Krzywe dynamiki oznacza stopniowe przyspieszanie lub zwalnianie animacji. Pozwala to uzyskać bardziej realistyczny, naturalny wygląd animacji. Krzywe dynamiki umożliwiają wprowadzenie specjalnego ruchu w animacji, na przykład „losowych” poruszeń czy odbić piłki. Stosowanie łagodnych krzywych dynamiki pozwala uzyskać bardziej naturalny efekty stopniowego zmniejszania lub zwiększania szybkości animacji. Krzywe dynamiki pozwalają też uzyskać wygląd losowych zmian i nierównego biegu jednej z właściwości, na przykład x i y.

Dodawanie predefiniowanych i własnych krzywych dynamiki do animacji ruchu

Program Animate CC udostępnia dwie metody stosowania krzywych dynamiki do animacji ruchu.

 • Można określić wartość dynamiki dla każdej animacji ruchu za pomocą suwaka Dynamika w inspektorze Właściwości ruchu.
 • Można za pomocą Edytora ruchu zastosować predefiniowaną lub własną krzywą dynamiki do jednej lub wielu właściwości.

Stosowanie krzywej dynamiki do animacji ruchu przy użyciu inspektowa Właściwości ruchu:

 1. Utwórz plik dynamikaruchu.fla.
 2. Utwórz grafikę za pomocą dowolnych narzędzi do rysowania, zaznacz ją, po czym prawym przyciskiem myszy lub z wciśniętym klawiszem Control i wybierz opcję Utwórz animację ruchu. Kliknij przycisk OK, aby przekonwertować rysunek na symbol. Do osi czasu zostanie dodana jedna sekunda klatek. W razie potrzeby przeciągnij koniec zakresu animacji, tak aby miał on co najmniej 24 klatki.
 3. Przenieś głowicę odtwarzania do ostatniej klatki zakresu animacji, a następnie przenieś wystąpienie w inne miejsce na stole montażowym.
 4. Zaznacz zakres animacji i przeciągnij aktywny tekst opcji Krzywa dynamiki (niebieski tekst obok tej opcji) w inspektorze Właściwości ruchu. Można też wpisać wartość, aby dostosować szybkość zmian między animowanymi klatkami.
 5. Aby rozpocząć animację ruchu i przyspieszać ją w kierunku końca animacji:
  • Przeciągnij aktywny tekst w celu wprowadzenia wartości ujemnej od –1 do –100.
  • Przeciągnij aktywny tekst w celu wprowadzenia wartości dodatniej od 1 do 100.
 6. Wybierz opcję Sterowanie > Testuj film, aby przetestować animację. Zauważ zmiany punktów animacji na stole montażowym, które zostały wprowadzone w środowisku po zastosowaniu krzywej dynamiki.
 1. Przewiń w dół do sekcji Krzywa dynamiki i zmień liczbę odbić na 5.

Zobacz także

Krzywe dynamiki w Edytorze ruchu

Po zastosowaniu krzywych dynamiki do właściwości graficznych aktywny tekst w kategorii Wartość zostanie wyszarzony. Równanie krzywej dynamiki steruje teraz aktywnym tekstem (animowanymi wartościami), dlatego wartości mają pewne ograniczenia. Zamiast tego edytuj jednolitą krzywą, używając punktów sterujących lub innych narzędzi do edycji krzywych Beziera. Można także wyłączyć krzywą dynamiki, użyć aktywnego tekstu, a następnie ponownie włączyć krzywą dynamiki i sprawdzić efekt zmian.

Dodawanie własnej krzywej dynamiki do animacji ruchu

Własne krzywe dynamiki pozwalają stosować indywidualnie dobrane kształty wykresu w Edytorze ruchu. Własną krzywą dynamiki można zastosować do właściwości animowanego wystąpienia.

Wykres własnej krzywej dynamiki przedstawia stopień ruchu w czasie. Oś pozioma reprezentuje kolejne klatki animacji, a oś pionowa odpowiada procentowym zmianom wyglądu animowanych obiektów. Pierwsza wartość oznacza animację na poziomie 0%. Ostatnia klatka może mieć ustawioną wartość od 0% do 100%. Szybkość zmiany danego wystąpienia animacji jest przedstawiana przez nachylenie krzywej wykresu. Jeśli wykres jest poziomą, nienachyloną linią, ta szybkość jest zerowa. Pionowa linia oznacza natychmiastową zmianę.

 1. Utwórz animację ruchu.
 2. Zaznacz zakres animacji na osi czasu i otwórz Edytor ruchu.
 3. Przewiń do kategorii Krzywe dynamiki, kliknij przycisk Dodaj i z menu wybierz opcję Niestandardowa.

   

Modyfikowanie i stosowanie własnej krzywej dynamiki

Własną krzywą dynamiki można edytować przy użyciu standardowych opcji do modyfikowania krzywych Beziera dostępnych również na innych wykresach właściwości w Edytorze ruchu.Ta funkcja umożliwia utworzenie własnej krzywej, która będzie sterować dynamiką między klatkami kluczowymi.

Aby zastosować własną krzywą dynamiki do właściwości, wybierz jej nazwę z menu Krzywa dynamiki. Na wykresie właściwości zostanie dodana krzywa kreskowana, która wskazuje rzeczywiste animowane wartości po zastosowaniu krzywej dynamiki.

Kopiowanie i zapisywanie własnych krzywych dynamiki

Poniższe metody pozwalają wielokrotnie stosować własne krzywe dynamiki w innych wystąpieniach, a nawet w różnych dokumentach.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy wykres własnej krzywej dynamiki (poza samą krzywą) i wybierz opcję Kopiuj krzywą. Następnie w innym wystąpieniu dodaj własną krzywą dynamiki, kliknij jej wykres prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wklej krzywą. Wykres można wkleić w dowolnym innym wykresie właściwości, który nie dotyczy współrzędnych.
 • Zapisz własną krzywą dynamiki jako ruch predefiniowany. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online