Informacje o funkcji Znajdź i zamień

Funkcja Znajdź i zamień pozwala wykonywać następujące czynności:

 • Wyszukiwanie ciągów znakowych, czcionek, kolorów, symboli, plików dźwiękowych, plików wideo oraz importowanych plików bitmapowych.

 • Zastępowanie określonego elementu elementem tego samego typu. Zależnie od typu elementu, w oknie dialogowym Znajdź i zamień są dostępne różne opcje.

 • Znajdowanie i zastępowanie elementów w bieżącym dokumencie lub w bieżącej scenie.

 • Wyszukiwanie kolejnego wystąpienia lub wszystkich wystąpień elementu oraz zastępowanie bieżącego wystąpienia lub wszystkich wystąpień.

Uwaga:

W przypadku dokumentów prezentowanych na ekranie można wyszukiwać elementy w bieżącym dokumencie lub w bieżącej scenie, ale nie można korzystać ze scen.

Opcja Aktywna edycja umożliwia edycję elementów bezpośrednio na stole montażowym. Jeśli opcja aktywnej edycji jest zaznaczona przy wyszukiwania symbolu, program Animate otwiera symbol w trybie edycji w miejscu.

W dolnej części okna dialogowego Znajdź i zamień są widoczne informacje o położeniu, nazwach i typach wyszukiwanych elementów.

Znajdowanie i zastępowanie tekstu

 1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź i zamień.
 2. Z wyskakującego menu Dla wybierz opcję Tekst.
 3. W polu Tekst wpisz tekst do wyszukania.
 4. W polu Zamień na tekst wpisz test, który ma zastąpić wyszukany tekst.
 5. Zaznacz opcje wyszukiwania tekstu:

  Cały wyraz

  Są wyszukiwane tylko całe wyrazy, ograniczone z obu stron przez spacje, cudzysłowy lub podobne znaczniki. Kiedy opcja Cały wyraz nie jest zaznaczona, podany tekst jest wyszukiwany również wewnątrz innych wyrazów. Na przykład, jeśli opcja Cały wyraz nie jest zaznaczona, w wyniku wyszukania słowa wstaw są zwracane również takie wyniki, jak wstawić czy wstawianie.

  Uwzględniaj wielkość liter

  Przy wyszukiwaniu tekstu jest uwzględniana wielkość liter, to znaczy są wyszukiwane tylko takie wyrazy, których poszczególne litery zgadzają się pod względem wielkości (wielkie lub małe litery) z literami wzorca.

  Wyrażenia regularne

  Są przeszukiwane wyrażenia regularne wewnątrz kodu ActionScript. Wyrażenie jest to dowolna instrukcja programu Flash Professional zwracająca wartość.

  Zawartości pól tekstowych

  Są przeszukiwane zawartości pól tekstowych.

  Klatki/Warstwy/Parametry

  Są przeszukiwane etykiety klatek, nazwy warstw, nazwy scen i parametry składników.

  Ciągi w ActionScript

  Są przeszukiwane ciągi znaków (tekst między znakami cudzysłowów) w kodzie ActionScript dokumentu lub sceny (zewnętrzne pliki ActionScript nie są przeszukiwane).

  ActionScript

  Przeszukiwane są wszystkie skrypty ActionScript — łącznie z kodem i ciągami.

 6. Aby zaznaczyć kolejne wystąpienie wyszukiwanego tekstu na stole montażowym i dokonać jego edycji na miejscu, zaznacz opcję aktywna edycja.

  Uwaga:

  Aktywna edycja dotyczy tylko kolejnego wystąpienia tekstu, nawet jeśli w kroku 7 zaznaczono opcję Znajdź wszystkie.

 7. Aby wyszukać tekst, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyszukać kolejne wystąpienie podanego tekstu, kliknij przycisk Znajdź następny.

  • Aby wyszukać wszystkie wystąpienia podanego tekstu, kliknij przycisk Znajdź wszystkie.

 8. Aby zastąpić tekst, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastąpić aktualnie zaznaczone wystąpienie podanego tekstu, kliknij przycisk Zamień.

  • Aby zastąpić wszystkie wystąpienia podanego tekstu, kliknij przycisk Zamień wszystkie.

Znajdowanie i zastępowanie czcionek

 1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź i zamień.
 2. Z wyskakującego menu Dla wybierz opcję Czcionka, po czym zaznacz wybrane opcje:
  • Aby wyszukać czcionkę o podanej nazwie, zaznacz opcję Nazwa czcionki, po czym wybierz czcionkę z wyskakującego menu lub wprowadź nazwę czcionki w polu. Jeśli opcja Nazwa czcionki nie jest zaznaczona, są przeszukiwane wszystkie czcionki w bieżącej scenie lub bieżącym dokumencie.

  • Aby przeszukiwać czcionki o określonym stylu, zaznacz opcję Styl czcionki i wybierz styl z wyskakującego menu. Jeśli opcja Styl czcionki nie jest zaznaczona, są przeszukiwane wszystkie czcionki w bieżącej scenie lub bieżącym dokumencie.

  • Aby przeszukiwać czcionki o określonych rozmiarach, zaznacz opcję Rozmiar czcionki, po czym określ minimalny i maksymalny rozmiar przeszukiwanych czcionek. Jeśli opcja Rozmiar czcionki nie jest zaznaczona, są przeszukiwane wszystkie czcionki w bieżącej scenie lub bieżącym dokumencie.

  • Aby zastąpić określoną czcionkę czcionką o innej nazwie, zaznacz opcję Nazwa czcionki w obszarze Zamień na, po czym wybierz nazwę czcionki z wyskakującego menu lub wprowadź nazwę czcionki w polu. Jeśli opcja Nazwa czcionki nie jest zaznaczona, bieżąca nazwa czcionki nie jest zmieniana.

  • Aby zastąpić określoną czcionkę czcionką o innym stylu, zaznacz opcję Styl czcionki w obszarze Zamień na, po czym wybierz styl czcionki z wyskakującego menu. Jeśli opcja Styl czcionki nie jest zaznaczona, bieżący styl czcionki nie jest zmieniany.

  • Aby zastąpić określoną czcionkę czcionką o innym rozmiarze, zaznacz opcję Rozmiar czcionki w obszarze Zamień na, po czym określ minimalny i maksymalny rozmiar czcionki. Jeśli opcja Rozmiar czcionki nie jest zaznaczona, bieżący rozmiar czcionki nie jest zmieniany.

 3. Aby zaznaczyć kolejne wystąpienie czcionki na stole montażowym i dokonać jego edycji na miejscu, zaznacz opcję aktywna edycja.

  Uwaga:

  Aktywna edycja dotyczy tylko kolejnego wystąpienia czcionki, nawet jeśli w kroku 4 zaznaczono opcję Znajdź wszystkie.

 4. Aby wyszukać czcionkę, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyszukać kolejne wystąpienie czcionki, kliknij przycisk Znajdź następny.

  • Aby wyszukać wszystkie wystąpienia czcionki, kliknij przycisk Znajdź wszystkie.

 5. Aby zastąpić czcionkę, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastąpić aktualnie zaznaczone wystąpienie określonej czcionki, kliknij przycisk Zamień.

  • Aby zastąpić wszystkie wystąpienia określonej czcionki, kliknij przycisk Zamień wszystkie.

Znajdowanie i zastępowanie kolorów

Nie istnieje możliwość wyszukiwania i zastępowania kolorów w obiektach zgrupowanych.

Uwaga:

Jeśli dokument programu Flash Professional zawiera plik GIF lub JPEG, to aby wyszukiwać i zastępować kolory w nim występujące, należy użyć aplikacji do edycji obrazów.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź i zamień.
 2. Z wyskakującego menu Dla wybierz opcję Kolor.
 3. Aby wyszukać kolor, kliknij kontrolkę Kolor i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz próbkę koloru z wyskakującego okienka kolorów.

  • W wyskakującym okienku kolorów, w polu Edycja Hex wprowadź szesnastkowy kod koloru.

  • Kliknij przycisk Systemowy próbnik kolorów i wybierz kolor za pomocą systemowego próbnika kolorów.

  • Aby wyświetlić narzędzie Kroplomierz przeciągnij kursor z kontrolki Kolor. Zaznacz dowolny kolor na ekranie.

 4. Aby wybrać kolor, który ma zastąpić znaleziony kolor, kliknij kontrolkę Kolor z obszaru Zamień na i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz próbkę koloru z wyskakującego okienka kolorów.

  • W wyskakującym okienku kolorów, w polu Edycja Hex wprowadź szesnastkowy kod koloru.

  • Kliknij przycisk Systemowy próbnik kolorów i wybierz kolor za pomocą systemowego próbnika kolorów.

  • Aby wyświetlić narzędzie Kroplomierz przeciągnij kursor z kontrolki Kolor. Zaznacz dowolny kolor na ekranie.

 5. Aby określić, które wystąpienie koloru ma być wyszukiwane i zastępowane, zaznacz opcję Wypełnienia, Obrysy lub Tekst albo dowolną ich kombinację.
 6. Aby zaznaczyć kolejne wystąpienie koloru na stole montażowym i dokonać jego edycji na miejscu, zaznacz opcję Aktywna edycja.

  Uwaga:

  Aktywna edycja dotyczy tylko kolejnego wystąpienia, nawet jeśli w kroku 4 zaznaczono opcję Znajdź wszystkie.

 7. Znajdź kolor.
  • Aby wyszukać kolejne wystąpienie określonego koloru, kliknij przycisk Znajdź następny.

  • Aby wyszukać wszystkie wystąpienia określonego koloru, kliknij przycisk Znajdź wszystkie.

 8. Zamień kolor.
  • Aby zastąpić aktualnie zaznaczone wystąpienie określonego koloru, kliknij przycisk Zamień.

  • Aby zastąpić wszystkie wystąpienia określonego koloru, kliknij przycisk Zamień wszystkie.

Znajdowanie i zastępowanie symboli

W celu wyszukiwania i zastępowania symboli należy wyszukiwać symbole według nazw. Znaleziony symbol można zastąpić innym symbolem dowolnego typu — klipem filmowym, przyciskiem lub obiektem graficznym.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź i zamień.
 2. Z wyskakującego menu Dla wybierz opcję Symbol.
 3. Wybierz nazwę z wyskakującego menu nazw.
 4. Przejdź do obszaru Zamień na i wybierz nazwę z wyskakującego menu nazw.
 5. Aby zaznaczyć kolejne wystąpienie określonego symbolu na stole montażowym i dokonać jego edycji na miejscu, zaznacz opcję Aktywna edycja.

  Uwaga:

  Aktywna edycja dotyczy tylko kolejnego wystąpienia, nawet jeśli w kolejnym kroku zaznaczono opcję Znajdź wszystkie.

 6. Aby wyszukać symbol, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyszukać kolejne wystąpienie określonego symbolu, kliknij przycisk Znajdź następny.

  • Aby wyszukać wszystkie wystąpienia określonego symbolu, kliknij przycisk Znajdź wszystkie.

 7. Aby zastąpić symbol, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastąpić aktualnie zaznaczone wystąpienie określonego symbolu, kliknij przycisk Zamień.

  • Aby zastąpić wszystkie wystąpienia określonego symbolu, kliknij przycisk Zamień wszystkie.

Znajdowanie i zastępowanie dźwięków, obrazów wideo i bitmap

 1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź i zamień.
 2. Z wyskakującego menu Dla wybierz opcję Dźwięk, Wideo lub Bitmapa.
 3. Podaj nazwę pliku dźwiękowego, pliku wideo lub pliku bitmapy albo wybierz nazwę z wyskakującego menu.
 4. Przejdź do obszaru Zamień na, po czym podaj nazwę pliku dźwiękowego, pliku wideo lub pliku bitmapy albo wybierz nazwę z wyskakującego menu.
 5. Aby zaznaczyć kolejne wystąpienie dźwięku, obrazu wideo lub bitmapy na stole montażowym i dokonać jego edycji na miejscu, zaznacz opcję Aktywna edycja.

  Uwaga:

  Aktywna edycja dotyczy tylko kolejnego wystąpienia, nawet jeśli w kolejnym kroku zaznaczono opcję Znajdź wszystkie.

 6. Znajdź dźwięk, wideo lub bitmapę.
  • Aby wyszukać kolejne wystąpienie określonego dźwięku, obrazu wideo lub bitmapy, kliknij przycisk Znajdź następny.

  • Aby wyszukać wszystkie wystąpienia określonego dźwięku, obrazu wideo lub bitmapy, kliknij przycisk Znajdź następny.

 7. Zamień dźwięk, wideo lub bitmapę.
  • Aby zastąpić aktualnie zaznaczone wystąpienie określonego dźwięku, obrazu wideo lub bitmapy, kliknij przycisk Zamień.

  • Aby zastąpić wszystkie wystąpienia określonego dźwięku, obrazu wideo lub bitmapy, kliknij przycisk Zamień wszystkie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online