Program Animate CC obsługuje publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for iOS. Aplikacje AIR for iOS można uruchamiać na telefonach iPhone i tabletach iPad firmy Apple. Podczas publikowania dla systemu iOS program Animate konwertuje pliki FLA na natywne aplikacje dla telefonu iPhone. 

Informacje na temat wymagań sprzętowych i programowych aplikacji AIR dla komputerów i urządzeń przenośnych podano na stronie wymagań systemowych środowiska AIR.

Szczegółowe instrukcje dotyczące pakowania aplikacji dla telefonu iPhone można znaleźć w artykule Tworzenie aplikacji Adobe AIR za pomocą narzędzia Packager for iPhone.

Uwaga:

Program Animate umożliwia dodanie ścieżki do zestawu SDK systemu iOS tylko pod warunkiem, że aplikacja AIR zawiera plik ANE. Aby dodać plik ANE, wybierz polecenie Plik > Ustawienia ActionScript > Ścieżka biblioteki.

Obsługa środowiska AIR 17.0 i wtyczki Flash Player 17.0

Środowisko AIR for iOS 17.0 umożliwia generowanie 64-bitowych plików binarnych wraz z domyślnymi plikami 32-bitowymi. Dzięki temu tworzone aplikacje są zgodne z wymaganiem firmy Apple dotyczącym aplikacji dla systemu iOS. Aktualizacja AIR 17.0 dla systemu iOS udostępnia domyślnie aktywną opcję Włącz szybsze pakowanie na zakładce Wdrażanie okna dialogowego Ustawienia środowiska AIR for iOS.

Wdrażanie aplikacji AIR bezpośrednio na urządzeniach z systemem iOS

Ważna zmiana obiegu pracy wdrażania aplikacji AIR polega na umożliwieniu wdrażania aplikacji AIR bezpośrednio na urządzeniach z systemem iOS. Dotąd wdrożenie aplikacji AIR na urządzeniu z systemem iOS wymagało jej wywołania z poziomu programu iTunes.

Program Animate umożliwia wdrażanie aplikacji AIR bezpośrednio w systemie iOS — z pominięciem programu iTunes. Ta funkcja skraca czas publikowania aplikacji AIR dla systemu iOS, dzięki czemu znacznie poprawia produktywność i wydajność programistów.

Uwaga: Konieczne jest zainstalowanie programu iTunes na komputerze z programem Animate

Aby włączyć wdrażanie bezpośrednio na urządzeniu z systemem iOS, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że na komputerze z programem Animate jest zainstalowany program iTunes.
 2. W programie Animate w panelu Właściwości kliknij przycisk obok pozycji Cel, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia środowiska AIR for iOS.
 1. Na zakładce Wdrożenie wybierz opcję Zainstaluj aplikację na podłączonym urządzeniu z systemem iOS.
 1. Kliknij przycisk Publikuj.

Testowanie i debugowanie aplikacji AIR przy użyciu natywnego symulatora systemu iOS

Program Animate można zintegrować z oprogramowaniem Apple Xcode, aby uzyskać dostęp do natywnego symulatora systemu iOS, który służy do testowania i debugowania aplikacji AIR przeznaczonych dla systemu iOS. Symulator systemu iOS jest bardzo przydatny, gdy nie można bezpośrednio korzystać z urządzeń takich jak telefon iPhone czy tablet iPad. Natywny symulator systemu iOS umożliwia również testowanie i debugowanie aplikacji AIR na wielu urządzeniach (telefonach iPhone i tabletach iPad). Symulator ten można zintegrować tylko z programem Flash CS6 działającym w systemie Mac OS.

Aby korzystać z symulatora systemu iOS w programie Animate, należy pobrać i zainstalować oprogramowanie Xcode. Więcej informacji można znaleźć w artykule Konfigurowanie oprogramowania Xcode do obsługi symulatora systemu iOS.

Uwaga:

 • Aby pracować z symulatorem systemu iOS, pobierz i zainstaluj najnowszą wersję środowiska AIR.
 • Od wersji 16 zestawu SDK (aktualizacji CC 2014.2) program Animate CC instaluje i uruchamia aplikacje dla systemu iOS w symulatorze systemu iOS.

Konfigurowanie oprogramowania Xcode do obsługi symulatora systemu iOS

 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Xcode dostępne na stronie http://developer.apple.com i w sklepie Mac App Store.
 2. Uruchom program Animate.
 3. Utwórz dokument środowiska AIR for iOS lub otwórz istniejący.
 4. W panelu Właściwości ustaw wersję odtwarzacza na najnowszą wersję środowiska AIR.
 5. Kliknij przycisk obok menu rozwijanego Cel, aby wyświetlić okno dialogowe ustawień aplikacji AIR for iOS.
 1. Na zakładce Ogólne wprowadź w pełni kwalifikowaną ścieżkę do zestawu SDK symulatora systemu iOS (ręcznie lub za pomocą opcji przeglądania). Na przykład:
Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneSimulator.platform/Developer/SDKs/iPhoneSimulator6.0.sdk
 1. Na zakładce Wdrożenie podaj certyfikat i hasło. Opcjonalnie podaj profil informacyjny aplikacji AIR.
 1. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć procedurę.

Teraz można testować i debugować aplikację przy użyciu symulatora systemu iOS. Więcej informacji można znaleźć w artykułach Testowanie aplikacji AIR przy użyciu natywnego symulatora systemu iOS i Debugowanie aplikacji AIR przy użyciu natywnego symulatora systemu iOS.

Testowanie aplikacji AIR przy użyciu natywnego symulatora systemu iOS

Przed rozpoczęciem testowania aplikacji AIR upewnij się, że jest skonfigurowane oprogramowanie Xcode i jest ustawiona ścieżka do zestawu SDK telefonu iPhone.

 1. W programie Animate wybierz polecenie Sterowanie > Testuj film > w symulatorze systemu iOS, aby wywołać symulator systemu iOS. Jeśli nie ustawiono ścieżki do zestawu SDK symulatora systemu iOS w oknie dialogowym Ustawienia środowiska AIR for iOS, zostanie wygenerowany wyjątek z informacją o tym fakcie.
 2. Przejdź do aplikacji w symulatorze systemu iOS i kliknij aplikację, aby ją uruchomić.

Debugowanie aplikacji AIR przy użyciu natywnego symulatora systemu iOS

Przed rozpoczęciem debugowania aplikacji AIR upewnij się, że jest skonfigurowane oprogramowanie Xcode i jest ustawiona ścieżka do zestawu SDK telefonu iPhone.

 1. W programie Animate wybierz polecenie Debugowanie > Debuguj film > w symulatorze systemu iOS, aby wywołać symulator systemu iOS. Jeśli nie ustawiono ścieżki do zestawu SDK symulatora systemu iOS w oknie dialogowym Ustawienia środowiska AIR for iOS, zostanie wygenerowany wyjątek z informacją o tym fakcie.
 2. W programie Animate wybierz polecenie Debugowanie > Rozpocznij zdalną sesję debugowania > ActionScript 3.0.
 3. Przejdź do aplikacji w symulatorze systemu iOS i kliknij aplikację, aby ją uruchomić.

Publikowanie aplikacji AIR dla urządzeń z wyświetlaczami Retina o wysokich rozdzielczościach

Program Animate umożliwia tworzenie złożonych aplikacji AIR dla systemu iOS z rozszerzoną obsługą wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości typu Retina. Podczas publikowania aplikacji AIR można wybrać wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości typu Retina.

 1. Otwórz istniejący lub utwórz dokument AIR for iOS w programie Animate.
 2. W panelu Właściwości kliknij przycisk obok menu rozwijanego Cel, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia środowiska AIR for iOS.
 1. Na zakładce Ogólne ustaw w polu Rozdzielczość wartość Wysoka.
 1. Kliknij przycisk Publikuj.

Testowanie i debugowanie przy użyciu trybu interpretera

Tryb interpretera usprawnia debugowanie i testowanie aplikacji AIR napisanych dla systemu iOS. Gdy jest wybrany tryb interpretera, aplikacje AIR są instalowane bez konwersji na kod ARM.

Aby wybrać tryb interpretera, należy wykonać następujące czynności:

 1. W panelu Właściwości kliknij przycisk obok menu rozwijanego Cel, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia środowiska AIR for iOS.
 2. Na karcie Wdrożenie wybierz jedną z opcji wdrażania w systemie iOS: Testowanie na urządzeniu w trybie interpretera lub Debugowanie na urządzeniu w trybie interpretera.
 3. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć procedurę.

Uwaga:

Można spakować wiele plików SWF zawierających kod bajtowy ActionScript przy użyciu zarówno trybu interpretera, jak i trybu kompilacji z wyprzedzeniem. Więcej informacji można uzyskać na tym blogu.

Uwaga:

Trybu interpretera należy używać wyłącznie do testowania i debugowania. Plików instalacyjnych środowiska AIR wygenerowanych w trybie interpretera nie można wysyłać do sklepu Mac App Store.

Testowanie i debugowanie na urządzeniu z systemem iOS podłączonym do portu USB

Aplikacje można testować i debugować na urządzeniach z systemem iOS podłączonych do portu USB. Ta funkcja uzupełnia środowisko zdalnego testowania i debugowania za pośrednictwem sieci Wi-Fi dostępne w programie Animate CC. Możliwość podłączania urządzeń do portów USB upraszcza obiegi pracy testowania i debugowania. Wymagają one wtedy mniej kroków ręcznych, a tym samym są szybsze.

Aby włączyć testowanie lub degubowanie za pośrednictwem złącza USB, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • (Debugowanie) Wybierz polecenie Debuguj > Debuguj film > Na urządzeniu przez USB.
 • (Testowanie) Wybierz polecenie Sterowanie > Testuj film > Na urządzeniu przez USB.

Łączność z wieloma urządzeniami USB

Program Animate obsługuje jednoczesne testowanie aplikacji na wielu urządzeniach. Za pośrednictwem portów USB można podłączyć i testować wiele urządzeń.

Takie rozwiązanie pozwala podczas testów jednocześnie wdrażać aplikacje na wielu urządzeniach z różnymi rozmiarami ekranów, wersjami systemów operacyjnych i konfiguracjami sprzętowymi. Ułatwia to równoczesne analizowanie wydajności aplikacji na różnych urządzeniach.

 1. W panelu Właściwości kliknij przycisk obok menu rozwijanego Cel, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia środowiska AIR for iOS.
 2. Na zakładce Wdrożenie jest wyświetlana lista wszystkich podłączonych urządzeń. Zaznacz urządzenia, na których chcesz opublikować aplikację.
 3. Kliknij przycisk Publikuj.

Dodawanie ikon xxhdpi (144x144)

Plik app-descriptor.xml umożliwia ręczne dodawanie ikon xxhdpi dla aplikacji AIR. Program Animate CC umożliwia dodawanie ikon xhdpi (96x96) przy użyciu okna dialogowego zarządzania zestawem SDK środowiska AIR. Aby dodać ikony o wyższej rozdzielczości, można ręcznie zmodyfikować plik app-descriptor.xml aplikacji AIR, wprowadzając w nim następujący znacznik:

<icon><image144x144>{lokalizacja pliku PNG}/[nazwa_ikony-144x144].png</image144x144></icon>

Więcej informacji o pliku app-descriptor.xml file można znaleźć w tym artykule pomocy.

Rozwiązywanie problemów

 • Opublikowanie aplikacji AIR for iOS nie powiedzie się, jeżeli podana nazwa pliku FLA lub SWF będzie zawierać znaki dwubajtowe.
 • Program Animate ulegnie awarii (zawieszeniu) w przypadku odłączenia urządzenia w trakcie publikowania aplikacji AIR for iOS.

Uwaga:

Środowisko AIR for iOS obsługuje trzy nowe języki:

 • duński
 • hebrajski 
 • norweski

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online