W tym artykule wyjaśniono ustawienia publikowania kodu ActionScript w programie Adobe Animate CC.

Ustawienia ustawień publikowania kodu ActionScript

Przed utworzeniem nowego dokumentu FLA program Animate CC (dawniej Flash Professional CC) pyta, której wersji języka ActionScript ma używać. Wybraną wersję można będzie zmienić w przyszłości.

Uwaga:

Języki ActionScript 3.0 i 2.0 nie są zgodne. Kompilator kodu ActionScript 2.0 kompiluje wszystkie elementy kodu ActionScript 1.0 oprócz ukośników (/) oznaczających ścieżki do klipów filmowych (na przykład w kodzie parentClip/testMC:varName= "witamy"). Aby uniknąć tego problemu, zastąp ukośniki kropkami (.) albo skorzystaj z kompilatora kodu ActionScript 1.0.

 1. Wybierz polecenie Plik > Ustawienia publikowania.
 2. Wybierz wersję języka ActionScript z menu Skrypt.

Pliki klas i pliki konfiguracyjne

Instalator programu Animate umieszcza w systemie szereg plików i folderów konfiguracyjnych języka ActionScript. Przed wprowadzeniem zmian w tych plikach i folderach (do czego konieczne może być skonfigurowanie środowiska projektowego) należy utworzyć ich kopie zapasowe.

Folder klas języka ActionScript

Zawiera wszystkie klasy wbudowane języka ActionScript 2.0 (pliki AS). Typowe ścieżki do tego folderu są następujące:

 • Windows 7 i 8: <dysk twardy>\Program Files\Adobe\Adobe Animate CC\Common\Configuration\ActionScript 3.0\Configuration\Classes

 • Mas OS: <dysk twardy>/Użytkownicy/użytkownik/Biblioteki/Application Support/Adobe/Animate CC/język/Configuration/Classes

  Zawartość folderu Classes jest podzielona na klasy przeznaczone dla programów Flash Player 10 o Flash Player 11. Więcej informacji o strukturze tego katalogu znajduje się w pliku Read Me (zapisanym w folderze Classes).

Folder klasy Include

Zawiera wszystkie globalne pliki języka ActionScript. Typowe lokalizacje:

 • Windows 7 i 8: <dysk twardy>\Program Files\Adobe\Adobe Animate CC\Common\Configuration\ActionScript 3.0\libs\

 • Mas OS: <dysk twardy>/Użytkownicy/użytkownik/Biblioteki/Application Support/Adobe/Animate CC/język/Configuration/Include

Plik konfiguracyjny ActionsPanel.xml

Jest to plik konfiguracyjny dla wskazówek do kodu ActionScript. Konfigurację dla poszczególnych wersji ActionScript i Flash Lite, a także dla języka JavaScript zawierają osobne pliki. Typowe lokalizacje:

 • Windows 7 i 8: <dysk twardy>\Program Files\Adobe\Adobe Animate CC\Common\Configuration\ActionScript 3.0\libs\

 • Mas OS: <dysk twardy>/Użytkownicy/użytkownik/Biblioteki/Application Support/Adobe/Animate CC/język/Configuration/ActionsPanel

Plik konfiguracyjny AsColorSyntax.xml

Plik konfiguracyjny funkcji podświetlania elementów i konstrukcji składniowych języka ActionScript. Typowe lokalizacje:

 • Windows 7 i 8: <dysk twardy>\Program Files\Adobe\Adobe Animate CC\Common\Configuration\ActionScript 3.0\libs\

 • Mas OS: <dysk twardy>/Użytkownicy/użytkownik/Biblioteki/Application Support/Adobe/Animate CC/język/Configuration/ActionsPanel

Deklarowanie klasy document w języku ActionScript 3.0

Jeśli jest używany kod ActionScript 3.0, z plikiem SWF może być skojarzona pewna klasa nadrzędna. Klasę tę nazywa się klasą dokumentu. Po wczytaniu pliku SWF do programu Flash Player jest tworzona instancja tej klasy. Stanowi ona nadrzędny obiekt w pliku SWF. Obiekt ten może być instancją dowolnej spośród klas utworzonych przez użytkownika.

Rozważmy dla przykładu plik SWF kalendarza, z którym jest skojarzona klasa nadrzędna Calendar. Klasa ta obejmuje metody i właściwości niezbędne do zaimplementowania kalendarza. Po wczytaniu pliku SWF do programu Flash Player następuje utworzenie nowej instancji klasy Calendar.

 1. Kliknij w pustym obszarze stołu montażowego. Spowoduje to odznaczenie wszystkich obiektów na stole montażowym i na osi czasu. W oknie Inspektora właściwości zostaną wyświetlone właściwości dokumentu.
 2. Przejdź do pola tekstowego Klasa dokumentu w oknie Inspektor właściwości i wprowadź nazwę pliku ActionScript. Nie wprowadzaj rozszerzenia .as.

Uwaga:

Informacje o klasie dokumentu można podać również w oknie dialogowym Ustawienia publikowania.

Uwaga:

Opcjonalnie można wprowadzić nazwę klasy w pliku SWC wymienionym w ścieżce bibliotek, aby ustawić taką klasę jako klasę dokumentu.

Określanie lokalizacji plików ActionScript

Aby móc korzystać ze zdefiniowanej klasy języka ActionScript, program Animate musi odszukać zewnętrzne pliki kodu ActionScript zawierające definicję klasy. Lista folderów, w których program Animate wyszukuje definicje klas, ma nazwę ścieżka klasy dla języka ActionScript 2.0 lub ścieżka źródłowa dla języka ActionScript 3.0. Ścieżki klas i ścieżki źródłowe istnieją na poziomie aplikacji (globalnym) lub na poziomie dokumentu. Więcej informacji o ścieżkach klas zawiera sekcja Klasy w dokumentacji Nauka języka ActionScript 2.0 w programie Adobe Animate lub sekcja Pakiety w dokumentacji Nauka języka ActionScript 3.0.

W programie Animate można ustawić następujące lokalizacje ActionScript:

 • ActionScript 2.0

  • Poziom aplikacji (dostępny dla wszystkich plików FLA AS2):

   • Ścieżka klasy (ustawiana w preferencjach ActionScript)

  • Poziom dokumentu (dostępny tylko dla pliku FLA, który określa tę ścieżkę):

   • Ścieżka klasy (ustawiana w obszarze Ustawienia publikowania)

 • ActionScript 3.0

  • Poziom aplikacji (dostępny dla wszystkich plików FLA AS3):

   • Ścieżka źródłowa (ustawiana w preferencjach ActionScript)

   • Ścieżka biblioteki (ustawiana w preferencjach ActionScript)

   • Ścieżka biblioteki zewnętrznej (ustawiana w preferencjach ActionScript)

  • Poziom dokumentu (dostępny tylko dla pliku FLA, który określa te ścieżki):

   • Ścieżka źródłowa (ustawiana w obszarze Ustawienia publikowania)

   • Ścieżka biblioteki (ustawiana w obszarze Ustawienia publikowania)

   • Klasa dokumentu (ustawiana w Inspektorze właściwości Document)

Ścieżka biblioteki określa lokalizację wstępnie skompilowanego kodu ActionScript, który znajduje się w utworzonych plikach SWC. Plik FLA, który określa tę ścieżkę, ładuje każdy plik SWC z najwyższego poziomu tej ścieżki oraz inne zasoby kodu, które są określone w plikach SWC. Jeśli używana jest ścieżka biblioteki, należy upewnić się, że żaden ze skompilowanych kodów w plikach SWC nie został zduplikowany w nieskompilowanych plikach AS w ścieżce źródłowej. Nadmiarowy kod spowolni kompilowanie pliku SWF.

Możliwe jest określenie więcej niż jednej ścieżki wyszukiwania dla programu Animate. Zasoby znalezione w dowolnej określonej ścieżce będą używane. Podczas dodawania lub modyfikowania ścieżki można dodawać bezwzględne ścieżki katalogów (na przykład, C:/moje_klasy) oraz względne ścieżki katalogów (na przykład: ../moje klasy lub „.”).

Ustawianie ścieżki klasy dla kodu ActionScript 2.0

 

Uwaga: W programie Animate CC wycofano obsługę języka ActionScript 2.0. Więcej informacji można uzyskać w tym artykule.

W celu ustawienia ścieżki klasy na poziomie dokumentu:

 

 1. Wybierz polecenie Plik > Ustawienia publikowania i kliknij przycisk Flash.

 2. Sprawdź, czy w wyskakującym menu Wersja ActionScript zaznaczono wersję ActionScript 2.0, i kliknij przycisk Ustawienia.
 3. W polu tekstowym eksportuj klatkę dla klas określ klatkę, w której powinna rezydować definicja klasy.
 4. Aby dodać ścieżki do listy ścieżek klas, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby dodać folder do ścieżki klasy, kliknij przycisk Przejdź do folderu , odszukaj odpowiedni folder i kliknij przycisk OK.

  • Aby dodać nową linię do listy Ścieżka klasy, kliknij przycisk Dodaj nową ścieżkę . Następnie kliknij dwukrotnie nowy wiersz, wpisz ścieżkę względną lub bezwzględną, po czym kliknij przycisk OK.

  • Aby zmienić folder w już określonej ścieżce klasy, zaznacz ścieżkę na liście Ścieżka klasy, kliknij przycisk Przeglądarka do ścieżki, odszukaj odpowiedni folder i kliknij przycisk OK. Można też kliknąć dwukrotnie ścieżkę na liście Ścieżka klasy, wprowadzić odpowiednią ścieżkę i kliknąć przycisk OK.

  • Aby usunąć folder ze ścieżki klasy, zaznacz ścieżkę na liście Ścieżka klasy i kliknij przycisk Usuń zaznaczoną ścieżkę .

Aby ustawić ścieżkę klasy na poziomie aplikacji:

 1. Wybierz opcję Edytuj preferencje (Windows) lub Flash > Preferencje (Mac OS), a następnie kliknij kategorię ActionScript.

 2. Kliknij przycisk Ustawienia ActionScript 2.0 i dodaj ścieżki do listy ścieżek klas.

Ustawianie ścieżki źródłowej dla języka ActionScript 3.0

W celu ustawienia ścieżki źródłowej na poziomie dokumentu:

 1. Wybierz polecenie Plik > Ustawienia publikowania i kliknij opcję Flash.

 2. Sprawdź, czy w wyskakującym menu Wersja ActionScript zaznaczono wersję ActionScript 3.0, po czym kliknij przycisk Ustawienia. Aby można było korzystać z języka ActionScript 3.0, wymagana jest wersja 9 programu Flash Player lub późniejsza.
 3. W polu tekstowym Eksportuj klasy w klatce określ klatkę, w której powinna być zapisana definicja klasy.
 4. Określ ustawienia obsługi błędów. Można wybrać Tryb standardów albo Tryb ostrzeżeń. W trybie standardów ostrzeżenia kompilatora będą zgłaszane jako błędy, co oznacza, że w przypadku wystąpienia błędów tego typu kompilacja nie będzie kontynuowana. W trybie ostrzeżeń są zgłaszane dodatkowe ostrzeżenia, pozwalające wykryć niezgodności przy uaktualnianiu kodu ActionScript 2.0 do wersji ActionScript 3.0.
 5. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Stół montażowy, aby obiekty stołu montażowego były deklarowane automatycznie.
 6. Wybierz język ActionScript 3.0 lub ECMAScript. Zaleca się wybór języka ActionScript 3.0.
 7. Aby dodać ścieżki do listy ścieżek źródłowych, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby dodać folder do ścieżki źródłowej, kliknij kartę Ścieżka źródła, a następnie kliknij przycisk Przejdź do folderu , przejdź do folderu, który będzie dodany i kliknij przycisk OK.

  • Aby dodać nową linię do listy Ścieżka źródłowa, kliknij przycisk Dodaj nową ścieżkę . Następnie kliknij dwukrotnie tę linię, wpisz ścieżkę względną lub bezwzględną, po czym kliknij przycisk OK.

  • Aby zmienić folder w istniejącej ścieżce źródłowej, wybierz ścieżkę na liście Ścieżka źródłowa, kliknij przycisk Przeglądarka do ścieżki, następnie przejdź do folderu przeznaczonego do dodania i kliknij przycisk OK. Można też kliknąć dwukrotnie ścieżkę na liście Ścieżka źródłowa, wprowadzić odpowiednią ścieżkę i kliknąć przycisk OK.

  • Aby usunąć folder ze ścieżki źródłowej, zaznacz ścieżkę na liście Ścieżka źródłowa i kliknij przycisk Usuń ze ścieżki .

W celu ustawienia ścieżki źródłowej na poziomie aplikacji:

 1. Wybierz opcje Edytuj preferencje (Windows) lub Animate > Preferencje (Mac OS), a następnie kliknij kategorię ActionScript.

 2. Kliknij przycisk Ustawienia ActionScript 3.0 i dodaj ścieżki do listy Ścieżka źródłowa.

Ustawianie ścieżki biblioteki dla plików języka ActionScript 3.0

Procedura ustawiania ścieżki biblioteki na poziomie dokumentu jest podobna do procedury ustawiania ścieżki źródłowej:

 1. Wybierz polecenia Plik > Ustawienia publikowania.
 2. Upewnij się, że w menu Skrypt wybrano język ActionScript 3.0, a następnie kliknij przycisk Ustawienia ActionScript.
 3. W oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia ActionScript 3.0 kliknij zakładkę Ścieżka biblioteki.
 4. Dodaj ścieżkę biblioteki do listy Ścieżka biblioteki. Do listy ścieżek można dodawać foldery lub pojedyncze pliki SWC.
 5. Aby ustawić właściwość Typ łącza, kliknij dwukrotnie opcję Typ łącza w drzewie właściwości ścieżki. Dostępne wartości dla opcji Typ połączenia to:
  • Scalony w kod: Zasoby kodu znalezione w ścieżce scalono w opublikowany plik SWF.

  • Zewnętrzny: Zasoby kodu znalezione w ścieżce nie są dodawane do publikowanego pliku SWF; kompilator weryfikuje, czy znajdują się one w podanych lokalizacjach.

  • Runtime shared library (RSL): Program Flash Player pobiera zasoby w czasie wykonywania.

W celu ustawienia ścieżki biblioteki na poziomie aplikacji:

 1. Wybierz opcje Edytuj preferencje (Windows) lub Animate > Preferencje (Mac OS), a następnie kliknij kategorię ActionScript.

 2. Kliknij przycisk Ustawienia ActionScript 3.0 i dodaj ścieżki do listy Ścieżka biblioteki.

Warunkowa kompilacja kodu ActionScript

W języku ActionScript 3.0 można stosować kompilację warunkową w taki sam sposób, jak w języku C++ oraz w innych językach programowania. Na przykład: kompilacja warunkowa może służyć do włączania i wyłączania bloków kodu z projektu, np. kodu, który implementuje określoną funkcję lub kodu służącego do debugowania.

Za pomocą stałych konfiguracyjnych, które definiuje się w ustawieniach publikowania, można określać, czy pewne linie kodu ActionScript będą kompilowane, czy nie. Każda stała przyjmuje następującą formę:

CONFIG::SAMPLE_CONSTANT

W tej formie CONFIG jest przestrzenią nazw konfiguracji, a SAMPLE_CONSTANT jest stałą, dla której zostanie ustawiona wartość true lub false w ustawieniach publikowania. Jeśli stała ma wartość true, wówczas linia kodu, która znajduje się za stałą w ActionScript, jest kompilowana. Jeśli stała ma wartość false, linia kodu za stałą nie jest kompilowana.

Przykład: poniższa funkcja zawiera 2 linie kodu, które są kompilowane tylko wówczas, gdy stała, która je poprzedza, ma wartość true w ustawieniach publikowania:

public function CondCompTest() { 
  CONFIG::COMPILE_FOR_AIR { 
    trace("This line of code will be compiled when COMPILE_FOR_AIR=true."); 
  } 
  CONFIG::COMPILE_FOR_BROWSERS { 
    trace("This line of code will be compiled when COMPILE_FOR BROWSERS=true."); 
  } 
}

Aby zdefiniować stałą konfiguracyjną za pomocą okna dialogowego Ustawienia publikowania:

 1. Wybierz polecenia Plik > Ustawienia publikowania.

 2. Upewnij się, że w menu Skrypt wybrano język ActionScript 3.0, a następnie kliknij przycisk Ustawienia obok tego menu.

 3. W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane ActionScript 3.0 kliknij zakładkę Stałe konfiguracyjne.

 4. Aby dodać stałą, kliknij przycisk Dodaj.

 5. Wpisz nazwę stałej, którą chcesz dodać. Domyślnie przestrzeń nazw konfiguracji ma nazwę CONFIG, a stała ma nazwę CONFIG_CONST.

  Uwaga:

  Przestrzeń nazw konfiguracji CONFIG jest automatycznie deklarowana przez kompilator programu Animate. Możliwe jest dodawanie własnych przestrzeni nazw konfiguracji — w tym celu należy wprowadzać je z nazwami stałych do ustawień publikowania, a następnie dodawać je do kodu ActionScript przy użyciu następującej składni:

  config namespace MY_CONFIG;
 6. Wprowadź wartość dla stałej: true lub false. Zmiana wartości powoduje włączenie lub wyłączenie kompilowania określonych linii kodu.

Dostosowywanie menu kontekstowych w dokumentach (CS5.5)

Program Flash pozwala dostosować standardowe menu kontekstowe oraz menu kontekstowe edycji tekstu. Menu te są dostępne przy odtwarzaniu plików SWF za pomocą programu Flash Player 7 (lub nowszej wersji).

 • Standardowe menu kontekstowe pojawia się, kiedy użytkownik kliknie z wciśniętym prawym przyciskiem myszy (Windows) lub klawiszem Control (Macintosh) w dowolnym miejscu pliku SWF poza edytowalnym polem tekstowym. Do menu tego można dodać własne elementy, można też ukryć dowolne elementy wbudowane oprócz elementów Ustawienia i Debuger.

 • Menu kontekstowe edycji tekstu pojawia się, kiedy użytkownik kliknie z wciśniętym prawym przyciskiem myszy (Windows) lub klawiszem Control (Macintosh) w edytowalnym polu tekstowym pliku SWF. Do menu tego można dodać własne elementy. Nie można natomiast ukryć żadnych elementów wbudowanych.

Uwaga:

Program Flash Player wyświetla również menu kontekstowe do obsługi błędów. Ma to miejsce, gdy do programu Flash Player nie wczytano żadnego pliku, a użytkownik kliknie w oknie programu z wciśniętym prawym przyciskiem myszy (Windows) lub klawiszem Control (Macintosh). Tego menu nie można dostosować.

Menu kontekstowe w programie Flash Player 7 można dostosowywać za pomocą obiektów ContextMenu i ContextMenuItem w języku ActionScript 2.0. Więcej informacji na temat korzystania z tych obiektów zawiera sekcja dotycząca klasy ContextMenu w podręczniku Dokumentacja języka ActionScript 2.0.

Dostosowując zawartość menu kontekstowych programu Flash Player, należy pamiętać o następujących sprawach:

 • Elementy są dodawane do menu kontekstowego w kolejności ich tworzenia. Po utworzeniu elementów kolejności tej nie można zmienić.

 • Program pozwala określić status elementów (widoczny/niewidoczny lub włączony/wyłączony).

 • Dodawane elementy menu kontekstowych są automatycznie kodowane w formacie UTF‑8.

Foldery konfiguracji instalowane razem z programem Flash (CS5.5)

Instalator programu Flash umieszcza w systemie szereg folderów konfiguracyjnych. Foldery konfiguracyjne określają odpowiednią strukturę plików powiązanych z aplikacją. Struktura ta wyznacza poziomy dostępu do plików. Podczas pracy z kodem ActionScript® lub składnikami może wystąpić potrzeba zapoznania się z zawartością tych folderów. Istnieją następujące foldery konfiguracyjne programu Flash:

Folder konfiguracyjny poziomu aplikacji

Folder ten znajduje się na poziomie aplikacji, dlatego nikt poza administratorami nie ma uprawnień do zapisywania w nim danych. Typowe ścieżki do tego folderu są następujące:

 • W systemie Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Vista: dysk rozruchowy\Program Files\Adobe\Adobe Flash CS3\język\Configuration\.

 • Na komputerze Macintosh: Macintosh HD/Applications/Adobe Flash CS3/Configuration/.

Folder pierwszego uruchomienia

Jest to folder siostrzany względem folderu konfiguracyjnego poziomu aplikacji. Folder ten usprawnia współużytkowanie plików konfiguracyjnych na tym samym komputerze. Foldery i pliki zawarte w folderze First Run są automatycznie kopiowane do folderu konfiguracyjnego poziomu użytkownika. Po uruchomieniu aplikacji wszelkie nowe pliki z folderu First Run są kopiowane do folderu konfiguracyjnego poziomu użytkownika.

Typowe ścieżki do tego folderu są następujące:

 • W systemie Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Vista: dysk rozruchowy\Program Files\Adobe\Adobe Flash CS3\język\First Run\.

 • Na komputerze Macintosh: Macintosh HD/Applications/Adobe Flash CS3/First Run/.

Folder konfiguracyjny poziomu użytkownika

Folder ten znajduje się w obszarze profilu użytkownika. Bieżący użytkownik może zawsze zapisywać w nim dane. Typowe ścieżki do tego folderu są następujące:

 • W systemie Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Vista: dysk rozruchowy\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Local Settings\Application Data\Adobe\Flash CS3\język\Configuration.

 • Na komputerze Macintosh: Macintosh HD/Users/nazwa użytkownika/Library/Application Support/Adobe/Flash CS3/język/Configuration/.

Folder konfiguracyjny poziomu wszystkich użytkowników

Folder ten znajduje się we wspólnym obszarze profili użytkowników, jest to standardowy folder systemów Windows i Macintosh. Dostęp do niego mają wszyscy użytkownicy danego komputera. System operacyjny udostępnia użytkownikom komputera wszystkie zawarte w nim pliki. Typowe ścieżki do tego folderu są następujące:

 • W systemie Windows XP lub Vista: dysk rozruchowy\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Flash CS3\język\Configuration\.

 • Na komputerze Macintosh: Macintosh HD/Users/Shared/Application Support/Adobe/Flash CS3/język/Configuration/.

Folder konfiguracyjny użytkowników z ograniczeniami

Jeśli na stacji roboczej obowiązują ograniczenia uprawnień (a zwykle ma to miejsce w środowiskach sieciowych), do ustawień stacji roboczej ma dostęp tylko administrator. Wszyscy inni użytkownicy mają dostęp ograniczony, co oznacza, ze nie mogą oni zapisywać do plików z poziomu aplikacjii (np. plików z folderu Program Files w systemie Windows i folderu Applications w systemie Macintosh OS X).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online