Tworzenie animacji klatka po klatce

Animacja klatka po klatce powoduje zmienianie zawartości stołu montażowego w każdej klatce. Animacje takie sprawdzają się najlepiej w przypadku złożonych projektów, gdy nie wystarczy prosty ruch po stole montażowym, lecz wymagane jest tworzenie odrębnych klatek dla kolejnych stanów obrazu. Pliki takich animacji są jednak dużo większe od plików animacji z klatkami pośrednimi. Dzieje się tak, ponieważ program Animate CC (dawniej Flash Professional CC) musi zapisać pełne dane z wszystkich klatek.

Tworzenie animacji klatka po klatce polega na tworzeniu kolejnych klatek kluczowych i przypisywaniu im odrębnych obrazów. Każda nowa klatka kluczowa ma początkowo tę samą zawartość, co klatka ją poprzedzająca. Zawartość tę należy odpowiednio zmodyfikować.

 1. Uaktywnij wybraną warstwę, klikając jej nazwę, a następnie zaznacz na niej klatkę początkową animacji.
 2. Jeśli wybrana klatka nie jest klatką kluczową, wybierz polecenie Wstaw > Oś czasu > Klatka kluczowa.
 3. Utwórz kompozycję, która będzie przypisana do pierwszej klatki. Skorzystaj z narzędzi do rysowania, wklej grafikę ze schowka lub zaimportuj plik.
 4. Aby dodać klatkę kluczową o takiej samej zawartości co pierwsza klatka kluczowa, kliknij kolejną klatkę z prawej w tym samym wierszu. Wybierz opcję Wstaw > Oś czasu > Klatka kluczowa lub kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) albo z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) i wybierz opcję Wstaw klatkę kluczową.

 5. Utwórz kolejny krok animacji, odpowiednio zmieniając zawartość ramki na stole montażowym.
 6. Powtarzaj kroki 4 i 5, aż do utworzenia wszystkich klatek animacji.
 7. Przetestuj animację. W tym celu wybierz polecenie Sterowanie > Odtwórz albo kliknij przycisk Odtwórz w Kontrolerze (Okno > Paski narzędzi > Kontroler).

Tworzenie animacji klatka po klatce przez konwertowanie animacji klasycznych i animacji ruchu

Zakres animacji klasycznej lub animacji ruchu można przekształcić w animację klatka po klatce. W animacji klatka po klatce każda klatka zawiera osobne klatki kluczowe (nie klatki kluczowe właściwości), a każda z nich zawiera osobne instancje animowanego symbolu. Animacja klatka po klatce nie zawiera interpolowanych wartości właściwości.

 1. Kliknij zakres animacji wybrany do konwersji prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Ctrl (Macintosh), a następnie wybierz z menu kontekstowego opcję Konwertuj na animację klatka po klatce.

Korzystanie z przenikania ujęć

Zwykle na stole montażowym są wyświetlane pojedyncze klatki i sekwencje. Dla udogodnienia procedur przeglądania i edycji animacji warto uaktywnić tryb wyświetlania większej liczby klatek. Klatka pod pozycją głowicy odtwarzania jest wyświetlana w pełnych kolorach, a klatki przeszłe i przyszłe są różnicowane za pomocą różnych kolorów i wartości kanału alfa. 

Przenikanie ujęć kodowane kolorami jest stosowane domyślnie. Aby przywrócić stare zachowanie, zmodyfikuj klatki przeszłe i przyszłe, aby były czarne.

Wyświetlanie na stole montażowym wielu klatek animacji

 1. Kliknij przycisk Przenikanie ujęć . Wszystkie klatki pomiędzy znacznikami początku i końca (w nagłówku osi czasu) w oknie dokumentu są nałożone na siebie i prezentowane jako jedna klatka.

  Znaczniki przenikania ujęć

Przenikanie ujęć kodowane kolorami

Dzięki różnym kolorom można łatwo rozpoznać klatki przeszłe, teraźniejsze i przyszłe w kontekście przenikania ujęć. Dzięki mechanizmowi przenikania ujęć klatki oddalone od aktywnej są wyświetlane z rosnącym poziomem przezroczystości.

Przenikanie ujęć na osi czasu
Przenikanie ujęć na osi czasu

Kolory przenikania ujęć
Kolory przenikania ująć identyfikujące klatki — przeszłe, obecne i przyszłe

Tryb obramowania przenikania ujęć

Dostosowywanie kolorów wyświetlania przenikania ujęć

 1. Aby dostosować kolor klatek w mechanizmie przenikania ujęć, na pasku Oś czasu wybierz opcję Przenikanie ujęć.
 2. Wybierz pozycję Edycja > Preferencje.
 3. W polu Kolory przenikania ujęć wybierz przyciski próbek kolorów, aby dostosować i ustawić kolory przeszłych, obecnych i przyszłych klatek
  .

Uwaga:

Kodowanie kolorami funkcjonuje także w trybie obramowania.

Tryb osi czasu przenikania ujęć

Dostosowane przenikanie ujęć

 • Aby zmienić położenie znacznika przenikania ujęć, przeciągnij go w nowe miejsce. Zwykle znaczniki przenikania ujęć przesuwają się zgodnie ze wskaźnikiem klatki bieżącej. Przeciągnij z wciśniętym klawiszem Control/Command, aby zmienić położenie znacznika po obu stronach.
 • Aby włączyć tryb edycji wszystkich klatek między znacznikami przenikania ujęć, kliknij przycisk Edytuj wiele klatek . Zwykle w trybie przenikania ujęć można edytować tylko bieżącą klatkę. Można wyświetlać zawartość poszczególnych klatek między znacznikami przenikania ujęć i edytować je.
 • Aby przenieść zakres pętli na osi czasu do miejsca zawierającego głowicę odtwarzania, użyj znaczników na osi czasu i przeciągnij zakres z wciśniętym klawiszem Shift. 

 • Aby ustawiać znaczniki zakresu, wystarczy przeciągać je z wciśniętym klawiszem Shift. Można też zapętlić zakres przy użyciu dowolnego ze znaczników na osi czasu.

Uwaga:

Kiedy przenikanie ujęć jest włączone, nie są widoczne warstwy zablokowane (warstwy z ikonami kłódek). Dlatego też, aby uniknąć nadmiaru przenikających się obrazów, warto zablokować (czyli ukryć) niektóre warstwy.

Zmiana sposobu wyświetlania znaczników przenikania ujęć

 1. Kliknij przycisk Modyfikuj znaczniki przenikania ujęć  i wybierz jedną z opcji:

  Zawsze pokazuj znaczniki

  Niezależnie od tego, czy przenikanie ujęć jest włączone, czy nie, w nagłówku osi czasu są widoczne znaczniki przenikania ujęć.

  Zablokuj znaczniki

  Powoduje zablokowanie znaczników przenikania ujęć w bieżącym położeniu (w nagłówku osi czasu). Zwykle, zakres przenikania ujęć jest zależny od położenia wskaźnika bieżącej klatki i położenia znaczników przenikania ujęć. (Zablokowanie znaczników powoduje, że stają się one niezależne od zmian położenia wskaźnika bieżącej klatki.)

  Przenikanie 2

  Po obu stronach bieżącej klatki są wyświetlane dwie dodatkowe klatki.

  Przenikanie 5

  Po obu stronach bieżącej klatki jest wyświetlanych pięć dodatkowych klatek.

  Przenikanie wszystkich

  Po obu stronach bieżącej klatki są wyświetlane wszystkie pozostałe klatki.

Podgląd materiałów podczas pracy

Aby sprawdzić działanie efektu przenikania ujęć, przesuń kursorem myszy przez całą długość osi czasu. Animacja będzie odtwarzana w kolorowych obramowaniach, z dokładnym podglądem zmian. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online