Podręcznik użytkownika Anuluj

Informacje o animacji ruchu

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacji ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  9. Przekształcanie linii i kształtów
  10. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  11. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  12. Panel Kolory w programie Animate CC
  13. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  14. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  15. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  16. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  17. Grafika 3D
  18. Praca z symbolami w programie Animate
  19. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  20. Praca z bibliotekami w programie Animate
  21. Eksportowanie dźwięków
  22. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  23. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  24. Stosowanie trybów mieszania
  25. Układanie obiektów
  26. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  27. Teksty wielojęzyczne
  28. Korzystanie z kamery w programie Animate
  29. Filtry graficzne
  30. Dźwięk a język ActionScript
  31. Preferencje rysowania
  32. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  12. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  13. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  14. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  15. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  16. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  17. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  9. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  11. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  12. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  13. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  14. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  15. Eksportowanie plików projektora
  16. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  17. Szablony publikowania w formacie HTML
  18. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  19. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

Załóżmy na przykład, że klatki 1 i 20 sa klatkami kluczowymi właściwości. W klatce 1 można umieścić symbol ustawiony po lewej stronie stołu montażowego, a w klatce 20 przenieść go na prawą stronę stołu montażowego. Podczas tworzenia animacji tego typu program Animate oblicza wszystkie położenia w klipie filmowym pomiędzy skrajnymi klatkami. W rezultacie powstaje animacja przenoszenia symbolu ze strony lewej na prawą, od klatki 1 do klatki 20. W każdej klatce pośredniej program Animate przesuwa klip filmowy o jedną dwudziestą odległości między skrajnymi położeniami na stole montażowym. 

Zakres animacji: 

 • Jest to grupa klatek na osi czasu, w których wraz z upływem czasu zmienia się przynajmniej jedna właściwość obiektu.
 • Jest on widoczny na osi czasu jako grupa klatek na jednej warstwie z niebieskim tłem.
 • Zakresy animacji można zaznaczać jako pojedyncze obiekty i przeciągać z jednego miejsca na osi czasu w inne, a także na inną warstwę.
 • W danym zakresie animacji może być animowany tylko jeden obiekt na stole montażowym. Taki obiekt nazywany jest obiektem docelowym zakresu animacji.

Klatka kluczowa właściwości:

 • Klatka kluczowa właściwości to klatka zakresu animacji, w której jawnie zdefiniowano wartość co najmniej jednej właściwości obiektu docelowego animacji.
 • Modyfikowane właściwości mogą obejmować położenie, współczynnik alfa (przezroczystość), kolor tinty itd.
 • Każda definiowana właściwość ma własne klatki kluczowe właściwości.
 • W przypadku ustawienia więcej niż jednej właściwości w pojedynczej klatce w klatce tej znajdują się klatki kluczowe każdej z ustawionych właściwości.
 • Poszczególne właściwości zakresu animacji i jego klatek kluczowych właściwości można wyświetlać w Edytorze ruchu.
 • Wyboru typów klatek kluczowych właściwości, jakie mają być wyświetlane na osi czasu, można także dokonać w menu kontekstowym zakresu animacji.

Właściwości i obiekty, które można animować metodą klatek pośrednich

Do obiektów, które mogą być w ten sposób animowane, należą klipy filmowe, symbole graficzne i symbole przycisków oraz pola tekstowe. Do właściwości tych obiektów, które mogą być obliczane w klatkach pośrednich, należą:

 • Współrzędne X i Y w 2D.

 • Współrzędna Z w 3D (tylko klipy filmowe)

 • Obrót w 2D (wokół osi Z)

 • Obrót wokół osi X, Y i Z w 3D (tylko klipy filmowe): Animacje 3D można realizować tylko w plikach FLA obsługujących język ActionScript 3.0 i przeznaczonych dla odtwarzacza Flash Player 10 lub nowszego. Środowisko AIR nie obsługuje animacji 3D.

 • Pochylenie w osi X i Y

 • Skalowanie w osi X i Y

 • Efekty koloru: obejmują wartość alfa (przezroczystość), jasność, tintę i zaawansowane ustawienia koloru. Animowanie efektów kolorystycznych jest możliwe tylko w przypadku symboli i tekstu TLF. Animując te właściwości przy użyciu klatek pośrednich, można uzyskać efekt płynnego pojawiania się obiektu lub płynnego przechodzenia jednego koloru w inny. Aby animować efekt koloru w zwykłym tekście, należy przekształcić tekst w symbol.

 • Właściwości filtrów (nie można stosować filtrów do symboli graficznych)

Różnice między animacjami ruchu a animacjami klasycznymi

Program Animate oferuje dwa typy animacji służące do tworzenia efektu ruchu: animacje ruchu i animacje klasyczne.

Animacje ruchu Animacje klasyczne
Oferuje bogatą funkcjonalność i łatwość tworzenia. Umożliwia precyzyjne definiowanie animacji metodą klatek pośrednich. Trudne tworzenie, dostęp do wszystkich animacji utworzonych w starszych wersjach programu Animate. 
Większa kontrola nad animacjami. Możliwości zależne od użytkowników.
Używanie klatek kluczowych. Używane są właściwości.
Istnieje jeden obiekt docelowy dla całej animacji. Możliwe jest przechodzenie między dwiema klatkami kluczowymi z tymi samymi lub innymi symbolami.
Tekst jest traktowany jako obiekt, który może być animowany. Nie następuje konwersja obiektów tekstowych na klipy filmowe. Obiekty tekstowe są konwertowane na symbole graficzne.
W zakresie animacji ruchu nie można stosować skryptów klatek.  W animacjach klasycznych skrypty klatek są dozwolone.
Zakresy animacji ruchu mogą być rozciągane, a ich rozmiar można zmieniać na osi czasu; cały taki zakres jest traktowany jako pojedynczy obiekt.  Animacje klasyczne składają się z grup klatek, które można niezależnie od siebie zaznaczać na osi czasu.
Aby zaznaczyć poszczególne klatki w zakresie klatek pośrednich, należy kliknąć te klatki, trzymając naciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Macintosh).  
Krzywe dynamiki są stosowane na całej długości zakresu animacji ruchu. Definiowanie krzywych dynamiki tylko dla określonych klatek w animacji ruchu wymaga utworzenia niestandardowej krzywej dynamiki.
Krzywe dynamiki mogą być stosowane do grup klatek między klatkami kluczowymi w animacji. 
Można stosować tylko jeden efekt koloru na animację. Animacja umożliwia przechodzenie między dwoma różnymi efektami kolorów (takimi jak tinta i przezroczystość alfa).
Służy do animowania obiektów 3D.  Obiektu 3D nie można animować za pomocą animacji klasycznej.
Tylko klatki pośrednie mogą być zapisywane jako predefiniowane ustawienia ruchów. Można zamieniać symbole i ustawiać numeru klatki dla symbolu graficznego przeznaczonego do wyświetlenia w klatce kluczowej właściwości. Animacje, w których stosowane są te techniki, muszą być animacjami klasycznymi.
   

Podobieństwa między animacjami ruchu i animacjami klasycznymi

 • Dana warstwa może zawierać więcej niż jedną animację z klatkami pośrednimi lub klasyczną animację z klatkami pośrednimi, ale nie można stosować obu typów takich animacji na jednej warstwie.
 • Animacje ruchu i animacje klasyczne można stosować tylko do obiektów określonych typów.

Więcej materiałów tego typu

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?