Korzystanie z narzędzia Zaznaczanie w programie Animate CC

Program Animate CC umożliwia zaznaczanie obiektów przy użyciu narzędzi Wskaźnik, Zaznaczanie cząstkowe i Lasso. Przy zaznaczaniu obiektów i obrysów program Animate podświetla je ramką zaznaczenia. Zaznaczyć można także sam obrys lub samo wypełnienie obiektu. Można ukryć podświetlenie zaznaczenia, aby edytować obiekty bez niego.

Narzędzia Wskaźnik, Zaznaczanie cząstkowe i Lasso

Modyfikatory narzędzia Lasso

Narzędzie Ikona Opis
Narzędzie Zaznaczanie (V) To narzędzie pozwala zaznaczać całe obiekty. Kliknij obiekt lub przeciągnij w celu utworzenia prostokątnego zaznaczenia. 
Narzędzie Zaznaczanie cząstkowe (A) To narzędzie pozwala zmodyfikować ścieżkę ruchu animacji. Możliwe jest uaktywnienie punktów kontrolnych i uchwytów krzywych Beziera. Odpowiadają one poszczególnym klatkom kluczowym właściwości położenia. 
Narzędzie Lasso (L) Korzystając z tego narzędzia, można zaznaczyć obiekt o nieregularnych kształtach. 
Narzędzie Wielokąt (L) To narzędzie pozwala zdefiniować obszar zaznaczenia przy użyciu połączonych prostych odcinków. Aby uaktywnić to narzędzie, wybierz narzędzie Lasso i kliknij narzędzie Wielokąt. 
Narzędzie Różdżka(L) Korzystając z tego narzędzia, można zaznaczać obszary grafiki bitmapowej zawierające taki sam kolor lub podobne kolory.Aby uaktywnić to narzędzie, wybierz narzędzie Lasso i kliknij narzędzie Różdżka.

Modyfikowanie obiektów

Aby zmodyfikować obiekt, należy go zaznaczyć. Można grupować obiekty i manipulować grupą tak, jak jednym obiektem. Zmodyfikowanie linii i kształtów może wpłynąć na inne linie i kształty w tej samej warstwie. Aby zapobiec przypadkowemu zaznaczeniu i zmodyfikowaniu grupy lub symbolu, można zablokować taki obiekt.

Modyfikowanie właściwości obiektu

Inspektor Właściwości pozwala zmieniać właściwości obrysu i wypełnienia obiektu. Po zaznaczeniu obiektu inspektor Właściwości pokazuje następujące dane:

 • Obrys i wypełnienie obiektu, jego rozmiar w pikselach oraz współrzędne x i y jego punktu przekształcenia.
 • Zaznaczenie mieszane, jeżeli zaznaczono kilka obiektów. Wymiary w pikselach oraz współrzędne x i y wybranego zbioru elementów.

Zaznaczanie obiektów narzędziem Zaznaczanie

Narzędzie Zaznaczanie  pozwala zaznaczyć cały obiekt przez kliknięcie obiektu lub przeciągnięcie w celu uzyskania prostokątnej ramki zaznaczenia wokół obiektu. Aby zaznaczyć wystąpienie, grupę lub blok tekstu, należy przeciągnąć ramkę wokół całego obiektu.

Uwaga:

Aby wybrać narzędzie Zaznaczanie, można także nacisnąć klawisz V. Aby tymczasowo uaktywnić narzędzie Zaznaczanie, kiedy jest aktywne inne narzędzie, przytrzymaj klawisz Control (Windows) lub Command (macOS). Więcej informacji można znaleźć w artykule Skróty klawiaturowe.

Aby wyłączyć opcję zaznaczania z klawiszem Shift, usuń zaznaczenie tej opcji w preferencjach ogólnych programu Animate. Zobacz Ustawianie preferencji w programie Animate

Zaznaczanie obiektów

 • Aby zaznaczyć obrys, wypełnienie, grupę, obiekt lub blok tekstu, kliknij ten obiekt.
 • Aby zaznaczyć połączone linie, kliknij dwukrotnie jedną z nich.
 • Aby zaznaczyć kształt wypełniony i jego obrys, kliknij dwukrotnie wypełnienie.
 • Aby zaznaczyć obiekt wewnątrz prostokątnego obszaru, przeciągnij ramkę zaznaczenia wokół obiektu lub obiektów.
Poszerzanie zaznaczeń
 • Aby dodać do zaznaczenia, przytrzymaj klawisz Shift, tworząc kolejne zaznaczenia.
 • Aby zaznaczyć wszystko na każdej warstwie na stole montażowym, wybierz polecenie Edytuj > Zaznacz wszystko lub naciśnij klawisze Control+A (Windows) albo Command+A (macOS). Polecenie Zaznacz wszystko nie zaznacza obiektów w warstwach zablokowanych lub ukrytych ani w warstwach poza bieżącą osią czasu.
 • Aby zaznaczyć wszystko na warstwie pomiędzy klatkami kluczowymi, kliknij klatkę na osi czasu.

Usuwanie wszystkich zaznaczeń

Aby usunąć zaznaczenie wszystkich obiektów na każdej warstwie, wybierz opcję Edytuj > Odznacz wszystko lub naciśnij klawisze Control+Shift+A (Windows) albo Command+Shift+A (macOS).Więcej informacji można znaleźć w artykule Skróty klawiaturowe.

Usuwanie zaznaczenia określonych elementów

Aby usunąć zaznaczenie elementu z grupy zaznaczonych obiektów:

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie.
 2. Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift.
 3. Kliknij dany element.

Można tak zrobić w przypadku obrysów, wypełnień i obiektów rysunków. 

Blokowanie/odblokowywanie

Aby zablokować lub odblokować grupę bądź symbol, zaznacz je i wybierz polecenie Modyfikuj > Ułóż > Blokuj. Wybierając polecenie Modyfikuj > Ułóż > Odblokuj, można odblokować grupy lub symbole.

Rysowanie odręcznego obszaru zaznaczenia przy użyciu narzędzia Lasso

Narzędzie Lasso pozwala uzyskać asymetryczną ramkę zaznaczenia. Wybierz to narzędzie na pasku narzędzi lub naciśnij klawisz L. Zależnie od ustawionych preferencji w celu zaznaczenia obiektu należy albo całkowicie, albo częściowo objąć go ramką zaznaczenia. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Ustawianie preferencji zaznaczania na tej stronie.

 1. Przeciągnij narzędziem Lasso  wokół obszaru obiektu. Aby zaznaczyć okrąg wewnątrz obiektu, przeciągnij wokół niego narzędziem Lasso.

 2. Zakończ pętlę w przybliżeniu w miejscu rozpoczęcia lub pozwól zakończyć ją programowi Animate automatycznie. Program Animate domknie kontur zaznaczenia i podświetli zaznaczony obiekt. 

Rysowanie ostrokątnego obszaru zaznaczenia przy użyciu modyfikatora Wielokąt narzędzia Lasso

Modyfikator Wielokąt narzędzia Lasso umożliwia zdefiniowanie obszaru zaznaczenia przy użyciu połączonych prostych odcinków. Wybierz narzędzie Lasso i kliknij narzędzie Wielokąt. 

 1. Wybierz opcję tryb Wielokąt narzędzia Lasso  na panelu Narzędzia.
 2. Kliknij obiekt, aby ustalić punkt początkowy. 

 3. Umieść kursor w miejscu zakończenia pierwszego odcinka i kliknij. W analogiczny sposób wybieraj punkty końcowe kolejnych odcinków.

 4. Aby zamknąć obszar zaznaczenia, kliknij dwukrotnie ostatnie miejsce. Program Animate domknie kontur zaznaczenia i podświetli zaznaczony obiekt. 

Rysowanie obszaru zaznaczenia z krawędziami prostymi i odręcznymi

Narzędzie Lasso i jego modyfikator Wielokąt umożliwiają przełączanie między odręcznym i wielokątnym trybem zaznaczania.

 1. Usuń zaznaczenie trybu Wielokąt narzędzia Lasso.
 2. Aby narysować odręcznie fragment zaznaczenia, przeciągnij narzędziem Lasso po stole montażowym.
 3. Aby określić punkty początkowe i końcowe poszczególnych nowych odcinków, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS) i kliknij obszar. 

  W ten sposób można rysować segmenty przy użyciu prostych odcinków. 

 4. Aby zamknąć obszar zaznaczenia, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zwolnij przycisk myszy. Program Animate domknie obszar zaznaczenia.  

  • Kliknij dwukrotnie koniec linii obszaru zaznaczenia.

Ukrywanie podświetlenia zaznaczenia

Aby wyświetlić ostateczną wersję kompozycji, można wyłączyć podświetlanie obiektów przy zaznaczaniu i edytowaniu. 

 1. Wybierz opcję Widok > Ukryj krawędzie.

Ponowne wybranie opcji Ukryj krawędzie pozwala włączyć podświetlanie zaznaczeń.

Ustawianie własnych kolorów obwiedni dla zaznaczanych obiektów

Program pozwala dostosować kolory prostokątów obwiedni wyświetlanych wokół zaznaczonych obiektów na stole montażowym.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Animate > Preferencje (macOS).

 2. Kliknij kategorię Ogólne.
 3. W sekcji Kolor podświetlenia ustaw kolory dla każdego typu obiektu i kliknij przycisk OK.

Ustawianie preferencji zaznaczania

Narzędzia Wskaźnik, Zaznaczanie cząstkowe i Lasso pozwalają zaznaczać obiekty metodą klikania. Narzędzia Wskaźnik i Zaznaczanie cząstkowe pozwalają zaznaczać obiekty metodą rysowania wokół nich prostokątnych ramek zaznaczenia. Narzędzie Lasso pozwala zaznaczać obiekty metodą rysowania wokół nich dowolnych ramek zaznaczenia. Wokół zaznaczonego obiektu pojawia się prostokątna ramka.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Animate > Preferencje (macOS).

 2. W sekcji Ogólne okna dialogowego Preferencje wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zaznaczać tylko obiekty i punkty wewnątrz ramki, usuń zaznaczenie opcji Przyciąganie narzędzi Zaznaczanie i Lasso. Będą zaznaczane punkty leżące w obszarze zaznaczenia.

  • Aby zaznaczać obiekty i grupy częściowo znajdujące się w ramce zaznaczenia, zaznacz opcję Przyciąganie narzędzi Zaznaczanie i Lasso.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online