I den här artikeln beskrivs hur du distribuerar paket för Adobe® Creative Cloud™ som skapats med Adobe Creative Cloud Packager. Artikeln kan användas både av Adobe Creative Cloud for teams-kunder och Adobe Creative Cloud for Enterprise-kunder.

Obs! Information om programspecifika beteenden och en lista över information och lösningar för vissa scenarier finns i Viktig information.

Paket som skapats med Adobe Creative Cloud Packager (CCP) innehåller två mappar längst upp: Build och Exceptions. För de flesta program kan installation och val av licens göras via filen setup.exe i mappen Build, men det finns några program som ska installeras med ett separat verktyg i mappen Exceptions, beroende på när paketet har skapats och vilka program som ingår i det.

Distribuera paket

När paketet har skapats kan du distribuera det och installera de program som ingår genom att dubbelklicka på paketfilen eller använda distributionsverktyg från tredje part.

Använd något av följande för att distribuera ett paket på ett språk som det inte skapades i:

Installera genom att dubbelklicka på paketfilen

Windows

I Windows kan du dubbelklicka på filen setup.exe som finns i mappen Build i paketet. Anvisningar om hur du installerar produkter i mappen Exceptions finns i Installera paketen i mappen Exceptions.

Obs!

Om du använder MSI i stället för setup.exe för att distribuera ett paket som innehåller Acrobat DC, installeras inte Acrobat DC.

macOS

På macOS kan du dubbelklicka på .pkg-filen som finns i mappen Build i paketet.

Om du vill anpassa installationsalternativen uppdaterar du filen Info.plist:

 1. Öppna filen Info.plistpå följande plats:

  [package]/Build/xyz_install.pkg/Contents/Info.plist

 2. Lägg till följande post med korrekt sökväg i strängtaggen för att ange en anpassad installationskatalog där program ska installeras på klientdatorn.

  <key>IFPkgFlagDefaultLocation</key>
  <string>[Path of install directory]</string>
 3. Lägg till följande post till filen med det språk som anges i strängtaggen:

  <key> InstallLanguage </key>
  <string>en_GB</string>
 4. Dubbelklicka på .pkg-filen.

Installationen påbörjas.

Använda verktyg från tredje part

Här följer ett antal steg för att distribuera paket med Adobe Creative Cloud Packager.

 1. Skapa ett paket med Creative Cloud Packager. Mer information finns i Skapa paket.

  Som en del av byggprocessen skapas två mappar.

  1. I mappen Build finns filen setup.exe (Windows) eller PKG (Mac OS).
  2. Mappen Exceptions innehåller de nyttolaster som måste installeras separat.
 2. Distribuera paketen i mappen Build med ett verktyg för företagsdistribution, till exempel Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager), Apple Remote Desktop eller JAMF Casper Suite. Mer information finns i Distribuera Adobe-paket med ARD och Distribuera Adobe-paket med SCCM

 3. Installera paketen i mappen Exceptions separat. Mer information finns i Installera produkter i mappen Exceptions.

Distribuera via kommandoraden på Windows-datorer

Det finns fler obligatoriska parametrar på kommandoraden. Standardvärdena för dem används om du kör Setup.exe genom attdubbelklicka.

I kommandot:

[ADOBEINSTALLDIR] anger installationskatalogen var programmen ska installeras på klientdatorn.

[INSTALLLANGUAGE] anger vilket språk som ska användas för programmen.

Syntax

setup [--silent] [--ADOBEINSTALLDIR=] [--INSTALLLANGUAGE=]

Syntaxexempel:

setup.exe --silent --ADOBEINSTALLDIR="C:\InstallDir" --INSTALLLANGUAGE=fr_CA

Sökväg till setup.exe:

[Package]\Build

Distribuera uppdateringar

Det initiala paketet ska innehålla programmen och de senaste uppdateringarna. När nya uppdateringar blir tillgängliga vill du kanske göra dessa tillgängliga för användarna. Det finns flera sätt att göra detta.

1. Du kan använda Creative Cloud Packager till att skapa ett paket som bara är till för uppgradering genom att bara välja uppdateringarna. Du kan sedan distribuera detta paket med det distributionsverktyg som du valt.

2. Om Remote Update Manager inkluderades i ditt distributionspaket (detta är standardbeteendet) kan du använda ett valfritt distributionsverktyg för att fjärrköra Remote Update Manager på klientdatorn. Uppdateringarna körs med administratörsbehörighet och kommer från Adobe Update Server.

3. För att spara på nätverksbandbredd är det också möjligt att ställa in en egen intern Adobe Update Server. Du kan använda AUSST och konfigurera en server som kan vara värd åt både Windows och Mac-uppdateringarna.

Om du i scenario 2 har en intern Adobe Update Server och väljer att använda denna server när du skapar paketet kommer Remote Update Manager att hämta uppdateringarna från din interna server i stället för från Adobe-servern, vilket sparar mycket bandbredd.

Mer information finns i Använda Adobe Remote Update Manager.

Distribuera program med namngivna användarlicenser

Distribuering av program med namngivna användarlicenser (t.ex. Adobe XD) stöds inte i distribueringsmiljöer med serie- eller enhetslicenser.  Alla användare måste ha ett Adobe-konto (Adobe ID, Enterprise ID eller Federated ID) för att använda program med personliga licenser som Adobe XD.  Administratörer kan få problem om de försöker distribuera appar med namngivna licenser i distribueringsmiljöer med icke-namngivna användare.

Mer information om de olika typerna av Adobe-konton finns i Hantera identitetstyper.

Distribuera UWP-program

Om du skapar ett paket med Creative Cloud Packager som innehåller UWP-baserade program (Universal Windows-plattform) uppstår ett oväntat beteende när du distribuerar paketet på en slutanvändardator. Mer information finns i det här dokumentet.

Serialisering av testversionspaket

Om du använder kontotypen för företagskund, den offentliga sektorn eller utbildningssektorn och har skapat ett testversionspaket måste du serialisera paketet när testversionsperioden har upphört. Du kan skapa och distribuera ett licenspaket för att konvertera ett testversionspaket till ett licenspaket.

Mer information finns i Skapa licenspaket.

Installera paket i mappen Exceptions

När du skapar ett paket med Adobe Creative Cloud Packager skapas två mappar:

 • Mappen Build innehåller MSI- (Windows) eller PKG-filen (Mac OS) för distribution via Microsoft SCCM eller Apple ARD.
 • Mappen Exceptions innehåller de nyttolaster som måste installeras separat. Innehållet i mappen beror på om du installerar i Mac OS eller i Windows, och på om du har inkluderat Adobe® Acrobat® i paketet eller inte.

Information om hur du installerar produkterna i mappen Exceptions finns i artikeln Installera produkterna i mappen Exceptions. Information om hur du distribuerar Acrobat för Windows finns i artikeln Distribuera Adobe Acrobat.

Obs!

Med Adobe Exceptions Deployer kan du automatiskt distribuera paketen i mappen Exceptions. Mer information finns i Använda Adobe Exceptions Deployer.

Obs!

För Adobe® Muse™ CC (2015.2) och senare kopieras undantagen (som .NET) till följande plats och användaren måste installera dem separat:

Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers\Third Party\<Sapcode_Of_App>\<package_name>\

Adobe Creative Cloud Packager-loggar

När du installerar eller kör Adobe Application Manager Enterprise Edition skapar den, eller skriver till, loggfiler på administratörssystemet, på det ställe där tillfälliga filer lagras på den aktuella plattformen:

 • I Windows finns loggarna på platsen %temp%
 • I Mac OS finns loggarna i mappen ~/Library/Logs/

Du kan leta efter felsökningsinformation som rör fel genom att söka efter strängen ”error” i loggarna.

Loggarna har följande namn:

Komponent
Loggfilens namn
Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
AdobeUpdateServerSetupTool.log
Exception Deployer
ExceptionDeployer.log
Remote Update Manager (RUM)
RemoteUpdateManager.log
Creative Cloud Packager (CCP)

PDApp-loggen heter PDApp.log

Package Builder-loggen har följande namn:

– AdobePBttmmss_ddmmåå.log med betydelsen ttmmss_ddmmåå = timme|minut|sekund_dag|månad|år

Licensloggar:
– Win: %temp%\oobelib.log
– Mac: /tmp/oobelib.log

 

 

Hämtnings-/installationsloggar för Creative Cloud

Creative Cloud Packager skapar en loggfil för att felsöka hämtningsproblem om en fil som heter asu.trace sparas under %temp% (Windows) eller ~/Library/Logs (Mac OS).

Filen, DLM.log, skapas under: %temp%\AdobeDownload (Windows) eller ~/Library/Logs/AdobeDownload (Mac OS)

Information om Windows-fel (t.ex. 12150) i DLM.log finns i Windows Dev-felmeddelanden.

Avinstallera produkter via kommandoraden

Du kan använda kommandoraden för att avinstallera den senaste versionen av vissa enskilda produkter.

En lista över produkter du kan avinstallera via kommandoraden och deras sapCodes, baseVersions och plattformar finns i Program som kan distribueras utan sina grundversioner.

Exempel på syntax:

 • Windows: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\HDBox\Setup.exe --uninstall=1 --sapCode=PHSP --baseVersion=17.0 --platform=win32 --deleteUserPreferences=false
 • Mac: /Library/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/HDBox/Setup --uninstall=1 --sapCode=PHSP --baseVersion=17.0 --platform=osx10-64 --deleteUserPreferences=true

I kommandot:

[uninstall] Ange som 1 för att avinstallera.

[sapCode] är SAP-koden för den produkt som ska avinstalleras.

[baseVersion] är grundversionen av den produkt som ska avinstalleras.

[platform] är operativsystemet för den produkt som ska avinstalleras.  

[deleteUserPreferences] Ange true för att ta bort användarinställningar på produkten som ska avinstalleras eller false för att behålla användarinställningarna. 

Sökväg till setup:

 • Windows: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\HDBox\Setup.exe
 • Mac:  /Library/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/HDBox/Setup

Felmeddelanden

Om felaktiga argument skickas returneras felkod 103. Om felaktiga värden skickas i någon av parametrarna returneras felkod 101. Information om andra felkoder finns i Felsöka installations- och avinstallationsfel för Creative Cloud-program.