Informacje o osi czasu

Oś czasu programu Adobe Animate CC służy do porządkowania zawartości dokumentu i sterowania nią w przebiegu czasu za pomocą warstw i klatek. Podobnie jak filmy, dokumenty programu Animate są dzielone na przedziały czasu przy użyciu klatek. Warstwy przypominają ułożone na stosie fragmenty filmu; każda zawiera inny obraz pojawiający się na stole montażowym. Głównymi składnikami osi czasu są warstwy, klatki i głowica odtwarzania.

Timeline

Na osi czasu jest widoczne położenie animacji wewnątrz dokumentu; dotyczy to animacji klatka po klatce, animacji z klatkami pośrednimi, jak i ścieżek ruchu. W sekcji warstw osi czasu znajdują się opcje pozwalające ukryć, wyświetlić, zablokować lub odblokować warstwy, jak również wyświetlić zawartość warstw w postaci konturów. Klatki na osi czasu można przeciągnąć w inne miejsce na tej samej warstwie lub do innej warstwy.

ws_timeline

Uwaga:

Przy odtwarzaniu animacji jest wyświetlana rzeczywista liczba klatek na sekundę. Wartość ta może być inna niż ustawienie płynności odtwarzania dokumentu, jeśli komputer nie może wystarczająco szybko obliczać i wyświetlać animacji.

Efekt przenikania ujęć

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz ikonę Przenikanie ujęć (na lewo od ikony Pętla) na osi czasu. Wszystkie klatki pomiędzy znacznikami początku i końca (w nagłówku osi czasu) w oknie dokumentu są nałożone na siebie i prezentowane jako jedna klatka. 
 • Wybierz opcję , aby wyświetlić klatki przenikania ujęć jako kontury.

Więcej informacji zawiera sekcja Korzystanie z przenikania ujęć.

Zmienianie wyglądu osi czasu

Domyślnie oś czasu jest widoczna pod głównym oknem dokumentu. Aby zmienić jej położenie, należy odłączyć oś czasu od okna dokumentu i swobodnie umieścić w jej oknie. Można ją zadokować w innym wybranym panelu. Oś czasu można także ukryć.

Aby zmienić liczbę widocznych warstw i klatek, należy zmienić rozmiar osi czasu. Aby zobaczyć dodatkowe warstwy na osi czasu zawierającej więcej warstw niż może być wyświetlonych, użyj pasków przewijania po prawej stronie osi czasu.

ws_timeline_gripper
Przeciąganie osi czasu

 • Aby przesunąć zadokowaną oś czasu do okna dokumentu, przeciągnij pasek tytułu przy lewym górnym narożniku osi czasu.

 • Aby zadokować oś czasu w oknie aplikacji, przeciągnij zakładkę paska tytułu do górnej lub dolnej części okna dokumentu.

 • Aby zadokować oddokowaną oś czasu w innych panelach, przeciągnij zakładkę paska tytułu w wybrane miejsce. Aby uniemożliwić zadokowanie osi czasu w innych panelach, podczas przeciągania przytrzymaj wciśnięty klawisz Control. Widoczny niebieski pasek pokazuje, gdzie oś czasu zostanie zadokowana.

 • Aby wydłużyć lub skrócić pola nazw warstw w panelu Oś czasu, przeciągnij pasek oddzielający nazwy warstw od obszaru klatek na osi czasu.

Dostosowywanie widoku osi czasu

 1. Aby wyświetlić menu podręczne Widok klatek, kliknij przycisk Widok klatek w prawym górnym narożniku osi czasu.

  ws_new_frame_view01
  Menu podręczne Widok klatek.

 2. Dostępne są następujące opcje:

  • Aby zmienić szerokość komórki klatki, zaznacz jedną z następujących opcji: Miniaturowe, Małe, Zwykłe, Średnie, Duże. (Ustawienie szerokości klatki Duży jest przydatne do oglądania szczegółów próbkowanego dźwięku.)

  • Aby zmniejszyć wysokość komórki klatki, zaznacz opcję Krótki.


   Opcje widoku klatki: Krótki i Zwykły.

  • Aby włączyć lub wyłączyć cieniowanie sekwencji klatek, zaznacz opcję Przyciemnione klatki.

  • Aby wyświetlić skalowane i dopasowane do klatek na osi czasu miniaturki zawartości poszczególnych klatek, zaznacz opcję Podgląd. Może to powodować wyraźne różnice w wielkości zawartości i wymaga dodatkowej powierzchni ekranu.

  • Aby wyświetlić miniaturki każdej pełnej klatki (razem z pustą przestrzenią), zaznacz opcję Podgląd w kontekście. Ten podgląd ułatwia sprawdzanie przesunięcia elementów w obrębie klatek w czasie trwania animacji.
  • Aby dostosować liczbę klatek w widoku osi czasu, użyj suwaka Zmień rozmiar widoku osi czasu. Można też użyć przycisku Mniej klatek w widoku lub Więcej klatek w widoku obok suwaka Zmień rozmiar widoku osi czasu.
  • Przycisk Przywróć domyślne powiększenie osi czasu umożliwia przywrócenie domyślnego poziomu widoku.

   

  TimelineZoom-After
  Powiększanie osi czasu

Zmienianie wysokości warstwy na osi czasu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij dwukrotnie ikonę warstwy (ikona po lewej stronie nazwy warstwy) na osi czasu.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (macOS) nazwę warstwy, a następnie wybierz z menu kontekstowego polecenie Właściwości.

  • Zaznacz warstwę na osi czasu, a następnie wybierz polecenie Modyfikuj > Oś czasu > Właściwości warstwy.

 2. W oknie dialogowym Właściwości warstwy wybierz jedną z opcji dostępnych w polu Wysokość warstwy i kliknij przycisk OK.

Ustawianie przezroczystości warstw

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby ustawić przezroczystość, kliknij z wciśniętym klawiszem Shift w kolumnie oka na osi czasu.
 • Kliknij dwukrotnie ikonę warstwy (ikona po lewej stronie nazwy warstwy) na osi czasu.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (macOS) nazwę warstwy, a następnie wybierz z menu kontekstowego polecenie Właściwości.W oknie dialogowym Właściwości warstwy wybierz opcję Widoczność > Przezroczysta.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (macOS) nazwę warstwy, a następnie wybierz opcję Pokaż inne jako przezroczyste.

Zmienianie rozmiaru panelu Oś czasu

 • Jeśli oś czasu jest zadokowana w głównym oknie aplikacji, przeciągnij pasek oddzielający oś czasu od obszaru stołu montażowego.

 • Jeśli oś czasu nie jest zadokowana w głównym oknie aplikacji, przeciągnij prawy dolny narożnik (Windows) lub pole rozmiaru w prawym dolnym narożniku (macOS).

Przesuwanie głowicy odtwarzania

Czerwona głowica odtwarzania w górnej części osi czasu przesuwa się podczas odtwarzania dokumentu, wskazując klatkę wyświetlaną w danej chwili na stole montażowym. W nagłówku osi czasu są wyświetlane numery klatek animacji. Aby wyświetlić klatkę na stole montażowym, przesuń głowicę odtwarzania w odpowiadające tej klatce miejsce na osi czasu.

Aby wyświetlić określoną klatkę podczas pracy z wieloma klatkami, przesuń głowicę odtwarzania na osi czasu.

 • Aby przejść do klatki, kliknij położenie klatki w nagłówku osi czasu lub przeciągnij głowicę odtwarzania w odpowiednie miejsce.

 • Aby wyśrodkować oś czasu na bieżącej klatce, w dolnej części osi czasu kliknij przycisk Środkowa klatka.
 • Gdy na osi czasu jest włączona opcja Pętla, można zapętlać dźwięk strumieniowy w zakresie klatek obok innych animacji.
ws_move_playhead
Przesuwanie głowicy odtwarzania

Wyświetlanie czasu razem z klatkami

Na osi czasu jest wyświetlany czas w sekundach razem z numerami klatek. Ta funkcja umożliwia szybszą konwersję między klatkami a czasem, a także przypomina o płynności odtwarzania (liczbie klatek na sekundę), którą ustawiono w całym procesie animacji. 

Na poniższym zrzucie ekranu na osi czasu jest wyświetlanych 20 klatek na sekundę. 

display-of-time
Wyświetlanie czasu razem z klatkami

Można ukryć markery czasu na osi czasu. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne i zaznacz opcję Ukryj markery czasu na osi czasu.

hide-timemarkers-timeline
Opcja ukrywania markerów na osi czasu

Zarządzanie szybkością animacji

Skalowanie zakresów klatek wraz ze zmianami płynności odtwarzania

Płynność odtwarzania (liczbę klatek na sekundę) animacji można zmieniać bez potrzeby modyfikowania szybkości animacji. Opcja Skaluj zakresy klatek pozwala zachować czas odtwarzania przy zmianach płynności odtwarzania. 

scale-frame-spans
Opcja skalowania zakresów klatek

Animowanie na podstawie odstępów czasu

Dowolny zakres klatek można przekształcić w interwał trwający 1, 2, 3 s lub więcej. Ta funkcja działa w przypadku zakresów klatek klasycznych, kształtów, ruchu i kluczowych, a nawet na zakresach pustych klatek.

custom-frame-by-frame
Własna animacja poklatkowa oparta na odstępach czasu

W menu Modyfikuj jest dostępna opcja Konwertuj na animację poklatkową. Do tych zadań można przypisać klawisze w oknie dialogowym skrótów klawiaturowych. 

Wydłużanie i skracanie czasu istniejących zakresów

Można zmienić czas trwania zaznaczonego zakresu na osi czasu. Zaznacz zakres klatek i przeciągnij jego prawą krawędź do przodu lub do tyłu na osi czasu. Klatki na osi czasu zostaną automatycznie dostosowane.

Nawigacja na osi czasu

Nawigacja w klatkach kluczowych

Menu Sterowanie pozwala przechodzić między klatkami kluczowymi aktywnej warstwy. Skróty Alt+. i Alt+, umożliwiają przechodzenie do następnej lub poprzedniej klatki kluczowej na osi czasu. 

frame-navigation
Skróty klawiaturowe do nawigacji w klatkach kluczowych

Do przechodzenia między klatkami kluczowymi można używać strzałek w lewo i w prawo widocznych na aktywnej warstwie. Są również dostępne polecenia menu oraz skróty klawiaturowe. 

navigation-controls
Oś czasu ze strzałkami w lewo i w prawo na warstwie

Uwaga:

Są dostępne skróty nawigacji między stronami — takie jak Alt+Shift+, — oraz skrót przewijania Alt+Shift+.

Rozciąganie lub ściskanie animacji przy użyciu opcji na osi czasu

Animacje można mnożyć kilka razy (x2, x3 itd.), przeciągając zakresy na osi czasu. Po rozciągnięciu klatek można ścisnąć je do pierwotnego położenia. 

Zaznacz klatki na osi czasu i przeciągnij podświetloną prawą krawędź zaznaczenia.

frameselection_rightborder
Zaznaczanie i obramowanie klatek

Podczas przeciągania — tak jak ilustruje poniższy zrzut ekranu — można wyświetlać wielokrotności animacji. 

stretchselectedframes
Wyświetlanie rozciągniętych klatek podczas przeciągania

Na poniższym zrzucie ekranu widać podwojony zakres. 

stretchedspans
Rozciągnięte zakresy po przeciągnięciu

Panoramowanie po osi czasu z poziomu stołu montażowego

Nowe narzędzie Przewijanie czasu umożliwia przewijanie osi czasu z poziomu stołu montażowego. Znajduje się ono w grupie narzędzia Rączka w panelu Narzędzia. Aby tymczasowo włączyć to narzędzie, można użyć skrótu klawiaturowego Spacja+T. Przeciągnij w prawo lub w lewo, aby przewinąć oś czasu w kierunku panoramowania. 

scrub-tool
Wyświetlanie narzędzia Przewijanie czasu

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online