enskild produktprofil får inte överstiga produktkvoten.
 • Summan av alla produktprofilers kvoter för en produkt får inte överstiga produktkvoten.
  Om produktkvoten till exempel är 10 och kvoten som tilldelas en produktprofil är 6 och en annan 4 kan du inte öka kvoten i någon av dessa profiler. Du kan inte heller öka användarkvoten för någon annan profil i produkten. Då måste du minska kvoten för någon av profilerna eller öka produktkvoten.
 • Du kan inte minska kvoten som tilldelas en profil om alla licenser i den profilen redan är tilldelade till användare. Du måste ta bort tilldelningen av licens från användare innan du minskar kvoten.

Viktigt:

Admin Console tillämpar för närvarande inte ovanstående kvotkrav för ETLA-kunder.

 1. Klicka på Inställningar i det övre vänstra hörnet av sidan med profilinformation när du arbetar med en produktprofil.

 2. Gå till Kvot.

  Hantera kvoter för en profil
 3. Ange antalet licenser som tilldelats till produktprofilen och klicka på Spara.

Hantera användare och grupper för en produktprofil

När en produktadministratör har lagt till dig som administratör för en produktprofil får du ett e-postmeddelande som informerar dig om att du nu kan delta i hanteringen av Adobe-programvara.

 1. Öppna e-postmeddelandet och klicka på Kom igång.

 2. Logga in på Admin Console med dina inloggningsuppgifter. Läs välkomstskärmen och sidan Översikt .

När du nu har fått rätt behörigheter kan du hantera produktprofiler genom att lägga till eller ta bort användare och användargrupper.

Lägga till användare och användargrupper i en produktprofil

Tillämplig roll: Administratör för produktprofil

 1. Välj en produktprofil och gå till Användare.

 2. Klicka på Lägg till användare.

 3. På skärmen Lägg till användare anger du namnet eller e-postadressen för användaren och väljer användaren i listrutan som visas.

  Om användaren du lägger till inte finns i organisationen i Admin Console, anger du användarens e-postadress. Du uppmanas att ange användarens uppgifter.

 4. Klicka på Spara.

  Obs!

  Om en eller flera av de produktprofiler du väljer har köpts under VIP-licensprogrammet, och alla licenser har förbrukats, visas följande meddelande:

  Förbrukade licenser

  I så fall kan du antingen köpa VIP-licenser för produkterna eller ta bort tilldelningen av licenser från andra användare.

Den uppdaterade listan över användare visas och användaren får ett meddelande via e-post.

Lägga till flera användare i en produktprofil

Tillämplig roll: Administratör för produktprofil

Du kan använda proceduren Lägg till användare via CSV för att lägga till flera användare samtidigt i en produktprofil.

Obs!

Då läggs befintliga användare till i produktprofiler. Se Lägga till flera användare om du vill lägga till användare i organisationen och i produktprofiler på en gång.

 1. Gå till fliken Användare när du skapar eller redigerar en produktprofil.

 2. Klicka på  och välj Lägg till användare via CSV.

 3. I dialogrutan Lägg till användare via CSV kan du hämta den aktuella användarlistan eller CSV-standardmallen genom att klicka på Ladda ned CSV-mall.

  Den hämtade filen innehåller fält med följande information:

  • Identitetstyp (endast Enterprise)
  • Användarnamn (endast Enterprise)
  • Domän (endast Enterprise)
  • E-post (Enterprise och Teams)
  • Förnamn (Enterprise och Teams)
  • Efternamn (Enterprise och Teams)

  En beskrivning av de här fälten finns i CSV-filformat.

 4. Öppna CSV-filen i Excel och redigera den så att den bara innehåller rader för de användare som du vill lägga till i profilen.

 5. I dialogrutan Lägg till användare via CSV drar och släpper du filen eller klickar på Välj en fil och väljer filen på datorn.

 6. Klicka på Överför.

Du får ett e-postmeddelande när gruppåtgärden är slutförd. Du kan även visa en detaljerad rapport om åtgärden på Produktprofil > Resultat av gruppåtgärd.

Felsökningstips för massöverföring till Admin Console finns i Felsöka massöverföring av användare.

Ta bort användare och användargrupper från en produktprofil

 1. Välj en produktprofil och gå till Användare.

 2. Markera kryssrutorna till vänster om användarnamnen och klicka på Ta bort användare.

 3. Klicka på Ta bort användare i bekräftelsedialogrutan.

Ta bort flera användare från en produktprofil

Tillämplig roll: Administratör för produktprofil

Ta bort flera användare samtidigt från en produktprofil med Ta bort användare gruppvis. Om du till exempel vill flytta flera användare från en profil till en annan, kan du ta bort dem från en profil och sedan lägga till dem i en annan.

 1. Gå till Användare när du skapar eller redigerar en produktprofil.

 2. Klicka på  och välj Ta bort användartilldelningar via CSV.

 3. I dialogrutan Ta bort användartilldelningar via CSV kan du hämta den aktuella användarlistan eller CSV-standardmallen genom att klicka på Ladda ned CSV-mall.

  Den hämtade filen innehåller fält med följande information:

  • Identitetstyp (endast Enterprise)
  • Användarnamn (endast Enterprise)
  • Domän (endast Enterprise)
  • E-post (Enterprise och Teams)
  • Förnamn (Enterprise och Teams)
  • Efternamn (Enterprise och Teams)

  En beskrivning av de här fälten finns i CSV-filformat.

 4. Öppna CSV-filen i Excel och redigera den så att den bara innehåller rader för användarna som du vill ta bort från den här profilen.

 5. I dialogrutan Ta bort användartilldelningar via CSV drar och släpper du filen eller klickar på Välj en fil och väljer filen på datorn.

 6. Klicka på Överför.

Du får ett e-postmeddelande när gruppåtgärden är slutförd. Du kan även visa en detaljerad rapport om åtgärden på Produktprofil > Resultat av gruppåtgärd.

Exportera profilanvändare

Tillämplig roll: Administratör för produktprofil

Som systemadministratör kan du hämta data för användare för en profil. Du kan sedan använda denna fil för att lägga till flera användare till en annan produktprofil i organisationen.

CSV-filen som du hämtar innehåller den information som beskrivs i avsnittet CSV-filformat ovan.

 1. Gå till Användare när du arbetar med en produktprofil.

 2. Klicka på  och välj Exportera användarlistan till CSV.

 3. Välj en mapplats och klicka på OK.

Resultat av gruppåtgärd

När du kör en större gruppåtgärd, till exempel lägger till eller tar bort flera användare från en produktprofil, får du ett e-postmeddelande. Du kan även visa information om gruppåtgärden på sidan Resultat av gruppåtgärd.

 1. Gå till Användare och klicka på  i det övre högra hörnet när du arbetar med en produktprofil.

 2. Välj Resultat av gruppåtgärd i listrutan.

 3. Klicka på åtgärdsnamnet i listan för att visa information om en gruppbearbetning.

 4. Klicka på Hämta resultat på informationssidan om du vill hämta en CSV-fil för en detaljerad rapport om gruppbearbetningen.

Viktigt! Sidan Resultat visar rapporter som är högst 90 dagar gamla. Rapporter som är äldre än 90 dagar tas bort automatiskt, utan inblandning av systemadministratören.