Podręcznik użytkownika Anuluj

Animacja klatka po klatce w programie Animate

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Tworzenie animacji klatka po klatce

Animacja klatka po klatce powoduje zmienianie zawartości stołu montażowego w każdej klatce. Animacje takie sprawdzają się najlepiej w przypadku złożonych projektów, gdy nie wystarczy prosty ruch po stole montażowym, lecz wymagane jest tworzenie odrębnych klatek dla kolejnych stanów obrazu. Pliki takich animacji są jednak dużo większe od plików animacji z klatkami pośrednimi. W przypadku animacji poklatkowej program Animate musi zapisać pełne dane wszystkich klatek.

Tworzenie animacji klatka po klatce polega na tworzeniu kolejnych klatek kluczowych i przypisywaniu im odrębnych obrazów. Każda nowa klatka kluczowa ma początkowo tę samą zawartość, co klatka ją poprzedzająca. Zawartość tę należy odpowiednio zmodyfikować.

 1. Uaktywnij wybraną warstwę, klikając jej nazwę, a następnie zaznacz na niej klatkę początkową animacji.
 2. Jeśli wybrana klatka nie jest klatką kluczową, wybierz polecenie Wstaw > Oś czasu > Klatka kluczowa.
 3. Utwórz kompozycję, która będzie przypisana do pierwszej klatki. Skorzystaj z narzędzi do rysowania, wklej grafikę ze schowka lub zaimportuj plik.
 4. Aby dodać klatkę kluczową o takiej samej zawartości co pierwsza klatka kluczowa, kliknij kolejną klatkę z prawej w tym samym wierszu. Wybierz opcję Wstaw > Oś czasu > Klatka kluczowa lub kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) albo z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) i wybierz opcję Wstaw klatkę kluczową.

 5. Utwórz kolejny krok animacji, odpowiednio zmieniając zawartość ramki na stole montażowym.
 6. Powtarzaj kroki 4 i 5, aż do utworzenia wszystkich klatek animacji.
 7. Przetestuj animację. W tym celu wybierz polecenie Sterowanie > Odtwórz albo kliknij przycisk Odtwórz w Kontrolerze (Okno > Paski narzędzi > Kontroler).

Tworzenie animacji klatka po klatce przez konwertowanie animacji klasycznych i animacji ruchu

Zakres animacji klasycznej lub animacji ruchu można przekształcić w animację klatka po klatce. W animacji klatka po klatce każda klatka zawiera osobne klatki kluczowe (nie klatki kluczowe właściwości), a każda z nich zawiera osobne instancje animowanego symbolu. Animacja klatka po klatce nie zawiera interpolowanych wartości właściwości.

 1. Kliknij zakres animacji wybrany do konwersji prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Ctrl (Macintosh), a następnie wybierz z menu kontekstowego opcję Konwertuj na animację klatka po klatce.

Korzystanie z przenikania ujęć

Zwykle na stole montażowym są wyświetlane pojedyncze klatki i sekwencje. Funkcja przenikania ujęć ułatwia rysowanie, rozmieszczanie i montaż animacji poklatkowych. Wyświetla ona zawartość poprzedniej i następnej klatki na stole montażowym. Klatka pod pozycją głowicy odtwarzania jest wyświetlana w pełnych kolorach, a klatki przeszłe i przyszłe są różnicowane za pomocą różnych kolorów i wartości kanału alfa. 

Poprzednia i następna klatka wyświetlane przez funkcję przenikania ujęć mają tintę domyślną. Aby dostosować te kolory, użyj opcji Ustawienia zaawansowane.

Przełączanie przenikania ujęć

 • Kliknij przycisk Przenikanie ujęć , aby włączyć lub wyłączyć efekt przenikania ujęć.
 • Aby selektywnie wykluczyć lub dołączyć klatki, w nagłówku osi czasu kliknij prawym przyciskiem myszy klatkę przenikania ujęć w zakresie tej funkcji.
 • Aby wyświetlić i wybrać opcje, kliknij i przytrzymaj przycisk Przenikanie ujęć .

Zaawansowane ustawienia przenikania ujęć

Kliknij i przytrzymaj przycisk Przenikanie ujęć , a następnie wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.

Dostosowywanie zakresu

Dostosowywanie kolorów wyświetlania przenikania ujęć

 1. Aby dostosować kolor klatek w mechanizmie przenikania ujęć, na pasku Oś czasu wybierz opcję Przenikanie ujęć.
 2. Kliknij i przytrzymaj przycisk Przenikanie ujęć , a następnie wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.
 3. Zmień tintę poprzedniej i następnej klatki.

Tryb konturów i wypełnień

Dostosowywanie krycia

 1. Aby dostosować krycie klatek wyświetlanych przez funkcję przenikania ujęć, kliknij i przeciągnij suwak Krycie na początku.

 2. Aby zmniejszyć różnice między kolejnymi klatkami przenikania ujęć o określony procent, przeciągnij suwak Zmniejsz o.

Pokaż tylko klatki kluczowe

 1. Aby dostosować kolor klatek w mechanizmie przenikania ujęć, na pasku Oś czasu wybierz opcję Przenikanie ujęć.
 2. Wybierz pozycję Edycja > Preferencje.
 3. W polu Kolory przenikania ujęć wybierz przyciski próbek kolorów, aby dostosować i ustawić kolory przeszłych, obecnych i przyszłych klatek
  .

Markery kotwiczenia

Wyświetlanie na stole montażowym wielu klatek animacji

Kliknij przycisk Przenikanie ujęć . Wszystkie klatki pomiędzy znacznikami początku i końca (w nagłówku osi czasu) w oknie dokumentu są nałożone na siebie i prezentowane jako jedna klatka.

Znaczniki przenikania ujęć

Przenikanie ujęć kodowane kolorami

Dzięki różnym kolorom można łatwo rozpoznać klatki przeszłe, teraźniejsze i przyszłe w kontekście przenikania ujęć. Dzięki mechanizmowi przenikania ujęć klatki oddalone od aktywnej są wyświetlane z rosnącym poziomem przezroczystości.

Przenikanie ujęć na osi czasu

Kolory przenikania ująć identyfikujące klatki — przeszłe, obecne i przyszłe

Tryb obramowania przenikania ujęć

Dostosowywanie kolorów wyświetlania przenikania ujęć

 1. Aby dostosować kolor klatek w mechanizmie przenikania ujęć, na pasku Oś czasu wybierz opcję Przenikanie ujęć.
 2. Wybierz pozycję Edycja > Preferencje.
 3. W polu Kolory przenikania ujęć wybierz przyciski próbek kolorów, aby dostosować i ustawić kolory przeszłych, obecnych i przyszłych klatek
  .
Uwaga:

Kodowanie kolorami funkcjonuje także w trybie obramowania.

Tryb osi czasu przenikania ujęć

Dostosowane przenikanie ujęć

 • Aby zmienić położenie znacznika przenikania ujęć, przeciągnij go w nowe miejsce. Zwykle znaczniki przenikania ujęć przesuwają się zgodnie ze wskaźnikiem klatki bieżącej. Przeciągnij z wciśniętym klawiszem Control/Command, aby zmienić położenie znacznika po obu stronach.
 • Aby włączyć tryb edycji wszystkich klatek między znacznikami przenikania ujęć, kliknij przycisk Edytuj wiele klatek . Zwykle w trybie przenikania ujęć można edytować tylko bieżącą klatkę. Można wyświetlać zawartość poszczególnych klatek między znacznikami przenikania ujęć i edytować je.
 • Aby przenieść zakres pętli na osi czasu do miejsca zawierającego głowicę odtwarzania, użyj znaczników na osi czasu i przeciągnij zakres z wciśniętym klawiszem Shift. 

 • Aby ustawiać znaczniki zakresu, wystarczy przeciągać je z wciśniętym klawiszem Shift. Można też zapętlić zakres przy użyciu dowolnego ze znaczników na osi czasu.
Uwaga:

Kiedy przenikanie ujęć jest włączone, nie są widoczne warstwy zablokowane (warstwy z ikonami kłódek). Dlatego też, aby uniknąć nadmiaru przenikających się obrazów, warto zablokować (czyli ukryć) niektóre warstwy.

Podgląd materiałów podczas pracy

Aby sprawdzić działanie efektu przenikania ujęć, przesuń kursorem myszy przez całą długość osi czasu. Animacja będzie odtwarzana w kolorowych obramowaniach, z dokładnym podglądem zmian. 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?