Informacje o plikach AI z programu Adobe Illustrator

Program Animate umożliwia importowanie plików AI (plików programu Adobe® Illustrator®) z zachowaniem większości opcji edycji, a także dokładnego obrazu grafiki. Moduł importowania plików AI pozwala dokładnie określić sposób importowania kompozycji z programu Illustrator do programu Animate. Umożliwia na przykład wybranie metod importowania poszczególnych obiektów w pliku AI.

Cechy modułu programu Animate do importowania plików AI:

 • Pozwala zachować możliwość edycji najbardziej typowych efektów programu Illustrator, które są importowane do programu Animate jako filtry.

 • Pozwala zachować możliwość edycji tych trybów mieszania, które są dostępne zarówno w programie Animate, jak i Illustrator.

 • Pozwala zachować wygląd i możliwość edycji wypełnień gradientowych.

 • Pozwala zachować wygląd kolorów RGB (czerwonego, zielonego i niebieskiego).

 • Pozwala importować symbole programu Illustrator jako symbole programu Animate.

 • Pozwala zachować liczbę i położenie punktów kontrolnych Bezier.

 • Pozwala utrzymać oryginalne maski przycinania.

 • Pozwala zachować wygląd obrysów i wypełnień wzorkiem.

 • Pozwala zachować przezroczystość obiektów.

 • Umożliwia konwertowanie warstw z plików AI na oddzielne warstwy lub klatki kluczowe programu Animate, a także pojedynczą warstwę programu Animate. Plik AI można zaimportować także jako pojedynczy obraz bitmapowy. W takiej sytuacji program Animate spłaszcza (rasteryzuje) plik.

 • Daje możliwość wklejania i kopiowania elementów między programami Illustrator i Animate. Okno dialogowe funkcji kopiowania i wklejania zawiera szereg opcji definiujących sposób wklejania plików na stół montażowy programu Animate.

Zgodność programów Animate i Illustrator

W przypadku importowania atrybutów do programu Animate niektóre atrybuty wyglądu są importowane niedokładnie, a innych nie można edytować w środowisku projektowym tego programu. Użytkownik ma do dyspozycji klika opcji importowania i umieszczania kompozycji, dzięki którym może uzyskać optymalny wygląd kompozycji i maksymalny stopień edytowalności jej atrybutów. Mimo to niektóre atrybuty wyglądu nie mogą zostać zachowane. Poniższe wskazówki pozwolą uzyskać możliwie najlepszy wygląd plików AI importowanych do programu Animate:

 • Program Animate obsługuje przestrzeń kolorów RGB, nie obsługuje natomiast przestrzeni CMYK, która jest powszechnie stosowana przy drukowaniu. Program Animate umożliwia konwertowanie obrazów CMYK na obrazy RGB, jednak wyższą jakość kolorów zapewnia konwersja w programie Illustrator.

 • Aby po zaimportowaniu danych do programu Animate zostały zachowane takie efekty, jak cień, blask wewnętrzny, blask zewnętrzny i rozmycie gaussowskie (czyli aby zostały przekonwertowane na możliwe do edytowania filtry programu Animate), obiekty z zastosowanymi efektami należy zaimportować w postaci klipów filmowych programu Animate. W przypadku próby zaimportowania obiektu z takimi atrybutami w innej postaci niż klip filmowy program Animate wyświetli ostrzeżenie o niezgodności i zaleci importowanie w postaci klipu.

Praca w programach Illustrator i Animate

Kompozycje programu Illustrator można przenieść do środowiska projektowego Animate lub wprost do programu Flash Player. Można skopiować i wkleić kompozycję, zapisać pliki w formacie SWF, lub wyeksportować kompozycję wprost do programu Animate. Ponadto program Illustrator obsługuje tekst dynamiczny programu Animate i symbole klipów filmowych.

Wklejanie kompozycji programu Illustrator

Można opracować bogatą graficznie kompozycję w programie Illustrator, po czym w łatwy, wygodny sposób skopiować ją i wkleić do programu Animate.

Podczas wklejania kompozycji programu Illustrator do programu Animate zachowywane są następujące atrybuty:

 • Ścieżki i kształty

 • Skalowalność

 • Grubości obrysu

 • Definicje gradientu

 • Tekst (również czcionki OpenType)

 • Obrazy połączone

 • Symbole

 • Tryby mieszania

Ponadto programy Illustrator i Animate obsługują wklejoną kompozycję w następujący sposób:

 • W przypadku zaznaczenia wszystkich warstw najwyższego poziomu w kompozycji programu Illustrator i wklejenia ich do programu Animate warstwy zostaną zachowane łącznie z ich właściwościami (widzialnością i blokadami).

 • Kolory inne niż RGB programu Illustrator (CMYK, skala szarości, własne) są konwertowane na format RGB w programie Animate. Kolory RGB są wklejane zgodnie z oczekiwaniem.

 • Gdy jest importowana lub wklejana kompozycja programu Illustrator, można użyć wielu opcji, aby zachować efekty (takie jak cienie tekstu) jako filtry programu Animate.

 • Program Animate zachowuje maski programu Illustrator.

Eksportowanie plików SWF z programu Illustrator

Z programu Illustrator można eksportować pliki SWF, których jakość i kompresja odpowiada plikom SWF eksportowanym z programu Animate.

Podczas eksportowania dostępnych jest wiele ustawień predefiniowanych, które zapewniają optymalną jakość danych wyjściowych, a także można określić, jak mają być obsługiwane obszary robocze, symbole, warstw, tekst i maski. Można na przykład określić, czy symbole programu Illustrator są eksportowane jako klipy filmowe lub grafika, a także wybrać tworzenie symboli SWF z warstw programu Illustrator.

Importowanie plików programu Illustrator do programu Animate

Chcąc utworzyć pełne warstwy w programie Illustrator i następnie importować je do programu Animate w jednym kroku, należy zapisać kompozycję w natywnym formacie programu Illustrator (AI) i importować go, zachowując wysoką jakość, do programu Animate przy użyciu poleceń Plik > Importuj na stół montażowy lub Plik > Importuj do biblioteki w programie Flash.

Jeśli plik programu Illustrator zawiera wiele obszarów roboczych, w oknie dialogowym importowania w programie Animate należy zaznaczyć ten obszar roboczy, który ma zostać zaimportowany, i określić jego ustawienia dla wszystkich warstw. Wszystkie obiekty na wybranym obszarze roboczym można w programie Animate zaimportować jako warstwę lub klatkę kluczową albo warstwy lub klatki kluczowe programu Animate.

W przypadku importowania kompozycji programu Illustrator jako plików AI, EPS lub PDF program Animate zachowuje te same atrybuty jak dla wklejanych kompozycji programu Illustrator. Ponadto jeśli importowany plik programu Illustrator zawiera warstwy, można importować je na każdy z poniższych sposobów:

 • Konwertowanie warstw programu Illustrator na warstwy programu Animate

 • Konwertowanie warstw programu Illustrator na klatki programu Animate

 • Konwertowanie warstw programu Illustrator na pojedynczą warstwę programu Animate

Obieg pracy z symbolami

Obieg pracy z symbolami w programie Illustrator jest podobny do obiegu pracy z symbolami w programie Animate.

Konwertowanie tekstu

Jeśli plik AI zawiera tekst, można go przekonwertować na następujące elementy:

 • Tekst edytowalny 
 • Kontur wektorowy
 • Spłaszczony obraz bitmapowy

Konwertowanie warstw

Program Animate CC umożliwia konwertowanie warstw importowanego pliku AI na następujące elementy:

 • Jeden spłaszczony obraz bitmapowy
 • Edytowalne ścieżki i efekty

(Tylko Flash Professional CS6 i starsze wersje) Właściwości i łącza symboli

Używając panelu Symbole lub panelu sterowania, można łatwo nadać nazwy symbolom, przerwać łącza pomiędzy obiektami i symbolami, zamienić symbol na inny symbol, a także utworzyć kopię symbolu. W programie Animate funkcje edycyjne w panelu Biblioteka działają w podobny sposób.

(Tylko Flash Professional CS6 i starsze wersje)Obiekty statyczne, dynamiczne i tekstu wejściowego

Po umieszczeniu tekstu statycznego z programu Illustrator w programie Animate program Animate konwertuje tekst na kontury. Ponadto można skonfigurować tekst w programie Illustrator jako tekst dynamiczny. Tekst dynamiczny pozwala w programie Animate programowo edytować zawartość tekstową oraz łatwo zarządzać projektami, które wymagają lokalizacji w wielu językach.

W programie Illustrator można określić poszczególne obiekty tekstowe jako statyczne, dynamiczne i tekstu wejściowego. Dynamiczne obiekty tekstowe mają w programach Illustrator i Animate podobne właściwości. Na przykład oba używają kerningu, który wpływa na wszystkie znaki w bloku tekstowym (a nie na poszczególne znaki), oba wygładzają tekst w ten sam sposób, i oba mogą się łączyć z zewnętrznym plikiem XML zawierającym tekst.

Informacje o importowaniu plików AI do biblioteki programu Animate

Importowanie pliku AI do biblioteki w dużej mierze przypomina importowanie na stół montażowy. Różnica polega na tym, że w drugim wypadku cały plik AI jest opakowywany jako symbol programu Animate. Cała zawartość jest umieszczana w bibliotece i porządkowana zgodnie z oryginalnym uwarstwieniem i strukturą grup pliku AI.

Główny folder biblioteki uzyskuje nazwę zaimportowanego pliku AI. Po zaimportowaniu pliku nazwę głównego folderu biblioteki można zmienić, warstwy przenieść poza folder.

Uwaga: Zawartość zaimportowanego pliku Al jest porządkowana w panelu Biblioteka alfabetycznie. Hierarchia grup oraz struktura folderów pozostają bez zmian, grupy i foldery są jednak porządkowane alfabetycznie.

 

Jeśli warstwy pliku AI są konwertowane na klatki kluczowe, to sam plik jest importowany w postaci klipu filmowego; jeśli warstwy AI są konwertowane na warstwy programu Flash, to plik AI jest importowany jako symbol graficzny. Wynikowy klip filmowy lub symbol graficzny zawiera wszystkie elementy pliku AI; są one sytuowane na osi czasu, tak jakby były importowane na stół montażowy. Prawie wszystkie klipy filmowe mieszczą w sobie bitmapy lub inne zasoby. Aby uniknąć ryzyka konfliktu nazw, zasoby te są przechowywane w folderze zasobów (wewnątrz tego samego folderu, w którym znajduje się klip filmowy).

Uwaga: Gdy plik AI jest importowany do biblioteki, jego zawartość jest umieszczana na osi czasu klipu filmowego, a nie na głównej osi czasu programu Animate.

 

Panel Biblioteka po zaimportowaniu pliku AI

(Tylko Flash Professional CS6 i starsze wersje)Preferencje importowania plików AI

W oknie dialogowym preferencji programu Animate można ustawić preferencje dotyczące importowania plików AI oraz okna obsługującego import. Wybrane preferencje mają wpływ na to, jakie typy obiektów Illustrator są wstępnie wybrane w oknie importowania plików AI.

Uwaga:

W oknie dialogowym Import plików AI można zmienić preferencje dotyczące różnych typów warstw i obiektów. Należy zaznaczyć odpowiednią warstwę, grupę lub obiekt i określić żądane opcje importu.

Ogólne

Preferencje definiujące zachowanie programu w trakcie importowania plików AI:

Pokaż okno dialogowe importu

Powoduje, że wyświetlane jest okno dialogowe importowania plików AI.

Wyklucz obiekty spoza obszaru kadrowania

Wyklucza te obiekty programu Illustrator, które wykraczają poza obszar roboczy lub obszar kadrowania tego programu.

Importuj ukryte warstwy

Powoduje, że ukryte warstwy są importowane domyślnie.

Importuj tekst jako

Opcja pozwala określić następujące preferencje importowania obiektów tekstowych:

Tekst edytowalny

Powoduje, że zaimportowany tekst programu Illustrator jest edytowalnym tekstem programu Animate. Wygląd tekstu może ulec zmianie (jeśli będzie to konieczne do utrzymania jego edytowalności).

Kontury wektorowe

Tekst jest konwertowany na ścieżki wektorowe. Opcja pozwala zachować oryginalny wygląd tekstu. Niektóre efekty, np. nieobsługiwane tryby mieszania i filtry, mogą nie zostać zachowane; jeśli jednak tekst będzie importowany w postaci klipu filmowego, nie ulegną zmianie atrybuty wyglądu tekstu. Samego tekstu nie można będzie edytować, natomiast krycie i zgodne tryby mieszania pozostaną edytowalne.

Uwaga: Aby po zaimportowaniu danych zostały zachowane takie efekty, jak cień, blask wewnętrzny, blask zewnętrzny i rozmycie gaussowskie, czyli stały się one edytowalnymi filtrami programu Animate, należy zaznaczyć opcję Importuj jako klip filmowy (która powoduje, że tekst jest importowany jako klip filmowy).

Bitmapy

Tekst jest rasteryzowany, czyli zamieniany na bitmapę, co pozwala zachować jego oryginalny wygląd — taki, jak w programie Illustrator. Jest to szczególnie ważne, jeśli do importowanego tekstu zastosowano efekty lub filtry nieobsługiwane przez program Animate. Obrazu po rasteryzacji nie można edytować.

Utwórz klipy filmowe

Powoduje, że obiekty tekstowe są importowane jako elementy klipu filmowego. Ta opcja pozwala zachować w programie Animate obsługiwane tryby mieszania, efekty plików AI i obiekty przezroczyste (o kryciu mniejszym niż 100%) zaimportowane z programu Illustrator.

Importuj ścieżki jako

Opcja pozwala określić następujące preferencje importu ścieżek:

Ścieżki edytowalne

Są tworzone edytowalne ścieżki wektorowe. Obsługiwane tryby mieszania, efekty i stopnie przezroczystości są zachowywane, ale atrybuty nieobsługiwane w programie Animate są pomijane.

Bitmapy

Ścieżka jest rasteryzowana, czyli zamieniana na bitmapę, co pozwala zachować jego oryginalny wygląd. Zrasteryzowany obraz nie jest edytowalny.

Utwórz klipy filmowe

Powoduje, że ścieżki są importowane jako elementy klipu filmowego.

Obrazy

Opcja pozwala określić preferencje importowania obrazów:

Spłaszcz bitmapy, aby zachować wygląd

Obrazy są rasteryzowane, czyli zamieniane na bitmapy, co pozwala zachować oryginalny wygląd efektów i trybów mieszania nieobsługiwanych przez program Animate. Zrasteryzowany obraz nie jest edytowalny.

Utwórz klipy filmowe

Powoduje, że obrazy są importowane jako elementy klipu filmowego.

Grupy

Opcja pozwala określić preferencje importowania grup:

Importuj jako bitmapy

Grupa jest rasteryzowana, czyli zamieniana na bitmapę, co pozwala zachować oryginalny wygląd zawartych w niej obiektów. Po konwersji grupy na bitmapę nie można zaznaczać jej elementów ani zmieniać ich nazw.

Utwórz klipy filmowe

Powoduje, że wszystkie obiekty z grupy są umieszczane wewnątrz jednego klipu filmowego.

Warstwy

Opcja pozwala określić preferencje importowania warstw:

Importuj jako bitmapy

Warstwa jest rasteryzowana, czyli zamieniana na bitmapę, co pozwala zachować oryginalny wygląd umieszczonych na niej obiektów z programu Illustrator.

Utwórz klipy filmowe

Powoduje, że warstwa jest umieszczana wewnątrz klipu filmowego.

Pasowanie klipu filmowego

Pozwala określić globalny punkt pasowania tworzonych klipów filmowych. Ustawienie to stosuje się do obiektów dowolnego typu. Jest to ustawienie domyślne, dotyczące wszystkich obiektów; w oknie dialogowym Importowanie plików AI można je zmienić dla poszczególnych obiektów. Więcej informacji o punktach rejestracji klipów filmowych można uzyskać w części Edycja symboli.

Importowanie plików z programu Adobe Illustrator

Chcąc utworzyć pełne warstwy w programie Illustrator i następnie importować je do programu Animate w jednym kroku, należy zapisać kompozycję w natywnym formacie programu Illustrator (AI) i importować go, zachowując wysoką jakość, do programu Animate przy użyciu poleceń Plik > Importuj na stół montażowy lub Plik > Importuj do biblioteki w programie Flash.

Jeśli plik programu Illustrator zawiera wiele obszarów roboczych, w oknie dialogowym importowania w programie Animate należy zaznaczyć ten obszar roboczy, który ma zostać zaimportowany, i określić jego ustawienia dla wszystkich warstw. Wszystkie obiekty na wybranym obszarze roboczym można zaimportować jako warstwę lub klatkę kluczową albo warstwy lub klatki kluczowe programu Animate.

W przypadku importowania kompozycji programu Illustrator jako plików AI, EPS lub PDF program Animate zachowuje te same atrybuty jak dla wklejanych kompozycji programu Illustrator. Ponadto jeśli importowany plik programu Illustrator zawiera warstwy, można importować je na każdy z poniższych sposobów:

 • Konwertując warstwy programu Illustrator na warstwy programu Flash
 • Konwertując warstwy programu Illustrator na klatki programu Flash
 • Konwertując wszystkie warstwy programu Illustrator na jedną warstwę programu Flash

Obieg pracy z symbolami

Obieg pracy z symbolami w programie Illustrator jest podobny do obiegu pracy z symbolami w programie Animate.

Konwertowanie tekstu

Jeśli plik AI zawiera tekst, można go przekonwertować na następujące elementy:

 • Tekst edytowalny 
 • Kontur wektorowy
 • Spłaszczony obraz bitmapowy

Konwertowanie warstw

Program Animate CC umożliwia konwertowanie warstw importowanego pliku AI na następujące elementy:

 • Jeden spłaszczony obraz bitmapowy
 • Edytowalne ścieżki i efekty

(Tylko Flash Professional CS6 i starsze wersje) Właściwości i łącza symboli

Używając panelu Symbole lub panelu sterowania, można łatwo nadać nazwy symbolom, przerwać łącza pomiędzy obiektami i symbolami, zamienić symbol na inny symbol, a także utworzyć kopię symbolu. W programie Animate funkcje edycyjne w panelu Biblioteka działają w podobny sposób.

(Tylko Flash Professional CS6 i starsze wersje)Obiekty statyczne, dynamiczne i tekstu wejściowego

Po umieszczeniu tekstu statycznego z programu Illustrator w programie Animate program Animate konwertuje tekst na kontury. Ponadto można skonfigurować tekst w programie Illustrator jako tekst dynamiczny. Tekst dynamiczny pozwala w programie Animate programowo edytować zawartość tekstową oraz łatwo zarządzać projektami, które wymagają lokalizacji w wielu językach.

W programie Illustrator można określić poszczególne obiekty tekstowe jako statyczne, dynamiczne i tekstu wejściowego. Dynamiczne obiekty tekstowe mają w programach Illustrator i Animate podobne właściwości. Na przykład oba używają kerningu, który wpływa na wszystkie znaki w bloku tekstowym (a nie na poszczególne znaki), oba wygładzają tekst w ten sam sposób, i oba mogą się łączyć z zewnętrznym plikiem XML zawierającym tekst.

Opcje zaawansowane importowania pliku AI: Stół montażowy

 1. Opcje zaawansowane importowania pliku AI: Biblioteka

  Wybierz opcję Plik > Importuj na stół montażowy lub Importuj do biblioteki.

 2. Odszukaj plik AI do zaimportowania, zaznacz go i kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Importuj dokument programu Illustrator na stół montażowy lub Importuj dokument programu Illustrator do biblioteki.

  Okno to zawiera różne opcje importu. Zależnie od typu obiektów importowanych z programu Illustrator są dostępne różne opcje.

 3. (Opcjonalnie) Aby wygenerować listę elementów z pliku AI, które są niezgodne z programem Animate, kliknij opcję Raport niezgodności. Przycisk ten jest wyświetlany tylko wtedy, gdy w pliku AI występują elementy niezgodne z programem Animate.

  Przed wygenerowaniem raportu są sprawdzane potencjalne niezgodności między programami Illustrator i Animate. W obszarze Opcje importu (obok przycisku Alarm) w oknie importowania plików Al są wyświetlane wskazówki dotyczące uzyskania maksymalnej zgodności dla każdego niezgodnego elementów.

  Raport o niezgodności zawiera pole wyboru Zastosuj zalecane ustawienia importu. Jeśli to pole jest zaznaczone, program Animate automatycznie stosuje do niezgodnych obiektów w pliku AI zalecane opcje importu. Opcje nie są stosowane, jeśli dokument AI przekracza maksymalny rozmiar obsługiwany przez program Animate lub jest w nim używany tryb kolorów CMYK. Aby uniknąć takich problemów, otwórz dokument ponownie w programie Illustrator CS 3 i zmień jego rozmiar lub zmień tryb kolorów na RGB.

 4. Na ekranie Importuj wybierz następujące opcje:

  • Wybierz obszar kompozycji programu Illustrator. Umożliwia wybranie obszaru kompozycji do zaimportowania.
  • Importuj jako bitmapę: Tworzy bitmapę zaimportowanego zasobu AI.
  • Utwórz klip filmowy: Powoduje, że importowane do programu Animate warstwy obrazów są konwertowane na klipy filmowe. W oknie dialogowym importowania pliku AI ustawienie tej opcji można dostosować do poszczególnych warstw. Jest to przydatne, jeśli nie wszystkie warstwy obrazów mają być konwertowane na klipy filmowe.
  • Odniesienie: Umożliwia ustawienie punktu odniesienia dla klipu filmowego.
  • Przekonwertuj warstwy na: Warstwy programu Animate, Pojedyncza warstwa programu Animate i Klatki kluczowe:
   • Warstwy programu Animate: Wszystkie warstwy zaznaczone na liście warstw programu Photoshop są umieszczane na odrębnych warstwach. Każda warstwa uzyskuje nazwę określoną w pliku programu Photoshop.
   • Pojedyncza warstwa programu Animate: Wszystkie warstwy pliku AI są umieszczane na pojedynczej warstwie programu Animate.
   • Klatki kluczowe: Wszystkie warstwy zaznaczone na liście warstw programu Illustrator są umieszczane w odrębnych klatkach kluczowych na nowej warstwie.
  • Umieść obiekty w pierwotnym położeniu: Wszystkie elementy z pliku AI zachowują swoje oryginalne położenie z programu Illustrator. Jeśli na przykład w programie Illustrator obiekt miał współrzędne X = 100 oraz Y = 50, to na stole montażowym programu Animate zostaną zachowane te same wartości. (Ta pozycja nie jest wyświetlana w przypadku opcji Importuj do biblioteki).
  • Import w postaci pojedynczego obrazu bitmapowego: Spłaszcza warstwy pliku AI do postaci jednej bitmapy.
  • Importuj nieużywane symbole: Importuje nawet nieużywane symbole.
  • Ustaw rozmiar stołu taki sam jak obszaru roboczego Illustrator: Ustawia rozmiar stołu montażowego identyczny z rozmiarem obszaru kompozycji w programie Illustrator. Wyświetlone zostają również wymiary wybranego obszaru kompozycji.
  • Wybierz opcję Importuj, aby zaimportować pliki, Anuluj, aby anulować proces, lub Ukryj opcje zaawansowane, aby wyświetlić opcje podstawowe.
  Opcje podstawowe pliku AI: Biblioteka

  Opcje podstawowe pliku AI: Stół montażowy

 5. W opcjach podstawowych wybierz ustawienia w obszarach Konwersja warstw, Konwersja tekstu i Konwersja warstw:

  • Wybierz obszar kompozycji programu Illustrator: Umożliwia wybranie obszaru kompozycji do zaimportowania. Zmiana obszaru kompozycji w opcjach podstawowych powoduje, że układ drzewa w opcjach zaawansowanych zostaje zaktualizowany w oparciu o wybrany obszar kompozycji.
  • Importuj jako bitmapę: Tworzy bitmapę zaimportowanego zasobu AI.
  • Zachowaj edytowalne ścieżki i efekty: Zaznaczenie tej opcji powoduje utworzenie dającego się edytować kształtu wektorowego z wewnętrzną bitmapą. Są zachowywane obsługiwane tryby mieszania, filtry i stopnie krycia.
  • Pojedynczy spłaszczony obraz: Kształt jest rasteryzowany, czyli zamieniany na bitmapę, co pozwala zachować oryginalny wygląd warstwy kształtu w programie Illustrator.
  • Tekst edytowalny: Tekst zawarty na warstwie tekstowej programu Illustrator jest przekształcany w tekst edytowalny. Wygląd tekstu może ulec zmianie (jeśli będzie to konieczne do utrzymania jego edytowalności).
  • Kontury wektorowe: Powoduje konwersję tekstu na ścieżki wektorowe, co pozwala zachować oryginalny wygląd tekstu.
  • Spłaszczony obraz bitmapowy: Tekst jest rasteryzowany, czyli zamieniany na bitmapę, co pozwala zachować oryginalny wygląd warstwy tekstu w programie Illustrator. Obrazu po rasteryzacji nie można edytować.
  • Warstwy programu Animate: Wszystkie warstwy zaznaczone na liście warstw programu Illustrator są umieszczane na odrębnych warstwach. Każda warstwa uzyskuje nazwę określoną w pliku programu Illustrator.
  • Pojedyncza warstwa programu Animate: Wszystkie warstwy pliku AI są umieszczane na pojedynczej warstwie programu Animate.
  • Klatki kluczowe: Wszystkie warstwy zaznaczone na liście warstw programu Illustrator są umieszczane w odrębnych klatkach kluczowych na nowej warstwie.
  • Umieść obiekty w pierwotnym położeniu: Wszystkie elementy zachowują swoje oryginalne położenie z programu Illustrator. Jeśli na przykład w programie Illustrator obiekt miał współrzędne X = 100 oraz Y = 50, to na stole montażowym programu Animate zostaną zachowane te same wartości. (Ta pozycja nie jest wyświetlana w przypadku opcji Importuj do biblioteki).
  • Import w postaci pojedynczego obrazu bitmapowego: Spłaszcza warstwy pliku AI do postaci jednej bitmapy.
  • Importuj nieużywane symbole: Importuje nawet nieużywane symbole.
  • Ustaw rozmiar stołu taki sam jak obszaru roboczego Illustrator (612x792): Ustawia rozmiar stołu montażowego identyczny z rozmiarem obszaru kompozycji w programie Illustrator. (Ta pozycja nie jest wyświetlana w przypadku opcji Importuj do biblioteki).
 6. Tekst kroku
 7. Wybierz opcję Importuj, aby zaimportować pliki, Anuluj, aby anulować proces, lub Pokaż opcje zaawansowane, aby wyświetlić opcje zaawansowane.

  Pliki AI w bibliotece

Opcje importowania obiektów programu Illustrator

W programie Illustrator wszystkie elementy kompozycji są umieszczane na warstwach. Domyślnie, wszystkie elementy są umieszczane na jednej warstwie. Program pozwala zaimportować wszystkie elementy danej warstwy w postaci jednej spłaszczonej bitmapy albo zaznaczać poszczególne obiekty i dostosowywać opcje importu do ich typu (np. ścieżki, tekstu lub grupy itp.). Moduł importowania plików AI pozwala zaznaczać warstwy kompozycji do zaimportowania i określić indywidualne opcje importowania w celu zachowania odpowiednio wyglądu lub edytowalności obiektu w programie Animate.

Korygowanie niezgodnych efektów graficznych

 1. Aby wygenerować raport o niezgodności, kliknij przycisk Raport niezgodności. Raport ten zawiera informacje o wszystkich elementach pliku AI, które są niezgodne z programem Animate.

 2. Zaznacz opcję Zmień ustawienia importu, aby rozwiązać niezgodności obiektu. Wiele niezgodności między programami Illustrator i Animate można rozwiązać automatycznie, na podstawie raportu o niezgodności i zaleceń generowanych w obszarze opcji importowania okna dialogowego Importowanie pliku AI.

Zaznaczanie pojedynczych obiektów

 1. Zaznacz obiekty, dla których chcesz określić opcje importu. Można zaznaczyć następujące obiekty programu Illustrator: warstwy, grupy, pojedyncze ścieżki, tekst i obrazy.
 2. Sprawdź, jakie opcje importu są dostępne dla zaznaczonego obiektu (w odpowiedniej sekcji okna dialogowego). Zapoznaj się ze wszelkimi niezgodnościami i wskazówkami co do ich usunięcia na etapie importu danych.
 3. Zaznacz pożądane opcje importu, zaznacz kolejny obiekt i kliknij przycisk OK.

(Tylko Flash Professional CS6 i starsze wersje) Zaznaczanie warstw

W panelu Warstwy są widoczne wszystkie obiekty dokumentu. Domyślnie, każdy dokument programu Illustrator zawiera co najmniej jedną warstwę (obejmującą wszystkie obiekty z pliku).

Jeśli element widoczny w panelu Warstwy zawiera inne elementy, po lewej stronie jego nazwy jest wyświetlany trójkąt. Aby wyświetlić lub ukryć zawartość elementu, należy kliknąć ten trójkąt. Jeśli trójkąt nie jest wyświetlany, warstwa nie zawiera dodatkowych elementów.

Uwaga: Za pomocą menu kontekstowego okna Importowanie plików AI można zwinąć lub rozwinąć wszystkie grupy i warstwy. Aby to zrobić, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać z menu kontekstowego polecenie Rozwiń wszystkie lub Zwiń wszystkie.

Kolumna zaznaczenia

Zawiera informacje o tym, czy obiekty zaznaczono do importu. Jeśli dany element jest zaznaczony, można ustawić opcje importu odpowiadającej mu warstwy; jeśli nie jest zaznaczona opcja edycji, warstwa jest niedostępna (wyszarzona) i nie można określić opcji importu żadnych elementów na tej warstwie.

Kolumna typu obiektu

Zawiera ikony informujące o tym, że elementy określonego typu, o ile są widoczne, będą importowane do programu Animate. Są uwzględniane następujące typy obiektów:

 • Tekst 

 • Ścieżka 

 • Grupa 

 • Klip filmowy 

 • Symbol graficzny 

 • Obraz 

Opcje importowania tekstu

Program Animate pozwala importować tekst w postaci tekstu edytowalnego, konturów wektorowych i spłaszczonych bitmap. Aby po zaimportowaniu danych do programu Animate zostały zachowane obsługiwane tryby mieszania, efekty Al i przezroczystość o intensywności poniżej 100%, należy zaimportować tekst w postaci klipu filmowego. Ta metoda umożliwia edytowanie zgodnych efektów wizualnych.

Tekst edytowalny

Domyślnie tekst z programu Illustrator jest importowany do programu Animate w postaci edytowalnej. Wygląd tekstu może ulec zmianie (jeśli będzie to konieczne do utrzymania jego edytowalności).

Kontury wektorowe

Tekst jest konwertowany na ścieżki wektorowe. Opcja pozwala zachować oryginalny wygląd tekstu. Niektóre efekty, np. nieobsługiwane tryby mieszania i filtry, mogą nie zostać zachowane; jeśli jednak tekst będzie importowany w postaci klipu filmowego, nie ulegną zmianie atrybuty wyglądu tekstu. Samego tekstu nie można będzie edytować, natomiast krycie i zgodne tryby mieszania pozostaną edytowalne.

Uwaga: Aby po zaimportowaniu danych zostały zachowane takie efekty, jak cień, blask wewnętrzny, blask zewnętrzny i rozmycie gaussowskie, czyli stały się one edytowalnymi filtrami programu Animate, należy zaznaczyć opcję Importuj jako klip filmowy (która powoduje, że tekst jest importowany jako klip filmowy).

 

Bitmapa

Tekst jest rasteryzowany, czyli zamieniany na bitmapę, co pozwala zachować jego oryginalny wygląd — taki, jak w programie Illustrator. Jest to szczególnie ważne, jeśli do importowanego tekstu zastosowano efekty lub filtry nieobsługiwane przez program Animate. Obrazu po rasteryzacji nie można edytować.

Opcje importowania ścieżek

Ścieżka jest to linia narysowana w programie Illustrator. Ścieżki dzielą się na otwarte (np. łuki) i zamknięte (np. okręgi). Każda ścieżka otwarta ma dwa końcowe punkty kontrolne (na początku i na końcu). Ścieżki edytowalne mogą być importowane do programu Animate. Jeśli do ścieżki zastosowano pewne tryby mieszania, filtry lub efekty, mogą one nie być zgodne z programem Animate.

Bitmapa

Ścieżka jest rasteryzowana, czyli zamieniana na bitmapę, co pozwala zachować jego oryginalny wygląd. Zrasteryzowany obraz nie jest edytowalny.

Edytowalna ścieżka

Są tworzone edytowalne ścieżki wektorowe. Obsługiwane tryby mieszania, efekty i stopnie przezroczystości są zachowywane, ale atrybuty nieobsługiwane w programie Animate są pomijane.

Opcje importowania obrazów

Obrazy bitmapowe to najczęściej wykorzystywana reprezentacja obiektów ciągłotonowych, takich jak fotografie i rysunki cyfrowe. W programie Illustrator efekty bitmapowe są tworzone za pomocą filtrów, efektów i stylów graficznych. Wiele takich efektów jest zgodnych z programem Animate, jednak niektóre z nich mogą wymagać spłaszczenia lub rasteryzacji.

Uwaga: Jeśli pewien plik rastrowy jest połączony z innymi, to podczas importowania tylko pliki JPEG, GIF i PNG zachowują oryginalny format. Pliki wszystkich innych typów program Animate konwertuje na format PNG. Konwersja na format PNG zależy od zainstalowanej wersji programu QuickTime®.

 

Spłaszcz bitmapę, aby zachować wygląd

Obrazy są rasteryzowane, czyli zamieniane na bitmapy, co pozwala zachować oryginalny wygląd efektów i trybów mieszania nieobsługiwanych przez program Animate. Zrasteryzowany obraz nie jest edytowalny.

Utwórz klip filmowy

Obrazy z programu Illustrator są importowane jako klipy filmowe.

(Tylko Flash Professional CS6 i starsze wersje) Opcje importowania grupowego

Grupy są to odrębne obiekty, będące zbiorami obiektów graficznych. Dzięki grupowaniu wyróżnione obiekty (obiekty pewnej grupy) mogą być przenoszone lub przekształcane jako odrębna całość — z zachowaniem dotychczasowych atrybutów i relacji przestrzennych. Na przykład, dzięki utworzeniu grupy elementów pewnego wzoru graficznego (logo) wzór ten można będzie przesuwać i skalować jako odrębną całość. Grupy mogą być zagnieżdżone. Znaczy to, że mogą stanowić elementy innych obiektów lub grup.

W panelu Import grupy są identyfikowane za pomocą etykiety <Grupa>. Jeśli element, np. grupa, zawiera inne elementy, po lewej stronie jego nazwy jest wyświetlany trójkąt. Kliknięcie na tym trójkącie powoduje wyświetlenie lub ukrycie zawartości grupy. Jeśli trójkąt nie jest wyświetlany, element nie zawiera dodatkowych elementów.

Importuj jako bitmapę

Grupa jest rasteryzowana, czyli zamieniana na bitmapę, co pozwala zachować oryginalny wygląd zawartych w niej obiektów. Po konwersji grupy na bitmapę nie można zaznaczać jej elementów ani zmieniać ich nazw.

Utwórz klip filmowy

Powoduje, że wszystkie obiekty z grupy są umieszczane wewnątrz jednego klipu filmowego.

Kopiowanie i wklejanie elementów miedzy programami Illustrator i Animate

Kiedy użytkownik przeciąga (lub kopiuje) kompozycję między oknami programów Illustrator i Animate, jest wyświetlane okno dialogowe wklejania, w którym można określić ustawienia importowania kopiowanego pliku AI.

Wklej jako bitmapę

Kopiowany plik jest spłaszczany do postaci pojedynczego obiektu bitmapowego.

Wklej używając preferencji funkcji Importowanie pliku AI

Plik jest importowany przy użyciu ustawienia importowania określonego w oknie Preferencje programu Animate (Edycja > Preferencje).

Zastosuj zalecane ustawienia importu, aby rozwiązać niezgodności

Opcja jest włączona domyślnie, o ile jest zaznaczona opcja Wklej używając preferencji funkcji Importowanie pliku AI. Są usuwane wszelkie niezgodności wykryte w pliku AI.

Zachowanie warstw

Opcja jest włączona domyślnie, o ile jest zaznaczona opcja Wklej używając preferencji funkcji Importowanie pliku AI. Warstwy z pliku AI są konwertowane na warstwy programu Animate. (Taki sam skutek daje zaznaczenie opcji Konwertuj na warstwy programu Flash w oknie dialogowym Importowanie pliku AI). Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, wszystkie warstwy są spłaszczane do postaci pojedynczej warstwy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online